Nieuwjaarsvegen


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 13:48

Doe op 1 januari 2019 mee aan Nieuwjaarsvegen010 en help samen met de honderden reinigingsmedewerkers mee om de Rotterdamse straten na de jaarwisseling weer snel schoon en veilig te maken!

Tijdens de jaarwisseling maakt Rotterdam er altijd een prachtig feest van. Vuurwerk draagt voor veel mensen bij aan de ultieme oud en nieuw beleving, maar het levert helaas ook veel afval op. Landelijk maar liefst 10,5 miljoen kilo! Dit is slecht voor het milieu en vuurwerkresten zijn bovendien gevaarlijk.

Gemeente Rotterdam gaat op nieuwjaarsdag met honderden reinigingsmedewerkers de straat op om deze zo snel mogelijk weer schoon en veilig te krijgen. Uw hulp kunnen ze daarbij goed gebruiken. Samen met u wordt Rotterdam nóg sneller schoon zodat vuurwerkafval geen schade aanricht en niet blijvend in de natuur terecht komt. Doe dus mee met Nieuwjaarsvegen010!

Vuurwerkafvalzak

Ga samen met uw gezinsleden of buren op 1 januari de straat op en maak deze weer schoon en veilig. Gebruik voor het opruimen van vuurwerkafval de speciale vuurwerkafvalzak. Deze krijgt u gratis bij de vuurwerkverkooppunten in Rotterdam. Ook is de zak verkrijgbaar bij alle Rotterdamse Stadswinkels.

Tips voor het opruimen van vuurwerk:

  • Maak vuurwerkafval eerst nat voordat u het opruimt
  • Steek onafgestoken vuurwerk nooit opnieuw aan
  • Ruim het vuurwerkafval direct op, dit kan bij het restafval

Maatregelen tijdens de feestdagen

Om oudjaarsnacht voor iedereen in Rotterdam feestelijk en veilig te laten verlopen, neemt de gemeente een aantal maatregelen. Zo worden veel afvalcontainers en afvalbakken verwijderd of afgesloten.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nieuwjaarsvegen010/

Verloskundigenpraktijk Pendrecht spreekuur op Heijplaat


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 december 2018, 17:47

Terug van weg geweest! Verloskundigenpraktijk Pendrecht gaat weer spreekuur houden op Heijplaat! Het duurt nog een paar weken maar binnenkort gaan zij van start. Bij het inschrijven kan je aangeven dat je op Heijplaat woont. Zij zijn blij met je aanmelding en geven je daarom een gratis geslachtsbepaling (echo) kado! Ze hopen tot snel. Verloskundigenpraktijkpendrecht 0627850059

Omleiding bus 68 op dinsdag 18 december 2018


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:38

Door wegwerkzaamheden ter hoogte van de Courzandseweg/Eemhavenweg rijdt buslijn 68 op dinsdag 18 december tot 17:00 uur een gewijzigde route en heeft vervallen haltes.

Vervallen haltes bus 68 richting Zuidplein:

– Neptunusstraat

– Eemhavenweg

Vervangende haltes bus 68 richting Zuidplein:

-Sirrahstraat

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 december 2018, 13:50

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van:

1. De heer O.J. Dirkzwager d.d. 27 november 2018. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Oudedijk 275/Palestinastraat e.o./Essenlaan 76-78 gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Beschikking verkort

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:

2. ernst en spoed is vastgesteld op grond van artikel 29 en 37 Wbb voor de Franselaan 289a-291 gemeente Rotterdam sectie AA nummer 1492.

De beschikking (2) en de stukken liggen ter inzage:

– bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000. 

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor de saneringsverslagen voor de navolgende locaties: 

3. Ophemertstraat bij 50

4. Tolhuislaan 112 e.o.

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen (2 t/m 4) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikkingen op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, mevrouw C.J. van der Heijden, telefoon 010-2468360. 

