Kennisgeving beschikking Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. (9999203524)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op 24 november 2006 met kenmerk 20273518/423564 aan Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Bunschotenweg 58, 3089 KC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

 

Het betreft een inrichting voor een scheepsbevoorradingsbedrijf met kantoren, loodsen en open terrein.

 

Het Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen (hierna: CRP) wordt vervangen door het systeem ‘Operationele Informatie bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen’ (hierna: OIGS). De voorschriften voor de registratie van gevaarlijke stoffen worden omwille hiervan ambtshalve aangepast.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999203524.

 

 

Voorlopige vergunning verleend aan Dudok RDM B.V.

De burgemeester heeft besloten een voorlopige exploitatievergunning te verlenen voor:

de inrichting:


Dudok RDM B.V.

Adres


Heijplaatstraat 3

Postcode


3089JB te Rotterdam

Geldig vanaf


08-04-2021

Geldig tot en met:


n.v.t.

Registratienummer vergunning:


vv.3.0065381.2021

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team HorecaVergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail naar horecavergunningen

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:


naam en adres van de indiener;


datum bezwaarschrift;


de gronden van het bezwaar;


een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website http://www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via http://www.digid.nl,respectievelijk http://www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Kennisgeving ontwerpbeschikking Barge Center Waalhaven B.V. (9999180943)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 17 juni 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BMD Advies Rijndelta B.V., namens Barge Center Waalhaven B.V. voor de inrichting aan de Waalhaven W.Z. 62, 3089 KR Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van lege en volle containers, waaronder containers met gevaarlijke stoffen en (ongevaarlijke) koopmansgoederen. Tevens kan het stuffen en strippen van containers met koopmansgoederen voorkomen. Daarnaast zijn binnen de inrichting reeferaansluitingen aanwezig waardoor reefers (geconditioneerde containers) kunnen worden getest, gerepareerd en de ingestelde temperatuur kan worden bewaakt.

 

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

 

De aanvraag betreft het vergroten van de hoeveelheid te be- en ontgassen(sulfurylfluoride) containers geladen met houtstammen van 15.000 naar 50.000 containers per jaar.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

3 april 2021 tot en met 14 mei 2021 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999180943.

Bewonersbrief Uitnodiging voor een gratis coronatest

De ongeregeldheden in de stad hebben er gisteren toe geleid dat de 10 mobiele testlocaties in Charlois tijdelijk zijn gesloten. De veiligheid van de GGD medewerkers en de inwoners staat immers altijd voorop.
Inmiddels is met de Veiligheidsregio besproken wanneer en op welke manier de testlocaties weer veilig open kunnen.
Op vrijdag 29 januari ’21 worden de 10 testlocaties in Charlois weer geopend. Vrijdag zijn alle locaties open tot 15.00 uur.

Bewonersbrief Uitnodiging voor een gratis coronatest

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 44

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemhavenweg 44, 3089KH, plaatsen van reclame boven de gevel (aanvraagdatum 13-01-2021, dossiernummer OMV.21.01.00199).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.