Heijplaat Online 2019 jaarrapport

Voordat het nieuwe jaar begint, wil Heijplaat Online graag data over de activiteiten van de webpagina in 2019 met je delen.

Krakende cijfers

Het Museum Boijmans Van Beuningen heeft 300.000 bezoekers per jaar. Deze website werd in 2019 ongeveer 36.001 keer bekeken. Als deze website een tentoonstelling in het Museum zou zijn, zou het ongeveer 44 dagen duren voordat zoveel mensen het zouden zien.

Er zijn 232 afbeeldingen geüpload, met een totaal van 1 GB. Dat is ongeveer 4 foto’s per week.

De drukste dag van het jaar was 1 november met 754 bezichtigingen. Het meest populairste bericht die dag was Wat is de naam van de nieuwe buurtsuper?

Berichtenpatronen

In 2019, waren er 244 nieuwe berichten, dat vergroot het totale archief van deze blog naar 898 berichten.

LANGSTE REEKS

5 dagen

10 september – 14 september

BESTE DAG

Vrijdag 1 maart

Met 7 berichten in totaal

Attracties in 2019

Dit zijn de berichten die op de Heijplaat Online in 2019 het meest bekeken zijn.

  1. Voortgang werkzaamheden binnen en buiten supermarkt
  2. Wat is de naam van de nieuwe buurtsuper
  3. Fresh Food Heijplaat stickers geplakt
  4. inbrekerstruc gespot in heijplaat tandenstokers tussen de deur
  5. huiskamer trekt nieuw jasje aan

Hoe hebben de bezoekers Heijplaat Online gevonden?

De top verwijzende sites in 2019 waren:

  1. Facebook
  2. Zoekmachines
  3. Twitter
  4. kranten-zuid-holland
  5. Wikipedia

Waar kwamen ze vandaan?

Dat is in totaal 63 landen!

Toplanden: Nederland, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk.

We zien je in 2020

Bedankt voor het gebruiken van Heijplaat Online in 2019. We zijn je ook in 2020 weer graag van dienst! Gelukkig Nieuwjaar!

Kennisgeving beschikking maatwerk Blbi Rotterdam 2019 – Ontwatering

Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 11 november 2019 hebben wij een melding ingevolge Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van Stadsontwikkeling Rotterdam. Deze melding heeft betrekking op het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering voor het project ‘Het Nieuwe Dorp’, gelegen in de driehoek Heysekade – Courzandseweg – Eemhavenweg in Charlois. Daaruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften stellen.

 

Deze melding is ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen en heeft betrekking op een lozing die langer duurt dan 26 weken. Dat betekent dat in plaats van het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. Wij hebben het ingediende verzoek dan ook aangemerkt als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot de tijdsduur en het debiet van de lozing.

 

Het besluit is op 12 december 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999149217.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 8

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 8 , 3089JW , Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen; 2 schotelantennes (straalzenders) te plaatsenop het dak van het Innovationdock (onderdeel van de machinefabriek RDM) aan de (datum besluit 17-12-2019, dossiernummer OMV.19.10.00379 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Kennisgeving beschikking Suez Recycling & Recovery Nederland B.V. (9999129753)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 16 juli 2009 aan Sita Recycling Services Zuid B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval.

 

De wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning waarmee de minimumstandaard voor afvalstoffen wordt gewaarborgd, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017 – 2029.

 

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 23 december 2019 tot en met 3 februari 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999129753.

verleende omgevingsvergunning Waalhaven W.z. 62

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Waalhaven W.z. 62 , 3089KR, het vergroten van het begassingsvak ten noordoosten van de inrichting van 66 naar 80 plekken en daarnaast worden de containers 3 hoog gestapeld. Het begassingsvak wordt hiermee 185 meter lang en 30 meter breed. De reeds vergunde totale hoeveelheid van 15.000 te begassen containers per jaar zal niet wijzigen. De aanvraag bevat het onderdeel milieu, milieuneutrale verandering. (datum besluit 04-12-2019, dossiernummer OMV.19.10.00318)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

verleende omgevingsvergunning Waalhaven W.z. 62

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Waalhaven W.z. 62 , 3089KR, het vergroten van het begassingsvak ten noordoosten van de inrichting van 66 naar 80 plekken en daarnaast worden de containers 3 hoog gestapeld. Het begassingsvak wordt hiermee 185 meter lang en 30 meter breed. De reeds vergunde totale hoeveelheid van 15.000 te begassen containers per jaar zal niet wijzigen. De aanvraag bevat het onderdeel milieu, milieuneutrale verandering. (datum besluit 04-12-2019, dossiernummer OMV.19.10.00318)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

verleende omgevingsvergunning Alcorplein 10

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Alcorplein 10, 3089PA , het splitsen van een pand in een woning en detailhandel. (datum besluit 04-12-2019, dossiernummer OMV.19.10.00305 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Gemeenteblad 2019, 300883

Aangevraagde omgevingsvergunning Droogdokweg 92

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Droogdokweg 92, 3089JL, opnieuw inrichten terrein rondom gebouw daarbij worden werkzaamheden uitgevoerd aan de uitritten: – 2 uitritten aan de Droogdokweg 92 worden aangepast; – 1 uitrit direct ten noorden van Droogdokweg 92 wordt verwijderd (aanvraagdatum 04-12-2019, dossiernummer OMV.19.12.00079).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.