Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 21 maart 2024

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 maart 2024 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 29 februari 2024
Bijlagen
2024-02-29_Wijkraad Heijplaat (formeel)_Besluitenlijst 43 KB

4.b Ongevraagd advies “Perpectief op een woning voor wijkbewoners”
De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Dit advies is op initiatief van de wijkraad Bloemhof opgesteld samen met onder andere Heijplaat.

Bijlagen
Ongevraagd advies ‘Perspectief op een woning voor wijkbewoners’ 146 KB

4.c Verkiezing voorzitter per 1 april 2024
Volgens artikel 14 lid 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022 kiezen de leden van de wijkraad uit hun midden een voorzitter aan voor de periode van één jaar.
De aanwijzing van de voorzitter door de wijkraad zelf geschiedt bij besluit van de wijkraad conform de procedure zoals opgenomen in het reglement van orde. De benoeming is voor ten hoogste één jaar. Wel mag een wijkraadslid meermaals als voorzitter worden benoemd.

Bijlagen
Besluit benoeming voorzitter Heijplaat 43 KB
procedure voorzittersverkiezing 24 KB

5 Bewonersinitiatieven
5.a Besluit BI Kinderboerderij de Hey beplanting
Besluit beplanting e.d. Kinderboerderij de Hey

Bijlagen
kinderboerderij beplanting 153 KB
Beoordelingsformulier 24-0163 – Bloemen en vaste planten 234 KB

6 Ter bespreking:
6.a RET Vervoersplannen 2025
Bijlagen
M2403-1540 – Brief wethouder Karremans aan alle wijk- en dorpsraden – Onderwerp Consultatie vervoerplannen 2025 metro tram en bus 66 KB
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief MRDH Ontwerp-vervoerplannen 2025 320 KB
Bijlage 2. Ontwerpvervoerplan 2025 RET 4 MB
Bijlage 3. Ontwerpvervoerplan 2025 EBS – Voorne Putten en Rozenburg 955 KB
Bijlage 4. Ontwerpvervoerplan 2025 EBS – Haaglanden Streek 2 MB

7 Ter informatie:

8 Rondvraag

9 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 29 februari 2024

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28 februari 2024 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 januari 2024

Bijlagen

2024-01-25_Wijkraad Heijplaat (formeel)_Besluitenlijst 42 KB

4.b Vaststellen 12 maands rapportage Jaar Actie Plan 2023 en Wijkverslag 2023

In verband met de deadlines voor het aanleveren bij de gemeente Rotterdam komt deze formele vergadering van 29 februari te laat, vandaar dat de wijkraad in de informele bijeenkomst van 8 februari deze stukken al heeft vastgesteld.

In verband met openheid en transparantie wordt dit agendapunt nogmaals voor deze formele vergadering geagendeerd, zodat een ieder kennis kan nemen van wat de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen

Aanbieding wijkverslag 2023 – WR Heijplaat 2 MB

4.c Jaar Actie Plan 2024
Eind 2023 is het concept jaaractieplan 2024 besproken in de wijkraad. Ambtelijk is hierover overeenstemming bereikt.

De wijkraad dient dit concept (uiterlijk 14 maart) aan te bieden aan het college van burgmeester en wethouders. Een format/concept brief hiervoor zal nog volgen.

Het college zal vervolgens (na de college retraite van april) definitief besluiten of alle acties doorgang kunnen vinden.

Bijlagen

Wijkraad rapportage wijkactieplan (concept) Heijplaat 2024 – 13-02-2024 (1) 49 KB

5 Bewonersinitiatieven

6 Ter bespreking:

6.a Besluit over Bewoners Initiatief Koningsdag 2024

De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Initiatief is reeds verzonden naar de aanvrager. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen

24-0082 Aanmeldformulier Beperkt Koninsdag 2024 792 KB
Beoordelingsformulier 24-0082 – Koningsdag 2024 235 KB

6.b Besluit over Bewoners Initiatief 40 jarig bestaan Kinderboerderij de Hey
Bijlagen

Beoordelingsformulier 24-0164 – 40 jarig bestaan en opening 234 KB
24-0164 verkort 109 KB

7 Ter informatie:

8 Rondvraag

9 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 25 januari 2024

19:30 – 22:00
Locatie: De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter: Jeffrey Kruis
Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 januari 2024 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 december 2023
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_14_december_2023 41 KB

5 Bewonersinitiatieven

5.a Besluit over Bewoners Initiatief Dodenherdenking
Bijlagen
24-0045 278 KB
Beoordelingsformulier 24-0045 – Dodenherdenkingen 1 MB

5.b Besluit over Bewoners Initiatief After Carnaval
Bijlagen
23-2008_Aanmeldformulier_Beperkt 124 KB
Beoordelingsformulier 23-2008 – After Carnaval 1 MB

5.c Besluit over Bewoners Initiatief Verkleed Optocht
Bijlagen
24-0002_Aanmeldformulier_Beperkt 126 KB
Beoordelingsformulier 24-0002 – Verkleed Optocht 1 MB

5.d Besluit over Bewoners Initiatief Haloween
Bijlagen
24-0005_Aanmeldformulier_Beperkt 122 KB
Beoordelingsformulier 24-0005 – Halloween op Heijplaat 1 MB

5.e Besluit over Bewoners Initiatief Santa Run
Bijlagen
24-0008_Aanmeldformulier_Beperkt 121 KB
Beoordelingsformulier 24-0008 – Santa Run Heijplaat 1 MB

5.f Besluit over Bewoners Initiatief Lampionnenoptocht
Bijlagen
24-0009_Aanmeldformulier_Beperkt 118 KB
Beoordelingsformulier 24-0009 – Lampionnenoptocht 1 MB

5.g Besluit over Bewoners Initiatief Dorpstuinfeest
Bijlagen
24-0020_Aanmeldformulier_Beperkt 122 KB
Beoordelingsformulier 24-0020 – 44e Dorpstuinfeest 1 MB

5.h Besluit over Bewoners Initiatief Gezellige Muziekmiddag
Bijlagen
24-0023_Aanmeldformulier_Beperkt 119 KB
Beoordelingsformulier 24-0023 – Gezellige Muziek Middag 1 MB

5.i Besluit over Bewoners Initiatief Kerstmarkt
Bijlagen
24-0028_Aanmeldformulier_Beperkt 122 KB
Beoordelingsformulier 24-0028 – Kerstmarkt 1 MB

5.j Besluit over Bewoners Initiatief Vredesontbijt
Bijlagen
24-0038_Aanmeldformulier_Beperkt 118 KB
Beoordelingsformulier 24-0038 – Vredesontbijt 1 MB

5.k Besluit over Bewoners Initiatief Intocht Sinterklaas
Bijlagen
24-0039_Aanmeldformulier_Beperkt 128 KB
Beoordelingsformulier 24-0039 – De intocht van Sinterklaas 1 MB

6 Ter bespreking:

7 Ter informatie:

8 Rondvraag

9 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 14 december 2023

19:30-22:00
Locatie: De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter: Jeffrey Kruis
Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 december 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.
Agenda documenten: Agendabundel

Agendapunten

1 Opening
Aangegeven wordt dat iedere inwoner van Heijplaat van harte welkom is op de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2024.

2 Vaststelling agenda
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
5d. Slechte verlichting Waalhavenweg met gevaar voor de verkeersveiligheid
6b. Prestatieafspraken tussen Woonbron, bewonersraad en gemeente Rotterdam
6c. Windturbine RDM terrein
6d. Stand van zaken Kinderboerderij

3 Inspreekrecht bewoners
Bewoner geeft aan dat er wellicht voor Heijplaat ook mogelijkheden zijn voor woningen op het water.
De wijkraad geeft aan dat er een gevraagd advies verstuurd is voor het Ruimtelijke Kader Levendige Rivieroevers en dat de wijkraad daarin de voorkeur heeft uitgesproken voor recreatief gebruik van de rivier en de rivieroevers. In februari komt het college met een reactie op dit door Heijplaat ingediende advies.

