Petitie tegen plannen Oude Dorp gestart

Heijplaters hebben de handen ineen geslagen en tekenen gezamenlijk de petitie tegen het plan voor de rioolvervanging en de nieuwe inrichting van de straten en pleinen in het Oude Dorp Heijplaat. Inmiddels wordt de petitie op sociale media gedeeld en verspreid onder de bewoners.

Mocht u de ‘Petitie Plan voor de rioolvervanging en de nieuwe inrichting van de straten en pleinen in het Oude Dorp Heijplaat’ willen ondertekenen dan treft u deze in de link tussen de ‘’ aan.

De petitie is gestart, omdat de gemeente plannen heeft gemaakt en bewoners deze plannen uit het voorlopig ontwerp niet zien zitten. Velen maken zich zorgen over de (kinder) veiligheid door het verplaatsen van de ingang van de wijk, het verdwijnen van parkeerplaatsen omdat er nu al een tekort is aan parkeerplaatsen in bepaalde straten. Daarnaast voelen bewoners zich gewoonweg niet gehoord door de gemeente.

“Bewoners willen een goede oplossing, want ze zijn bang dat de plannen ten koste gaan van hun woongenot. Deze angst leeft onder veel bewoners en een aantal heeft hun onvrede in de afgelopen jaren open naar buiten gebracht, maar er zijn veel meer bewoners die zich onbegrepen voelen. Dit gaat niet de goede kant uit.” Aldus de starter van de petitie.

Volgens de plannen van de gemeente zal het riool vervangen worden in het Oude Dorp en zij grijpt deze gelegenheid direct aan om straten en pleinen in het Oude Dorp opnieuw in te richten. De waterafvoer wordt sterk verbeterd, er komen meer planten, struiken en bomen. Beschermd stadsgezicht Heijplaat wordt in ere hersteld door het gebruik van authentieke materialen. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Op 13 mei laat de gemeente Rotterdam in een informatieavond aan bewoners tekeningen zien voor de nieuwe inrichting van de straten en pleinen. Ook zijn er impressies van het eindresultaat te zien. Medewerkers van de gemeente geven uitleg over de keuzes die er zijn gemaakt v.w.b. groen, parkeren, verkeerscirculatie en waterbeheer. Na de presentatie op 13 mei zullen de plannen ook te vinden zijn op de website van de gemeente Rotterdam. (https://www.rotterdam.nl/het- oude-dorp).

Informatieavond plan voor de rioolvervanging en de nieuwe inrichting van de straten en pleinen in het Oude Dorp

Vooraankondiging

De gemeente organiseert op maandag 13 mei a.s. van half acht tot half tien een informatie-avond voor alle bewoners van Heijplaat. De avond vindt plaats in De Huiskamer aan de Heysekade 1.

Op deze avond presenteert de gemeente het plan voor de rioolvervanging en de nieuwe inrichting van de straten en pleinen in het Oude Dorp.

Iedereen is welkom, u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Deze week krijgen alle bewoners een uitnodiging in de brievenbus.

 

Namens het planteam,

Ria van der Linde

Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp

Home » Wijplaat » Buitenruimte


De gemeente Rotterdam presenteerde op 27 januari 2022 de plannen voor de buitenruimte van het Oude Dorp. Dat gebeurde tijdens een online bewonersbijeenkomst. Projectleider Ria van der Linde van de gemeente vertelt over de voortgang.

“Eind 2021 zijn we gestart met het maken van de plannen voor de buitenruimte. Die hebben we eerst besproken met de Klankbordgroep Het Oude Dorp. Deze groep vertegenwoordigt de bewoners van het dorp. Op 16 december 2021 presenteerden we de eerste plannen voor de buitenruimte tijdens een online talkshow. Bewoners van het Oude Dorp konden tot en met 9 januari 2022 reageren op de plannen. Dat hebben zij onder andere gedaan via de Gemeentepeiler-app. We hebben de reacties, die vooral gingen over verkeer en groen, zoveel mogelijk verwerkt in het Voorlopig Ontwerp (VO) dat we op 27 januari presenteerden aan de bewoners.”

Definitief Ontwerp

“We werken het VO uit naar een Definitief Ontwerp (DO), dat in april door de gemeente wordt vastgesteld. In de tussentijd praten we met direct omwonenden op detailniveau verder over bijvoorbeeld de inrichting van de pleintjes en de speelvoorzieningen. Als het DO af is, beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden. Die bestaan onder andere uit technische onderzoeken, het bepalen van volgorde waarin de straten worden aangepakt en het aanbestedingstraject met de aannemer.”

Start werkzaamheden

“In het eerste kwartaal van 2023 starten we met de vervanging van de riolering en het opnieuw inrichten van de buitenruimte van het Oude Dorp. We pakken het werk in fases aan, waardoor er steeds maar een paar straten openliggen. In totaal zijn we ongeveer twee jaar bezig.”

Meer weten?

Wilt u weten wat er de komende tijd gaat gebeuren? Bekijk dan de Kalender op www.rotterdam.nl/oudedorp.

Hieronder vindt u alle documenten over het Voorlopig Ontwerp:

– Bekijk hier het Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp
– Bekijk hier de Presentatie Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp bewonersbijeenkomst 27 januari 2022
– Bekijk hier de Resultaten Gemeentepeiler Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp
– Bekijk hier de Parkeertelling Heijplaat maart 2021
– Bekijk hier het Verslag Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp 27 januari 2022

Digitale bijeenkomst ‘de herinrichting van het oude dorp’

Home » Wijplaat » Buitenruimte

De herinrichting van het Oude Dorp

De gemeente Rotterdam organiseert een digitale bijeenkomst voor bewoners van het Oude Dorp. Om te laten zien hoe jullie reacties zijn verwerkt in het Voorlopig Ontwerp voor de buitenruimte.

Meedoen aan de bijeenkomst kan as. donderdag 27 januari

van 19.30u. tot 21.00u. via MS Teams.

Kom je ook? Klik dan donderdag vanaf 19.30u. op deze link.

Verslag De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp

De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp kwam afgelopen donderdag voor het eerst bij elkaar. Een mooie aftrap. Hierbij het verslag.  Na de zomervakantie gaan we doorpraten over een aantal thema’s waaronder parkeren in het Oude Dorp en ruimte voor kinderen en jongeren. De uitnodiging wordt via Heijplaat Online bekend gemaakt. Iedereen is welkom om mee te praten, ook eemmalig!

Verslag De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp

Update Heijplaat vanuit Stadsontwikkeling

Graag stel ik me even voor: Ria van der Linde, sinds kort vanuit de gemeente (cluster Stadsontwikkeling) aan de slag als projectmanager op Heijplaat.

Ik ga ervoor zorgen -samen met collega’s van binnen en buiten de gemeente- dat de woningbouw in het Nieuwe Dorp vlot voortgang kan blijven vinden. Daarbij werk ik uiteraard samen met de ontwikkelaar Van Omme & De Groot (Het Verborgen Geheim) maar ook met CPK en Inspire waarbij de laatste twee een aantal woningen willen realiseren aan de Heijsekade.

Het was al bekend dat de gymzaal aan de Corydastraat vervangen wordt door een nieuwe. Die komt aan een eindje verderop aan de parallelweg langs de Eemhavenweg(op de hoek van de Karimunstraat). Dat proces heeft een tijdje grotendeels stil gelegen omdat er binnen de gemeente nog geld moest worden gevonden. Intussen was al wel de omgevingsvergunnng aangevraagd en die is begin deze maand verleend. ((https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24940.html ; de bezwaartermijn loopt nog tot 13 juni). Inmiddels is er geld beschikbaar gesteld en zijn de voorbereidingen gestart. De nieuwe gymzaal moet in november 2021 klaar zijn. Op dat moment wordt de oude gymzaal gesloopt. Op de plek van de oude gymzaal komen woningen als onderdeel van het Verborgen Geheim.

Eind van het jaar hopen we te kunnen afronden met de sloop van het laatste gebouw van de voormalige buurtsupermarkt aan het Zeven Provinciënplein. Ook op deze plek komen woningen die onderdeel zijn van Het Verborgen Geheim.