Rotterdam, 5 december 2018 

Directeur Stedelijke Inrichting

Drs. E.S.F. Klep

verleende omgevingsvergunning Moordrechtstraat 21


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

nabij Moordrechtstraat 21 , 3089TJ, 30 nieuwbouwwoningen op te richten in fase4 (blok 11 t/m 15) van ‘Het Verborgen Geheim’. De woningen bestaan uit twee bouwlagen enworden afgedekt met een kap.( datum besluit 15-10-2018, dossiernummer OMV.18.07.00156).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Nabij Quarantaineweg 1


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Quarantaineweg 1 of kadastraal perceel CLS00-A-3961-G, 3089KP, kappen 1 (dode) boom (soort onbekend) op het Quarantaineterrein. Boom is potentieel gevaarlijk (aanvraagdatum 05-11-2018, dossiernummer OMV.18.11.00067).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Kennisgeving beschikking Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers B.V.


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 december 2018, 19:00

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op

18 november 1994 met kenmerk 401489 aan Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Heijplaatweg 10, 3089 JC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

Het betreft een inrichting voor een stuwadoorsbedrijf voor de overslag van zeecontainers. 

De wijziging betreft het actualiseren van de voorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in containers en het opnemen van de verplichting tot het uitvoeren van een kwantitatieve risico-analyse (QRA).

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 15 november 2018 tot en met 27 december 2018 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen 

De heer J. van Dillen van de DCMR, telefoon: 010 – 246 82 85.

Zaaknummer: 999988667.

Aangevraagde omgevingsvergunning Droogdokweg 92


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Droogdokweg 92 of kadastraal perceel CLS00-A-3816-G, 3089JL, kappen van vijf bomen (3 populieren en 2 berken) en 100 m2 bosplantsoen ten behoeve van de aanleg van een nieuwe inrit en realisatie van een spooraansluiting aan de Droogdokweg (aanvraagdatum 16-11-2018, dossiernummer OMV.18.11.00285).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Nieuwe Dorp te Rotterdam


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 december 2018, 18:58

WET MILIEUBEHEER

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend. 

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. De activiteiten van het lozen van grondwater bij een ontwatering vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. 

Op 11 oktober 2018 hebben wij van de Dienst Stadsontwikkeling een melding overeenkomstig artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering aan het Nieuwe Dorp te Rotterdam.

Ter plaatse van het Nieuwe Dorp te Rotterdam wordt het riool vervangen en of nieuw aangelegd. Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool. De lozing zal langer duren dan het in artikel 3.2, lid 7, sub a van het Activiteitenbesluit aangegeven maximum van 8 weken. Tevens zal de te lozen hoeveelheid water meer bedragen dan de maximaal toegestane hoeveelheid van 5 m3 per uur zoals aangegeven in artikel 3.2, lid 7, sub b van het Activiteitenbesluit. De lozing zal plaatsvinden in de periode van 19 november 2018 tot 15 november 2019. 

Gelet op artikel 10.32 van de Wet milieubeheer en artikel 3.2, lid 8 van het Activiteitenbesluit verklaren wij de artikelen 3.2, lid 7, sub a en 3.2, lid 7, sub b van het Activiteitenbesluit niet van toepassing op de locatie aan het Nieuwe Dorp te Rotterdam. Overeenkomstig artikel 3.2, lid 8 van het Activiteitenbesluit hebben wij besloten voorschriften op te leggen met betrekking tot het lozen van grondwater bij een ontwatering.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 op de volgende plaatsen inzien:

het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

Inlichtingen 

De heer Y. Kaya van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 37.

