Omgevingsvergunning N+P ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften conform het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek respectievelijk geuronderzoek

Kennisgeving ontwerpbeschikking N+P Rotterdam MRF B.V.1292386

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam.
De aanvraag betreft de ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften conform het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek respectievelijk geuronderzoek.
Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede het sorteren van plastic verpakkingen, me- talen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Daarnaast worden in mindere mate nog diverse andere afvalstoffen op- en overgeslagen en/of bewerkt.
Teven hebben wij het voornemen gelet op de aanvraag de voorschriften 5.1.1 en 6.1.1 t/m 6.1.4 van de omgevingsvergunning van 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922, te vervangen door de geluid- en geurvoorschriften zoals opgenomen in deze vergunning (artikel 2.31, lid 2, onder b, van de Wabo).
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);
  • de gemeente Albrandswaard, Stationsstraat 4 te Rhoon, na telefonische afspraak;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via in- fo@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292386 en het Olo nummer: 6850303

Omgevingsvergunning dakkapel voordakvlak Dir de Gelderstraat 25

Gemeenteblad 2022, 258647

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Dir de Gelderstraat 25, 3089SJ, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (datum besluit 02-06-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.05.00231)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Omgevingsvergunning 172 zonnepanelen Onderzeebootloods

Gemeenteblad 2022, 258656

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

RDM-plein 12, 3089JT, het aanbrengen van 172 zonnepanelen op het dak van het westelijke deel van de Onderzeebootloods (datum besluit 03-06-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.03.00012)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bekendmaking verleende vergunning Steinweg Pier 6 aan de Zaltbommelstraat voor een tweetal loodsen

Beste bewoners van Heijplaat,

Zoals wij jullie hebben kunnen informeren tijdens onze open dag op Pier 6, zijn we verheugd de volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van onze terminal: de realisatie van een tweetal loodsen. Onderstaand de bekendmaking van de verleende omgevingsvergunning van deze twee loodsen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-239054.html

Mochten er nog vragen zijn over de ontwikkelingen op Pier 6, kan er gemaild worden naar heijplaat@nl.steinweg.com

Met vriendelijke groet,

Steinweg

Omgevingsvergunning realisatie 18 eengezins woningen en gezamenlijke binnentuin

Gemeenteblad 2022, 246209

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Corydastraat 41, 3089TA realisatie van 18 eengezinswoningen en een gezamenlijke binnentuin. (aanvraagdatum 01-04-2022, dossiernummer OMV.22.04.00016).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Dir. de Gelderstraat 25 dakkapel

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Dir. de Gelderstraat 25, 3089SJ, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (aanvraagdatum 19-05-2022, dossiernummer OMV.22.05.00231).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Omgevingsvergunning Zaltbommelstraat 10 realisatie 2 loodsen

Gemeenteblad 2022, 239054

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Zaltbommelstraat 10 , 3089JK, het project betreft de realisatie van twee loodsen voor de opslag van goederen.

(datum besluit 23-05-2022 , op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.22.01.00174)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-kade 59

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen 

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

RDM-kade 59, 3089JR, Installatie van 164 zonnepanelen (aanvraagdatum 19-04-2022, dossiernummer OMV.22.04.00241).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Kennisgeving aanvraag C. Steinweg – Handelsveem B.V. (9999269211)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : C. Steinweg – Handelsveem B.V.

Locatie : Zaltbommelstraat 10, 3089 JK Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Milieuneutrale verandering ten behoeve van loodsen A en B

Aanvraagdatum : 7 april 2022

Zaaknummer : 9999269211

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Verleende omgevingsvergunning nabij De Rotterdamweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

nabij De Rotterdamweg 1, 3089JV, het kappen van 2 bomen (datum besluit 17-03-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.02.00415)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Quarantaineweg

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Quarantaineweg of kadastraal perceel CLS00-A-4997-G-, groot onderhoud uitritten, wegen en (fiets)paden (aanvraagdatum 23-03-2022, dossiernummer OMV.22.03.00328).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Rondoplein 10

Home » Omgevingsvergunning

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Rondoplein 10, 3089RH, restauratie en funderingsherstel Muziekkoepel (aanvraagdatum 14-03-2022, dossiernummer OMV.22.03.00197). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving beschikking HEBO Maritiemservice B.V. (9999239106)

Home » Omgevingsvergunning

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 13 augustus 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van HEBO Maritiemservice B.V. voor de inrichting aan de Quarantaineweg 10, 3089 KP Rotterdam.