 

Met vereende krachten van wijkbewoners, gebiedscommissie, Stadsontwikkeling en partners Woonbron en Havenbedrijf Rotterdam is in 2018 het Masterplan Buitenruimte + inrichtingvisie Oude Dorp (Masterplan) opgesteld voor onder andere de buitenruimte van Het Oude Dorp. Dat plan doet recht aan de status van Rijksbeschermd stadsgezicht die Heijplaat sinds 2018 bezit. Het tot uitvoering brengen van dit Masterplan is het tweede deel van mijn opdracht vanuit Stadsontwikkeling.

In 2022 staat de vernieuwing van de riolering in het Oude Dorp door Stadsbeheer op de agenda. Het is de bedoeling om de uitvoering de inrichting van het Oude Dorp daaraan te koppelen. Want als de straten toch open moeten, is dat een goed moment om de buitenruimte te verbeteren en Heijplaat te vergroenen zoals in het Masterplan wordt geschetst. We zijn nu aan het onderzoeken welke onderdelen van het Oude Dorp prioriteit hebben in de uitvoering en uit welk budget we dat kunnen bekostigen. Verder gaan we met Woonbron en het Havenbedrijf overleggen hoe zij vanuit hun eigen ambities mee kunnen doen met de aanpak. Daar rolt een voorstel uit waarover we graag met de bewoners van Heijplaat in gesprek gaan.

 

Geen onderdeel van het Masterplan maar wel karakteristiek en belangrijk voor Heijplaat is de muziekkoepel aan het Rondoplein. Die is zoals iedereen kan zien in slechte staat. Als de straat wordt opgebroken voor de nieuwe riolering zal dat de staat van de muziekkoepel niet ten goede komen. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we dat moeten oplossen.

 

het projectteam Heijplaat van Stadsontwikkeling

Terugkoppeling inloopavond Verkeer 16 oktober 2019

In verband met een nieuw op te stellen verkeerscirculatieplan heeft 16 oktober 2019 de inloopavond Verkeer plaatsgevonden over de huidige verkeerssituatie op Heijplaat.

De Gemeente Rotterdam heeft tijdens de avond met bewoners gesproken en hun opmerkingen en vragen op de kaarten verzameld.

Onderstaand geeft de Gemeente Rotterdam een overzicht van alle opmerkingen die de Gemeente Rotterdam heeft opgehaald met de thema’s:

 • Verkeersstructuur;
 • Fietsen;
 • Bewegwijzering;
 • Parkeren;
 • Openbaar Vervoer.

Op de roze blaadjes staat daar de reactie van het planteam met toelichting hoe dit verder mee wordt genomen bij de verdere uitwerking van het verkeerscirculatieplan. De belangrijkste punten hierbij zijn het toepassen van:

 • een betere circulatie; duidelijkere bewegwijzering en bebording voor bestemmingen (het dorp, havenbedrijven of RDM) en 30 km zones;
 • het inpassen van snelheidsbeperkende maatregelen;
 • een betere afstemming met partijen of het uitvoeren van nader onderzoek.

Zodra het verkeerscirculatieplan gereed is zal de Gemeente Rotterdam daar verder over informeren.

Terugkoppeling Verkeersavond 1

Terugkoppeling Verkeersavond 2

route verkeer Heijplaat

Update rotonde

Zojuist met de werklui van de rotonde gesproken. Naar verwachting zal de doorgang de Heijplaat op en af veel eerder worden opengesteld. De toplaag zal aanstaande donderdag worden geasfalteerd en de dag erna of die maandag zal eventuele belijning erop gezet worden.

Kruispunt Courzandseweg Eemhavenweg Koedoodstraat vanaf 14 november – 21 december afgesloten

