Praat mee, denk en doe mee! Samen maken we het wijkakkoord voor Heijplaat.

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 22 september 2022, 08:46

HEIJPLAAT

Beste bewoners, als wijkraad van Heijplaat zijn we bezig met een wijkakkoord voor de periode 2023-2026. Hierin komt te staan wat nodig is om Heijplaat vitaal en leefbaar te houden. Het wijkakkoord maken we samen met u als bewoner, verenigingen, ondernemers en gemeenteambtenaren. Het wijkakkoord wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. Wij geven hierover een advies aan de gemeenteraad. Jaarlijks wordt vastgesteld welke zaken ook echt worden aangepakt.

Graag horen we van u hoe we Heijplaat samen nog beter kunnen maken. Wat vindt u van de benoemde doelen. Heeft u aanvullingen of andere doelen die belangrijk zijn. Welk doel heeft de hoogste prioriteit. Heeft u een goed idee? Uw inbreng nemen we mee in het wijkakkoord. Ga naar Mijn Rotterdam – Wijkakkoord Heijplaat 2023-2026 en praat, denk en doe mee.

aanvraag ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften N+

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 9 september 2022, 09:16

HEIJPLAAT

Kennisgeving beschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1292386

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede het sorteren van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Daarnaast worden in mindere mate nog diverse andere afvalstoffen op- en overgeslagen en/of bewerkt.

De aanvraag betreft de ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften conform het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek respectievelijk geuronderzoek. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

Teven hebben Gedeputeerde Staten besloten, gelet op de aanvraag, de voorschriften 5.1.1 en 6.1.1 t/m 6.1.4 van de omgevingsvergunning van 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922, te vervangen door de geluid- en geurvoorschriften zoals opgenomen in deze vergunning (artikel 2.31, lid 2, onder b, van de Wabo). 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

9 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de gemeente Albrandswaard, Stationsstraat 4 te Rhoon, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292386 en het Olo nummer: 6850303

Heijplaat Online viert 10-jarig jubileum

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 september 2022, 21:32

HEIJPLAAT

Vandaag bestaat Heijplaat Online tien jaar. In een decennia is HO van een facebookgroep om activiteiten te groeperen uitgegroeid tot het nieuws-, informatie- en actualiteitenkanaal voor Heijplaat.

HO heeft een lange weg afgelegd tussen 2012 en nu. Begonnen op Facebook, in 2015 volgde de uitbreiding naar een website met zoekfunctie en het toevoegen van een Twitter account en tegenwoordig is HO ook op Instagram, SnapChat en TikTok te vinden om iedere leeftijdscategorie te kunnen bereiken.

In die tien jaar heeft HO een lang traject moeten doorworstelen om een betrouwbaar netwerk met contacten op te bouwen binnen de Gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Woonbron en de omliggende bedrijven. Maar de belangrijkste mensen in haar netwerk zijn jullie als bewoners natuurlijk, want zonder de bewoners zou HO niet de rol hebben in de wijk die ze nu heeft. HO is trots op waar ze nu staat na tien jaar en ze heeft heel veel zin om haar stijgende lijn voort te zetten.

Op naar de volgende tien jaar!

Spreekuur Woonbron wijkpost Heijplaat

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 september 2022, 20:16

HEIJPLAAT

Sinds Corona was het spreekuur van Woonbron wijkpost Heijplaat aan de Streefkerkstraat komen te vervallen. Vandaag liet Woonbron weten het spreekuur weer te gaan hervatten, maar dit terug te brengen naar 1x per week.

Waarom 1x per week

Over het algemeen past een spreekuur niet meer in het beleid van Woonbron, maar omdat ze merken dat er toch veel behoefte aan is, brengen ze hem beperkt terug.

Wanneer is het spreekuur?

Het spreekuur zal iedere dinsdag van 09:00 tot 10:00 uur plaatsvinden. Mochten ze merken dat er meer behoefte is, dan zullen ze dit heroverwegen tot meer momenten.

Verleende evenementen vergunning Harbour Run 2022

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 september 2022, 09:38

HEIJPLAAT

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 20 december 2021 een verzoek ontvangen van SportVibes United B.V. om een evenement te mogen organiseren in Rotterdam. 

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 30 augustus 2022 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zondag 2 oktober 2022 van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Het maximumaantal deelnemers van het evenement is 6.000 (gelijktijdig).