Zaaknummer: 9999100940.

verleende omgevingsvergunning Quarantaineweg 1


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

nabij Quarantaineweg 1 , 3089KP, het kappen van 1 boom omdat deze dood is ; herplantplicht opgelegd voor 1 boom( datum besluit 22-11-2018, dossiernummer OMV.18.11.00067).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

De sloop van voormalig supermarkt Koster


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:38

De sloop van de woon- en bedrijfsruimte aan het Zeven Provincienplein is maandag 3/12/18 officieel van start gegaan. Op de plek van de voormalige supermarkt Koster moeten nieuwe woningen in het verborgen geheim komen. Supermarkt Koster werd in 19 geopend. Het pand werd in 1958 gebouwd. Helaas sloot ze in juli 2017 definitief haar deuren. De afgelopen anderhalf jaar heeft het pand grotendeels leeg gestaan. De nieuwbouw wordt een energie-neutrale woonwijk waar 170 woningen moeten verwijzen tussen 2016 en 2023. Vanaf maandag 14 januari 2019 is de sloop van de voormalige supermarkt verder gegaan, nadat het slopen een aantal weken even stilgelegen was.

Omleiding bus 68 van donderdag 6 december tot en met vrijdag 7 december


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:38

Bus lijn 68 – Afsluiting bij de Courzandseweg/Eemhavenweg Richting: Zuidplein

I.v.m. een afsluiting bij de Courzandseweg/Eemhavenweg rijdt buslijn 68 van donderdag 6 december aanvang dienst t/m vrijdag 7 december 20:00 uur een omleiding via Courzandseweg-Mijdrechtstraat-Baanderstraat-Droogdokweg.

Vervallen haltes bus 68 richting Zuidplein:

  • Eemhavenweg
  • Neptunusstraat

Vervangende haltes bus 68 richting Zuidplein:

  • Sirrahstraat (tijdelijke halte)
https://www.ret.nl/home/reizen/omleidingen-verstoringen.html

Update rotonde


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:30

Zojuist met de werklui van de rotonde gesproken. Naar verwachting zal de doorgang de Heijplaat op en af veel eerder worden opengesteld. De toplaag zal aanstaande donderdag worden geasfalteerd en de dag erna of die maandag zal eventuele belijning erop gezet worden.

Melding over de buitenruimte


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 19 augustus 2022, 08:18

Is er op straat of in het groen iets kapot of vuil? Meld het bij de gemeente Rotterdam. U kunt de melding op 3 manieren doorgeven aan de gemeente. 1. Melding online maken Doe de melding online via Melding maken. Bekijk eerst de meldingen op de kaart of de melding al door iemand anders is doorgegeven. Let op: vul altijd het huisnummer in van de locatie waarover u de melding doet. Zo kan de gemeente de melding snel oplossen. 2. Melding via de BuitenBeter app maken Geef uw melding door met de Meldr app. Download de gratis Meldr app op uw smartphone: iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian. 3. Melding telefonisch maken Geef telefonisch uw melding door via het gemeentelijk servicenummer 14 010. Wat kunt u melden aan de gemeente?

Gaslek op Ampenanpad


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:38

De brandweer van Rotterdam is donderdag 29 november gealarmeerd voor een gaslek op het Ampenanpad. De melding werd om 11:33 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Rotterdam, die met spoed ter plaatse is gegaan. Om 11:45 kwam netbeheerder Stedin ter plaatse en keerde de brandweer terug naar de kazerne

