Verslag bewonersavond 24 uurs vergunning Onderzeebootloods

Verslag bewonersavond Heijplaat 6 november 2019

Onderwerp: Verkenning 24-uursvergunning Onderzeebootloods
Aanwezig: 25 bewoners en vertegenwoordigers gebiedscommissie, politie, havenbedrijf en gemeente

Aanleiding
In juni 2019 heeft de Gemeenteraad vragen gesteld over het huidige nachtleven in Rotterdam en de toekomstige ontwikkeling van nachthoreca. Als reactie hierop is door het College besloten de mogelijkheden te verkennen voor de ontwikkeling van 24-uurs horeca in de buitengebieden van Rotterdam. De Onderzeebootloods, gelegen op het RDM-terrein, is één van deze mogelijkheden. Deze locatie wordt sinds januari 2016 geëxploiteerd door RDM Events (Ahoy).

Betrokkenheid van belanghebbenden
Onderdeel van deze verkenning is het betrekken van de belanghebbenden. Zo is advies gevraagd omtrent deze verkenning aan het Havenbedrijf en de politie.

Het Havenbedrijf heeft aangegeven negatief te staan tegenover een uitbreiding van de vergunning. Het Havenbedrijf heeft, als pandeigenaar, een contract met RDM Events, waarbij de focus ligt op de zakelijke- en haven gerelateerde evenementen. Zij zijn niet op zoek naar een uitbreiding van nachtelijke activiteiten in de Onderzeebootloods.

De politie heeft tevens een negatief advies gegeven. De politie geeft aan dat hun capaciteit momenteel te beperkt is om inzet te kunnen plegen wanneer de activiteiten die in de Onderzeebootloods in de nachtelijke uren plaatsvinden, worden uitgebreid. Hierop is de politiecapaciteit in de nachtelijke uren aangepast. Politie heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om deze capaciteit op te hogen.

Naast de gevraagde adviezen van het Havenbedrijf en de politie, is ook de gebiedscommissie Charlois gevraagd een advies uit te brengen. Hiervoor is op 6 november een participatieavond georganiseerd voor de bewoners van Heijplaat.

Bewonersavond
Informatie omtrent 24-uurs horeca in de Onderzeebootloods is gepresenteerd aan de aanwezige bewoners. Hierbij is benadrukt dat het enkel gaat om een verkenning naar mogelijkheden op deze locatie en dat er op dit moment nog geen vergunningaanvraag ligt. RDM Events, als exploitant, heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een 24-uursvergunning, echter RDM Events heeft momenteel nog geen concreet plan voor die eventuele vergunning. Dat is ook de reden dat zij niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Wel is uit gesprekken met deze partij gebleken dat de behoefte ligt in de uitbreiding van zakelijke en/of haven gerelateerde evenementen, waarbij de eindtijd later is dan de huidige vergunde tijden. Met de huidige vergunning kunnen zij niet aan de behoefte aan dergelijke activiteiten voldoen en moeten zij dus weigeren. Daarbij is door RDM Events aangegeven dat er geen directe behoefte is in het uitbreiden van dance events.

Omdat een concreet plan van RDM Events voor de eventuele 24-uursvergunning er nu niet is, gaven bewoners aan het lastig vinden een oordeel te geven over iets waar in feite nog weinig over kan worden gezegd. Het participatiemoment is volgens hen te vroeg om tot een concreet oordeel te komen.

Uit de reactie van de bewoners van Heijplaat hebben wij op kunnen maken dat er op dit moment geen draagvlak is voor een uitbreiding naar een volledige 24-uursvergunning in de Onderzeebootloods. De aanwezige bewoners staan open voor het verlevendigen van de Heijplaat, maar vinden de hoeveelheid activiteiten die op dit moment plaatsvinden op deze locatie genoeg. Wel is gesproken over de mogelijkheid van een gelimiteerde uitbreiding van de vergunning, waar eventueel meer draagvlak vanuit de bewoners voor zou kunnen zijn. Een volledige uitbreiding naar een 24-uursvergunning is dus niet wenselijk, waarvoor een aantal argumenten zijn genoemd.

De aanleiding van de verkenning naar 24-uurs horeca in de buitengebieden roept vragen op bij de bewoners. De Gemeenteraad is op zoek naar verlevendiging van het Rotterdamse uitgaansleven. Kan dit gerealiseerd worden met zakelijke en haven gerelateerde activiteiten zoals deze in de Onderzeebootloods plaatsvinden? Bewoners vragen zich af of deze visie voor daadwerkelijke verlevendiging zorgt waar de Gemeenteraad naar op zoek is.

De bereikbaarheid van de Onderzeebootloods, in combinatie met parkeren, is de belangrijkste kwestie gebleken tijdens de bewonersavond. De desbetreffende locatie heeft beperkte mogelijkheden op het gebied van bereikbaarheid. Zo is Heijplaat, en tevens de Onderzeebootloods, enkel te bereiken via één weg (Waalhavenweg). Verder kan het gebied worden bereikt door middel van openbaar vervoer (bus en waterbus). Ook is de watertaxi een mogelijkheid om de locatie te bereiken.