Het evenement zal worden gehouden op het evenemententerrein Onderzeebootloods, omgeving van RDM Campus en parcours bij Waalhaven en Heijplaat in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats op woensdag 28 en donderdag 29 september 2022 van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds en zondag 2 oktober 2022 van zes uur s’ ochtends tot 11.00 uur s’ ochtends.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 2 oktober 2022 van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds en maandag 3 oktober 2022 van acht uur s’ ochtends tot zes uur s’ avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vindt u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgermeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 september 2022, 19:43

HEIJPLAAT

Kennisgeving beschikking maatwerk Heijplaat te Rotterdam 1612887

Besluit lozen buiten inrichtingen

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 10 juni 2022 hebben wij van de Dienst Stadsontwikkeling een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

 

Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool.

 

De lozing zal plaatsvinden in de periode van 11 juli 2022 tot 31 december 2022.

 

De lozing zal langer duren dan het maximum van 8 weken. De te lozen hoeveelheid zal meer bedragen dan het maximaal gestelde van 5 kubieke meter per uur.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om voorschriften op te leggen met betrekking tot de duur en de geloosde hoeveelheid van de lozing ter plaatse van Heijplaat te Rotterdam.

 

Het besluit is op 24 augustus 2022 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1454607.

Personeelsfeest Steinweg 17 september

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 31 augustus 2022, 11:10

HEIJPLAAT

Beste buren,

In de afgelopen jaren is Steinweg gegroeid tot een wereldwijde dienstverlener in de op- en overslag. Vroeger betekende dit dat zakken op onze schouders uit boten werden gedragen. Nu klimmen wij in onze kranen en brengenladingen en containers in en uit de haven. Met trots mogen we inmiddels zeggen dat wij 175 jaar bestaan. En dat is reden voor een feest.

Op zaterdag 17 september 2022 vieren wij dit met onze medewerkers op ons eigen terrein Pier 6 (Zaltbommelstraat 10, 3089 JK Rotterdam). Overdag kunnen we onze kinderen laten zien hoe hard wij werken (09:30-13:00 uur) en in de avond sluiten we af met een gezellig feest (19:30-23:45 uur).

We willen u alvast op de hoogte brengen gezien dit op deze dag wellicht te merken is aan drukte in het verkeer in de buurt, naar en van het parkeerterrein of van geluid en muziek tot 23:45 uur. Mocht u te veel mee kunnen luisteren dan komen bijgevoegde oordoppen wellicht van pas 😉

Als u meer wilt weten over dit evenement of als u iets wilt doorgeven dan vragen wij u vriendelijk contact op te nemen via info@steinweghavenhelden.nl

Met vriendelijke groet,

De organisatie van Steinweg Havenhelden

Vanaf 12 september wordt de brief bij alle bewoners afgegeven.

Twee parkeerplaatsen aangewezen als parkeerplaatsen met specifiek doel om elektrisch op te laden op Heysekade

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 27 augustus 2022, 11:50

HEIJPLAAT

Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Heysekade 22/00 17729 AS 22/09145

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

• dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
• dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
• dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
• dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Heysekade;
• dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
• dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
• dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Heysekade, ter hoogte van het Rimonpad, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:
• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
• dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
• dat afstemming heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

Besluit:
• Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Heysekade, ter hoogte van het Rimonpad, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
• Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord OB20 ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De firma EQUANS wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Rotterdam, 25 augustus 2022
Namens het College van Burgemeester en Wethouders de directeur Stadsontwikkeling,
voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit
M.A. van Kruiningen

Niet eens met dit besluit?
Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,
faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

· uw naam, adres en handtekening;
· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
· de datum waarop u bezwaar maakt;
· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
· de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,
die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

Kennisgeving ontwerpbeschikking De Haas Rotterdam B.V. uitbreiding bestaande inrichting en overname deel loods Franklin Offshore Europe B.V.

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 25 augustus 2022, 07:52

HEIJPLAAT

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 4 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Peutz B.V., namens De Haas Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de Scheepsbouwplein 3, 3089 JX te Rotterdam

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft een uitbreiding van de bestaande inrichting en de huidige activiteiten met een nieuw buitenterrein en de overname van een deel van de bestaande loods van Franklin Offshore Europe B.V.

De inrichting betreft een scheepswerf. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 25 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266849 en het OLO-nummer 6785597.

Jeu de boules

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 24 augustus 2022, 14:45

HEIJPLAAT

Met ingang van 26 augustus is er elke vrijdag van 14:00 uur tot 16:00 uur gratis Jeu de Boules tussen de zwarte flat en de skatebaan, tenzij het regent. De bedoeling is dat het door blijft gaan totdat het in de herfst te koud gaat worden.

