Aangevraagde vergunning Vestastraat 19E


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Vestastraat 19E, 3089RL, verbouwen van de zolderverdieping tot een woning (aanvraagdatum 30-11-2017, dossiernummer OMV.17.11.00520) Informatie aangevraagde vergunningen: De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde vergunning Alcorstraat 24


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 227396 Gepubliceerd op 21 december 2017 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Alcorstraat 24, 3089PB, plaatsen van zonnepanelen aan de straatkant van een woning (aanvraagdatum 16-12-2017, dossiernummer OMV.17.12.00290) Informatie aangevraagde vergunningen: De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Plaatsen van verkeers bord C17 met een lengtebeperking van 10 meter,bij de entree vande Oostbroekweg aan de zijde van de Bunschotenweg


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 maart 2022, 13:15

Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 72630 Gepubliceerd op 14 december 2017 09:00 Charlois – Plaatsen va n verkeers bord C17 met een lengtebeperking van 10 meter,bij de entree vande Oostbroekweg aan de zijde van de Bunschotenweg Kenmerk : 17/0029098 C orsanummer:AS17/14118 De directeur van cluster Stadsontwikkeling, overwegende, 1* dat de Oostbroekweg is gelegen in het gedeelte Charlois van Rotterdam; 2* dat vanuit de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam het verzoek is gekomen om bij de entree van de Oostbroekweg, aan de zijde van de Bunschotenweg, een verkeersbord C17 met de lengte beperking van 10 meter te plaatsen; 3* dat na herinrichting van de Oostbroekweg de keerlus kleiner is geworden; 4* dat de grootte van de keerlus is afgestemd op vrachtverkeer voor de kinderboerderij; 5* dat voertuigen langer dan 10 meter schade aan de infrastructuur (wegen) veroorzaken; 6* dat op de Oostbroekweg geen keermogelijkheden aanwezig zijn voor voertuigen langer dan 10 meter; 7* dat deze verkeersmaatregel het deel van de Oostbroekweg ter hoogte van de entree aan de zijde Bunschotenweg betreft; 8* dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot: 9* het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 10* het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 11* dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam; 12* dat het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissie Charlois is voorgelegd en deze positief heeft geadviseerd in de vergadering van 20 november 2017 als bedoeld in artikel 27 Verordening op de gebiedscommissies 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Buitenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd (gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewijzigd); 13* dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam. Gelet op artikel 15 lid 1, artikel 18 aanhef en onder d. van de Wvw, het bepaalde in artikel 62 en artikel 67, eerste lid onder c. van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV ’90, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 459 zoals nadien gewijzigd) en artikel 12 sub a. I van het BABW en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd); BESLUIT: namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Tot het instellen van een voertuigenverbod met een lengtebeperking van langer dan 10 meter op de locatie Oostbroekweg, ter hoogte van de entree aan de zijde van de Bunschotenweg middels • het plaatsen van verkeersbord C17 (gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven) als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; • deze verkeersmaatregel uit te voeren conform de bij dit besluit gevoegde tekening De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd. Rotterdam, 12 december 2017 Namens het college van Burgemeester en Wethoudersde directeur van het cluster Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer, S.M. Leijten-Adams Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:- naam en adres van de indiener- datum bezwaarschrift- de gronden van het bezwaar- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd. Acties Authentieke versie downloaden (pdf) Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link

verleende vergunning RDM-kade 59


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 215546 Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). RDM-kade 59, 3089JR, onderhoudswerkzaamheden en duurzaamheidsvoorzieningen uit te voeren “Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten” met voorschriften. (monumentnummer: C-377a). ( datum besluit 01-12-2017, dossiernummer OMV.17.09.00190). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende vergunning project ‘Het Verborgen Geheim’ Heijplaat


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Corydastraat 21, 3089TA, bouwen van 24 woningen in bouwveld 5B van het project ‘Het Verborgen Geheim’ op Heijplaat (datum besluit 10-11-2017, dossiernummer OMV.17.09.00316) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen: Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende vergunning Ophemertstraat 50


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 198925 Gepubliceerd op 14 november 2017 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ophemertstraat 50, 3089JE, vergroten van een opslaghal en vernieuwen van de gevels van de bestaande hal, zodat deze aansluit bij de uitbreiding (datum besluit 09-11-2017, dossiernummer OMV.17.07.00244) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen: Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende vergunning Scheepsbouwweg 1


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 192944 Gepubliceerd op 6 november 2017 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Scheepsbouwweg 1, 3089JW, aanpassen van een aantal hallen en kantoorruimten op de RDM campus, ten behoeve van de afdeling Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam. (datum besluit 01-11-2017, dossiernummer OMV.17.07.00222) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen: Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde vergunning Nabij Zaandijkstraat 7


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Nabij Zaandijkstraat 7 of kadastraal perceel CLS00-A-4601-G, 3089PZ, herbestemming Zaandijkstraat 5, gebouw leent zich er goed voor om in te wonen zonder aanpassingen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (aanvraagdatum 29-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00498). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Evenementenvergunning Harbourrun 2017 Onderwerp