Uit ervaring van de bewoners blijkt dat weinig mensen ervoor kiezen het openbaar vervoer te gebruiken om op deze locatie te komen bij nachtelijke festiviteiten. Dit omdat de diensten van het openbaar niet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ervaring leert dat veel bezoekers uiteindelijk toch de auto zullen kiezen als vervoersmiddel. De parkeerdruk op Heijplaat neemt hierdoor sterk toe, iets waar de bewoners veel overlast van ervaren. De aanwezige bewoners geven aan dat een verkeersregeling zoals bij een nachtelijk dance event, waarbij op de toegangswegen van de woonkern verkeersregelaars worden ingezet, dit wat hen betreft best goed functioneert. Noot hierbij is dat de parkeeroverlast niet enkel ervaren wordt bij nachtelijke festiviteiten, afkomstig van de Onderzeebootloods. In de woonkern Heijplaat speelt een bredere parkeerproblematiek.

Bij nachtelijke festiviteiten wordt door de bewoners vaak overlast ervaren afkomstig van de bezoekers van de Onderzeebootloods. Geluidsoverlast, zwerfafval en vernieling zijn vormen van overlast die zijn benoemd door de bewoners. Ook signaleren zij het dealen van drugs in de wijk. Bewoners hebben aangegeven hier veel overlast van te ervaren. Tevens heeft de politie hier tijdens de bewonersavond zorgen over geuit, vanwege de eerder benoemde beperkte inzetbaarheid.

Tot slot hebben de bewoners zich uitgesproken over de vrijheid die de exploitant heeft bij het hebben van een 24-uursvergunning. Bewoners hebben aangegeven zich zorgen te maken over het feit dat het in principe elke dag mogelijk is een feest te organiseren tot diep in de nacht. Onder de huidige vergunning, waar gebruik gemaakt wordt van ‘verlaatjes’, kan enige controle blijven bestaan over de activiteiten die plaatsvinden in de nachtelijke uren van de Onderzeebootloods. Bij een eventuele 24-uursvergunning kan er naar beleving van de aanwezigen geen controle gehouden worden op de activiteiten die gaan plaatsvinden.

Vervolg
De input van de bewoners, het advies van het Havenbedrijf, het advies van de politie en het advies van de gebiedscommissie Charlois worden meegenomen in het voorstel dat aan het College ter besluitvorming wordt voorgelegd. Hierover zal het College de eindbeslissing nemen. Bewoners hebben aangegeven graag betrokken te willen blijven bij het proces en het uiteindelijke besluit. Zodra het besluit is genomen, zal dit worden gecommuniceerd met de gebiedscommissie Charlois en de bewoners van Heijplaat.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Metaal Transport B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 14 december 2018 een aanvraag

1ste fase op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Metaal Transport B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 16, 3089 JC Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van non-ferro metalen, projectlading, staalproducten, koopmansgoederen, gevaarlijke stoffen, reefers en box- en tankcontainers tussen de modaliteiten deepsea, shortsea, binnenvaart en spoor- en wegvervoer.

 

De aanvraag omvat het onderdeel milieu, revisie en is de 1ste fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft een uitbreiding van de inrichting. De 2de fase betreft een aanvraag voor het onderdeel bouwen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999105912.

Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Namens het College van burgemeester en wethouders maakt de Algemeen Directeur van Gemeentewerken Rotterdam bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van:

 

Beelen Reststoffen BV d.d. 8 november 2019. De melding betreft het voornemen om op de

Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 december 2019 tot 28 februari 2020 op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.

 

Rotterdam, 20 november 2019

Mevr. drs. H.M. Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

Gemeente Rotterdam

Directie Stadsontwikkeling

Aangevraagde omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 8

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 8, 3089JW, het plaatsen van 2 communicatie schotel antennes (aanvraagdatum 23-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00379).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving conceptvergunning “Distributiecentrum Bunschotenweg 160”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum aan de Bunschotenweg 160, 3089 KC Rotterdam.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage bij:

– Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241)

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten uit uw buurt’.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.19.03.00017.

Na telefonische afspraak (14010) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Rotterdam, 12 november 2019  

Burgemeester en wethouders voornoemd

Kennisgeving conceptvergunning “Distributiecentrum Ophemertstraat 9”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum aan de Ophemertstraat 9, 3089 JD Rotterdam.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage bij:

– Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241)

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten uit uw buurt’.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.19.02.00278 .

Na telefonische afspraak (14010) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Rotterdam, 12 november 2019  

Burgemeester en wethouders voornoemd

Eindrapportage vliegenoverlast

Het eindrapport van de KAD is afgerond. De belangrijkste conclusie is dat de bron van de overlast het afvalverwerkingsbedrijf op het zuiden van Heijplaat is.

KAD plaatste vallen en bewoners reikten monsters met vliegen aan, die werden gedetermineerd. Zo kon de bron van de overlast worden achterhaald.

Bewonersavond

Dinsdag 26 november is er een bewonersavond van 19.30 tot 21.00 uur, in de Innovatiekas van Gemeente Rotterdam, Scheepsbouwweg 8 / D2 op Heijplaat.

Die avond wordt een toelichting op de rapportage gegeven. Ook wordt besproken welke maatregelen werden genomen in 2019, wat het resultaat daarvan is, de rapportage van het KAD en wat er in de toekomst gaat gebeuren.