Op woensdag 14 november start de gemeente Rotterdam met de aanleg van de rotonde Eemhavenweg – Courzandseweg – Koedoodstraat.
Het werk gaat ongeveer vijf weken duren.
Het kruispunt is deze weken voor alle verkeer, behalve de lijnbussen, afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid.
Tijdens de bewonersbijeenkomst op 9 oktober jl. bleek dat bewoners betwijfelen of een rotonde de oplossing is voor het probleem van zwaar verkeer in de woonbuurt van Heijplaat. Naar aanleiding hiervan heeft de verkeerskundige het ontwerp nogmaals kritisch bekeken. Op dit moment is de aanleg van de rotonde op deze locatie de enige haalbare en naar verwachting effectieve optie op korte termijn. Daarom is besloten de rotonde volgens plan aan te leggen.
Op de Waalhavenweg en Droogdokweg komen permanente vooraankondigingsborden te staan waarop is aangegeven welke route vrachtwagens moeten rijden.
Met het Havenbedrijf is afgesproken dat in de kern van de rotonde gras komt met hieromheen een verharding met een trottoirband om te voorkomen dat vrachtwagens hier over heen rijden.
Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is Heijplaat te bereiken via de Bunschotenweg of via de Droogdokweg.
Hinder
Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. De gemeente beperkt de hinder zoveel mogelijk.
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden langer duren en de werktijden worden verlengd tot in de avonduren en/of zaterdagen.

2e bewonersbijeenkomst over de buitenruimte

Bureau B+B en de gemeente Rotterdam organiseerden een tweede bewonersbijeenkomst over de visie op de buitenruimte van Heijplaat op woensdag 17 oktober 2018
Na de eerste bewonersbijeenkomst op 12 september jl. heeft het Bureau B+B, uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente, een volgende stap gezet in het opstellen van de visie voor de openbare ruimte van Heijplaat. De voorlopige resultaten werden op 17 oktober 2018 gedeeld. Zij wilden deze avond benutten om te toetsen of de bewoners zich kunnen vinden in de eerste voorstellen. Burgemeester Aboutaleb was bij het eerste gedeelte van de bijeenkomst aanwezig.
Bureau B+B presenteerde haar visie op de inrichting van de buitenruimte en de gemeente informeerde de bewoners over de vervolgstappen. Dit gebeurde in de vorm van een presentatie. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst was er ruimte voor vragen bij de borden waar zij aanhoorden wat de bewoners van de voorstellen vonden en waar nog mogelijke verbeterpunten liggen.

Masterplan het raamwerk

 • Een van de meest klimaat adaptieve wijk van Rotterdam
  • Groene openbare ruimte en tuinen
   • Tijdelijke wateropvang in slimme regentonnen
   • Wateropvang onder de weg
   • Tijdelijk wateropvang in groenstroken (wadi)
 • Karakter tuindorp versterken
 • Heijplaat als enclave in het havengebied versterken
 • Verblijfskwaliteit verbeteren voor iedereen
 • Ontkoppelen verkeer RDM
 • Zicht naar de haven openen
 • Ommetjes van het dorp naar de haven versterken
 • Groene, bloeiende straten
 • Terugbrengen van de koedood (dmv wadi)
 • Aantrekkelijk plek aan het water
 • Verminderen wateroverlast
 • Van plantsoen naar park
 • Verhogen kwaliteit park

Courzandseweg

 • klimaatadaptieve groenstructuur
 • inspiratie uit de gedempte Koedood

De Centrale As

 • verhogen verblijfskwaliteit
 • verminderen parkeerdruk

Rondolaan

 • herstel historische bomenrij
 • verbeteren toegankelijkheid voetganger

Het Nieuwe Dorp

 • aansluitingen naar Courzandseweg en het dorp en havengebied verbeteren

Havengebied

 • zicht op de haven versterken

Park de Heij

 • verhogen groen- en verblijfskwaliteit park
 • kansen voor klimaatadaptieve inrichting
 • verbinden met het drop zonder infrastructurele barrières

Visie Courzandseweg en aansluiting park de Heij

 • Verminderen wateroverlast door terugbrengen moderne Koedood
 • Verbeterde aansluiting van park de Heij met het dorp
 • Verbeterde waterhuishouding van park de Heij
 • Park de Heij aanpassen van plantsoen naar park

Toekomst schets

 • gereconstrueerde tuinmuurtjes
 • voetpad gebakken klinker
 • straat smaller
 • bredere grasberm
 • boomgaard in gras
 • wadi
 • voetgangerspad halfverharding

Visie Rondolaan

 • Ontkoppelen verkeer RDM
 • Bloemrijke borders
 • Verbeteren zicht naar de omgeving
 • Toevoegen bomenrij