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 november 2023
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_23_november_2023 32 KB

4.b Medeondertekening Ongevraagd Advies Voedselbank
De wijkraad heeft eerder besloten dit ongevraagd advies mee te ondertekenen en dit advies is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen
23.11.21. Brief aan wethouder Mohamed-Hoesein over Voedselbank 204 KB

5 Ter bespreking:

5.a Conceptbrief Vliegenoverlast
De conceptbrief zal verstuurd worden aan het college van B&W. De wijkraad zal het dossier nauwgezet blijven volgen.

Bijlagen
Vliegenoverlast Heijplaat v2 20231211 1 MB

5.b Stand van zaken Watertaxi
Lysandra Thomas heeft contact gehad met de actiegroep voor behoud/terugkeer van de waterbus (oost-west verbinding). De actiegroep wil 17 januari hierover inspreken bij de gemeenteraad en vraagt de wijkraad daarbij aanwezig te zijn om zo haar verhaal kracht bij te zetten.
Voor een informele vergadering van de wijkraad zullen betrokken ambtenaren en vertegenwoordigers van de watertaxi uitgenodigd worden om een nadere toelichting te geven over de stand van zaken.

5.c Terugkoppeling uit bijeenkomst 27 november Kleine Kernen Aanpak
De voorzitter geeft een uiteenzetting van hetgeen besproken is.
De maanden van vergaderingen Kleine Kernen Aanpak in 2024 staan vast. Deze worden opgenomen in de jaarplanning.

5.d Slechte verlichting Waalhavenweg met gevaar voor de verkeersveiligheid
Lantarenpalen aan de Waalhavenweg zijn vaak uit of branden zeer flauw, zeker bij de oversteekplaats. Vraag hierbij is welke partij(en) hier over gaat/gaan. Allereerst zal bij het Havenbedrijf nagevraagd worden hoe het zit. Ook zal er navraag gedaan worden over de matige verlichting aan de Oostbroekweg.

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven
Geen

6.b Prestatieafspraken tussen Woonbron, bewonersraad en gemeente Rotterdam
Mariska van Oostveen geeft aan dat de prestatieafspraken van Woonbron met de bewonersraad en de gemeente Rotterdam (tripartite) getekend zijn. Voor de duidelijkheid: de wijkraad is hierbij geen partij. Dat geldt ook als inwoners, die willen verhuizen binnen Heijplaat, zich tot de wijkraad richten. De wijkraad kan daarin niets betekenen.
De voorzitter geeft aan dat in een informele vergadering zaken in algemene zin met de nieuwe directeur van Woonbron besproken kunnen worden.

6.c Windturbine RDM terrein
Gister is over dit onderwerp eindelijk een teams-meeting geweest, waarin Stefano Clarijs diverse bezwaren benoemd heeft. Hij heeft op persoonlijke titel bezwaar gemaakt, omdat de wijkraad zelf nu eenmaal geen bezwaar kan/mag indienen De rayoncoördinator zal proberen in contact te komen met de indiener van het plan (Hogeschool).
Vergunning verlening betekent een akkoord van het college om af te wijken van het bestemmingsplan, maar wellicht is er mogelijk nog wel een MER beoordeling en/of toets externe veiligheid nodig.
Na ontvangst van alle stukken zal de wijkraad alsnog overwegen een ongevraagd advies uit te brengen.

6.d Stand van Zaken Kinderboerderij
2 weken geleden is er teams meeting geweest om zaken te evalueren.
Allereerst benadrukt Stefano Clarijs dat de kinderboerderij blij is dat de ophoging van het terrein is opgepakt. Men is nog in afwachting van een terugkoppeling van enkele zaken die bij de evaluatie benoemd zijn. Nagevraagd zal worden, wanneer men deze tegemoet kan zien. Vooral wil men weten wanneer de afronding verwacht kan worden.

7 Rondvraag
Lysandra Thomas meldt dat zij wegens de overname van het bedrijf, waar zij werkt , door de gemeente Rotterdam volgens de reglementen helaas moet stoppen als wijkraadslid. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en geeft aan dat de wijkraad op een later moment bij haar afscheid zal stilstaan.

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 23 november 2023

19:30-22:00
Locatie: De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter: Jeffrey Kruis
Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22 november 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.
Agenda documenten: Agendabundel

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
De volgende agendapunten worden toegevoegd:
5a. Ruimte Baptistenkerk
5b. Padelbaan bij haven RDM werf
5c. Vergunningverlening Windturbine RDM werf

3 Inspreekrecht bewoners
Een bewoner vraagt wanneer bekend gemaakt wordt wanneer de tekeningen van het Voor Ontwerp Oude Dorp ter inzage worden gelegd. Naar verwachting is dat in januari 2024.

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 oktober 2023
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de notulen licht de Wijkraadcoördinator enkele zaken toe.

M.b.t. het feitelijk draagvermogen van de brug op de Scheepsbouwweg heeft het havenbedrijf aangegeven dat de brug voldoende draagvermogen heeft voor het dragen van de belastingen uit het frequent berijden door (lijn)bussen.

Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_26_oktober_2023 41 KB

4.b Vaststelllen Jaar Actie Plan 2024
De wijkraad is blij met enkele toevoegingen, zoals visie Zuidpunt maken.
Het JaarActiePlan wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bijlagen
Wijkraad rapportage wijkactieplan (concept) Heijplaat 2024 – 17-11-2023 53 KB

5 Ter bespreking:
5.a Ruimte Baptistenkerk
De Baptistenkerk zocht een andere ruimte dan Huiskamer 2.0. Per januari hebben ze in Rijnhaven een nieuwe plek gevonden.

5.b Padelbaan bij haven RDM werf
Een tijdelijke padelbaan drijft in de RDM haven. De Heijplaters kunnen er gratis gebruik van maken. Na 2023 zou er een einde komen aan dit initiatief wegens een tekort aan inkomsten. De Hogeschool draagt de meeste kosten, maar komt voor 2024 10.000 euro tekort. De wijkraad is verheugd dat dit bedrag uit de Kleine Kernen Aanpak beschikbaar kan worden gesteld.
Graag ziet de wijkraad volgend jaar tijdig een evaluatie om dan te bezien hoe op langere termijn dit initiatief voortgezet kan worden.

5.c Vergunningverlening Windturbine RDM werf
De wijkraad is ontevreden met de beantwoording van de vragen die de wijkraad gesteld heeft. Men ziet niet in wat het dorp hier wijzer van wordt.

Men wil op hele korte termijn een teams-meeting, zodat alle vragen die de wijkraad heeft beantwoord kunnen worden. Dit om een gedegen Ongevraagd Advies aan het college te geven, voordat de termijn om bezwaar in te dienen tegen de vergunningverlening verloopt.

Grootste bezwaar is dat de zaken vermeld in het Gevraagde Advies Ruimtelijk Kader Levendige Rivieroevers zo dreigen te sneuvelen en dat zijn nu juist zaken waarvan de hele wijk profiteert.

6 Ter informatie:
6.a Toelichting Plannen Vestiging Kinderopvang 123
De directeur van Kinderopvang 123 geeft een toelichting op de plannen voor de vestiging van Kinderopvang op Heijplaat.
Ook de directeur van de basisschool is aanwezig om nadere toelichting te geven.

Men is bezig te bekijken of de huidige kantoorruimte aan de Victorieuxstraat ingericht kan worden voor de kinderopvang van 0-2 jarigen. Dan kunnen de overige kinderen opgevangen worden in de huidige locatie in de basisschool. De verhuurder is akkoord, maar voor de benodigde groenstrook is medewerking vereist van de gemeente Rotterdam.
Dit alternatief is nodig, zodat de kinderen behouden kunnen worden voor doorstroming naar de basisschool in de wijk.

