Update Heijplaat vanuit Stadsontwikkeling

Graag stel ik me even voor: Ria van der Linde, sinds kort vanuit de gemeente (cluster Stadsontwikkeling) aan de slag als projectmanager op Heijplaat.

Ik ga ervoor zorgen -samen met collega’s van binnen en buiten de gemeente- dat de woningbouw in het Nieuwe Dorp vlot voortgang kan blijven vinden. Daarbij werk ik uiteraard samen met de ontwikkelaar Van Omme & De Groot (Het Verborgen Geheim) maar ook met CPK en Inspire waarbij de laatste twee een aantal woningen willen realiseren aan de Heijsekade.

Het was al bekend dat de gymzaal aan de Corydastraat vervangen wordt door een nieuwe. Die komt aan een eindje verderop aan de parallelweg langs de Eemhavenweg(op de hoek van de Karimunstraat). Dat proces heeft een tijdje grotendeels stil gelegen omdat er binnen de gemeente nog geld moest worden gevonden. Intussen was al wel de omgevingsvergunnng aangevraagd en die is begin deze maand verleend. ((https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24940.html ; de bezwaartermijn loopt nog tot 13 juni). Inmiddels is er geld beschikbaar gesteld en zijn de voorbereidingen gestart. De nieuwe gymzaal moet in november 2021 klaar zijn. Op dat moment wordt de oude gymzaal gesloopt. Op de plek van de oude gymzaal komen woningen als onderdeel van het Verborgen Geheim.

Eind van het jaar hopen we te kunnen afronden met de sloop van het laatste gebouw van de voormalige buurtsupermarkt aan het Zeven Provinciënplein. Ook op deze plek komen woningen die onderdeel zijn van Het Verborgen Geheim.

 

Met vereende krachten van wijkbewoners, gebiedscommissie, Stadsontwikkeling en partners Woonbron en Havenbedrijf Rotterdam is in 2018 het Masterplan Buitenruimte + inrichtingvisie Oude Dorp (Masterplan) opgesteld voor onder andere de buitenruimte van Het Oude Dorp. Dat plan doet recht aan de status van Rijksbeschermd stadsgezicht die Heijplaat sinds 2018 bezit. Het tot uitvoering brengen van dit Masterplan is het tweede deel van mijn opdracht vanuit Stadsontwikkeling.

In 2022 staat de vernieuwing van de riolering in het Oude Dorp door Stadsbeheer op de agenda. Het is de bedoeling om de uitvoering de inrichting van het Oude Dorp daaraan te koppelen. Want als de straten toch open moeten, is dat een goed moment om de buitenruimte te verbeteren en Heijplaat te vergroenen zoals in het Masterplan wordt geschetst. We zijn nu aan het onderzoeken welke onderdelen van het Oude Dorp prioriteit hebben in de uitvoering en uit welk budget we dat kunnen bekostigen. Verder gaan we met Woonbron en het Havenbedrijf overleggen hoe zij vanuit hun eigen ambities mee kunnen doen met de aanpak. Daar rolt een voorstel uit waarover we graag met de bewoners van Heijplaat in gesprek gaan.

 

Geen onderdeel van het Masterplan maar wel karakteristiek en belangrijk voor Heijplaat is de muziekkoepel aan het Rondoplein. Die is zoals iedereen kan zien in slechte staat. Als de straat wordt opgebroken voor de nieuwe riolering zal dat de staat van de muziekkoepel niet ten goede komen. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we dat moeten oplossen.

 

het projectteam Heijplaat van Stadsontwikkeling

Update rotonde

Zojuist met de werklui van de rotonde gesproken. Naar verwachting zal de doorgang de Heijplaat op en af veel eerder worden opengesteld. De toplaag zal aanstaande donderdag worden geasfalteerd en de dag erna of die maandag zal eventuele belijning erop gezet worden.

Kruispunt Courzandseweg Eemhavenweg Koedoodstraat vanaf 14 november – 21 december afgesloten

Op woensdag 14 november start de gemeente Rotterdam met de aanleg van de rotonde Eemhavenweg – Courzandseweg – Koedoodstraat.

Het werk gaat ongeveer vijf weken duren.

Het kruispunt is deze weken voor alle verkeer, behalve de lijnbussen, afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 9 oktober jl. bleek dat bewoners betwijfelen of een rotonde de oplossing is voor het probleem van zwaar verkeer in de woonbuurt van Heijplaat. Naar aanleiding hiervan heeft de verkeerskundige het ontwerp nogmaals kritisch bekeken. Op dit moment is de aanleg van de rotonde op deze locatie de enige haalbare en naar verwachting effectieve optie op korte termijn. Daarom is besloten de rotonde volgens plan aan te leggen.

