Let op

Een man rond de 1,70-1,75m met zonnebril, spreekt Engels, fit for free rugzak en een witte keycord met sleutels liep over het dorp en probeert sleutels uit op sloten.

Hij liep eerst in de Wijde Blick. Een Heijplater heeft de man een tijd in de gaten gehouden en toen vroeg de man aan de Heijplater: do you want something from me? Dus is Heijplater doorgelopen. Toen stond de man in de bushalte en liep hij vervolgens door de Aurorastraat naar de Rondolaan.

Politie is op de hoogte gesteld en zou komen.

verleende ontheffing geluidhinder APV

Op 14 september 2020 is er een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012.

De ontheffing is verleend voor het aanleggen van looppaden en het stellen van keerwanden ten behoeve van het upgraden van het spoorwegemplacement Waalhaven West.

De werkzaamheden vinden plaats aan de Waalhavenweg, 3089 JD te Rotterdam.

De ontheffing is geldig van:

– 25 september t/m 28 september 2020 van 07:00 – 23:00 uur, 23:00 – 07:00 uur;- 13 november t/m 16 november 2020 van 07:00 – 23:00 uur, 23:00 – 07:00 uur.

Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing

U, of een andere belanghebbende, kunt een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethoudersT.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAMFaxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam, adres en handtekening; uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; de datum waarop u bezwaar maakt; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op http://www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is een DigiD-code nodig, of voor bedrijven een E-herkenning. Deze zaken kunnen respectievelijk aangevraagd worden via http://www.digid.nl en http://www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank RotterdamSector BestuursrechtPostbus 509513007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning Quarantaineweg 10

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Quarantaineweg 10, 3089KP, realiseren van een romneyloods van 220 m² (datum besluit 20-08-2020, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.20.05.00583).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 21

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 21 , 3089JW , het interieur van de Scheepsbouwloods aande Scheepsbouwweg 1, 15 en 21 te wijzigen. Het plan betreft het inbouwen vandiverse volumes voor het Techniek College Rotterdam in het achterste deel van Hal 2.De Scheepsbouwloods is een gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b), datonderdeel uitmaakt van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM).Het complex ligt in het rijksbeschermde stadsgezicht Heijplaat.( datum besluit 24-08-2020, op 25-08-2020 verzonden , dossiernummer OMV.20.06.00508 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Kennisgeving ontwerpbeschikking Hacon Container B.V. (9999166808)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 17 februari 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Hacon Container B.V. voor de inrichting aan de Bunschotenweg 131, 3089 KB Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor opslag, verhuur en reparatie van lege containers en transportchassis.

 

De aanvraag betreft het incidenteel parkeren van maximaal 6 niet gereinigde vervoerseenheden bestemd voor gevaarlijke stoffen en het meer dan 24 uur parkeren van deze vervoerseenheden.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van

13 augustus 2020 tot en met 23 september 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1,

3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999166808.

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) Eemhavenweg 26 saneren

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen van:

 

1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. d.d. 17 augustus 2020. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Eemhavenweg 26, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

 

Ontwerp-beschikking

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende

ontwerp-beschikkingen zijn genomen:

 

2. ernst en spoed is vastgesteld en er is ingestemd met een deelsaneringsplan op grond van artikel 29 en 37 en 39 juncto 40 Wbb voor het Schutterskwartier fase 1D Rakstraat 20 t/m 32 gemeente Rotterdam 7e afdeling sectie R nummers 5636 t/m 5639 en 5674 t/m 5676 (alle geheel) en 4148 t/m 4154 (alle gedeeltelijk) (Zaak ID 9999188059)

3. ernst en spoed is vastgesteld en er is ingestemd met een deelsaneringsplan op grond van artikel 29 en 37 en 39 juncto 40 Wbb voor het Waalhaven Zuid, cluster 4 (Beatrix de Rijkstraat, Van Veenendaalweg, Van Weerden Poelman¬weg, Parmentierplein, Soerweg en Albert Plesmanweg) gemeente Rotterdam sectie AN nummers 120, 199, 862, 1222 en 1229 (alle gedeeltelijk) (Zaak ID 9999182429)

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikkingen (2 en 3) binnen zes weken zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kunt u contact via info@dcmr.nl. tel. 010-2468000.

 

De ontwerp-beschikkingen (2 en 3) en de stukken liggen ter inzage:

– bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000.

 

Beschikking

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:

 

4. er is ingestemd met een deelsaneringsplan op grond van artikel 39 juncto 40 Wbb voor de Theemsweg (waterstofleiding Air Liquide) gemeente Rotterdam 12e afdeling sectie AK nummers 1252 en 2056 (beide gedeeltelijk) (Zaak ID 9999179839)

5. er en spoed is vastgesteld op grond van artikel 29 en 37 Wbb voor Middelland deel 2 (Heemraadssingel, ´s-Gravendijkwal en Rochussenstraat) gemeente Delfshaven sectie C nummer 5491 (gedeeltelijk) en sectie E nummers 1693 en 1881 (beide gedeeltelijk) (Zaak ID 9999180559)

 

Mogelijkheid tot het instellen van beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze beschikkingen

(4 en 5) op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd in beroep gaan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, DEN HAAG.

 

verleende omgevingsvergunning Courzandseweg 63

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Courzandseweg 63 , 3089PG , het kappen van een iep. De boom zodanig ernstigaangetast is dat deze onveilig is voor de omgeving.Het besluit is als bijlage gevoegd bij de publicatie .( datum besluit 21- 08-2020, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.20.08.00239 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 44

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Eemhavenweg 44, 3089KH, aanvragen van de werkzaamheden en het plaatsen van stellingen in het nieuwe warehouse (aanvraagdatum 25-08-2020, dossiernummer OMV.20.08.00361)

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 68

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 68, 3089PG, plaatsen zonnepanelen op verticaal staande gevel aan de zuidelijke kant (aanvraagdatum 04-09-2020, dossiernummer OMV.20.09.00112).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Update waterbus

Sinds de bekendmaking  dat de Watertaxi, per 1 januari 2022, de vaarroute van de Aqualiner  gaat overnemen is er veel gebeurd.

We zijn direct in gesprek gegaan met de gemeente en door jullie veelvuldig ingevulde enquête (313 mensen hebben het ingevuld) hebben we een luisterend oor bij hen gevonden. Bedankt voor het invullen van de enquête! 

Ook het inschakelen van de media (tv Rijnmond, interview in het AD) heeft geholpen .

Onlangs hebben we weer overleg gehad met de gemeente en zijn we heel voorzichtig optimistisch.

De gemeente heeft van ons ( bewoners) nog wat extra informatie nodig en zij zullen , in overleg met ons, met een extra vragenlijst (enquête) komen.

We rekenen op jullie  medewerking.

Afgelopen week is het probleem ook met de burgemeester aangekaart en hij zou contact opnemen met zijn ambtenaren.

Op dit moment is het actie team verdeeld in diverse groepjes zodat iedereen zich kan bezighouden met specifieke problemen/ doelgroepen. 

Zo is er bv een  groep die zich bezighoud met het contact van de diverse scholen. Een groep die met de bedrijven communiceert. Kortom we hebben een team die er alles aan wil doen om de waterverbinding met het centrum van Rotterdam te behouden met behoud  van de mogelijkheid om de fiets mee te nemen.

Heb jezelf nog een  fantastisch idee of  heb je tijd om ons te versterken neem dan contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,

Bibi en Annelien en het volledige actieteam

Wijplaat Bewonersbelang