Informatie over parkeerverbod en afsluitingen

Rotterdam, 16 mei 2019

Beste bewoner en/of ondernemer van Heijplaat,
Via deze brief informeren wij u dat op zaterdag 15 juni as. de Wielerronde van Heijplaat wordt verreden.

Het parkoers loopt vanaf Café Restaurant Courzand (hier is de start/finish) richting de Mijdrechtstraat, rechtsaf over de Alwinastraat en vervolgens over de gehele Rondolaan richting de Heysedijk. Op de Heysedijk rechtsaf naar Streefkerkstraat, direct linksaf Aurorastraat en dan weer rechtsaf de Courzandseweg op, richting start/finish.

De hieronder genoemde kruisingen en splitsingen zullen worden afgesloten: Alle splitsingen en kruisingen uitkomend op de Courzandseweg, Alwinastraat en Rondolaan, de splitsing Streefkerkstraat / Aurorastraat evenals de kruising Mijdrechtstraat / Vestaplein.

Vanaf 11:30 uur zal het parcours dicht gaan. In alle bochten en op kruisingen en splitsingen zal het parkoers worden afgezet met dranghekken, ook ter plaatse van alle privé-uitritten voor de woningen aan de Courzandseweg. Er zal worden gestart om 12.30 uur met de eerste koers en de laatste koers zal omstreeks 18.00 uur zijn afgelopen.
Wij verzoeken u dringend uw auto niet te parkeren in de bovengenoemde straten. Wilt u uw auto vrijdag 14 juni weghalen voor 12 uur ’s middags? Op zaterdag 15 juni moet dit uiterlijk om 08.00 uur gebeuren. Op het parkeerterrein van Radio Holland op Droogdokweg 71 (geopend zat. 06.00 tot 21.00 uur) zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om uw auto tijdelijk te parkeren.
Het spreekt voor zich dat er niemand zich tijdens de wedstrijden op het parkoers mag bevinden, wij als organisatie hopen op medewerking van alle betrokken bewoners en zullen alles in het werk stellen om de overlast voor een ieder zoveel mogelijk te beperken.
In overleg met de verkeersregelaar ter plaatse is het wel mogelijk om in de tijd tussen de wedstrijden door het parcours over te steken. Dit kan plaatsvinden rond de onderstaande tijdstippen:
Van 13:15 uur – 13:25 uur
Van 14:30 uur – 14:40 uur
Van 16:15 uur – 16:25 uur

Op bovengenoemde tijdstippen kunnen bewoners Heijplaat in en uitrijden op de volgende drie plaatsen:
Neptunusstraat / Courzandseweg – Mijdrechtstraat / Alwinastraat – Vestastraat / Vestaplein.

Ook zal er ter plaatse van de splitsing Courzandseweg / Sirrahstraat een bewaakte oversteekplaats zijn waar bezoekers veilig het parkoers over kunnen steken.

Buslijn 68 van de RET zal tussen 11.30 en 18.00 uur een aangepaste dienstregeling rijden met tijdelijke haltes op de Droogdokweg ter plaatse van Radio Holland en in de bocht ter hoogte de Droogdokweg / Heijplaatweg, verdere info hierover: www.ret.nl/evenmenten

Coördinator verkeersregelaars de heer John Koert van Culturele Commissie Heijplaat.
John is te bereiken via e-mail: cul.com.heijplaat@kpnmail.com en telefonisch via 06-29211600

Peter van der Meijden, Koersdirecteur Ronde van Heijplaat.
Peter is te bereiken via e-mail: peterm@roodhart.nl en telefonisch via 06-51409915

Update supermarkt

Regelmatig krijgt Heijplaat Online de vraag wat de stand van zaken is betreffende de supermarkt.

Nadat er contact is geweest met de gemeente kan ik melden dat de buurtsuper er vooralsnog komt, maar het langer duurt aangezien Spar niet de inrichting/formule doet. Dat betekent dat de ondernemer een andere supermarktformule moe(s)t zoeken.

Zodra er meer informatie is koppelt Heijplaat Online dit naar u terug.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Scheepsbouwweg 45 , 3089JW , een nieuwe ponton met loopbrug terealiseren aan de Heysehaven, (datum besluit 10-05-2019, dossiernummer OMV.19.03.00493

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

verleende omgevingsvergunning Eemhavenweg 68

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Eemhavenweg 68 , 3089KH , het aanleggen van 2 in-uitritten op locatie Eemhavenweg inRotterdam. (datum besluit 02-05- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00520

RECTIFICATIE; wijziging van de adressering van het besluit van 2 mei 2019. In uw vorige besluit was het huisnummer 68. Dit is nu gewijzigd naar Eemhavenweg huisnummer 42.(datum besluit 07-05- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00520

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning nabij Victorieuxstraat 20

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Victorieuxstraat 20, 3089PX, realiseren van 22 eengezinswoningen (aanvraagdatum 07-05-2019, dossiernummer OMV.19.05.00108).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Quarantaineweg 10

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Quarantaineweg 10, 3089KP, aan de zijgevel van het pand een nieuwe entree (3,83×2,5 m, hoogte: 2,63 m) te realiseren (datum besluit 06-05-2019, dossiernummer OMV.19.03.00610).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenstraat 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemhavenstraat 1, 3089KD, vervangen van kozijnen en aanbrengen gevelbeplating van een kantoorpand en loods (aanvraagdatum 30-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00541).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Vestastraat 19, te Rotterdam

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d,

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend voor de activiteit “brandveilig gebruik” voor het pand aan de

Vestastraat 19  te Rotterdam , ten behoeve van buitenschoolse en dagopvang.

Inzage

De omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van

08-05- 2019 tot en met 19-06- 2019 bij:

 

Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 6411).

De omgevingsvergunning is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met 19 juni 2019 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:

– tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht;

– aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het

in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep heeft ingesteld

tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing)

indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan

treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van

het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 160

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Bunschotenweg 160, 3089KC, realisatie van in-/uitritten voor twee bedrijfsgebouwen, met kantoor, voor de op- en overslag van goederen (aanvraagdatum 29-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00518).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Waalhaven Z.z. 21

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waalhaven Z.z. 21, 3089JH, leveren en plaatsen van 3 verlichte gevelreclames d.m.v. hoogwerker (aanvraagdatum 25-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00477).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.