Op de Waalhavenweg en Droogdokweg komen permanente vooraankondigingsborden te staan waarop is aangegeven welke route vrachtwagens moeten rijden.

Met het Havenbedrijf is afgesproken dat in de kern van de rotonde gras komt met hieromheen een verharding met een trottoirband om te voorkomen dat vrachtwagens hier over heen rijden.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is Heijplaat te bereiken via de Bunschotenweg of via de Droogdokweg.

Hinder

Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. De gemeente beperkt de hinder zoveel mogelijk.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden langer duren en de werktijden worden verlengd tot in de avonduren en/of zaterdagen.

2e bewonersbijeenkomst over de buitenruimte

Bureau B+B en de gemeente Rotterdam organiseerden een tweede bewonersbijeenkomst over de visie op de buitenruimte van Heijplaat op woensdag 17 oktober 2018

Na de eerste bewonersbijeenkomst op 12 september jl. heeft het Bureau B+B, uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente, een volgende stap gezet in het opstellen van de visie voor de openbare ruimte van Heijplaat. De voorlopige resultaten werden op 17 oktober 2018 gedeeld. Zij wilden deze avond benutten om te toetsen of de bewoners zich kunnen vinden in de eerste voorstellen. Burgemeester Aboutaleb was bij het eerste gedeelte van de bijeenkomst aanwezig.

Bureau B+B presenteerde haar visie op de inrichting van de buitenruimte en de gemeente informeerde de bewoners over de vervolgstappen. Dit gebeurde in de vorm van een presentatie. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst was er ruimte voor vragen bij de borden waar zij aanhoorden wat de bewoners van de voorstellen vonden en waar nog mogelijke verbeterpunten liggen.

Masterplan het raamwerk

 • Een van de meest klimaat adaptieve wijk van Rotterdam
  • Groene openbare ruimte en tuinen
   • Tijdelijke wateropvang in slimme regentonnen
   • Wateropvang onder de weg
   • Tijdelijk wateropvang in groenstroken (wadi)
 • Karakter tuindorp versterken
 • Heijplaat als enclave in het havengebied versterken
 • Verblijfskwaliteit verbeteren voor iedereen
 • Ontkoppelen verkeer RDM
 • Zicht naar de haven openen
 • Ommetjes van het dorp naar de haven versterken
 • Groene, bloeiende straten
 • Terugbrengen van de koedood (dmv wadi)
 • Aantrekkelijk plek aan het water
 • Verminderen wateroverlast
 • Van plantsoen naar park
 • Verhogen kwaliteit park

Courzandseweg

 • klimaatadaptieve groenstructuur
 • inspiratie uit de gedempte Koedood

De Centrale As

 • verhogen verblijfskwaliteit
 • verminderen parkeerdruk

Rondolaan

 • herstel historische bomenrij
 • verbeteren toegankelijkheid voetganger

Het Nieuwe Dorp

 • aansluitingen naar Courzandseweg en het dorp en havengebied verbeteren

Havengebied

 • zicht op de haven versterken

Park de Heij

 • verhogen groen- en verblijfskwaliteit park
 • kansen voor klimaatadaptieve inrichting
 • verbinden met het drop zonder infrastructurele barrières

Visie Courzandseweg en aansluiting park de Heij

 • Verminderen wateroverlast door terugbrengen moderne Koedood
 • Verbeterde aansluiting van park de Heij met het dorp
 • Verbeterde waterhuishouding van park de Heij
 • Park de Heij aanpassen van plantsoen naar park

Toekomst schets

 • gereconstrueerde tuinmuurtjes
 • voetpad gebakken klinker
 • straat smaller
 • bredere grasberm
 • boomgaard in gras
 • wadi
 • voetgangerspad halfverharding

Visie Rondolaan

 • Ontkoppelen verkeer RDM
 • Bloemrijke borders
 • Verbeteren zicht naar de omgeving
 • Toevoegen bomenrij

Toekomst schets

 • Hoog opgekroonde populieren
 • Zicht openen
 • Lage struiken
 • Voetpad, halfverharding
 • bloemrijke berm
 • Optimaliseren breedte weg
 • Langsparkeren
 • Toevoegen bomenrij

Visie hartlijn van het tuindorp

 • Versterken karakter tuindorp
 • Zicht naar de haven openen
 • Verhogen verblijfskwaliteit en speelplekken
 • Het nieuwe dorp aansluiten met groene karakter oude dorp
 • Verbeteren toegankelijkheid park

Toekomst schets

 • fruitbomen
 • karakteristieke verlichting
 • bloemen borders
 • gras
 • boomgaard
 • groene voortuinen
 • slimme regenton
 • reconstructie tuinmuurtjes

Woonbron helpt Heijplaat vergroenen voor bewoners, door bewoners

Waarom is een groene leefomgeving belangrijk?