Men gaat een voorlichtingsbijeenkomst houden voor de bewoners van de Victorieuxstraat.

De wijkraad staat positief ten aanzien van dit initiatief, omdat er grote behoefte aan is.

6.b Bewonersinitiatieven
Ter kennisname: participatiebudget t/m oktober 2023 inclusief bewonersinitiatieven, representatie en communicatie

Ter aanvulling: Als de wijkraad een Bewoners Initiatief afkeurt, dient daarvoor een schriftelijke motivatie opgesteld te worden.

De wijkhub zou voor het einde van het jaar gerealiseerd moeten zijn. Maar door wisselingen van de wacht bij Woonbron wordt dit een uitdaging. Daarnaast heeft de wijkraad zorgen over de personele bezetting van de wijkhub.

Bijlagen
Participatie tm 202310 Heijplaat 6 KB

6.c Beslissing op aanvraag Bewoners Initiatief Sinterklaaspak
De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Initiatief is reeds verzonden naar de aanvrager. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen
Scan_5_01_30-10-2023 Sinterklaaspak 213 KB

6.d Besilssing op aanvraag Bewoners Initiatief iedere week klaverjassen
De wijknetwerker adviseert een toekenning.
De wijkraad is unaniem akkoord.

Bijlagen
23-1622 beperkt iedere week klaverjassen 294 KB
Beoordelingsformulier 23-1622 – elke week klaverjassen 1 MB

7 Rondvraag
Bij de sporthal zijn de straten bijna klaar. Echter een bepaalde route in de Coridastraat voor mensen met een rollator e.d. eindigt in een plantsoentje. Men zal dit in de Themagroep SB bespreken.

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 26 oktober 2023

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 25 oktober 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 september 2023
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_21_september_2023 32 KB

4.b Medeondertekening ongevraagd advies Veiligheid Vondelingenweg
Op een eerder verzoek van de wijkraad van Pernis heeft Heijplaat gemeld dat onder voorbehoud van de inhoud de wijkraad van Heijplaat aansluit bij een ongevraagd advies over de Veiligheid van de Vondelingenweg.
De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen
1017 OA Verkeersveiligheid Vondelingenweg (003) 28 KB

4.c Medeondertekening ongevraagd advies werkwijze brieven bewoners
De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen
D2310-9479-Ongevr.advies behandeling mails van bewoners aan WR 2 MB

5 Ter bespreking:

5.a Ondertekenen document Bewonersinitiatieven
In het kader van eventueel bezwaar en beroep over de toekenning danwel afwijzing Bewonersinitiatieven dient een document ondertekend te worden om te borgen dat bij bezwaar/beroep de Juridische afdelingen van de Gemeente Rotterdam hiervoor aangezezen zijn.

Bijlagen
format mandaatbesluit wijkraden bewonersinitiatieven Heijplaat 44 KB

6 Ter informatie:

6.a Ter kennisname: participatiebudget t/m september 2023
Ter kennisname: Participatiebudget t/m september 2023 inclusief bewonersinitiatieven, representatie en communicatie

Bijlagen
Participatie tm 202309 Heijplaat 6 KB

6.b Beslissing op aanvraag bewonersinitiatief: Oud en Nieuw Feest Sportvereniging RDM
De wijknetwerker adviseert een toekenning.
Zij heeft een uitbereid gesprek gehad met de penningmester over dit initiatief/ begroting/ veiligheid. RDM wenst een toelichting te geven aan de wijkraad op 26 oktober 2023.

Bijlagen
23-1550_Aanmeldformulier_Oud en Nieuw Sportvereniging RDM 115 KB

6.c Beslissing op aanvraag bewonersinitiatief: FIFA Toernooi
Dit initiatief is voorafgaand aan de aanvraag met de wijknetwerker besproken. Zij staat positief hierin en adviseert een toekenning. E
Een activiteit voor de jongeren van Heijplaat: iedereen is welkom. De begroting is realistisch en uitvoerbaar.

Bijlagen
23-1545_Aanmeldformulier_FIFA Toernooi 602 KB

6.d Beslissing op aanvraag bewonersinitiatief: hanging baskets straatlantaarnpalen
Dit initiatief wordt jaarlijks gefaciliteerd via een Bewonersinitiatief. De wijknetwerker adviseert een toekenning

Bijlagen
23-1551_Aanmeldformulier_hangingbaskets straatlantaarnpalen 109 KB

6.e Ombulance in de wijk
Wil de wijkraad met mensen van de Ombudsman samen op pad gaan met de ombulance in de wijk, zoals geïntroduceerd door Marianne van der Anker (Ombudsman)? Zo ja, welke data gaat de voorkeur naar uit?

“Eerste hulp bij bureaucratische ongevallen”, vertelt Marianne van den Anker over de Ombulance. “Dus we komen gewoon op pad. Luisteren in de wijk naar waar mensen mee zitten.”
De bus heeft verschillende voordelen, zo legt de Ombudsman uit: “Sommige mensen zijn slecht ter been. Dan kunnen we langskomen bij mensen. Het is ook een plek waar we spreekuur kunnen houden. En we zorgen dat we zichtbaar zijn.”

7 Rondvraag

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 21 september 2023

19:30 – 22:00
Locatie: De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter: Jeffrey Kruis
Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 24 augustus 2023
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_24_augustus_2023 32 KB

4.b Vaststellen vergaderschema 2024
Bijlagen
2024 Concept vergaderschema Heijplaat incl participatie 12 KB

4.c Bewonersinitiatief Heijplaatpost
Bijlagen
Heijplaat Post 2024 BI aanvraag 262 KB

4.d Nieuwe Subsidieregeling Bewonersinitiatieven
Er wordt een beslissing gevraagd of de wijkraad zelf alle bewonersinitiatieven wil goedkeuren of dat men initiatieven tot 2500 euro wil mandateren aan de wijkmanager.
Wil de wijkraad een aantal subsidierondes vast stellen of niet?
Daarnaast dient er een maximaal subsidiebedrag per initiatief vastgesteld te worden namelijk op 10.000 euro of op 20.000 euro per aanvraag.

Bijlagen
Raadsinformatiebrief Subsidieregeling Bewonersinitiatieven (23bo007066) 261 KB
Procesplaat bewonersinitiatieven 3 MB
Collegebrief aan de wijkraden Subsidieregeling Bewonersinitiatieven (23bo007067) 200 KB

4.e Ongevraagd advies Personen Vervoer over Water gezamenlijk met 4 andere wijkraden
De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Dit advies is op initiatief van Katendrecht Wilhelminapier opgesteld samen metonder andere Heijplaat.

Bijlagen
Ongevraagd advies 5 WR inzake Personenvervoer over water 88 KB

4.f Gevraagd advies voor conceptvisie volkstuinen
De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur, want de tijd was te kort om de reactie tijdig in een openbare vergadering te kunnen bespreken. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft

Bijlagen
0911 GA concept visie Rotterdamse volkstuinen 25 KB

5 Ter bespreking:

5.a 8 maandsrapportage Jaar Actie Plan (JAP) 2023
Bijgaand de 8 maandrapportage van het jaaractieplan 2023 (onderdeel van het wijkakkoord).
Bij het kopje “voortgang toelichting” is aangegeven wat de stand van zaken is. Na de bespreking door de wijkraad zal deze worden vastgesteld, door het WijkMT.

Bijlagen
concept 8 maand jaaractieplan Heijplaat 2023 – 14-09-2023 (1) 55 K

5.b Jaar Actie Plan 2024 (zie ook bijlage 5a)
Net als dit jaar, zal voor 2024 ook een Jaar Actie Plan (JAP 2024) worden opgesteld. Aan veel acties die dit jaar worden uitgevoerd, zal ook volgend jaar worden gewerkt. Bij het kopje “voortgang toelichting” van de 8 maanrapportage is aangegeven welke acties voor volgend jaar in het JAP 2024 worden opgenomen. Graag deze acties bespreken.
De verdere uitwerking van het jap2024 vindt de aankomende maanden plaats. Het JAP 2024 zal in concept worden geagendeerd voor de vergadering van donderdag 23 november.

