Alcoholwetvergunning De Huiskamer 2.0

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een Alcoholwetvergunning te verlenen voor:

Adres: Heysekade 1 3089TE Rotterdam

Geldig vanaf: 30-11-2022

Kenmerk: 0599ESUITE7325702022

Datum verzending besluit: 30-11-2022

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horecavergunningen, tel. Externe link: 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: Externe link: 010 – 267 63 00.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Externe link: Digid.nl, respectievelijk Externe link: eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 22, 3089PD plaatsen zonnepanelen aan beide zijden van het dak

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 22, 3089PD, plaatsen zonnepanelen aan beide zijden van het dak, het wordt plat op het dak gelegd (aanvraagdatum 14-11-2022, dossiernummer OMV.22.11.00181).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Arie den Toomweg 40 tijdelijke huisvesting kinderopvang

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Arie den Toomweg 40, 3089KA, tijdelijke huisvesting kinderopvang (aanvraagdatum 15-11-2022, dossiernummer OMV.22.11.00196).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving beschikking SJR Construction inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

Kennisgeving beschikking SJR Construction B.V. 1266988

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 24 december 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van SJR Construction voor de inrichting aan de Gieterijweg 31, 3089 JZ te Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft: de wijziging van de inrichtingsgrenzen; de uitbreiding van de reguliere werkzaamheden en capaciteiten; het conserveren en (grit)stralen van tanks, appendages en (hulp)constructies in de buitenlucht.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 12 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

– alle belanghebbenden.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266988 en het Olo nummer: 6585301.

Kennisgeving beschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1543420

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922 aan N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam verleende vergunning krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval.

Deze ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de omgang met zeer zorgwekkende stoffen, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3).

Deze ambtshalve wijziging betreft tevens een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de BBT-conclusies afvalbehandeling 2018 naar aanleiding van de publicatie van het EU uitvoeringsbesluit 2018/1147 van 10 augustus 2018.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 12 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292305.

Enquête evenementen in onze wijk

Beste bewoners van Heijplaat,

Graag gaan wij in gesprek met betrekking tot evenementen in onze wijk. Ons is een advies gevraagd vanuit de gemeente m.b.t. evenementen.

Wij horen graag van u!

Heeft u alle vragen ingevuld, vergeet dan niet op het knopje gereed te drukken. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Heijplaat
Lysandra Thomas
Mariska van Oostveen

https://nl.surveymonkey.com/r/LMZ2GQR

aanvraag ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften N+

Kennisgeving beschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1292386

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede het sorteren van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Daarnaast worden in mindere mate nog diverse andere afvalstoffen op- en overgeslagen en/of bewerkt.

De aanvraag betreft de ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften conform het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek respectievelijk geuronderzoek. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

Teven hebben Gedeputeerde Staten besloten, gelet op de aanvraag, de voorschriften 5.1.1 en 6.1.1 t/m 6.1.4 van de omgevingsvergunning van 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922, te vervangen door de geluid- en geurvoorschriften zoals opgenomen in deze vergunning (artikel 2.31, lid 2, onder b, van de Wabo). 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

9 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de gemeente Albrandswaard, Stationsstraat 4 te Rhoon, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292386 en het Olo nummer: 6850303

Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

Kennisgeving beschikking maatwerk Heijplaat te Rotterdam 1612887

Besluit lozen buiten inrichtingen

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 10 juni 2022 hebben wij van de Dienst Stadsontwikkeling een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

 

Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool.

 

De lozing zal plaatsvinden in de periode van 11 juli 2022 tot 31 december 2022.

 

De lozing zal langer duren dan het maximum van 8 weken. De te lozen hoeveelheid zal meer bedragen dan het maximaal gestelde van 5 kubieke meter per uur.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om voorschriften op te leggen met betrekking tot de duur en de geloosde hoeveelheid van de lozing ter plaatse van Heijplaat te Rotterdam.

 

Het besluit is op 24 augustus 2022 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1454607.

Kennisgeving ontwerpbeschikking De Haas Rotterdam B.V. uitbreiding bestaande inrichting en overname deel loods Franklin Offshore Europe B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 4 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Peutz B.V., namens De Haas Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de Scheepsbouwplein 3, 3089 JX te Rotterdam

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft een uitbreiding van de bestaande inrichting en de huidige activiteiten met een nieuw buitenterrein en de overname van een deel van de bestaande loods van Franklin Offshore Europe B.V.

De inrichting betreft een scheepswerf. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 25 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266849 en het OLO-nummer 6785597.

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 51

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 51, 3089PE, Ombouw pand vanwege opvang vluchtelingen Oekraïne (aanvraagdatum 16-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00172).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Aangevraagde omgevingsvergunning Barge Center Waalhaven B.V.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waalhaven W.z. 62, 3089KR, renovatie, vervangen asfalt, archeologische werkzaamheden, plaatsen nieuwe reiniging stations en hekwerk (aanvraagdatum 29-07-2022 , dossiernummer OMV.22.07.00448).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking SJR Construction B.V. de wijziging van de inrichtingsgrenzen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 24 december 2021een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van SJR Construction B.V. voor de inrichting aan de Gieterijweg 31, 3089 JZ te Rotterdam

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft: de wijziging van de inrichtingsgrenzen; de uitbreiding van de reguliere werkzaamheden en capaciteiten; het conserveren en (grit)stralen van tanks, appendages en (hulp)constructies in de buitenlucht.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 11 augustus 2022 tot en met 21 september 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266988 en het Olo nummer: 6585301.

Kennisgeving aanvraag Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. Plaatsen opslag container

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

Bedrijf : Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.
Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen
Voor : Opslag container worden geplaatst ten behoeve van de opslag van scheepsbenodigdheden.
Aanvraagdatum : 3 augustus 2022
OLO nummer : 7102761
Zaaknummer : 1570435

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-straat 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).RDM-straat 1, 3089JS, organiseren van festival (aanvraagdatum 02-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00028).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning plaatsen reclame Scheepsbouwweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 45, 3089JW, plaatsen reclame (aanvraagdatum 04-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00064).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Verleende omgevingsvergunning Blue Marine Yard Services B.V. aanpassen maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen

Kennisgeving beschikking Blue Marine Yard Services B.V. 1465298

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Blue Marine Yard Services B.V.

Locatie : Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aanpassen van de maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen, zodat de lage drempelwaarde van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) niet wordt overschreden

Aanvraagdatum : 22 juni 2022

Besluitdatum : 20 juli 2022

Bekendmaking : 20 juli 2022

Olo nummer : 7071481

Zaaknummer : 1465298

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1465298 en het Olo nummer: 70

Voornemen wijziging omgevingsvergunning N+P

Kennisgeving ontwerpbeschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1543420

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922 aan N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam verleende vergunning krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval.

Deze ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de omgang met zeer zorgwekkende stoffen, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3).

Deze ambtshalve wijziging betreft tevens een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de BBT-conclusies afvalbehandeling 2018 naar aanleiding van de publicatie van het EU uitvoeringsbesluit 2018/1147 van 10 augustus 2018.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 28 juli 2022 tot en met 22 september 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292305.

Verleende aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten Courzand

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten te verlenen voor:

Adres: Courzandseweg 40 3089PE Rotterdam

Geldig vanaf: 20-07-2022

Geldig tot en met: 20-07-2027

Kenmerk: 0599ESUITE3834822022

Datum verzending besluit: 20-07-2022

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horecavergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 – 267 63 00.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Externe link: Digid.nl, respectievelijk Externe link: eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven

verleende omgevingsvergunning nabij Bunschotenweg 180 wijzigen kantoor

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Bunschotenweg 180 , 3089KC , Het project betreft de wijziging van de kantoor van de reeds verleende vergunning met kenmerk OMV.19.03.00017. (datum besluit 12-07-2022 , op dezelfde dag verzonden ,dossiernummer OMV.22.05.00010 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. 

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 kappen 10 populieren

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 – OMV.22.07.00164

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Rondolaan 125, 3089PR, kappen van 10 populieren langs de Rondolaan i.h.k.v. gefaseerd vervangen populieren voor klimaatbestendige en duurzame bomen. Het aanvraagformulier en foto’s zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 11-07-2022, dossiernummer OMV.22.07.00164).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Omgevingsvergunning 18 woningen nabij Corydastraat 41 fase 6 het verborgen geheim

Gemeenteblad 2022, 317120 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Corydastraat 41, 3089TA, oprichten van 18 grondgebonden woningen. Het gaat om fase 6 van het project Het Verborgen Geheim. Het woningblok bestaat uit 3 bouwlagen. De dakrand ligt op een hoogte van circa 9 meter. Omdat het project in strijd is met de regels van het bestemminsplan ‘Parapluherziening parkeernormering Rotterdam’ wordt de aanvraag ook aangemerkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (datum besluit 07-07-2022, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.04.00016).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-straat 1 Lustrum viering Laurentius

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

RDM-straat 1, 3089JS, 22 juli tot en met 5 augustus viert Laurentius haar Lustrum. Dit zijn twee feestweken, gevuld met activiteiten. (aanvraagdatum 23-06-2022 , dossiernummer OMV.22.06.00274).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Omgevingsvergunning restauratie muziekkoepel en funderingsherstel

Gemeenteblad 2022, 304887

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Rondoplein 10, 3089RH, de restauratie van een Muziekkoepel en het uitvoeren van funderingsherstel (datum besluit 24-06-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.03.00197)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Omgevingsvergunning Dir. de Gelderstraat 29 plaatsen dakkapel

Gemeenteblad 2022, 305016

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Dir de Gelderstraat 29, 3089SJ, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van een bestaande woning (datum besluit 30-06-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.06.00247)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Omgevingsvergunning kennisgeving beschikking wijzigen geluidsvoorschriften Broekman Project Services BV

Kennisgeving beschikking Broekman Project Services B.V. 1431798 Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevings- vergunning is verleend
Bedrijf : Broekman Project Services B.V.
Locatie : Heijplaatweg 4 havnr. 25, 3089 JC te Rotterdam Activiteit : Milieuneutraal wijzigen
Voor : Het wijzigen van de geluidvoorschriften Aanvraagdatum : 28 april 2022
Besluitdatum : 24 juni 2022
Bekendmaking : 29 juni 2022
Zaaknummer : 1431798
Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.
Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e- mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar- schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemo- tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb- bezwaar”.
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1431798 en het Olo nummer: geen