Alcoholwetvergunning De Huiskamer 2.0

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een Alcoholwetvergunning te verlenen voor:

Adres: Heysekade 1 3089TE Rotterdam

Geldig vanaf: 30-11-2022

Kenmerk: 0599ESUITE7325702022

Datum verzending besluit: 30-11-2022

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horecavergunningen, tel. Externe link: 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: Externe link: 010 – 267 63 00.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Externe link: Digid.nl, respectievelijk Externe link: eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Ophemertstraat

Ophemertstraat 22/9023620 AS 22/12711

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
 • dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
 • dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
 • dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Ophemertstraat;
 • dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
 • dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
 • dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Ophemertstraat, ter hoogte van nr. 60, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

 

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
 • dat afstemming heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

Besluit:

 • Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Ophemertstraat, ter hoogte van nr. 60, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
 • Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord OB20 ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De firma EQUANS wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl 

 

Rotterdam, 23 november 2022,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

de directeur Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit

 

 

M.A. van Kruiningen

 

Niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken

na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,

faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00

Actualiteitenraad 24 november 2022: Actualiteit over ‘Sinterklaasintocht Pernis’, aangevraagd door het lid Bokhove

Kijk hier de uitzending van de actualiteiten raad terug. Video is zo ingesteld dat deze begint met de Actualiteit over ‘Sinterklaasintocht Pernis’, aangevraagd door het lid Bokhove.

Tijdens deze raad werd ook de intocht op Heijplaat besproken.

https://channel.royalcast.com/gemeenterotterdam/#!/gemeenterotterdam/20221124_2?start=2695107&fbclid=IwAR1zwPFvU6j6aZUz1Ab6uVqHvGjN5THT6v4MHnyQXi5hy9bNRGWTaSH2YVE

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 22, 3089PD plaatsen zonnepanelen aan beide zijden van het dak

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 22, 3089PD, plaatsen zonnepanelen aan beide zijden van het dak, het wordt plat op het dak gelegd (aanvraagdatum 14-11-2022, dossiernummer OMV.22.11.00181).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Arie den Toomweg 40 tijdelijke huisvesting kinderopvang

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Arie den Toomweg 40, 3089KA, tijdelijke huisvesting kinderopvang (aanvraagdatum 15-11-2022, dossiernummer OMV.22.11.00196).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Welkom op Heijplaat Sinterklaas

Vol verwachting klopte hun hart. Kinderen samen met ouders en grootouders hadden de kou getrotseerd en hebben zich schor gezongen op de kade aan de Heysekade, wachtend op de goedheiligman.

Vandaag was het weer zover…

De Sint kwam aan op Heijplaat. De boot van de Watertaxi Rotterdam kwam langzaam in zicht en gaf via zijn hoorn aan dat ze er aan kwamen. Menig kinderhand werd gevuld met strooigoed toen de Pieten aan wal kwamen. Glunderende gezichtjes toen de Sint in beeld kwam. Een nog grotere glimlach als hij even een handje gaf en vroeg hoe het met ze gaat.

Door de menigte vervolgde de goede man zijn pad naar het Rondoplein en ondertussen speelde een brass band.

Op het Rondoplein speelden er allerlei Sinterklaas liedjes uit boxen.

De Goedheiligman werd verwelkomd door Jo Dohmen, die enorm blij is dat ze hem mochten ontvangen en dat de Sint Heijplaat weer heeft vereerd met zijn bezoek.

Daarna mochten er wat kindjes op schoot bij de Sint en als ze niet te verlegen om waren, konden ze een liedje zingen. Binnen een mum van tijd stonden er tientallen kinderen bij Sinterklaas en vele ouders die zich verzamelden om te proberen om een foto met hun mobieltje te maken.

De kinderen moesten erna weer even plaats nemen op de bankjes, want ze kregen een cadeautje van de Pieten. Dat werd met veel gejuich ontvangen.

Helaas moest de Sint weer verder en werd hij en zijn Pieten door een klein groepje kinderen en ouders dat meeliep terug naar de boot begeleid.

De Sint en Pieten zwaaiden tot ze de kinderen en ouders niet meer zagen.

Start constructiewerkzaamheden Pier 6

Beste bewoners van Heijplaat,

Het is zover! Na alle voorbereidende grondwerkzaamheden gaan we komende week de lucht in met de staalconstructie van de eerste loods. Voor deze loods zijn geen heipalen nodig.

Net voor de kerst (rond week 50) zal een aantal DPA-palen voor de tweede loods aangebracht worden. In tegenstelling tot de reguliere heipalen is dit DPA-systeem nagenoeg trillingvrij en daarmee geluidsvriendelijk, om zo min mogelijk overlast tijdens de bouw te veroorzaken voor de buurt. Verwachting is dat dit tot week 1 van het nieuwe jaar duurt.

Mochten er nog vragen zijn over de ontwikkelingen op Pier 6, kan er gemaild worden naar heijplaat@nl.steinweg.com

 

Met vriendelijke groet,

 

Projectteam Steinweg Pier 6

uitloop werkzaamheden parkeerplaatsen KNRM

Beste bewoners, 

De uitbreiding van de parkeerplaatsen op het terrein van STC / KNRM heeft, zoals u wellicht al heeft ervaren, vertraging opgelopen.

De uitloop is onder andere te wijten aan de vondst van een groot anker en een wijziging in de afwatering van het terrein.

Wij beseffen dat de overlast in de wijk hierdoor langer duurt dan verwacht.

Het goede nieuws is dat we bijna klaar zijn. 

Maandag 7-11 en dinsdag 8-11 zal de parkeerplaats nog zijn afgesloten voor de laatste werkzaamheden en vanaf woensdag 9 november zal de parkeerplaats weer (grotendeels) kunnen worden gebruikt.

Er zijn dan een aanzienlijke hoeveelheid extra parkeerplaatsen op het terrein van STC/KNRM gerealiseerd waarmee de druk op de parkeerplaatsen in de wijk zal moeten afnemen.

Onze excuses voor de overlast die de werkzaamheden hebben veroorzaakt.

Uitspraak rechtszaak vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam

De rechtbank Den Haag heeft op vrijdag 21 oktober uitspraak gedaan in de zaak over de vliegenoverlast op Heijplaat, Rotterdam.

Het bedrijf N+P hoofdoorzaak vliegenoverlast

De rechtbank volgt de conclusies van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen dat op Heijplaat structureel veel grotere aantallen vliegen zijn dan in andere stadsdelen in Rotterdam. De rechtbank deelt verder de conclusie van de provincie Zuid-Holland dat de bewoners hiervan overlast ondervinden en dat het afvalverwerkende bedrijf N+P aan de Waalhavenweg op Heijplaat de hoofdoorzaak van deze overlast is. 

Aangepaste vergunningvoorschriften grotendeels in stand gebleven

De aangepaste vergunningvoorschriften blijven grotendeels in stand. Dit betekent onder andere dat N+P een bestrijdings- en preventieplan ter goedkeuring bij de provincie moet indienen, dat overslag tussen wal en duwbak in de zomer niet meer is toegestaan en dat containers met afval die buiten staan volledig afgedekt moeten zijn. Het voorschrift dat overlast buiten het bedrijfsterrein door onder meer vliegen moet worden voorkomen is niet in stand gebleven. De rechtbank vindt dit voorschrift te rechtsonzeker. 

Dwangsom niet in stand gebleven

De rechtbank vindt ook de aan N+P opgelegde last onder dwangsom te rechtsonzeker. Deze last onder dwangsom is onder meer daarom niet in stand gebleven.

De uitspraak is te lezen op de website van de rechtbank Den Haag. Tegen de uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

Kennisgeving beschikking SJR Construction inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

Kennisgeving beschikking SJR Construction B.V. 1266988

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 24 december 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van SJR Construction voor de inrichting aan de Gieterijweg 31, 3089 JZ te Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft: de wijziging van de inrichtingsgrenzen; de uitbreiding van de reguliere werkzaamheden en capaciteiten; het conserveren en (grit)stralen van tanks, appendages en (hulp)constructies in de buitenlucht.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 12 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

– alle belanghebbenden.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266988 en het Olo nummer: 6585301.

Kennisgeving beschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1543420

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922 aan N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam verleende vergunning krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval.

Deze ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de omgang met zeer zorgwekkende stoffen, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3).

Deze ambtshalve wijziging betreft tevens een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de BBT-conclusies afvalbehandeling 2018 naar aanleiding van de publicatie van het EU uitvoeringsbesluit 2018/1147 van 10 augustus 2018.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 12 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292305.

wegwerkzaamheden Eemhavenweg – Quarantaineweg

Beste bewoner, gebruiker van de Quarantaineweg en Eemhavenweg,

 

Om de haven veilig en bereikbaar te houden voert het Havenbedrijf Rotterdam jaarlijks onderhoud uit aan de wegen in het havengebied.

In week 42 zijn de Eemhavenweg en de Quarantaineweg aan de beurt.

Tijdens deze werkzaamheden worden de wegen andere voorzien van een nieuwe asfaltverharding.

Ook worden er aanpassingen gedaan aan de parkeervakken, om illegaal gebruik te voorkomen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Boskalis Nederland.

 

In het weekend van week 42 is in overleg met alle bedrijven het kruisingsvlak afgesloten.

Van vrijdag avond 21 oktober tot en met zondag nacht 23 oktober kan er geen verkeer over dit kruisingsvlak, met uitzondering van hulpdiensten.

Het Quarantainestrand is hierdoor voor één weekend dan ook niet bereikbaar.

 

Wij zijn ons er van bewust dat de werkzaamheden voor hinder gaan zorgen.

Deze proberen wij met de strakke planning tot een minimum te beperken!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, of wilt u tijdens de werkzaamheden een melding doen?

Neemt u dan s.v.p. contact op met onze omgevingsmanager via LVOHBR@boskalis.com

 

Wij danken u voor uw begrip en geduld en zullen ons maximaal inspannen om de werkzaamheden zo spoedig en veilig mogelijk tot een goed einde te brengen.

Enquête evenementen in onze wijk

Beste bewoners van Heijplaat,

Graag gaan wij in gesprek met betrekking tot evenementen in onze wijk. Ons is een advies gevraagd vanuit de gemeente m.b.t. evenementen.

Wij horen graag van u!

Heeft u alle vragen ingevuld, vergeet dan niet op het knopje gereed te drukken. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Heijplaat
Lysandra Thomas
Mariska van Oostveen

https://nl.surveymonkey.com/r/LMZ2GQR

Praat mee, denk en doe mee! Samen maken we het wijkakkoord voor Heijplaat.

Beste bewoners, als wijkraad van Heijplaat zijn we bezig met een wijkakkoord voor de periode 2023-2026. Hierin komt te staan wat nodig is om Heijplaat vitaal en leefbaar te houden. Het wijkakkoord maken we samen met u als bewoner, verenigingen, ondernemers en gemeenteambtenaren. Het wijkakkoord wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. Wij geven hierover een advies aan de gemeenteraad. Jaarlijks wordt vastgesteld welke zaken ook echt worden aangepakt.

Graag horen we van u hoe we Heijplaat samen nog beter kunnen maken. Wat vindt u van de benoemde doelen. Heeft u aanvullingen of andere doelen die belangrijk zijn. Welk doel heeft de hoogste prioriteit. Heeft u een goed idee? Uw inbreng nemen we mee in het wijkakkoord. Ga naar Mijn Rotterdam – Wijkakkoord Heijplaat 2023-2026 en praat, denk en doe mee.

aanvraag ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften N+

Kennisgeving beschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1292386

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede het sorteren van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Daarnaast worden in mindere mate nog diverse andere afvalstoffen op- en overgeslagen en/of bewerkt.

De aanvraag betreft de ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften conform het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek respectievelijk geuronderzoek. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

Teven hebben Gedeputeerde Staten besloten, gelet op de aanvraag, de voorschriften 5.1.1 en 6.1.1 t/m 6.1.4 van de omgevingsvergunning van 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922, te vervangen door de geluid- en geurvoorschriften zoals opgenomen in deze vergunning (artikel 2.31, lid 2, onder b, van de Wabo). 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

9 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de gemeente Albrandswaard, Stationsstraat 4 te Rhoon, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292386 en het Olo nummer: 6850303

Heijplaat Online viert 10-jarig jubileum

Vandaag bestaat Heijplaat Online tien jaar. In een decennia is HO van een facebookgroep om activiteiten te groeperen uitgegroeid tot het nieuws-, informatie- en actualiteitenkanaal voor Heijplaat.

HO heeft een lange weg afgelegd tussen 2012 en nu. Begonnen op Facebook, in 2015 volgde de uitbreiding naar een website met zoekfunctie en het toevoegen van een Twitter account en tegenwoordig is HO ook op Instagram, SnapChat en TikTok te vinden om iedere leeftijdscategorie te kunnen bereiken.

In die tien jaar heeft HO een lang traject moeten doorworstelen om een betrouwbaar netwerk met contacten op te bouwen binnen de Gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Woonbron en de omliggende bedrijven. Maar de belangrijkste mensen in haar netwerk zijn jullie als bewoners natuurlijk, want zonder de bewoners zou HO niet de rol hebben in de wijk die ze nu heeft. HO is trots op waar ze nu staat na tien jaar en ze heeft heel veel zin om haar stijgende lijn voort te zetten.

Op naar de volgende tien jaar!

Spreekuur Woonbron wijkpost Heijplaat

Sinds Corona was het spreekuur van Woonbron wijkpost Heijplaat aan de Streefkerkstraat komen te vervallen. Vandaag liet Woonbron weten het spreekuur weer te gaan hervatten, maar dit terug te brengen naar 1x per week.

Waarom 1x per week

Over het algemeen past een spreekuur niet meer in het beleid van Woonbron, maar omdat ze merken dat er toch veel behoefte aan is, brengen ze hem beperkt terug.

Wanneer is het spreekuur?

Het spreekuur zal iedere dinsdag van 09:00 tot 10:00 uur plaatsvinden. Mochten ze merken dat er meer behoefte is, dan zullen ze dit heroverwegen tot meer momenten.

Verleende evenementen vergunning Harbour Run 2022

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 20 december 2021 een verzoek ontvangen van SportVibes United B.V. om een evenement te mogen organiseren in Rotterdam. 

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 30 augustus 2022 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zondag 2 oktober 2022 van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Het maximumaantal deelnemers van het evenement is 6.000 (gelijktijdig).

Het evenement zal worden gehouden op het evenemententerrein Onderzeebootloods, omgeving van RDM Campus en parcours bij Waalhaven en Heijplaat in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats op woensdag 28 en donderdag 29 september 2022 van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds en zondag 2 oktober 2022 van zes uur s’ ochtends tot 11.00 uur s’ ochtends.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 2 oktober 2022 van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds en maandag 3 oktober 2022 van acht uur s’ ochtends tot zes uur s’ avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vindt u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgermeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

Kennisgeving beschikking maatwerk Heijplaat te Rotterdam 1612887

Besluit lozen buiten inrichtingen

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 10 juni 2022 hebben wij van de Dienst Stadsontwikkeling een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

 

Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool.

 

De lozing zal plaatsvinden in de periode van 11 juli 2022 tot 31 december 2022.

 

De lozing zal langer duren dan het maximum van 8 weken. De te lozen hoeveelheid zal meer bedragen dan het maximaal gestelde van 5 kubieke meter per uur.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om voorschriften op te leggen met betrekking tot de duur en de geloosde hoeveelheid van de lozing ter plaatse van Heijplaat te Rotterdam.

 

Het besluit is op 24 augustus 2022 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1454607.

Personeelsfeest Steinweg 17 september

Beste buren,

In de afgelopen jaren is Steinweg gegroeid tot een wereldwijde dienstverlener in de op- en overslag. Vroeger betekende dit dat zakken op onze schouders uit boten werden gedragen. Nu klimmen wij in onze kranen en brengenladingen en containers in en uit de haven. Met trots mogen we inmiddels zeggen dat wij 175 jaar bestaan. En dat is reden voor een feest.

Op zaterdag 17 september 2022 vieren wij dit met onze medewerkers op ons eigen terrein Pier 6 (Zaltbommelstraat 10, 3089 JK Rotterdam). Overdag kunnen we onze kinderen laten zien hoe hard wij werken (09:30-13:00 uur) en in de avond sluiten we af met een gezellig feest (19:30-23:45 uur).

We willen u alvast op de hoogte brengen gezien dit op deze dag wellicht te merken is aan drukte in het verkeer in de buurt, naar en van het parkeerterrein of van geluid en muziek tot 23:45 uur. Mocht u te veel mee kunnen luisteren dan komen bijgevoegde oordoppen wellicht van pas 😉

Als u meer wilt weten over dit evenement of als u iets wilt doorgeven dan vragen wij u vriendelijk contact op te nemen via info@steinweghavenhelden.nl

Met vriendelijke groet,

De organisatie van Steinweg Havenhelden

Vanaf 12 september wordt de brief bij alle bewoners afgegeven.