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven
Participatiebudget: Bewonersinitiatieven, Representatie en communicatie t/m augustus

Bijlagen
Participatie tm 202308 Heijplaat 6 KB

7 Rondvraag

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 24 augustus 2023

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 23 augustus 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 juni 2023
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_22_juni_2023 31 KB

4.b Onderwerp: concept visie op Rotterdamse volkstuinen
Vraag is of de wijkraad haar zienswijze wil geven op de concept visie volkstuinen

Bijlagen
M2303-1423 – Brief wethouder Achbar aan de wijkraden – Onderwerp Concept visie op Rotterdamse volkstuinen 57 KB
Bijlage Wethoudersbrief aan Cie Zorg Welzijn Cultuur en Sport – voortgang Volkstuinen 84 KB

4.c Brief Ruimtelijk Kader Levendige Rivieroevers
De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur, want de tijd was tekort om de reactie tijdig in een openbare vergadering te bespreken. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen
0818 GA Concept Ruimtelijk Kader Levendige Rivieroevers 30 KB
0818-1 B1 Ruimtelijk Kader Levendige Rivieroevers 1 MB

5 Ter bespreking:

5.a Brief bij geen op-/aanmerkingen gevraagd advies
Het voorstel is om altijd een reactie te sturen, omdat dat bij de stad een positief beeld geeft over de betrokkenheid van de wijkraad bij alles wat in de gemeente speelt. Dus dat de wijkraad zich niet alleen bij op- of aanmerkingen laat horen, maar ook als zij niets te melden heeft over het onderwerp toch een reactie geeft.

Bijlagen
Geen op- aanmerkingen op gevraagd advies 36 KB

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven

7 Rondvraag

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 22 juni 2023

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 mei 2023
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_25_mei_2023.docx 40 KB

5 Ter bespreking:

5.a Avond buurthubs deeltweewielers
De gebiedscoordinator Charlois/adviseur Mobiliteit Rotterdam loopt vraagt of er bij de wijkraden van Charlois er eventueel behoefte is om op relatief korte termijn een avond te organiseren met betrekking tot het zoeken van eventuele locaties voor buurthubs ten behoeve van deeltweewielers.

6 Ter informatie:
6.a Bewonersinitiatieven < 2500 euro De Raad stelt de wijkraden de keus om zelf te besluiten over de kleine (< 2500 euro) bewonersinitiatieven. Op welke manier wilt de wijkraad hier mee omgaan?

Bijlagen
7.8 Motie 1 Mogelijkheid mandaat wijkraden bij kleine bewonersinitiatieven.pdf 67 KB
7.8 Motie 6 Wijkraad over bewonersinitiatieven.pdf 44 KB

7 Rondvraag

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 25 mei 2023

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via e.wolvers@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Jo Dohmen deelt mee dat er 17 juni een open dag is bij Franklin Offshore

Besluit
Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners
Bewoner heeft 2 vragen

Op de Waalhaven staan regelmatig vrachtwagens vast. Kan er een bord verboden te stoppen komen?
Jeffrey Kruis geeft aan dat het op de agenda komt van mobiliteit, waarschijnlijk volgende maand.

Het fietsveer gaat niet meer in het weekend. Nu is het echt een boot geworden voor enkel studenten.
Jeffrey Kruis geeft aan dat in het wijkakkoord een fatsoenlijke waterverbinding als punt is opgenomen

Bewoner: De publicatie van het wijkakkoord staat online, maar pagina 20 moest aangepast worden. Dit is tot op heden niet gebeurd. De wijkmanager zal het laten aanpassen

4 Ter besluitvorming:
4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 20 april 2023
Punt 3: toestemming tot snoeien hebben ze wel gekregen, maar zonder vergunning.

Bijlagen
4-Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_20_april_2023.pdf 49 KB

Besluit
Vastgesteld

5 Ter bespreking:

5.a 4 maandrapportage concept Jaaractieplan 2023
Bijgaand de 4 maandrapportage van het jaaractieplan 2023 (onderdeel van het wijkakkoord). Enkele acties zijn wit (nog niet uitvoerbaar) gelaten omdat hiervoor nog geen (volledig) budget is. Zodra duidelijk is welke extra budgetten na de voorjaarsretraite door het gemeentebestuur beschikbaar worden gesteld, zal de rapportage worden aangepast. Dit zal te zien zijn bij de 8 maandrapportage na de zomer.

Victor Nagtegaal geeft een toelichting. Er komt een uitnodiging voor 6 juli ten behoeve van punt 1 Woonbron

Bijlagen
Wijkraad rapportage wijkactieplan (concept) Heijplaat 2023 – 22-05-2023.pdf 60 KB

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven:

6.b Reactie Gevraagd advies – Werkgroep Bewonersinitiatieven
Jeffrey heeft 1 opmerking op de reactie over het budget van 50.000 euro op Kleine Kernen. Ook Heijplaat wil dat budget aanvragen. Heijplaat mag men niet vergeten. Jeffrey stelt voor een brief op te stellen. Hij zal dat per mail rond doen gaan aan de rest. Wijkraadcoordinator Edith Wolvers kan het erna verzenden

Bijlagen
Bijlage 1 Evaluatie regeling bewonersinitiatieven.pdf 3 MB
Bijlage 2 Advies werkgroep bewonersinitiatieven.pdf 70 KB
Bijlage 3 Bundeling reacties wijkraden bewonersinitiatieven.pdf 1 MB
Bijlage 4 reacties college op reacties wijkraden bewonersinitiatieven.pdf 33 KB
Bijlage 5 praatplaat proces bewonersinitiatieven.pdf 488 KB
Bijlage 6 menukaart bewonersinitiatieven.pdf 794 KB
Collegebrief bewonersinitiatieven.pdf 105 KB

7 Rondvraag
Lysandra Thomas geeft een terugkoppeling van 13 mei: de Leernetwerkbijeenkomst Wijk aan Zet in het Zuidpleintheater

Jeffrey heeft nog een korte mededeling. Gisteravond stond het bezoek op de planning aan Condor. Er was sprake van miscommunicatie en de heer Moerkerken stuurt een nieuwe datum.

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 20 april 2023

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Na deze bijeenkomst zal de wijkraad in beslotenheid verder vergaderen.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Besluit
Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners – bewoners betreft kappen van boom in tuin buren
Bewoner: betreft het steeds afwijzen door de gemeente van het kappen van een dennenboom/spar in de tuin van de buren..
De bewoners ondervinden hinder en overlast.
Woonbron heeft al een kapvergunning aangevraagd zegt meneer.
Woonbron geeft toestemming.
Door de grote van de boom moet deze door een deskundige gekapt worden.
De bewoner levert stukken aan
De wijkraad: na het ontvangen van de stukken wordt navraag gedaan via wijkmanager bij Stadsbeheer.

Bewoner:
1. Wat is de stand van zaken voor wat betreft het energieneutraal maken?
WR heeft contact met Woonbron over dit onderwerp. De zonnepanelen zijn op dit moment niet leverbaar.
2. Wat kunnen de bedrijven terugdoen aan de bewoners van Heijplaat. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op de daken en de bewoners daar van meeprofiteren.
WR: de meeste panden zijn eigendom van het Havenbedrijf. Dit is iets tussen de bedrijven en het Havenbedrijf.. De wijkraad gaat het meenemen in de gesprekken met het Havenbedrijf.

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 maart 2023

Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_23_maart_2023.docx 39 KB

Besluit
Vastgesteld

5 Ter informatie:

5.a Terugkoppeling Vliegenteam
Er zijn vier data vastgelegd voor overleg.
Interesse van nieuwe leden wordt uitgevoerd.