Neem uw eigen set ballen alstublieft mee. Voor degenen die er geen hebben en die toch mee willen doen, er zijn een aantal extra sets beschikbaar.

Er staat een bankje in de buurt, maar u kunt ook uw rollator of eigen klapstoel meenemen.

Natuurlijk kunt u daar ook gewoon op een andere dag Jeu de Boules gaan spelen.

Hopelijk tot vrijdag!

Huiskamer 2.0

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 51

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 22 augustus 2022, 18:16

HEIJPLAAT

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 51, 3089PE, Ombouw pand vanwege opvang vluchtelingen Oekraïne (aanvraagdatum 16-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00172).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Nieuwsbrief aanleggen Parkeerplaatsen STC-KNRM

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 18 augustus 2022, 13:13

HEIJPLAAT

Geachte bewoner,

Vanaf maandag 22 augustus gaat er gestart worden met het aanleggen van extra parkeerplaatsen op het terrein van STC-KNRM. De parkeerplaatsen zijn voor de cursisten en medewerkers van STC- KNRM met als doel de parkeerdruk in de omgeving te beperken.

Na de herinrichting zijn er ruim 100 parkeerplaatsen beschikbaar.

In verband met de aanleg van de parkeerplaatsen kan STC-KNRM tijdelijk geen gebruik maken van het volledige parkeer terrein en zal de parkeerdruk in de omgeving tijdelijk hoger zijn. STC-KNRM zal haar cursisten en medewerkers verzoeken zoveel mogelijk op de Eemhavenweg en niet in het “Nieuwe dorp” te parkeren. Volledig te voorkomen is dat echter niet.

De werkzaamheden zullen in 3 fases worden uitgevoerd en in totaal circa 6 a 7 weken duren.

De parallelweg aan de Heysekade zal gedurende de werkzaamheden als leveranciersroute worden gebruikt. Dit omdat de ingang aan de zijde van de Quarantaineweg is afgesloten.

Wandelen over het terrein is gedurende de werkzaamheden niet mogelijk / toegestaan.

De werkzaamheden worden begeleid door Cees Pap. Mochten er gedurende de werkzaamheden vragen zijn dan kunt u hem benaderen via 06-12797561 of via c.pap@portofrotterdam.com

Van 5 t/m 25 september neemt collega André Riethoff het van Cees Pap over ivm vakantie. U kunt dan Andre bellen 06-51513103 of via a.riethoff@portofrotterdam.com

Met vriendelijke groet,

Arjan Hoefnagels
Gebiedsmanager Port of Rotterdam

Aangevraagde omgevingsvergunning Barge Center Waalhaven B.V.

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 18:21

HEIJPLAAT

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waalhaven W.z. 62, 3089KR, renovatie, vervangen asfalt, archeologische werkzaamheden, plaatsen nieuwe reiniging stations en hekwerk (aanvraagdatum 29-07-2022 , dossiernummer OMV.22.07.00448).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking SJR Construction B.V. de wijziging van de inrichtingsgrenzen

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 11:52

HEIJPLAAT

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 24 december 2021een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van SJR Construction B.V. voor de inrichting aan de Gieterijweg 31, 3089 JZ te Rotterdam

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft: de wijziging van de inrichtingsgrenzen; de uitbreiding van de reguliere werkzaamheden en capaciteiten; het conserveren en (grit)stralen van tanks, appendages en (hulp)constructies in de buitenlucht.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 11 augustus 2022 tot en met 21 september 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266988 en het Olo nummer: 6585301.

Kennisgeving aanvraag Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. Plaatsen opslag container

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 11:46

HEIJPLAAT

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

Bedrijf : Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.
Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen
Voor : Opslag container worden geplaatst ten behoeve van de opslag van scheepsbenodigdheden.
Aanvraagdatum : 3 augustus 2022
OLO nummer : 7102761
Zaaknummer : 1570435

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-straat 1

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 11:34

HEIJPLAAT

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).RDM-straat 1, 3089JS, organiseren van festival (aanvraagdatum 02-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00028).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning plaatsen reclame Scheepsbouwweg 45

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 16 augustus 2022, 11:31

HEIJPLAAT

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 45, 3089JW, plaatsen reclame (aanvraagdatum 04-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00064).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

MS Rotterdam passeert vanmiddag het Quarantaine strand

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 14 augustus 2022, 09:05

HEIJPLAAT

Vanmorgen is ms “Rotterdam” (VII) van de Holland-Amerika Lijn (HAL) aangekomen in Rotterdam. Het is een kort bezoek, want vanmiddag rond 17.00 uur vertrekt ze weer naar Eidfjord.