De inrichting betreft een maritieme dienstverlener met de volgende activiteiten: het verplaatsen en transporteren van zware constructies over zee, binnenwateren en land, het vlottrekken van schepen, het bergen van schepen en wrakken, opsporen en bergen van ankers of verloren lading dan wel het verwijderen van obstakels uit vaarwegen, verrichten van onderhoud aan eigen schepen (waaronder onderhoud aan schepen met een lengte van 25 meter of meer), uitvoeren van staalconstructiewerkzaamheden op het buitenterrein (oppervlak > 2.000 m²), het innemen en opslaan van de afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden (incl. het opruimen van oil-spills), het bewerken van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden, zoals het demonteren van schepen /scheepswrakken en het uitsorteren van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden en het innemen van afvalstoffen uit de scheepvaart (‘havenontvangst’).

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, oprichting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 maart 2022 tot en met 27 april 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Heijplaatweg 10

Home » Omgevingsvergunning

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Heijplaatweg 10, 3089JC, aanleggen van een tijdelijke (4 maanden) in-/uitrit op het zijerf t.b.v. het aanleggen van een ontlastvloer (ter hoogte van Heijplaatweg 17-21) (aanvraagdatum 21-12-2021, dossiernummer OMV.21.12.00446).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 66

Home » Omgevingsvergunning

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 66, 3089PG, uitvoeren van de volgende werkzaamheden: plaatsen dakkapellen, wijziging gevel, invulling garages, uitbreiding kelder, aanleg zwembad, overkapping tuin, muurdoorbraak keuken en vaste trap zolder (aanvraagdatum 14-01-2022, dossiernummer OMV.22.01.00125).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven

Aangevraagde omgevingsvergunning Zaltbommelstraat 10

Home » Omgevingsvergunning

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Zaltbommelstraat 10, 3089JK, bouwen van 2 opslagloodsen (Pier 6) (aanvraagdatum 19-01-2022, dossiernummer OMV.22.01.00174).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven

Verleende omgevingsvergunning Waalhaven W.Z. 72

Home » Omgevingsvergunning

Gemeenteblad 2022, 53834 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Waalhaven W.z. 72, 3089KR, het plaatsen van magazijnstellingen met een hoogte van ca. 10,5 meter in de loods Smartlog 5 (datum besluit 04-02-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.11.00276)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Kennisgeving beschikking Verwater SJR Construction B.V. 9999253585

Home » Omgevingsvergunning

Gemeenteblad 2022, 70336 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Verwater SJR Construction B.V.

Locatie : Gieterijweg 31, 3089 JZ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Milieuneutrale wijziging ten behoeve van de bouw van een tweetal tanks deels buiten de grens van de huidige inrichting en opslag op de te realiseren terreinuitbreiding

Aanvraagdatum : 22 december 2021

Besluitdatum : 9 februari 2022

Bekendmaking : 9 februari 2022

Zaaknummer : 9999253585

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999253585.

Kennisgeving ontwerpbeschikking HEBO Maritiemservice B.V. (9999239106)

Home » Omgevingsvergunning

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 13 augustus 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van HEBO Maritiemservice B.V. voor de inrichting aan de Quarantaineweg 10, 3089 KP Rotterdam.

 

De inrichting betreft een maritieme dienstverlener met de volgende activiteiten: het verplaatsen en transporteren van zware constructies over zee, binnenwateren en land, het vlottrekken van schepen, het bergen van schepen en wrakken, opsporen en bergen van ankers of verloren lading dan wel het verwijderen van obstakels uit vaarwegen, verrichten van onderhoud aan eigen schepen (waaronder onderhoud aan schepen met een lengte van 25 meter of meer), uitvoeren van staalconstructiewerkzaamheden op het buitenterrein (oppervlak > 2.000 m²), het innemen en opslaan van de afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden (incl. het opruimen van oil-spills), het bewerken van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden, zoals het demonteren van schepen /scheepswrakken en het uitsorteren van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden en het innemen van afvalstoffen uit de scheepvaart (‘havenontvangst’).

 

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, oprichting.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

25 januari 2022 tot en met 7 maart 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999239106.