5.b Terugkoppeling basisschool de Klaver
Vorige week is de school voor de korte termijn gered met de personeelsbezetting.
Het is nu monitoren of het de komende jaren goed blijft gaan.
Er is een brief aan de wijkraad gestuurd met een vraag of de wijkraad kan helpen met het verkrijgen van een woning.
De brief wordt gescand en bij Woonbron en wijknetwerker neergelegd.

5.c Budget bewonersinitiatieven Heijplaat
Waar is een overzicht van alle evenementen en de kosten hiervan?
Vraag aan de wijkmanager.

Bijlagen
Budgetten Heijplaat stand 20 april 2023.pdf 6 KB

6 Rondvraag
De wijkraad heeft een oud uitvoeringsrapport van Heijplaat ontvangen. Wat kan de wijk met het rapport?
Een aantal zaken zijn al uitgevoerd. Achtergrond die nuttig in de toekomst. Komt overeen met het wijkakkoord.

Kleine kernen:
de speerpunten zijn aangescherpt. Het programma wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Inspraak gemeenteraad door bewoners is het moment een duidelijk signaal af te geven.
Na de zomer conferentie voorzieningen in de kleine kernen voor alle wijkraadsleden.
En discussie over het niveau.

7 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 23 maart 2023

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

1.a Installatie nieuw lid wijkraad Heijplaat – Stefano Clarijs
Besluit
Stefano Clarijs is geïnstalleerd als nieuw wijkraadslid.
De wijkraad heet hem welkom en feliciteert hem met zijn benoeming.

2 Vaststelling agenda
Besluit
Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners
Bewoner: bezwaar wijziging buslijn
WR: laatste bericht is dat het projectteam het plan nog financieel rond moet krijgen. Dus er staat nog niets vast.
De vraag wordt bij het projectteam teruggelegd. Echter het antwoord zal van gelijke strekking zijn.

Beheerder kinderboerderij: mogelijkheid om een aantal dieren te stallen tijdens werkzaamheden. Er is tevens behoefte aan een planning.
WR: deze vragen dienen bij het projectteam neergelegd worden. De wijkraad stuurt een mail naar het projectteam.

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 februari 2023
schrijffoutje pagina 3

Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_16_februari_2023.docx 39 KB
Besluit
Vastgesteld

4.b Vaststellen Wijkakkoord
Op blz 20: de Huiskamer 2.0 en de kinderboerderij zijn een stichting en geen vereniging. Graag aanpassen.

Bijlagen
230314 22154 RTD Wijkakkoord Heijplaat A4 printversie v2.pdf 7 MB
Jaaractieplan (concept) Heijplaat 2023 – 16-03-2023 (2).pdf 53 KB
visual Heijplaat kleur.jpg 4 MB
Wijkraad Heijplaat (1).pdf 67 KB

Besluit
Vastgesteld

4.c Verkiezing voorzitter wijkraad per 1 april a.s.
Bijlagen
Benoeming voorzitter wijkraad Heijplaat april 2023 tot april 2024.pdf 328 KB

Besluit
Jeffrey Kruis is herkozen als voorzitter

4.d Gevraagd advies Evenementen 2022 voor eind maart 2023
De wijkraad wilt graag in gesprek met de organisatie van de evenementen. actie WRC

Bijlagen
Bijlage 1 instructie overzichten evaluatie evenementenseizoen 2022.pdf 583 KB
Bijlage 2 Overzicht B en C evenementen tot nu toe 2022.pdf 105 KB
Bijlage 3 Overzicht A en 0 evenementen tot nu toe 2022.pdf 401 KB
M2210-4943 Evaluatie evenementenseizoen 2022.pdf 98 KB

Besluit
De beantwoording van het gevraagde advies is gelijk aan het eerder gestuurde advies.

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven
– Sinterklaasintocht Heijplaat

Bijlagen
Aanvraag Sinterklaas in de wijk Heijplaat 2023.pdf 91 KB
Beoordelingsformulier De Intocht van Sinterklaas Mijn Rotterdam Heijplaat.pdf 134 KB

Besluit
De wijkraad is akkoord met de toekenning.

7 Rondvraag
Franklin Offshore is druk bezig met het treffen van maatregelen ivm de hinder van de ligging van een Sea installer
Franklin wilt graag iets betekenen voor het dorp. De wijkraad gaat in gesprek.

2 wijkraadsleden naar de Partentierplein Mariska en Jeffrey.
4 mei 19:30 uur de vallende ruiter Lysandra
4 mei Arie den Toom Jeffrey en Stefano

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 16 februari 2023

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 15 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Toevoeging afscheid Steve Ekel

Besluit
Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners
Inspreker: Waar is de fasering op gebaseerd? Bomen Rondolaan
WR: Er zijn eerder vragen gesteld en doorgestuurd naar het verantwoordelijke cluster. Er wordt gewacht op het anwtoord.

Inspreker: heeft de gemeente een twee sporenbeleid wat betreft langs- en dwarsparkeren?
WR: in Pernis wel sprake van dwarsparkeren. Wordt door de WR onder de aandacht gebracht.

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 januari 2023
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_26_januari_2023.docx 39 KB
Besluit
Vastgesteld

5 Ter bespreking:

5.a Plan toekomst tramnet 2030 van metropoolregio
Voorstel is om een ongevraagd advies te geven op het plan toekomst tramnet 2030 van metropoolregio. De interactie met vervoer over water en bereikbaarheid Heijplaat ontbreekt. Het is vooral jammer dat dergelijke plannen op zich zelf lijken te staan ipv de brede interactie van ov vervoer in de stad. Hiermee ontstaat het risico op gaten in bereikbaarheid van een kern zoals Heijplaat die sterk afhankelijk zijn van OV om buiten deze kern te komen op “vlotte wijze”.

Besluit
Ongevraagd advies wordt opgemaakt en toegestuurd.

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven

6.a.1 Koningsdag 2023 Sportvereniging RDM
Bijlagen
Beoordelingsformulier 23-0145 – Koningsdag 2023.pdf 163 KB
Besluit
De wijkraad volgt het besluit van de wijkmanager

7 Rondvraag
Voorstel uitgaande mailtjes namens de wijkraad in de weekpost opnemen. Actie WRC

Er wordt stilgestaan bij het afscheid Steve Ekel als wijkraadslid. Per 28 februari a.s. zal hij stoppen.

Bezoeker meldt dat er een kinderopvang nabij het sportveld RDM gerealiseerd wordt.
De wijkraad heeft hier nog geen informatie over ontvangen. Actie WRC

28 Maart bezoek wethouder Simons. Voorstel programma wordt naar de leden doorgestuurd. Actie WRC

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 26 januari 2023

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 25 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Na sluiting van deze openbare bijeenkomst zal de wijkraad in beslotenheid verder vergaderen.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Er worden foto’s gemaakt voor Heijplaat post. Niemand heeft bezwaar.

Besluit
Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners
Bewoner: Wat is het standpunt inzake de petitie IP Oude dorp?
WR: zie ongevraagd advies. Kopie komt in de kast te liggen. Brieven worden ook naar de bewoners per mail toegestuurd.

Bewoner: kan de agenda iets uitgebreider en hoe kan ik deze lezen?
WR: bij elk agendapunt wordt een toelichting geschreven en er worden de volgende keer kopieën van de agenda neergelegd.

Bewoner: hoe wordt omgegaan met regenwateraanslutingen door het projectteam?
WR: legt deze vraag neer bij de projectorganisatie

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 december 2022
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_15_december_2022.docx 40 KB
Besluit
Vastgesteld

5 Ter informatie:

5.a Bewonersinitiatieven
Tot april a.s. een tijdelijk proces voor de bewonersinitiatieven tussen 2500 en 20.000 euro.