Toekomst schets

 • Hoog opgekroonde populieren
 • Zicht openen
 • Lage struiken
 • Voetpad, halfverharding
 • bloemrijke berm
 • Optimaliseren breedte weg
 • Langsparkeren
 • Toevoegen bomenrij

Visie hartlijn van het tuindorp

 • Versterken karakter tuindorp
 • Zicht naar de haven openen
 • Verhogen verblijfskwaliteit en speelplekken
 • Het nieuwe dorp aansluiten met groene karakter oude dorp
 • Verbeteren toegankelijkheid park

Toekomst schets

 • fruitbomen
 • karakteristieke verlichting
 • bloemen borders
 • gras
 • boomgaard
 • groene voortuinen
 • slimme regenton
 • reconstructie tuinmuurtjes

Woonbron helpt Heijplaat vergroenen voor bewoners, door bewoners

Waarom is een groene leefomgeving belangrijk?

 • draagt bij aan een prettige leefomgeving
 • helpt tegen wateroverlast bij hevige neerslag
 • is goed voor de biodiversiteit
 • vermindert hittestress

Wat kunt u verwachten van Woonbron?

 • Woonbron wil haar huurders informeren over het belang van een groene omgeving;
 • wil huurders helpen de eigen woonomgeving of tuin te vergroenen;
 • werkt aan een plan van aanpak voor vergroening van tuinen/binnenterreinen
 • staat open voor haalbare ideeën en initatieven

Gemeentelijke besluitvorming van ontwerp tot uitvoering globale planning

 • 2018
  • Oplevering masterplan buitenruimte
  • Besluitvorming bestuurlijk vanaf november 2018 met adviesronde bij de gebiedscommissie
  • Inspraak bewoners september/oktober advies gebiedscommissie
 • 2019
  • Opstarten project inrichtingsplannen het oude dorp
  • Maken van programma van eisen (pve) met heldere projectgrens en fasering
  • Advies gebiedscommissie (pve)
 • 2020
  • Maken van een voorlopig inrichtingsplan van het oude dorp in fasen (vo)
  • Na advies elke fase uitwerken tot definitief inrichtingsplan (DO)
  • Inspraak bewoners (vo)

Uitvoering op korte termijn

 • In fasen het inrichtingsplan van het oude dorp uitvoeren

Uitvoering op lange termijn 2030/2040

Verder uitwerken van het raamwerk

 • Klimaatadaptieve inrichting uitbouwen
 • De randen en relatie met de haven versterken
 • Ontsluiting en verblijfskwaliteit verbeteren

Uitnodiging inloopbijeenkomst aanleg rotonde bij kruispunt Eemhavenweg Courzandseweg Koedoodstraat

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf zijn van plan nog dit jaar het kruispunt Eemhavenweg – Courzandseweg – Koedoodstraat te wijzigen in een rotonde
Aanleg Rotonde
Er komen bij de gemeente regelmatig klachten van bewoners over ongewenst vrachtverkeer in de woonwijk. Ondanks eerder genomen maatregelen, zoals verwijzingsborden op de Waalhavenweg, blijkt het nog te vaak voor te komen dat vrachtverkeer naar de havenbedrijven de verkeerde afslag neemt. Hierdoor rijden ze via de Eemhavenweg de woonkern van Heijplaat in
Omdat het voor vrachtwagens lastig is te keren op dit kruispunt, wordt deze omgevormd naar een rotonde. Aan het begin van de Courzandseweg en de Koedoodstraat komen inrijverboden voor vrachtwagens. Vlak voor de rotonde komen borden te staan om de chauffeurs hierop te attenderen. Via de nieuwe rotonde kunnen chauffeurs dan vervolgens terugrijden naar de Waalhavenweg om van hieruit weer de juiste route te volgen.
Na de aanlegde van de rotonde gaan de gemeente en het Havenbedrijf gezamenlijk de ondernemers informeren over de juiste aanrij route naar de bedrijven.
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 9 oktober organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de Huiskamer aan de Heysekade 1. U kunt tussen 19:00 en 20:30 uur binnenkomen om de tekening van de rotonde te bekijken en uw vragen over de aanleg van de rotonde te stellen. Er wordt geen centrale presentatie gegeven.
Uitvoering werkzaamheden
De start van de werkzaamheden is voorlopig gepland half november en het werk za ongeveer 3 weken duren. Het kruispunt is deze weken voor alle verkeer, behalve de lijnbussen, afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid.
Na de inloopbijeenkomst kunt u via www.heijplaat.com de stand van zaken van de aanleg van de rotonde volgen.
Informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met Marjo Wetsteijn, omgevingscommunicatie, telefoon 010 498 41 44, of via de mail m.wetsteijn@rotterdam.nl