 • draagt bij aan een prettige leefomgeving
 • helpt tegen wateroverlast bij hevige neerslag
 • is goed voor de biodiversiteit
 • vermindert hittestress

Wat kunt u verwachten van Woonbron?

 • Woonbron wil haar huurders informeren over het belang van een groene omgeving;
 • wil huurders helpen de eigen woonomgeving of tuin te vergroenen;
 • werkt aan een plan van aanpak voor vergroening van tuinen/binnenterreinen
 • staat open voor haalbare ideeën en initatieven

Gemeentelijke besluitvorming van ontwerp tot uitvoering globale planning

 • 2018
  • Oplevering masterplan buitenruimte
  • Besluitvorming bestuurlijk vanaf november 2018 met adviesronde bij de gebiedscommissie
  • Inspraak bewoners september/oktober advies gebiedscommissie
 • 2019
  • Opstarten project inrichtingsplannen het oude dorp
  • Maken van programma van eisen (pve) met heldere projectgrens en fasering
  • Advies gebiedscommissie (pve)
 • 2020
  • Maken van een voorlopig inrichtingsplan van het oude dorp in fasen (vo)
  • Na advies elke fase uitwerken tot definitief inrichtingsplan (DO)
  • Inspraak bewoners (vo)

Uitvoering op korte termijn

 • In fasen het inrichtingsplan van het oude dorp uitvoeren

Uitvoering op lange termijn 2030/2040

Verder uitwerken van het raamwerk

 • Klimaatadaptieve inrichting uitbouwen
 • De randen en relatie met de haven versterken
 • Ontsluiting en verblijfskwaliteit verbeteren

Uitnodiging inloopbijeenkomst aanleg rotonde bij kruispunt Eemhavenweg Courzandseweg Koedoodstraat

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf zijn van plan nog dit jaar het kruispunt Eemhavenweg – Courzandseweg – Koedoodstraat te wijzigen in een rotonde

Aanleg Rotonde

Er komen bij de gemeente regelmatig klachten van bewoners over ongewenst vrachtverkeer in de woonwijk. Ondanks eerder genomen maatregelen, zoals verwijzingsborden op de Waalhavenweg, blijkt het nog te vaak voor te komen dat vrachtverkeer naar de havenbedrijven de verkeerde afslag neemt. Hierdoor rijden ze via de Eemhavenweg de woonkern van Heijplaat in

Omdat het voor vrachtwagens lastig is te keren op dit kruispunt, wordt deze omgevormd naar een rotonde. Aan het begin van de Courzandseweg en de Koedoodstraat komen inrijverboden voor vrachtwagens. Vlak voor de rotonde komen borden te staan om de chauffeurs hierop te attenderen. Via de nieuwe rotonde kunnen chauffeurs dan vervolgens terugrijden naar de Waalhavenweg om van hieruit weer de juiste route te volgen.

Na de aanlegde van de rotonde gaan de gemeente en het Havenbedrijf gezamenlijk de ondernemers informeren over de juiste aanrij route naar de bedrijven.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 9 oktober organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de Huiskamer aan de Heysekade 1. U kunt tussen 19:00 en 20:30 uur binnenkomen om de tekening van de rotonde te bekijken en uw vragen over de aanleg van de rotonde te stellen. Er wordt geen centrale presentatie gegeven.

Uitvoering werkzaamheden

De start van de werkzaamheden is voorlopig gepland half november en het werk za ongeveer 3 weken duren. Het kruispunt is deze weken voor alle verkeer, behalve de lijnbussen, afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Na de inloopbijeenkomst kunt u via http://www.heijplaat.com de stand van zaken van de aanleg van de rotonde volgen.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met Marjo Wetsteijn, omgevingscommunicatie, telefoon 010 498 41 44, of via de mail m.wetsteijn@rotterdam.nl