Intocht Sinterklaas Heijplaat 2018


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 15:28

Heijplaat stond ondanks de kou weer met smart te wachten bij de aanlegsteiger van de Waterbus aan de Directiekade voor een van de hoogtepunten van het jaar: de intocht van Sinterklaas. Maar kon de Sint en zijn Pietenband de aanleglocatie wel vinden, met de wegomleiding? De kinderoogjes tuurden zaterdagochtend op de Directiekade over het water om te zien of de Sint al in aantocht was. Eindelijk was het dan zover, de boot met Sinterklaas en Pieten was in zicht.  De goedheiligman werd luidkeels toegezongen door de kinderen onder begeleiding van de koele pietenband. [wpvideo x9mBLWjm ] Op de kade gaf Sinterklaas de kinderen een handje en vervolgde daarna zijn weg op zijn rijtuig, waarbij de pietenband voorop liep. De Pieten deelden rijkelijk kruidnootjes aan de kinderen uit. [wpvideo ZX0Payli ] De tocht ging via de Alwinastraat, over de Rondolaan naar de Letostraat. Daar draaide de stoet de Streefkerkstraat op. Vervolgens ging de tocht via de Aurorastraat naar de Courzandseweg waar de toer eindigde bij de Buurtvereniging Heijplaat aan de Courzandseweg. De opgegeven kinderen van 2 t/m 8 jaar gingen mee naar binnen om een feestje te bouwen met de Sint en zijn Pieten. Voor de kinderen van 2 t/m 4 jaar mocht er 1 ouder mee naar binnen. Vervolgens hebben de kinderen Sinterklaasliedjes gezongen. De goedheiligman had natuurlijk cadeautjes voor de kinderen meegenomen.
Hierna vertrokken Sinterklaas en de Pieten weer naar het Pietenhuis toe.

Help mee met signaleren van problemen op Heijplaat Online


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 maart 2022, 12:49

#mededelingbeheer Help mij met het signaleren van problemen! Zie je overtredingen, spam of vervelende reacties? Ga nooit zelf de discussie aan, maar rapporteer aan het beheer. Druk in de Facebookgroep Heijplaat Online bij het bericht op ‘Rapporteren aan beheerder. Ook kunt u op de Facebookpagina Heijplaat Online het beheer tag of een persoonlijk bericht sturen. Zo help je met snel ingrijpen. Bij niet naleving van de regels kan een lid in de Facebook groep Heijplaat Online voor een bepaalde tijd uitgeschakeld worden. Afhankelijk van de mate van het gedrag en hoe vaak een lid al aangesproken is op bepaald gedrag varieert de uitschakeling van 12 uur tot 7 dagen of zelfs een permanente blokkade van deze groep.

Verplanten bomen uit bomendepot


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 19 november 2018, 14:20

Na de sloop van de woningen in het gebied tussen de Heysekade en Eemhavenweg, is een deel van het braakliggend gebied ingericht als bomendepot. Een groot deel van deze bomen wordt binnenkort verplaatst naar nieuwe locaties binnen en buiten Heijplaat. De bomen die niet voor verplanting in aanmerking komen worden gerooid. De bomen die buiten Heijplaat een nieuwe bestemming krijgen worden in de week van 26 november verplant. Binnen Heijplaat worden in de week van 3 december negen bomen verplant naar een nieuwe locatie. De bomen gaan naar de volgende locaties:
  • 4 goudiepen (blauw) in de groenstroook langs de Victorieuxstraat;
  • 3 esdoorns (paars) naar de Dorecteur de Gelderstraat;
  • 2 sierkersen (geel) naar de Van Kinsbergenstraat.
Op de achterzijde van deze brief staan de locaties aangegeven op een kaart. Het Nieuwe Dorp In het 1e kwartaal van 2019 start fase 4 van her nieuwbouwproject Het Nieuwe Dorp en in de loop van 2019 start fase 5. Vooruitlopend op dit werk worden de locaties bouwrijp gemaakt. Voor het bouwrijp maken worden de bomen op de kavels gerooid. De rooiwerkzaamheden zijn deze week gestart. Henk Huismanplantsoen Op het Henk Huismanplantsoen worden nog enkele kleine wijzigingen uitgevoerd. In het fietspad en op het trottoir worden paaltjes geplaatst en worden de bestaande plantvakken uitgebreid tot aan het fietspad. Dit om het gebruik van het fietspad door auto’s als sluiproute tegen te gaan. Daarnaast zal een bankje waar overlast is van vogelpoep worden verwijderd. Deze werkzaamheden worden vanaf 10 december uitgevoerd. Informatie Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marjo Wetsteijn, omgevingscommunicatie, telefoon 010 498 41 44, of via de mail m.wetsteijn@rotterdam.nl