  • er wordt niet meer gestemd.
  • de wijkmanager ontvangt het initiatief en doet een eerste beoordeling, en legt ter advisering voor aan de wijkraad
  • de wijkraad toets aan de kaders van het wijkakkoord en adviseert de wijkmanager
  • de wijkmanager en wijknetwerker beoordelen en besluiten
  • indien het advies van de wijkraad afwijkt van het besluit van de wijkmanager, beslist de Rayondirecteur van de gemeente.

Besluit
De bewonersinitiatieven >2500 euro worden tijdens de formele bijeenkomsten door de wijkraad besproken en er wordt een advies gegeven.

6 Rondvraag
Jo: wat kan de wijkraad doen tegen de “liggende” deelscooters? Hoe bereiken we de firma’s.
WR: we melden het bij SB, Mobiliteit en MO in de werkgroepen.

Steve: mededeling fietsverbinding blijft in stand. In de tussentijd wordt er een nieuw elektrisch schip gebouwd. Inclusief optie om je fiets mee te nemen.
Richting Marconiplein

7 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 15 december 2022

19:30 – 20:30
Locatie Heysekade 1, Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14 december 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Besluit
Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners
Bewoner over onderwerp VO Oude Dorp:
Graag willen wij de onderbouwing ontvangen m.b.t. het doorstrekken van de Heysedijk.
Het idee is dat het niet onderbouwd is en dat er niet naar de bewoners geluisterd wordt.
Het idee is ook dat er geen metingen zijn uitgevoerd.
Er is geen tekening. Er is geen participatie na april jl. geweest betreft Heysedijk. (=een later besluit)
Er is geen technisch onderzoek gedaan naar de staat van de bebouwing.
Inschatting onveilige situatie.

Advies WR: dien WO (voorheen WOP) verzoek in. De Ombudsman inschakelen is ook een optie. Inspreken in de Raad behoort ook tot de mogelijkheden.
De wijkraad stuurt zelf nogmaals een ongevraagd advies. Zie agendapunt 4c.

Beheerder Kinderboerderij: rondom de kinderboerderij, op de locatie waar geen camera hangt wordt overlast ervaren van mensen die seksuele handelingen verrichten in auto’s.
Advies WR: In eerste instantie melden en dinsdag a.s. is de wijkagent in de Huiskamer

4 Ter besluitvorming:
4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 1 december 2022
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_1_december_2022.docx 38 KB
Besluit
Vastgesteld

4.b RMA Kaart
Hierbij de concept-input voor de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (RMA) – gebiedskaart.
• Verkeersveilige ring Heijplaat
De wegen rondom Heijplaat (kern), zijnde Droogdokweg, Bunschotenweg, Arie den Toomweg, Eemhavenweg en Waalhavenweg veroorzaken veel overlast en er wordt hard gereden hetgeen met name op plaatsen zeer dicht bij de kern hinder oplevert en gevaarlijke situaties. Handhaving max. snelheid, en onderzoeken snelheidsbeperkende maatregelen wenselijk (geen drempels). Tevens is de Waalhavenweg de enige ontsluiting van het dorp en is er regelmatig sprake van verkeersopstoppingen als gevolg van terminal activiteiten en pieken in aan en afvoer van met name vrachtvervoer.

• Duurzame verbinding over water van kleine kernen naar Rotterdam Centrum
OV en (OV) vervoer over water dragen bij aan goede bereikbaarheid van het dorp Heijplaat en de stad. Het saneren van de waterbusverbinding naar het centrum wordt als een ernstige aantasting van het leefklimaat en de bereikbaarheid beschouwd. Voor de meeste voorzieningen is Heijplaat afhankelijk van andere wijken/gebieden. (huisartszorg, tandzorg, andere vormen van zorg en gemeentelijke dienstverlening (loketten, Wijkteam, WMO enz)).
Fiets kan niet meer mee.
We wensen onderzoek naar een duurzame verbinding naar centrum, bijvoorbeeld middels varen op waterstof. Voor de positionering van Heijplaat en RDM is dit een kans. Hogeschool Rotterdam zegt hier ook over: ‘RDM campus, en de bereikbaarheid daarvan, is voor ons van strategische waarde in relatie tot het invulling geven aan de Human Capital Agenda’, stelt het college van bestuur van de HR in haar schrijven aan de wethouder. ‘De diverse initiatieven zoals Waterstof Groenvermogen NL, het Just Transition Fund en het Nationaal Groeifonds PPS krijgen vanuit de Human Capital Coalitie Energietransitie op RDM Campus hun uitvoering.’
* Tot slot, ontwikkel naast de RMA-gebiedskaarten óók een specifieke RMA- kaart voor het vervoer over water van Noordzee tot Capelle.
• Parkeerdruk
De uitbreiding van RDM terrein (panden op thans lege percelen (parkeergebieden)) veroorzaakt potentieel hogere parkeerdruk in de wijk. Net nu er plannen zijn om in de wijk 150 parkeerplaatsen te saneren. Heijplaat wil niet als oplossing betaald parkeren ingevoerd zien maar ziet liever dat harde afspraken worden gemaakt tussen gemeente en havenbedrijf (RDM) en een beperktere sanering van het aantal parkeerplaatsen in het inrichtingsplan Oude Dorp max 125 plaatsen saneren (liefst max 100).

• Integraal ontwerp en evaluatie vervoersaanbod
Heijplaat en RDM kennen op een klein gebied een gemengde combinatie van vervoer; voor wonen, werken en studeren. Hierdoor ontstaat een gevarieerd vervoersprofiel waar gebruik gemaakt wordt van; auto, RET bus, veerdienst over water, watertaxi, fiets- en scooter deelmobiliteit. Om de diverse doelgroepen te bedienen en zowel voor de wijkbewoners als voor de zakelijke activiteiten rondom de wijk (Waalhaven/RDM) adviseren wij een structurele en integrale evaluatie van deze stromen en vervoerswijzen. Alleen dán kan vanuit het perspectief van de gebruikers een passend aanbod gecreëerd worden.

Bijlagen
RMA Gebiedskaarten – wijkraad Heijplaat.pptx 5 MB
ZB_257_RMA_Charlois_A3_2nov.pdf 3 MB
Besluit
Input wordt vastgesteld en doorgestuurd aan SO Mobiliteit.

4.c Vaststellen conceptbrief 2e ongevraagd advies IP Oude Dorp
Bijlagen
Bijlage 2e ongevraagd advies VOIP Heysedijk Streefkerkstraat Aurorastraat.jpg 258 KB
Concept brief WR Heijplaat 2e ongevraagd advies betreft IP Oude dorp.docx 45 KB
Besluit
Vastgesteld
Met toevoeging eerder ongevraagd advies en petitie en antwoord wethouder

5 Ter bespreking
5.a Data 2023 werkgroepen wijkraad
De bijeenkomsten van de themagroep Mobiliteit wordt in eerste instantie in de Kinderboerderij gehouden.
Afhankelijk van de agenda kunnen de bewoners zich aanmelden voor de themagroepen.

6 Rondvraag
Jo: BI voor meubels Oekraïners? Vraag aan WM
Mariska: overlast laatste twee feesten Heijplaat. De wens is afsluiten onderdoorgang. Vraag aan WM.

7 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 1 december 2022

19:30 – 20:30
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 30 november 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Na de sluiting van de openbare bijeenkomst zal de wijkraad in beslotenheid verder vergaderen.

Agendapunten

1 Opening
Afwezig zijn Mariska Oostveen en Jo Dohmen

2 Vaststelling agenda
Besluit
Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners
Bewoner: Wat kan de wijkraad ikv klimaatneutraal maken woningen op Heijplaat?
WR: op 12 januari a.s. gaat de wijkraad in gesprek met Woonbron
Tevens is dit item in het Wijkakkoord opgenomen.

Bewoner: Optimalisering busroute
WR: komt op de agenda van Themagroep Mobiliteit en wordt besproken met de cluster SO

Bewoner geeft nog een reactie op het antwoord van de wethouder op de petitie betreffende IP Oude Dorp.

