Brand Waalhaven blussen duurt nog uren.

20:56 Er is een tweede NL-Alert bericht verstuurd, omdat het blussen van de brand nog uren zal duren. De rook van de brand trekt vanaf de Waalhaven richting Charlois en het centrum van Rotterdam.

20:57 In het bericht wordt iedereen gevraagd die last heeft van de rook (of de stank) ramen en deuren te sluiten en eventueel ventilatiesystemen uit te schakelen. De hulpdiensten doen hun uiterste best om de overlast te beperken.

21:59 In de omgeving rijden ploegen van de brandweer rond om de rook- en stankoverlast in kaart te brengen.

Brand met veel rook schip Waalhaven.

16:57 Brand met rook vanaf schip in de Waalhaven Rotterdam. Als u last heeft van de rook, ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit.

17:25 Aan boord van het schip zit metaalschroot dat in de brand staat. De luiken zijn momenteel gesloten om de rookoverlast te beperken en de brandweer onderzoekt de blusmogelijkheden.

18:11 Ervaart u stankoverlast? Sluit ramen en deuren, schalen de ventilatie uit en houdt de berichtgeving in de gaten.

Verleende omgevingsvergunning Ophemertstraat 90

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 90, 3089JE, bevat het onderdeel milieu, milieuneutrale verandering ten behoeve van het herinrichten van het terrein. (datum besluit 18-06-2020, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.20.05.00372).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

SUEZ doet proef met actief koolfilter

SUEZ heeft de DCMR gevraagd een test te mogen doen met een actief koolfilter. Met een actief koolfilter kunnen we namelijk zorgen voor een gecontroleerde doorstroming en afvoer van lucht door/uit ons gebouw zonder dat we meer geur uitstoten. Bovendien verhogen we zo de onderdruk in de hal. Dat is zowel fijn voor u als voor ons, want:

 

1. De onderdruk zorgt ervoor dat er veel minder lucht de hal uit ‘lekt’. Daarmee wordt de geuruitstoot verder verminderd.

2. De doorstroming van lucht in de hal verbetert het arbeidsklimaat. En dat is nodig. Want door alle maatregelen die wij hebben genomen om de geuremissie buiten ons terrein te verminderen, is het klimaat in de hal niet langer prettig.

 

De lucht die we uit de hal afvoeren, wordt eerst gereinigd door het actief koolfilter. Het effect hiervan op de buitenlucht is gelijk aan de huidige installatie met windshifters die we gebruiken sinds 2017. Doel van de test is om aan te tonen dat deze nieuwe werkwijze geen negatief effect heeft op de geuruitstoot maar juist een positief effect.

 

De geurbeleving van omwonenden wordt in de test meegenomen. De test start zodra de goedkeuring van de DCMR is ontvangen, bij voorkeur op 1 juli omdat de temperatuur in de zomer hoog is. Vooral in deze periode is het verversen van de lucht in het gebouw belangrijk voor onze medewerkers. Als de test slaagt, kijkt DCMR opnieuw naar de omgevingsvergunning omdat die mogelijk moet worden aangepast voor deze nieuwe methode.

 

www.suez.nl/locaties/rotterdam/ksi

 

Kennisgeving beschikking Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers B.V. (9999144241)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de voorschriften van de op 18 november 1994, 6 januari 2006, 20 juli 2007 en 5 november 2018 aan J.C. Meijers beheer B.V. verleende vergunningen voor de inrichting aan de Heijplaatweg 10, 3089 JC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken, te wijzigen en aan te vullen.

 

De inrichting betreft een stuwadoorsbedrijf voor de op- en oververslag van (zee)containers.

 

De ambtshalve wijziging betreft het vaststellen van de capaciteit van de inrichting naar aanleiding van de ingediende kwantitatieve risico-analyse (QRA) alsmede het wijzigen van enkele voorschriften om een hoger veiligheidsniveau buiten de inrichting te waarborgen.

 

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 juni 2020 tot en met 

6 augustus 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Kennisgeving ontwerpbeschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999175396)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 17 december 2019 met kenmerk 9999129753_9999695653 aan Sita Recycling Services Zuid B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval.

 

Deze ambtshalve wijziging betreft het laten vervallen van voorschrift 1.1.1 en het hernummeren van de voorschriften 1.1.2 en 1.1.3 naar 1.1.1 en 1.1.2. De aanpassing van voorschrift 1.4.2 betreft een administratieve wijziging. Met deze aanpassing is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, zodra de bibliotheek weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999175396.