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 maart 2022, 13:15

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 172040 Gepubliceerd op 4 oktober 2017 09:00 De Burgemeester van Rotterdam heeft op 12 december 2016 een verzoek ontvangen van Sportvibes Untited B.V. om een evenement te mogen organiseren op de Heijplaat en het RDM-terrein. De Burgemeester van Rotterdam heeft op 25 september 2017 besloten de vergunning te verlenen.. Bijzonderheden De evenementenvergunning wordt afgegeven voor de periode van zondag 8 oktober 2017 van acht uur ’s ochtends tot acht uur ‘s avonds. Het maximum aantal deelnemers dat aan de Harbourrun zal deelnemen is 8000 personen. Het evenement zal worden gehouden op de Heijplaat, de Waalhaven en het RDM-terrein. De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf woensdag 4 oktober 2017 tot zaterdag 7 oktober 2017 van acht uur ‘s ochtends tot elf uur ’s avonds. De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 8 oktober 2017 vanaf half zeven ‘s avonds uur tot elf uur ‘s avonds en maandag 9 oktober 2017 vanaf acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds.. Inzage beschikking De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving. Bezwaarmogelijkheid Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij: Het college van Burgermeester en Wethouders t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011 3000 BA Rotterdam Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
  • uw naam, adres en handtekening;
  • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
  • de datum waarop u bezwaar maakt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden(en) van uw bezwaar.
U moet een kopie van het besluit mee sturen. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

Verleende vergunning Corydastraat 21


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Corydastraat 21, 3089TA, bouwen van 24 woningen (Het Verborgen Geheim – bouwveld 5A). Een deel van de woningen bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Hiervan bedraagt de goothoogte circa 5,8 meter, terwijl de bouwhoogte circa 10,7 meter is. Het andere deel bestaat uit drie volledige bouwlagen met een bouwhoogte van circa 8,9 meter. (datum besluit 29-09-2017, dossiernummer OMV.17.06.00506) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen: Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde vergunning Ophemertstraat 73


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 170553 Gepubliceerd op 3 oktober 2017 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ophemertstraat 73, 3089JD, nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen (aanvraagdatum 27-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00461). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Maatwerkvoorschriften Ophemertstraat 42


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 10:46

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 166760 Gepubliceerd op 27 september 2017 09:00 Onderwerp Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend. Op 9 november 2016 hebben wij van Blommaert een verzoek ontvangen om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting Blommaert gelegen aan de Ophemertstraat 42 te Rotterdam. Gelet op artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.20, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 28 september 2017 tot en met 8 november 2017 op de volgende plaatsen inzien: • de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21). Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen De heer C.W.M. van de DCMR, telefoon: 010 – 246 82 34. Zaaknummer: 999946776.

Aangevraagde vergunning De Rotterdamweg 1


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 167119 Gepubliceerd op 27 september 2017 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De Rotterdamweg 1, 3089JV, installeren van een tankfundatie en een tank (RDM Trainingsplant) (aanvraagdatum 15-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00275) Informatie aangevraagde vergunningen: De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende vergunning Heijplaatweg 10


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Heijplaatweg 10, 3089JC, plaatsen van enkele tussenwanden in een grofsmederij. De tussenwanden zijn 4 en 8 meter hoog met daarboven kabelnetten om een open karakter te behouden. (datum besluit 20-09-2017, dossiernummer OMV.17.05.00403) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen: Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

aangevraagde vergunning RDM-kade 59


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 165124 Gepubliceerd op 22 september 2017 09:06 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen. RDM-kade 59, 3089JR, betreft het RDM Innovationdock gebouwschil. Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen, Slopen en/of asbest verwijderen. ( aanvraagdatum 12-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00190). Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Stand van zaken mbt Julianakerk


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 16:12

Een hoop is nog niet duidelijk, ook niet voor de eigenaren, maar ze kunnen zich voorstellen dat er redelijk wat vragen kunnen zijn vanuit de wijk. Schroom niet deze aan hen te stellen, of beter: kom gewoon langs in het jeugdgebouw, daar zitten ze nu te werken aan de toekomst! De kraan die gisteren bij de Julianakerk was heeft de toren geschoord: dat wil zeggen dat de torenpunten zijn verstevigd voor de veiligheid en zodat er een zeil om gedaan kon worden zodat er geen extra schade ontstaat. https://www.facebook.com/JuulvanRotterdam/

Gemeenteblad aangevraagde vergunning Heijplaatweg 15


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen. nabij Heijplaatweg 15, 3089JC of kadastraal object CLS00 – A – 3626 – G, reclame plaatsen op diverse plaatsen op het RDM-terrein ( aanvraagdatum 07-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00124). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende vergunning RDM-kade 59


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). RDM-kade 59, 3089JR, het dak en de lichtstraten gedeeltelijk te voorzien van PV panelen. Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen( datum besluit 12-09-2017, dossiernummer OMV.17.06.00102). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde vergunning Ophemertstraat 42


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ophemertstraat 42, 3089JE, veranderen en verplaatsen van de bestaande in-/uitritten in verband met de nieuwbouw van een bedrijfshal (aanvraagdatum 04-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00053) Informatie aangevraagde vergunningen: De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Omgevingsvergunning Waalhaven W.Z. 60


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 25 april 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Barge Center Waalhaven B.V. voor de inrichting aan de Waalhaven W.Z. 60, 3089 KR Rotterdam. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van lege en volle containers (waaronder containers met gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen), het stuffen en strippen van containers met koopmansgoederen en het testen en repareren van reefers. De aanvraag betreft het onderdeel Milieu, verandering en heeft betrekking op het begassen van containers in een speciaal hiervoor ingericht begassingsvak. Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 op de volgende plaatsen inzien: • het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur); • de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); • de Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Inlichtingen De heer M.A.H. Desjardijn van de DCMR, telefoon: 010 – 246 84 67.