Bestemmingsplan Waal- en Eemhaven

ontwerp bestemmingsplan waalhaven en eemhaven en vc waalhaven (24-08-2016)

Heijplaat – 24 augustus 2016
Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 26 augustus 2016, gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 6 oktober 2016) het ontwerpbestemmingsplan “Waalhaven en Eemhaven” (NL.IMRO.0599.BP1058WaalEemhavn-) en de samenvatting van het MER ter inzage ligt bij:
de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie) kamer 22a;

de Huiskamer aan de Heysekade 1, op Heijplaat;

de stadswinkel Pernis aan de Vroomstraat 14, te Pernis.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 26 augustus 2016, gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 6 oktober 2016) het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour “Waalhaven” ter inzage ligt bij:
de provincie Zuid-Holland, op Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag;

de gemeente Rotterdam, in de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a;

de Huiskamer aan de Heysekade 1, op Heijplaat;

de stadswinkel Pernis aan de Vroomstraat 14, te Pernis.

Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour zijn eveneens beschikbaar via de volgende website:Het ontwerpbestemmingsplan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour is eveneens beschikbaar via de website van de provincie Zuid Holland
Plangebied

Het plangebied ligt ingesloten tussen de Vondelingenweg en de rijksweg A15 (tussen Reeweg en Groene Kruisweg) aan de zuidzijde, het dorp Pernis aan de westzijde, de nieuwe Maas aan de noordzijde en de woonwijken Oud-Charlois, Wielewaal en Pendrecht aan de oostkant. Het bedrijventerrein Waalhaven Zuid, alsmede het dorp Heijplaat (met uitzondering van Het Nieuwe Dorp) en het RDM-terrein liggen in het plangebied.

De bestemmingsplannen in het havengebied worden geactualiseerd. De Havenvisie 2030 is hierbij de leidraad. Voor ongeveer 50% wordt een meer flexibele invulling gegeven aan het gebied. Voor ongeveer 50% wordt de huidige situatie vastgelegd. De invulling van het plan is bepaald door de verwachte ontwikkelingen in het gebied en de effecten van grondgebruik op het milieu. In het milieueffectrapport (MER) zijn de resultaten van het uitgevoerde milieuonderzoek weergegeven. Het MER vormt de basis voor de milieu informatie in het bestemmingsplan.
Voorgenomen veiligheidscontour

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zijn voornemens een veiligheidscontour vast te stellen rond de Waalhaven in Rotterdam. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid van de havenactiviteiten duidelijk begrensd. Bij de voorgestelde ligging van de contour is het uitgangspunt dat hierdoor geen onnodige beperkingen ontstaan voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf.
Informatiebijeenkomsten

Op donderdag 15 september 2016 en op dinsdag 20 september 2016 organiseert de gemeente Rotterdam informatiebijeenkomsten over het bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan en de veiligheidscontour.

Deze bijeenkomsten, een inloopavond, vinden plaats tussen 19.00 uur en 20.30 uur
15 september, in Pernis, aan de Vroomstraat 14

20 september, in Heijplaat, de Huiskamer aan de Heysekade 1.

U kunt op elk tijdstip tussen 19.00 uur en 20.30 uur binnenkomen en de stukken met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en de veiligheidscontour inzien. Er is een aantal medewerkers van de gemeentelijke diensten aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam,
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden over het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam of aan Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, t.a.v. P.A. van der Goot, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
Tevens kunnen gedurende deze termijn mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Degenen die mondeling willen reageren kunnen dat na telefonische afspraak doen ten kantore van Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179 te Rotterdam. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw I. Dorsman, tel. 010-4896262.

Rotterdam, 24 augustus 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen:
drs. P.W. Verhoeven

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling