Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 90

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 90, 3089JE, het opnieuw indelen van de milieucentrale (aanvraagdatum 18-05-2020, dossiernummer OMV.20.05.00372).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Vestastraat 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Vestastraat 15, 3089RL, realiseren van een kinderdagverblijf op de begane grond in school De Klaver. Bouwwerk brandveilig gebruiken (aanvraagdatum 16-05-2020, dossiernummer OMV.20.05.00345).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Rotterdam Ship Repair B.V. (9999151779)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 18 december 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Rotterdam Ship Repair B.V. voor de inrichting aan de Ophemertstraat 56, 3089 JE Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor het onderhouden, repareren of behandelen van de oppervlakte van metalen schepen.

 

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, oprichting.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999151779.

exb-2020-25093.pdf

exb-2020-25094.pdf

exb-2020-25095.pdf

exb-2020-25096.pdf

exb-2020-25097.pdf

exb-2020-25098.pdf

exb-2020-25099.pdf

Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 85, 3089JD, uitbreiden van de inrichting (Milieu) (aanvraagdatum 07-05-2020, dossiernummer OMV.20.05.00160).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Beschikking Wet natuurbescherming, havengebied te Rotterdam ontheffing opzettelijk vangen meeuwen

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk vangen van de kleine mantel-, storm- en zilvermeeuw, alsmede het rapen en onder zich hebben van eieren van deze meeuwensoorten i.v.m. een experiment in het havengebied. De locatie betreft havengebied te Rotterdam.

Bezwaar

De beschikking is op 1 mei 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 12 juni 2020 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00568233. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) saneren Eemhavenweg 10

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen van:

 

1. Rotterdam Steenzetbedrijf B.V. d.d. 30 april 2020. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Eemhavenweg 10, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

 

Ontwerp-beschikking

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende

ontwerp-beschikking is genomen:

 

2. er is ingestemd met een evaluatieverslag op grond van artikel 38 lid 1 en 39c Wbb voor de Theemsweg (leidingtracé knelpunt 41 en 49) gemeente Rotterdam 12e afdeling sectie AK nummers 1252 en 1256 (beide gedeeltelijk) (Zaak ID 9999173417)

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikking (2) binnen zes weken zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kunt u contact via info@dcmr.nl. tel. 010-2468000.

 

De ontwerp-beschikking (2) en de stukken liggen ter inzage:

– bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000.

 

Het College van burgemeester en wethouders bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor het saneringsverslag voor de navolgende locatie:

 

3. Hooglandstraat 131-143 (Zaak ID 9999171006)

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking (3) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

 

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000.

 

Rotterdam, 13 mei 2020

 

Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

Ontwerp-beschikking

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 2468000.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de ontwerp-beschikking te kunnen reageren.  

 

Beschikking

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 2468000.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om de stukken in te kunnen zien.

 

Gezien de beperkte tijd om een beroepsschrift in te kunnen dienen, merken wij op dat het voor u wenselijk kan zijn om een voorlopig beroepsschrift (zogeheten ‘pro forma beroepsschrift) bij de rechtbank in te dienen waarbij u verzoekt om extra tijd om eventuele nadere gronden in te mogen dienen. Als reden kunt u opgeven dat u vanwege het niet digitaal kunnen inzien, niet in staat bent geweest om (tijdig) van de stukken kennis te nemen.

Beschikking Wet natuurbescherming, havengebied te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de op 1 mei 2020, kenmerk ODH-2020-00044293, verleende ontheffing te wijzigen. De wijziging betreft het verplaatsen van volledige legsels in plaats van maximaal 2 eieren per nest. De locatie betreft havengebied te Rotterdam.

Bezwaar

De beschikking is op 8 mei 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 19 juni 2020 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00581192. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

verleende omgevingsvergunning Ophemertstraat 90

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 90 , 3089JE , het aanleggen van een in-/uitrit ten behoeve van de ontsluiting ( datum besluit 28-04-2020, op 29-04-2020 verzonden , dossiernummer OMV.20.03.00031 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Koedoodstraat 76

Het betreft een appartement aan de Koedoodstraat 76 en heeft 2 slaapkamers aan de voorzijde. Woonkamer met open keuken en balkon ligt aan achterzijde van de woning. Het appartement ligt op de 1e verdieping en is bereikbaar via het afgesloten trappenhuis. Er is geen lift aanwezig.

Vanaf 15 mei tot en met 20 mei 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen).

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Kennisgeving omgevingsvergunning “Gymzaal Heijplaat”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de vervanging van de bestaande gymzaal aan de Corydastraat. De nieuwe gymzaal is beoogd aan de nieuwe parallelweg langs de Eemhavenweg, op de hoek met de Karimunstraat, 3089 SM, Rotterdam.

Inzage

De verleende omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 1 mei 2020 tot en met vrijdag 12 juni 2020 ter inzage bij:

– Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 14010)

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website http://www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten over uw buurt’.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met vrijdag 12 juni 2020 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:

– tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht;

-aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest;

-bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij verlening van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep hebt ingesteld tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Rotterdam, 29 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd