Aangevraagde omgevingsvergunning Zaandijkstraat 7 – Gemeentelijk monument

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Zaandijkstraat 7, 3089PZ, realiseren nieuwbouw van 4 woningen samengevoegd met de restanten van de Juliankerk. De kerktoren wordt samengevoegd met een woning en wordt onderdeel van de nieuwbouwwoning. Gedeeltelijk slopen. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 30-07-2021, dossiernummer OMV.21.07.00687).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verslag De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp

De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp kwam afgelopen donderdag voor het eerst bij elkaar. Een mooie aftrap. Hierbij het verslag.  Na de zomervakantie gaan we doorpraten over een aantal thema’s waaronder parkeren in het Oude Dorp en ruimte voor kinderen en jongeren. De uitnodiging wordt via Heijplaat Online bekend gemaakt. Iedereen is welkom om mee te praten, ook eemmalig!

Verslag De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp

BESLUIT VERKEERSMAATREGEL Courzandseweg (ROTTERDAM)

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

 

Overwegende dat,

Voor de locatie Courzandseweg plaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is aangevraagd;

 

De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om voor een dergelijke parkeerplaats in aanmerking te komen;

 

Deze maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

De weg is gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer van de gemeente Rotterdam;

 

Gelet op artikel 18, eerste lid sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleend mandaat;

 

 

 

BESLUIT:

• tot het inrichten van een gehandicapten parkeerplaats aan de Courzandseweg 36, ter hoogte van huisnummer 36, door middel van plaatsing van bord E6 RVV 1990 met onderbord met vermelding van het kenteken van de auto van de aanvrager en aangevuld met een kruismarkering in het parkeervak.

 

A. Tahraoui

 

 

 

Rotterdam, 28 mei 2021

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij de:

Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffie-rechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

 

verleende omgevingsvergunning Duivendrechtstraat 19 (gymzaal)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Duivendrechtstraat 19 , 3089TD , het realiseren van een nieuwe gymzaal met bijbehorende functies.

( datum besluit 25-05-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.03.00051)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Gewijzigde vergunning Suez nog niet in werking

Het bedrijf Suez op Heijplaat, Rotterdam, is het niet eens met de recente opgelegde wijzigingen van hun omgevingsvergunning. DCMR Milieudienst Rijnmond wijzigde namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de vergunning om zo het vliegenprobleem op Heijplaat verder aan te kunnen pakken. Het bedrijf heeft hiertegen beroep ingediend en tevens de rechter verzocht de gewijzigde vergunning te schorsen tot dat er een uitspraak is gedaan in het beroep. De gewijzigde vergunning is daarom nog niet in werking.

 

Op 18 mei aanstaande buigt de rechter zich over het schorsingsverzoek. De uitspraak volgt binnen enkele weken. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van het beroep zal plaatsvinden.

 

Gewijzigde vergunning

Om het vliegenprobleem aan te pakken is er door DCMR een aangepaste versie gemaakt van de vergunning voor Suez. In deze vergunning staat specifiek en concreet aangegeven wat Suez moet doen om het aantrekken, de ontwikkeling en verspreiding van vliegen zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Verzoek om voorlopige voorziening en beroep

DCMR heeft deze wijzigingen ‘ambtshalve’ opgelegd, dat wil zeggen eenzijdig vanuit de overheid. De wet biedt deze mogelijkheid. Suez heeft bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) ingediend en beroep aangetekend tegen deze ambtshalve wijziging van hun vergunning. In het schorsingsverzoek en beroepsschrift zet het bedrijf uiteen waarom het de wijziging van de vergunning niet terecht vindt.

 

Hoe nu verder?

De rechter zal waarschijnlijk pas over enkele maanden een inhoudelijk oordeel geven over de vergunning in de zogeheten ‘beroepszaak’. Op 18 mei zal de rechter zich buigen over wat in de tussentijd moet gebeuren. Als de rechter de gewijzigde vergunning in stand houdt dan treedt deze direct in werking. Kiest de rechter voor schorsing dan blijft de gewijzigde vergunning ongeldig en geldt de ‘oude’ vergunning. Dit zal zo zijn totdat de rechter uitspraak doet in de beroepsprocedure.

 

 

Herdenking 4 mei 2021

Beste mensen;

De herdenking op Heijplaat mag doorgang vinden, echter met een beperkt aantal genodigden, namelijk 50 personen.

Meer mensen mogen we niet toelaten.

Wij willen iedereen (die geen uitnodiging heeft ontvangen) in de gelegenheid stellen om als zij dat willen toch bloemen bij het monument te leggen. Dit kunnen zij doen op 4 mei vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.

Namens de commissie der Gevallenen Heijplaat

Goof van der Stoep

Kennisgeving beschikking Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. (9999203524)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op 24 november 2006 met kenmerk 20273518/423564 aan Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Bunschotenweg 58, 3089 KC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

 

Het betreft een inrichting voor een scheepsbevoorradingsbedrijf met kantoren, loodsen en open terrein.

 

Het Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen (hierna: CRP) wordt vervangen door het systeem ‘Operationele Informatie bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen’ (hierna: OIGS). De voorschriften voor de registratie van gevaarlijke stoffen worden omwille hiervan ambtshalve aangepast.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999203524.

 

 

Voorlopige vergunning verleend aan Dudok RDM B.V.

De burgemeester heeft besloten een voorlopige exploitatievergunning te verlenen voor:

de inrichting:


Dudok RDM B.V.

Adres


Heijplaatstraat 3

Postcode


3089JB te Rotterdam

Geldig vanaf


08-04-2021

Geldig tot en met:


n.v.t.

Registratienummer vergunning:


vv.3.0065381.2021

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team HorecaVergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail naar horecavergunningen

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:


naam en adres van de indiener;


datum bezwaarschrift;


de gronden van het bezwaar;


een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website http://www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via http://www.digid.nl,respectievelijk http://www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.