Kennisgeving beschikking SJR Construction (9999225642)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : SJR Construction

Locatie : Gieterijweg 31, 3089 JZ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het uitvoeren van inpandige gritstraalwerkzaamheden aan het oppervlak van tanks ter

voorbereiding op conservering

Aanvraagdatum : 7 mei 2021

Besluitdatum : 21 september 2021

Bekendmaking : 21 september 2021

Zaaknummer : 9999225642

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999225642.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 45 , 3089JW , Het project betreft het aanpassen van een dakopgang en het aanbrengen van doorvalbeveiliging op diverse lichtstraten van de Scheepsbouwloods. Het pand betreft een gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b). ( datum besluit 29-09-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.06.00110 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende omgevingsvergunning Gieterijweg 11

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Gieterijweg 11, 3089JZ, het bouwen van een inpandig kantoor (datum besluit 17-09-2021, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.03.00369)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Zaandijkstraat 7 – Gemeentelijk monument

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Zaandijkstraat 7, 3089PZ, realiseren nieuwbouw van 4 woningen samengevoegd met de restanten van de Juliankerk. De kerktoren wordt samengevoegd met een woning en wordt onderdeel van de nieuwbouwwoning. Gedeeltelijk slopen. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 30-07-2021, dossiernummer OMV.21.07.00687).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verslag De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp

De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp kwam afgelopen donderdag voor het eerst bij elkaar. Een mooie aftrap. Hierbij het verslag.  Na de zomervakantie gaan we doorpraten over een aantal thema’s waaronder parkeren in het Oude Dorp en ruimte voor kinderen en jongeren. De uitnodiging wordt via Heijplaat Online bekend gemaakt. Iedereen is welkom om mee te praten, ook eemmalig!

Verslag De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp

BESLUIT VERKEERSMAATREGEL Courzandseweg (ROTTERDAM)

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

 

Overwegende dat,

Voor de locatie Courzandseweg plaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is aangevraagd;

 

De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om voor een dergelijke parkeerplaats in aanmerking te komen;

 

Deze maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

De weg is gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer van de gemeente Rotterdam;

 

Gelet op artikel 18, eerste lid sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleend mandaat;

 

 

 

BESLUIT:

• tot het inrichten van een gehandicapten parkeerplaats aan de Courzandseweg 36, ter hoogte van huisnummer 36, door middel van plaatsing van bord E6 RVV 1990 met onderbord met vermelding van het kenteken van de auto van de aanvrager en aangevuld met een kruismarkering in het parkeervak.

 

A. Tahraoui

 

 

 

Rotterdam, 28 mei 2021

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij de:

Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffie-rechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

 

verleende omgevingsvergunning Duivendrechtstraat 19 (gymzaal)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Duivendrechtstraat 19 , 3089TD , het realiseren van een nieuwe gymzaal met bijbehorende functies.

( datum besluit 25-05-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.03.00051)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Gewijzigde vergunning Suez nog niet in werking

Het bedrijf Suez op Heijplaat, Rotterdam, is het niet eens met de recente opgelegde wijzigingen van hun omgevingsvergunning. DCMR Milieudienst Rijnmond wijzigde namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de vergunning om zo het vliegenprobleem op Heijplaat verder aan te kunnen pakken. Het bedrijf heeft hiertegen beroep ingediend en tevens de rechter verzocht de gewijzigde vergunning te schorsen tot dat er een uitspraak is gedaan in het beroep. De gewijzigde vergunning is daarom nog niet in werking.

 

Op 18 mei aanstaande buigt de rechter zich over het schorsingsverzoek. De uitspraak volgt binnen enkele weken. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van het beroep zal plaatsvinden.

 

Gewijzigde vergunning

Om het vliegenprobleem aan te pakken is er door DCMR een aangepaste versie gemaakt van de vergunning voor Suez. In deze vergunning staat specifiek en concreet aangegeven wat Suez moet doen om het aantrekken, de ontwikkeling en verspreiding van vliegen zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Verzoek om voorlopige voorziening en beroep

DCMR heeft deze wijzigingen ‘ambtshalve’ opgelegd, dat wil zeggen eenzijdig vanuit de overheid. De wet biedt deze mogelijkheid. Suez heeft bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) ingediend en beroep aangetekend tegen deze ambtshalve wijziging van hun vergunning. In het schorsingsverzoek en beroepsschrift zet het bedrijf uiteen waarom het de wijziging van de vergunning niet terecht vindt.

 

Hoe nu verder?

De rechter zal waarschijnlijk pas over enkele maanden een inhoudelijk oordeel geven over de vergunning in de zogeheten ‘beroepszaak’. Op 18 mei zal de rechter zich buigen over wat in de tussentijd moet gebeuren. Als de rechter de gewijzigde vergunning in stand houdt dan treedt deze direct in werking. Kiest de rechter voor schorsing dan blijft de gewijzigde vergunning ongeldig en geldt de ‘oude’ vergunning. Dit zal zo zijn totdat de rechter uitspraak doet in de beroepsprocedure.