Dodelijk konijnenvirus op meer plekken in Rotterdam

De zeer besmettelijke konijnenziekte myxomatose verspreidt zich over Rotterdam. Het bijna altijd dodelijke virus is na het Dakpark in West nu ook opgedoken in Kralingen. Konijnen in het Kralingse Bos en bij De Esch leggen massaal het loodje. Ook konijnen thuis lopen gevaar als ze niet zijn ingeënt.

Op quarantaine terrein liepen veel konijnen. En ook in park de Heij zijn enkele konijnen te vinden. Let dus goed op.


Kennisgeving beschikking Broekman Project Services B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 31 januari 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Broekman Project

Services B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 4, 3089 JC Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (tank)containers, die beladen zijn met koopmansgoederen of gevaarlijke stoffen alsmede de boord-boordoverslag van stuifgevaarlijke stoffen.

Ook worden goederen los behandeld en overgeslagen en vinden er assemblage-, demontage- en revisiewerkzaamheden aan goederen plaats. Ter ondersteuning van deze werkzaamheden worden in de inrichting tevens de volgende activiteiten uitgevoerd: aftanken, reparatie en onderhoud van/aan eigen materieel en kantooractiviteiten.

 

De aanvraag omvat het onderdeel milieu, veranderen en betreft de wijziging van de inrichtingsgrens en het verplaatsen van een aantal vergunde activiteiten.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van beland zijnde stukken tijdens kantooruren van 

19 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999112593.

Kennisgeving beschikking maatwerk Vermeer Eemhaven B.V.

Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 9 juli 2019 is er een toezichtscontrole uitgevoerd bij Vermeer Eemhaven International B.V. aan de Bunschotenweg 110, 3089 KC Rotterdam. Tijdens de controle is gebleken dat de gasflessenopslag niet meer gepositioneerd is tegen de wand van een romneyloods met een WBDBO van minder dan 60 minuten. Op grond hiervan kan het maatwerkbesluit van 14 november 2014 met kenmerk 21852982/302119 worden ingetrokken.

 

De activiteiten van Vermeer Eemhaven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

 

Op basis van artikel 8.42, lid 4 van de Wet milieubeheer, kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften intrekken, indien dat nodig is ter bescherming van het milieu.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten, gelet op artikel 8.42, lid 4, van de Wet milieubeheer, om het maatwerkbesluit van 14 november 2014 met kenmerk 21852982/302119 ambtshalve in te trekken.

 

Het besluit is op 9 september 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999130396.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 8

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 8, 3089JW, tijdelijk bedrijfsgebouw te plaatsen voor een periode van 5 jaar(datum besluit 06-09-2019, dossiernummer OMV.19.07.00089)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

verleende omgevingsvergunning Droogdokweg 92

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Droogdokweg 92 , 3089JL , het realiseren van een kraanbaan en aanpassingen aan de kade en nabijgelegen talud. BBC Waalhaven Pier 5 (datum besluit 05-09-2019, dossiernummer OMV.19.07.00465 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

aangevraagde omgevingsvergunning Alcorplein 10

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Alcorplein 10, 3089PA, vergunning aanvragen voor de splitsing van het gebouw (aanvraagdatum 23-08-2019, dossiernummer OMV.19.08.00345)

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 11

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Ophemertstraat 11, 3089JD, herstel metselwerk en betonwerk (aanvraagdatum 02-08-2019, dossiernummer OMV.19.08.00044).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 85 , 3089JD , het tijdelijk plaatsen van 3 units voor een periode van 15 jaar. De units zijn bedoeld om te dienen als kantineruimte. (datum besluit 30-08-2019, dossiernummer OMV.19.03.00621 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 25 oprichten gymzaal

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Eemhavenweg 25, 3089KE, oprichten van een gymzaal. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (aanvraagdatum 15-08-2019, dossiernummer OMV.19.08.00223).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Arie den Toomweg 2

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Arie den Toomweg 2, 3089KA, kappen 1 of 2 bomen i.v.m. opgetreden storing in 150kV-verbinding. Het kappen van de bomen is nodig om goed bij de mofput te kunnen komen. TenneT heeft aangegeven dat er op deze locatie boven de kabel geen bomen mogen staan. De herbeplanting zal in overleg met TenneT gaan (aanvraagdatum 26-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00587).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.