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 20 oktober 2022
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_20_oktober_2022.docx 39 KB
Besluit
Vastgesteld

4.b Vaststellen Concept Wijkakkoord
Bijgaand treft u de concept wijkvisie Heijplaat 2023-2026 en het concept jaaractieplan 2023.
De visie, samen met het jaaractieplan vormt het wijkakkoord. Dit zal in het eerste kwartaal 2023 worden
vastgesteld. Er is nog ruimte om de wijkvisie de aankomende maanden aan te scherpen en de ontbrekende informatie toe te voegen.
Vanaf begin december zal door de verschillende clusters worden “gerekend” om te bepalen wat er wel en niet uitgevoerd kan worden.
Dit doen zij voor alle wijk- en jaarplannen om een totaaloverzicht te krijgen. De uitkomst hiervan zal vervolgens worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Bijlagen
Wijkvisie 2023-2026 Heijplaat concept 20221128.pdf 819 KB
Wijkraad jaaractieplan 2023 (concept) Heijplaat 2023 – 28-11-2022.pdf 52 KB
bijlage Input bewoners Wijkakkoord Pernis 2022-2026 – zonder NAW.pdf 143 KB
Besluit
Versie 1 december vastgesteld met een aanpassing betreffende de pilot vervoer over water.

4.c Terugkoppeling bezoek wethouder
Geen acties n.a.v.

5 Rondvraag

6 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 20 oktober 2022

19:30 – 21:30
Locatie Heysekade 1, Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19 oktober 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Besluit
Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners
geen insprekers

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 september 2022
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_22_september_2022.docx 39 KB
Besluit
Vastgesteld

4.b Besluit om als Wijkraad Heijplaat aan te sluiten bij de Kleine Kernen
De Kleine Kernen bestaat uit Rozenburg, Hoek van Holland en Pernis.
Wordt ook meegedeeld aan de wethouder

Besluit
Vastgesteld

5 Ter bespreking:
Geen

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven
Filmavond van de voetbalvereniging is ook niet leden
Meerdere avonden in kantoor RDM

Informatie over de initiatieven Lief en leedstraat en ruilkast op www,opzomermee.nl
Wordt ook opnemen in Heijplaat post

6.b Begroting gemeente Rotterdam 2023 – betaald parkeren binnen de ring
Op de korte termijn nog geen sprake van betaald parkeren. De wijkraad houdt het in de gaten.

Bijlagen
Betaald parkeren begroting 2023.jpg 201 KB
Betaald Parkeren coalitieakkoord 2022-2026.docx 851 KB

7 Rondvraag
Steve: 31 oktober werkgroep Vervoer – op de agenda waterbus / evaluatie fietsveer. Kunnen de wijkraad in contact komen met de ambtenaren of stakeholders? Actie gemeente

Mariska: mening evenementenbeleid bewoners worden door Mariska opgehaald.

In aanwezigheid van 5 bewoners en de wijkraadleden worden de loodjes getrokken n.a.v. het invullen van de Wijkakkoord enquête:
Nr 11, 2, 16, 8, 13 zijn de gelukkige winnaar van een Cadeaubon. De winnaars worden benadert.

Jeffrey: gesprek met de rayondirecteur over toekomst Heijplaat heeft plaats gevonden.

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 22 september 2022

19:30 – 21:30
Locatie Heysekade 1, Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting ls u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21 september 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Na de sluiting van de openbare bijeenkomst zal de wijkraad in beslotenheid verder vergaderen.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Steve Ekel afwezig mkv
Agenda vastgesteld.

3 Inspreekrecht bewoners
Bewoner spreekt in over plan Heysedijk
N.a.v. de brief van de projectorganisatie meldt hij zich aan voor inspraak over de plannen. Betreft met name over doorsteek.
Wordt op de agenda bijeenkomt 29 september a.s. Focusgroep SO / SB gezet. Bewoners zijn vanaf 20:15 uur welkom.

Bewoner geeft een toelichting op haar inbreng voor het wijkakkoord

Naar aanleiding van de petitie en de uitspraak van de Ombudsman wil graag de vertegenwoordiger van een groep bewoners nog een reactie van de wijkraad op het IP Oude dorp.
Dit onderwerp wordt op de agenda bijeenkomt 29 september a.s. Focusgroep SO / SB gezet. Bewoners zijn vanaf 20:15 uur welkom. werkgroep SO/SB
Tevens de alternatieve busroute.
Terzijde: De conclusie van de Ombudsman is dat het proces bewonersparticipatie goed is doorlopen.

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 augustus 2022
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_25_augustus_2022.docx 42 KB
Besluit
Vastgesteld

4.b Vaststellen data bijeenkomsten werkgroepen
Bijlagen
Voorstel data voor het jaar 2022 themagroepen WR Heijplaat.xlsx 12 KB
Besluit
Data worden vastgesteld.
Alle bijeenkomsten in de Huiskamer met uitzondering van 31 oktober 2022
Focusgroep op 31 oktober wordt in de kinderboerderij ingepland.

4.c Voorstel data bijeenkomsten wijkraad Heijplaat formeel en informeel jaar 2023
Bijlagen
Concept vergaderschema 2023 WR Heijplaat.xlsx 19 KB
Besluit
Vastgesteld.
6 Juli wordt indien nodig een formele bijeenkomst

5 Ter bespreking:

5.a Commisiebrief wijkraden inzake evenementen
Bijlagen
22bb005739 Commissiebrief aan wijkraden inzake evenementen.pdf 122 KB
Besluit
Wordt behandeld 13 oktober in FG MO met uitnodiging van bewoners via Heijplaat post en mogelijk via Mijn Rotterdam.nl

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven
Kleine initiatieven Halloween en Sinterklaas

7 Rondvraag
Geen

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 25 augustus 2022

19:30 – 21:30
Locatie Heysekade 1, Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 augustus 2022 12.00 uur per mail doorgeven via GebiedPernis@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners
Vertegenwoordiger kinderboerderij De Heij

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 juli 2022
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_7_juli_2022.docx 38 KB

5 Ter bespreking:

5.a Deelname bijeenkomst kleine kernenoverleg 5 september a.s.

5.b Vaststellen werkgroepen en deelnemende/trekker wijkraadslid

5.c Huisvesting Oekraïners Courzandseweg 5

5.d Werkzaamheden STC
Bijlagen
nieuwsbrief aanleggen parkeerplaatsen STC-KNRM aug 2022.pdf 223 KB

5.e Seamencenter (mits er nieuwe info is na laatste vergadering)

5.f Bewonersvragen over de komende festivals in de onderzeebootloods

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven – stand van zaken

7 Rondvraag

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 7 juli 2022

19:30 – 21:30
Locatie Heysekade 1, Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6 juli 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Na de openbare bijeenkomst zal de wijkraad in besloten setting de bijeenkomst voorzetten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Besluit
Agenda door de wijkraad vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 juni 2022
Bijlagen
Besluitenlijst_Wijkraad_Heijplaat_(formeel)_16_juni_2022.docx 39 KB
Besluit
De besluitenlijst wordt door de Wijkraad vastgesteld

5 Ter bespreking:

5.a Brief wethouder Karremans VO IP Oude Dorp ne reactie van de Wijkraad
Bijlagen
20220701Reactieongevraagdadviesmaart2022opmverwerkt.docx 60 KB
20220601 Parkeertellingen Heijplaat gebundeld.pdf 376 KB
Parkeertellingen tabel Heijplaat 05-2022.png 36 KB
Concept brief WR Heijplaat aan WH Karremans VO IP Oude dorp.docx 43 KB
Besluiten
De wijkraad besluit dat de conceptbrief uitgestuurd kan worden. Er wordt aan toegevoegd een uitnodiging aan de wethouder om voor de vastlegging van het definitieve IP met de bewoners en de wijkraad i gesprek te gaan.

