Skateparkje aan de Courzandseweg

Vanaf gisteren zijn er in Heijplaat zes mooie losse streetobjecten te skaten!

In het parkje aan de Courzandseweg (naast de Heyse Blick), heeft Jeroen van der Sluis in opdracht van de Gemeente Rotterdam de obstakels gebouwd. De obstakels zijn zo geplaatst dat vanuit bovenaanzicht de objecten in de vorm van de karakteristieke vorm van Heijplaat gepuzzeld kunnen worden. Het concept is door studio Klinkenberg gemaakt en samen met een aantal lokale skaters tot het skate-ontwerp van Renver Designs gekomen.

Klik op de Instagram berichten om meer foto’s te zien.

Zondag 14 augustus: Dockyard’s stoomslepersdag

VAAR MEE MET STOERE STOOMSLEPERS

Het weekend van 13 en 14 augustus staat in het teken van de Dockyard’s. Naast de ‘Dockyard V’ van het maritiem museum zijn er dit weekend twee andere Dockyard’s van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) te gast.

Zaterdag 13 augustus zijn de schepen te bewonderen aan de gastensteiger van het maritiem museum. Tijdens de Dockyard’s stoomslepersdag, op zondag 14 augustus, kun je een vaartocht maken naar Heijplaat voor een rondleiding door dit bijzondere dorp en een bezoek aan het beroemde havencafé Courzand.

Programma

Vertrek vanuit museumhaven om 12:30u.
Rondleiding door Heijplaat en koffie met taart bij het beroemde havencafé Courzand.
Aankomst in de Maritiem Museum Haven om 16:30u.

Rondvaart incl. lunch, rondleiding en koffie met taart € 49,50, Kinderen van 8 t/m 15 jaar € 24,50.

Boek hier je ticket voor de Dockyard’s stoomslepersdag >

Vervallen halte en gewijzigde route bus 68 1 – 4 augustus

Van: 1 augustus 2022 05:00 
Tot: 4 augustus 2022 17:00 

I.v.m. de afsluiting van Sirrahstraat rijdt bus 68 van 1 aug t/m 4 aug een gewijzigde route en heeft een vervallen halte. 

Normale route richting RDM Heijplaat. 

Richting Zuidplein eigen route tot Rondolaan dan via Zaandijkstraat, Steefkerkstraat, Aurorastraat, Couzandseweg eigen route. 

Vervallen halte bus 68 richting RDM Heijplaat:

– Geen

Vervallen halte bus 68 richting Zuidplein:

– Neptunusstraat 

Vervangende halte 68 richting Zuidplein:

– Geen

Verleende omgevingsvergunning Blue Marine Yard Services B.V. aanpassen maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen

Kennisgeving beschikking Blue Marine Yard Services B.V. 1465298

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Blue Marine Yard Services B.V.

Locatie : Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aanpassen van de maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen, zodat de lage drempelwaarde van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) niet wordt overschreden

Aanvraagdatum : 22 juni 2022

Besluitdatum : 20 juli 2022

Bekendmaking : 20 juli 2022

Olo nummer : 7071481

Zaaknummer : 1465298

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1465298 en het Olo nummer: 70

Voornemen wijziging omgevingsvergunning N+P

Kennisgeving ontwerpbeschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1543420

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922 aan N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam verleende vergunning krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval.

Deze ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de omgang met zeer zorgwekkende stoffen, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3).

Deze ambtshalve wijziging betreft tevens een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de BBT-conclusies afvalbehandeling 2018 naar aanleiding van de publicatie van het EU uitvoeringsbesluit 2018/1147 van 10 augustus 2018.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 28 juli 2022 tot en met 22 september 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292305.

Verleende aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten Courzand

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten te verlenen voor:

Adres: Courzandseweg 40 3089PE Rotterdam

Geldig vanaf: 20-07-2022

Geldig tot en met: 20-07-2027

Kenmerk: 0599ESUITE3834822022

Datum verzending besluit: 20-07-2022

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horecavergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 – 267 63 00.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Externe link: Digid.nl, respectievelijk Externe link: eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven

Zomerdansjes in de vakantie

In de zomervakantie is de dansschool gesloten, maar dat weerhoudt ons niet om nog wat ‘zomerdansjes’ te doen in de vakantie! Diverse workshops door verschillende docenten voor alle leeftijden! Van disco tot aan afro, Nijntje’s dansfeest, dance workout, boyz only en streetdance!! De workshops zullen gegeven worden op het RDM voetbalveld. Wij verzorgen tevens een lunch voor de workshop deelnemers zodat je maximale energie hebt voor niet alleen de dansworkshops, maar ook voor de andere aanwezige (/spelletjes)activiteiten!!

NB: Voor niet-leden van de Dansschool wordt er een kleine bijdrage van €2,50 gevraagd per workshop i.v.m. huur van de docenten deze dag. Aanmelding kan ter plaatse.
Let op! Alle overige spelactiviteiten zijn gratis voor iedereen! 🎉🤩

Dansen jullie mee?

verleende omgevingsvergunning nabij Bunschotenweg 180 wijzigen kantoor

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Bunschotenweg 180 , 3089KC , Het project betreft de wijziging van de kantoor van de reeds verleende vergunning met kenmerk OMV.19.03.00017. (datum besluit 12-07-2022 , op dezelfde dag verzonden ,dossiernummer OMV.22.05.00010 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. 

