Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 21 maart 2024

Home » Heijplaat Nieuws » Wijkraad Heijplaat » Agenda en vergaderstukken » Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 21 maart 2024

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 21 maart 2024, 09:54

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 maart 2024 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 29 februari 2024
Bijlagen
2024-02-29_Wijkraad Heijplaat (formeel)_Besluitenlijst 43 KB

4.b Ongevraagd advies “Perpectief op een woning voor wijkbewoners”
De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Dit advies is op initiatief van de wijkraad Bloemhof opgesteld samen met onder andere Heijplaat.

Bijlagen
Ongevraagd advies ‘Perspectief op een woning voor wijkbewoners’ 146 KB

4.c Verkiezing voorzitter per 1 april 2024
Volgens artikel 14 lid 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022 kiezen de leden van de wijkraad uit hun midden een voorzitter aan voor de periode van één jaar.
De aanwijzing van de voorzitter door de wijkraad zelf geschiedt bij besluit van de wijkraad conform de procedure zoals opgenomen in het reglement van orde. De benoeming is voor ten hoogste één jaar. Wel mag een wijkraadslid meermaals als voorzitter worden benoemd.

Bijlagen
Besluit benoeming voorzitter Heijplaat 43 KB
procedure voorzittersverkiezing 24 KB

5 Bewonersinitiatieven
5.a Besluit BI Kinderboerderij de Hey beplanting
Besluit beplanting e.d. Kinderboerderij de Hey

Bijlagen
kinderboerderij beplanting 153 KB
Beoordelingsformulier 24-0163 – Bloemen en vaste planten 234 KB

6 Ter bespreking:
6.a RET Vervoersplannen 2025
Bijlagen
M2403-1540 – Brief wethouder Karremans aan alle wijk- en dorpsraden – Onderwerp Consultatie vervoerplannen 2025 metro tram en bus 66 KB
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief MRDH Ontwerp-vervoerplannen 2025 320 KB
Bijlage 2. Ontwerpvervoerplan 2025 RET 4 MB
Bijlage 3. Ontwerpvervoerplan 2025 EBS – Voorne Putten en Rozenburg 955 KB
Bijlage 4. Ontwerpvervoerplan 2025 EBS – Haaglanden Streek 2 MB

7 Ter informatie:

8 Rondvraag

9 Sluiting

Geef een reactie