Kennisgeving ontwerpbeschikking Metaal Transport B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 14 december 2018 een aanvraag

1ste fase op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Metaal Transport B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 16, 3089 JC Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van non-ferro metalen, projectlading, staalproducten, koopmansgoederen, gevaarlijke stoffen, reefers en box- en tankcontainers tussen de modaliteiten deepsea, shortsea, binnenvaart en spoor- en wegvervoer.

 

De aanvraag omvat het onderdeel milieu, revisie en is de 1ste fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft een uitbreiding van de inrichting. De 2de fase betreft een aanvraag voor het onderdeel bouwen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999105912.

Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Namens het College van burgemeester en wethouders maakt de Algemeen Directeur van Gemeentewerken Rotterdam bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van:

 

Beelen Reststoffen BV d.d. 8 november 2019. De melding betreft het voornemen om op de

Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 december 2019 tot 28 februari 2020 op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.

 

Rotterdam, 20 november 2019

Mevr. drs. H.M. Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

Gemeente Rotterdam

Directie Stadsontwikkeling

Aangevraagde omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 8

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 8, 3089JW, het plaatsen van 2 communicatie schotel antennes (aanvraagdatum 23-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00379).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving conceptvergunning “Distributiecentrum Bunschotenweg 160”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum aan de Bunschotenweg 160, 3089 KC Rotterdam.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage bij:

– Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241)

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten uit uw buurt’.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.19.03.00017.

Na telefonische afspraak (14010) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Rotterdam, 12 november 2019  

Burgemeester en wethouders voornoemd

Kennisgeving conceptvergunning “Distributiecentrum Ophemertstraat 9”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum aan de Ophemertstraat 9, 3089 JD Rotterdam.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage bij:

– Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241)

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten uit uw buurt’.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.19.02.00278 .

Na telefonische afspraak (14010) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Rotterdam, 12 november 2019  

Burgemeester en wethouders voornoemd

Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 132

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

– Bunschotenweg 132, 3089KC, het realiseren van een nieuwe inrit (aanvraagdatum 30-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00517)

Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemlandweg 100

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemlandweg 100, 3089KS, vervangen huidige telecommast (aanvraagdatum 30-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00542).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 132

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

– Bunschotenweg 132, 3089KC, het realiseren van een nieuwe inrit (aanvraagdatum 30-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00517)

Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving beschikking maatwerk Ophemertstraat Development B.V.

Kennisgeving beschikking maatwerk Ophemertstraat Development B.V.

Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 30 april 2019 hebben wij een verzoek ontvangen van Ophemertstraat Development B.V. voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor de inrichting aan de Ophemertstraat 9 te Rotterdam.

 

De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingsplichtig). De activiteiten van Ophemertstraat Development B.V. vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot geluid.

 

Het besluit is op 30 oktober 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999121980.

 

 Gemeenteblad 2019, 265340