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 kappen 10 populieren

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 – OMV.22.07.00164

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Rondolaan 125, 3089PR, kappen van 10 populieren langs de Rondolaan i.h.k.v. gefaseerd vervangen populieren voor klimaatbestendige en duurzame bomen. Het aanvraagformulier en foto’s zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 11-07-2022, dossiernummer OMV.22.07.00164).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verbod stadsdieren te voeren

Het is in Rotterdam niet meer toegestaan om stadsdieren zoals eenden, ganzen en duiven te voeren. Dit mag u sinds 1 juli nergens meer in de openbare ruimte doen.

Samen de eendjes voeren, je laatste frietje aan de duiven geven of oud brood en andere etensresten op straat achterlaten voor de vogels. Het is goed bedoeld. Rotterdammers willen zo de dieren helpen en geen voedsel verspillen. Maar brood en etensresten maken de stadsdieren te zwaar of ziek. Brood bijvoorbeeld bevat te veel zout en etensresten die overblijven trekken ratten, muizen, meeuwen of andere plaagdieren aan. Die zorgen weer voor veel overlast in de wijk door lawaai of agressief gedrag. En waar veel dieren samenkomen, wordt ook veel gepoept. Dit belandt samen met het brood en andere etensresten in het water wat zorgt voor algen en bacteriën die het water vervuilen. Dat maakt de dieren ook ziek. Om al deze redenen is een stadsbreed voederverbod nodig. Het voederverbod geldt niet voor particuliere tuinen en vissers met een geldige sportvisakte.

In deze video legt boswachter Alisa Troost waarom het voeren van stadsdieren niet goed is.

Handhaving
Sinds 1 juli geldt het voederverbod voor heel de stad. Dat betekent dat u nergens meer in de openbare ruimte eenden of andere stadsdieren mag voeren. Voorlopig krijgt u nog geen boete wanneer u dit wel doet. Handhavers gaan met u in gesprek en vertellen waarom het voeren van dieren slecht is en dus niet meer mag. Als dit niet werkt, riskeren Rotterdammers een boete van 100 euro.

Dieren voeren in de kinderboerderij
(Groot)ouders die met hun (klein)kinderen de dieren willen voeren kunnen hiervoor naar de kinderboerderijen in de stad. Rotterdammers die hun etensresten en oud brood toch een goede bestemming willen geven: oud brood kan in één van de 130 broodbakken die in de stad staan. Overige etensresten kunnen in de gfe+t-huiscontainer of in de gfe-wijkcontainer die op steeds meer plekken in de stad staan.

Omgevingsvergunning 18 woningen nabij Corydastraat 41 fase 6 het verborgen geheim

Gemeenteblad 2022, 317120 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Corydastraat 41, 3089TA, oprichten van 18 grondgebonden woningen. Het gaat om fase 6 van het project Het Verborgen Geheim. Het woningblok bestaat uit 3 bouwlagen. De dakrand ligt op een hoogte van circa 9 meter. Omdat het project in strijd is met de regels van het bestemminsplan ‘Parapluherziening parkeernormering Rotterdam’ wordt de aanvraag ook aangemerkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (datum besluit 07-07-2022, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.04.00016).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-straat 1 Lustrum viering Laurentius

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

RDM-straat 1, 3089JS, 22 juli tot en met 5 augustus viert Laurentius haar Lustrum. Dit zijn twee feestweken, gevuld met activiteiten. (aanvraagdatum 23-06-2022 , dossiernummer OMV.22.06.00274).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Omgevingsvergunning restauratie muziekkoepel en funderingsherstel

Gemeenteblad 2022, 304887

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Rondoplein 10, 3089RH, de restauratie van een Muziekkoepel en het uitvoeren van funderingsherstel (datum besluit 24-06-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.03.00197)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Omgevingsvergunning Dir. de Gelderstraat 29 plaatsen dakkapel

Gemeenteblad 2022, 305016

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Dir de Gelderstraat 29, 3089SJ, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van een bestaande woning (datum besluit 30-06-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.06.00247)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

WIK summerschool

De zomervakantie is nu dan echt begonnen. Tijd om te genieten en relaxen met hopelijk een heerlijk zonnetje.
Tijdens de vakantie zijn er geen lessen in de gymzaal.

Voor de volwassenen is er ook dit jaar weer de WIK Summerschool.
Fit de zomer door!

Wie: Volwassenen M/V (je hoeft geen lid te zijn)
Wat: Conditie/ krachttraining en na afloop volleybal bij voldoende animo
Waar: Voetbalveld sv RDM, Arie den Toomweg 40
Wanneer: Maandag 11, 18 en 25 juli en maandag 1, 8, en 15 augustus 2022
Tijd: 19.30 – 20.30 uur (met volleybal tot 21.00 uur)

Kosten: Geen
Deze trainingen worden gratis aangeboden door de W.I.K.