De wijkraad besluit dat de petitie, ingebracht door de insprekers, als bijlage bij de brief aan de wethouder wordt toegevoegd.

6 Ter informatie:

6.a Bewonersinitiatieven

7 Rondvraag

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 16 juni 2022

20:15 – 22:15
Locatie Heysekade 1, Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 15 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening en mededelingen
Jeffrey deelt in de bijeenkomst de ervaring van de Zuiderparkdagen. Bewoners hebben ideeën in de ideeën-bus gestopt. Dit wordt nog gedeeld
Voorstel is om bij een evenement ook een stalletje van de Wijkraad te organiseren.

Naar aanleiding van het bezoek aan N+P stuurt Mariska verslag van het vliegenteam naar de wijkraadleden.

2 Vaststelling agenda
Bijlagen
Concept agenda formeel Wijkraad Heijplaat 16 juni 2022.docx 874 KB

3 Inspreekrecht bewoners
Geen sprekers

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst bijeenkomst Wijkraad Heijplaat 19 mei 2022
Bijlagen
Besluitenlijst Wijkraad Heijplaat (formeel) 19 mei 2022.docx 39 KB
Besluit
De besluitenlijst van de bijeenkomst van 19 mei jl. is door de wijkraad vastgesteld.

5 Ter bespreking:

5.a Afspraak kennismaking WMO Radar 5 juli 2022
Besluit
De volgende leden van de wijkraad sluiten aan bij de kennismaking met WMO Radar op 5 juli a.s.: Jeffrey Kruis, Lysandra Thomas en Jo Dohmen

5.b Ongevraagd advies bewonersinitiatieven boven de 2500 euro Kralingse Veer
Bijlagen
Rotterdam 6 juni 2022.docx 17 KB
Mail wijkraad Pendrecht – Zuidwijk 10 juni 2022.pdf 6 KB
Ongevraagd_advies_over_budget_bewonersinitiatieven_Kralingseveer.DOCX.pdf 96 KB
Besluit
Vanwege het ontbreken aan de ervaring met het nieuwe systeem bewonersinitiatieven besluit de wijkraad niet aan te sluiten bij het bezwaar. de zorg wordt gedeeld en de evaluatie wordt gevolgd.

5.c Deelname herdenking Loods 24 (niet 30 juli maar 31 juli)
Besluit
De wijkraad besluit geen afvaardiging te sturen. Er wordt gezorgd voor een passend boeket.

6 Ter informatie:

6.a Uitwisseling informatie vanuit de wijk door de wijkraadsleden
Jeffrey deelt een blije reactie van een bewoner n.a.v. het interview in NRC.

Steve: Onderzoek metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) betreffende bereikbaarheid openbaar vervoer. Constatering de aantrekkelijkheid campus neemt af.
Actie: 23 juni met Wijplaat / werkgroep bespreken

Jo: de helft van de Alcorstraat heeft een brief ontvangen dat het een woonerf wordt. Jo stuurt de brief door.

7 Rondvraag

8 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 19 mei 2022

19:30 – 21:30
Locatie Heysekade 1
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 18 mei 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners
Mvr, Duran spreekt in onder punt 4f

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 20 april 2022
Wordt door de wijkraad vastgesteld
Bijlagen
20220420 Besluitenlijst 1e bijeenkomst WR Heijplaat getekend.pdf 111 KB

4.b Vaststellen schema data bijeenkomsten Wijkraad Heijplaat
Wordt door de wijkraad vastgesteld. 7 juli Wordt toegevoegd.
Bijlagen
Vergaderschema 2022 – Wijkraad Heijplaat.pdf 8 KB

4.c Uitnodigen wethouder Karremans (Buitenruimte) voor gesprek Wijkraad inzake Inrichtingsplan Oude Dorp
Openstaande adviezen Gebiedscommissie Charlois i.r.t. Oude Dorp
a. Gevraagd advies Programma van Eisen Oude Dorp (27-10-2021)
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/modules/4/Adviezen%20/690525
SO – IPenSMP – GB-CH – verzoek om advies op Programma van Eisen (PvE) Inrichtingsplan (IP) Het Oude Dorp ( Heijplaat ) – IP21-00078
GB-CH – College Karremans – advies op Programma van Eisen (PvE) Inrichtingsplan (IP) Het Oude Dorp ( Heijplaat ) – IP21-00078

b. Ongevraagd advies Voorlopig Ontwerp (15-3-2022)
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/modules/4/Adviezen%20/741189
GB-CH – College Karremans – ongevraagd advies over Voorlopig Ontwerp (VO) Inrichtingsplan (IP) Het Oude Dorp ( Heijplaat )

De wijkraad wens een VO met alle aanpassingen. Actie SO
Het VO wordt door de wijkraad met de klankboardgroep besproken in een informele bijeenkomst
De wijkraad besluit de wethouder uit te nodigen besloten bijeenkomst.

4.d Deelname van Wijkraad Heijplaat aan Zuiderparkdagen 11 en 12 juni 2022
De wijkraad stuurt een afvaardiging op 11 juni.

4.e Organiseren informatiebijeenkomst bijeenkomst Vliegenoverlast 16 juni 2022
N.a.v. komst gedeputeerde. 19:00 en 20:00 uur.

De wijkraad besluit het vliegenteam uit te nodigen.
Een voorgesprek met bestaande vliegenteam wordt ingepland op 2 juni informeel.

4.f Organiseren informatiebijeenkomst Ontwikkelingen Quarantaineterrein

4.f.1 Ontwikkeling Quarantaineterrein – Stichting Kunsteiland mvr. Duran
De wijkraad besluit om een openbare informatieavond te organiseren. HBR, Stedelijke ontwikkeling / Boei worden gevraagd hieraan mee te werken.

5 Ter bespreking:

5.a Proces richting wijkakkoord
Voor de zomer wordt de wijkraad geïnformeerd
In september opstarten participatie

5.b Rolverdeling Wijkregisseur en Wijkconciërge
Zie antwoord mail SB.

5.c Proces toekenning initiatieven i.r.t. jaarbudget Wijkraad Heijplaat
Indienen bewonersinitiatief veranderd | Rotterdam.nl
Mijn Rotterdam – Bewonersinitiatieven

onder 2500 komen wel na goedkeuring online
boven 2500 in stremrondes

Vraag wijkraad: Zijn de voorgaande initiatiefnemers geïnformeerd door de gemeente over het nieuwe proces?
Actie Wijkmanager.

Bijlagen
Wijkbudget bewonersinitiatieven – gemeenteblad.pdf 225 KB


6 Rondvraag
Jo Dohmen: Kleine kernen aanpak. Hoe treden we toe? Wijkraad gaat in gesprek in besloten setting met ambtelijk team. Meer informatie gewenst.

Avonden Inwerkprogramma: start 18:30 uur

Bewoner: minder maaien. – Maaibeleid is aangepast – maaibeleid Rotterdam wordt opgevraagd bij SB en HBR door Wijkraad

7 Sluiting

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 20 april 2022

18:30 – 19:30
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1
Voorzitter André Hammink


Agendapunten

1 Opening en mededelingen
2 Voorstelronde nieuwe wijkraadsleden (spreektijd 2 minuten per lid)
3 Verkiezing voorzitter
4 Werkafspraken
4.a Op welke dag(en) de wijkraad formeel bijeen wilt komen (voorstel na consultatie wijkraadsleden is de donderdagavond start 19:30 uur)
4.b Hoe om te gaan met evenementen de komende periode tot aan de eerstvolgende bijeenkomst
Bijlagen
Uitnodiging 4 mei 2022 De Vallende Ruiter.pdf 454 KB
Voorstel deelneming wijkraden Charlois aan herdenkingen v180422.pdf 217 KB
4.c Hoe met elkaar samen te werken
5 Sluiting om 19:30 uur