Rond 17:30 uur zal ze hierdoor te zien zijn vanaf het Quarantaine strand om rond 19:00 uur het zeegat te kiezen bij Hoek van Holland.

Volgende week (21 augustus), die week erop (28 augustus) en 11 september is ze aan de kade bij Cruise Port Rotterdam.

Vorig jaar (30 mei) is het schip door Prinses Margriet gedoopt, toen nog met een besloten ceremonie aan de Wilhelminakade door de toenmalige Corona maatregelen. De Rotterdam VII is het grootste schip van de HAL tot nu toe. Het vlaggenschip heeft een lengte van 297 meter en heeft accommodatie voor 2668 passagiers in 1340 hutten. In maart 2019 werd begonnen met de bouw van de voorschip-sectie op een werf bij Palermo (Italië) en in oktober 2020 werd het in aanbouw zijnde ms “Rotterdam” het bouwdok uitgevaren naar de afbouwkade van de Fincantieri werf in Marghera bij Venetië.

Skateparkje aan de Courzandseweg

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 10 augustus 2022, 10:26

HEIJPLAAT

Vanaf gisteren zijn er in Heijplaat zes mooie losse streetobjecten te skaten!

In het parkje aan de Courzandseweg (naast de Heyse Blick), heeft Jeroen van der Sluis in opdracht van de Gemeente Rotterdam de obstakels gebouwd. De obstakels zijn zo geplaatst dat vanuit bovenaanzicht de objecten in de vorm van de karakteristieke vorm van Heijplaat gepuzzeld kunnen worden. Het concept is door studio Klinkenberg gemaakt en samen met een aantal lokale skaters tot het skate-ontwerp van Renver Designs gekomen.

Klik op de Instagram berichten om meer foto’s te zien.

Zondag 14 augustus: Dockyard’s stoomslepersdag

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 augustus 2022, 16:16

HEIJPLAAT

VAAR MEE MET STOERE STOOMSLEPERS

Het weekend van 13 en 14 augustus staat in het teken van de Dockyard’s. Naast de ‘Dockyard V’ van het maritiem museum zijn er dit weekend twee andere Dockyard’s van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) te gast.

Zaterdag 13 augustus zijn de schepen te bewonderen aan de gastensteiger van het maritiem museum. Tijdens de Dockyard’s stoomslepersdag, op zondag 14 augustus, kun je een vaartocht maken naar Heijplaat voor een rondleiding door dit bijzondere dorp en een bezoek aan het beroemde havencafé Courzand.

Programma

Vertrek vanuit museumhaven om 12:30u.
Rondleiding door Heijplaat en koffie met taart bij het beroemde havencafé Courzand.
Aankomst in de Maritiem Museum Haven om 16:30u.

Rondvaart incl. lunch, rondleiding en koffie met taart € 49,50, Kinderen van 8 t/m 15 jaar € 24,50.

Boek hier je ticket voor de Dockyard’s stoomslepersdag >

Vervallen halte en gewijzigde route bus 68 1 – 4 augustus

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 augustus 2022, 15:00

HEIJPLAAT

Van: 1 augustus 2022 05:00 
Tot: 4 augustus 2022 17:00 

I.v.m. de afsluiting van Sirrahstraat rijdt bus 68 van 1 aug t/m 4 aug een gewijzigde route en heeft een vervallen halte. 

Normale route richting RDM Heijplaat. 

Richting Zuidplein eigen route tot Rondolaan dan via Zaandijkstraat, Steefkerkstraat, Aurorastraat, Couzandseweg eigen route. 

Vervallen halte bus 68 richting RDM Heijplaat:

– Geen

Vervallen halte bus 68 richting Zuidplein:

– Neptunusstraat 

Vervangende halte 68 richting Zuidplein:

– Geen

Verleende omgevingsvergunning Blue Marine Yard Services B.V. aanpassen maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen

Home » Archieven voor 2022

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 2 augustus 2022, 23:38

HEIJPLAAT

Kennisgeving beschikking Blue Marine Yard Services B.V. 1465298

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Blue Marine Yard Services B.V.

Locatie : Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aanpassen van de maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen, zodat de lage drempelwaarde van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) niet wordt overschreden

Aanvraagdatum : 22 juni 2022

Besluitdatum : 20 juli 2022

Bekendmaking : 20 juli 2022

Olo nummer : 7071481

Zaaknummer : 1465298

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1465298 en het Olo nummer: 70