Kom vrijblijvend langs en train gezellig mee.

De lessen starten weer in de gymzaal vanaf 22 augustus.
We wensen jullie een hele fijne vakantie.

Met sportieve groet,
Bestuur en leiding W.I.K.

Omgevingsvergunning kennisgeving beschikking wijzigen geluidsvoorschriften Broekman Project Services BV

Kennisgeving beschikking Broekman Project Services B.V. 1431798 Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevings- vergunning is verleend
Bedrijf : Broekman Project Services B.V.
Locatie : Heijplaatweg 4 havnr. 25, 3089 JC te Rotterdam Activiteit : Milieuneutraal wijzigen
Voor : Het wijzigen van de geluidvoorschriften Aanvraagdatum : 28 april 2022
Besluitdatum : 24 juni 2022
Bekendmaking : 29 juni 2022
Zaaknummer : 1431798
Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.
Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e- mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar- schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemo- tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb- bezwaar”.
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1431798 en het Olo nummer: geen

Provinciebestuurder Meindert Stolk in gesprek met bewoners Heijplaat over vliegenoverlast

Hoe ervaren de bewoners van Heijplaat de overlast door vliegen? Gedeputeerde van provincie Zuid-Holland Meindert Stolk heeft donderdag 16 juni een bezoek gebracht aan Heijplaat om hierover te praten met de bewoners. Tijdens dit bezoek hebben bewoners nadrukkelijk aangegeven dat er nog altijd veel overlast is van vliegen.

Wat is de situatie?

Dat het lang duurt, is extra vervelend. Die lange duur heeft wel een reden. Omdat het bedrijf N+P op Heijplaat niet onderkent dat het bedrijf de bron is van de vliegenoverlast én omdat in Nederland geen vliegennorm ‘hoeveel vliegen is normaal’ bestaat, kan DCMR namelijk niet handhaven. DCMR kan dus niet afdwingen bij het bedrijf dat ze meer maatregelen tegen de vliegenoverlast nemen. Deze impasse moet worden doorbroken door de rechter.

Wanneer is de rechtszaak?

Om de rechter te overtuigen zijn de vliegenonderzoeken en alle andere acties van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en DCMR zo belangrijk. Eerder zijn hier al rechtszaken over geweest. Op 30 augustus is dan eindelijk de rechtszaak waarin de rechter gaat bepalen of het bedrijf de bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat. De rechter buigt zich ook over de norm die geformuleerd is in de last onder dwangsom en geeft in de uitspraak aan of deze overeind blijft. De uitspraak volgt niet direct, dat kan weken tot soms maanden duren. Afhankelijk van de uitspraak bepalen de samenwerkende overheden hun vervolgstappen.

Wat doen we daarnaast?

Het binnenkomende plastic- en metaal verpakkingen en drinkpakken (PMD)-materiaal bij het bedrijf bevat veel vliegen (in verschillende ontwikkelingsstadia). Dat is gebleken uit onderzoek van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. DCMR heeft daarom de afvalketen in kaart gebracht. N+P blijkt PMD-afval te krijgen uit 32 gemeenten.

Gemeenten

De provincie heeft deze 32 gemeenten aangeschreven om hen bewust te maken dat hun wijze van inzamelen nadelen heeft, in ieder geval voor bewoners op Heijplaat. En heeft hen tips gegeven hoe dit te verbeteren.

Ministerie

Ook heeft de provincie het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeschreven om hen op de hoogte te stellen van de situatie op Heijplaat. De provincie heeft het ministerie vooral gewezen op het ontbreken van een vliegennorm. En dat deze norm nodig is om te kunnen handhaven. Het ministerie heeft inmiddels aangegeven een gesprek te willen om te kijken wat er wettelijk mogelijk is.

Hoe verder?

De heer Stolk en ook aanwezig directielid Daan Molenaar van DCMR gaven bij het gesprek met de inwoners aan hun uiterste best te blijven doen om dit probleem de wereld uit te helpen. Alle mogelijke middelen worden ingezet om dit op te lossen. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de Tweede Kamer door de provincie.

Omgevingsvergunning N+P ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften conform het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek respectievelijk geuronderzoek

Kennisgeving ontwerpbeschikking N+P Rotterdam MRF B.V.1292386

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam.
De aanvraag betreft de ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften conform het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek respectievelijk geuronderzoek.
Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede het sorteren van plastic verpakkingen, me- talen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Daarnaast worden in mindere mate nog diverse andere afvalstoffen op- en overgeslagen en/of bewerkt.
Teven hebben wij het voornemen gelet op de aanvraag de voorschriften 5.1.1 en 6.1.1 t/m 6.1.4 van de omgevingsvergunning van 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922, te vervangen door de geluid- en geurvoorschriften zoals opgenomen in deze vergunning (artikel 2.31, lid 2, onder b, van de Wabo).
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);
  • de gemeente Albrandswaard, Stationsstraat 4 te Rhoon, na telefonische afspraak;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via in- fo@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292386 en het Olo nummer: 6850303