Provinciebestuurder Meindert Stolk in gesprek met bewoners Heijplaat over vliegenoverlast

Hoe ervaren de bewoners van Heijplaat de overlast door vliegen? Gedeputeerde van provincie Zuid-Holland Meindert Stolk heeft donderdag 16 juni een bezoek gebracht aan Heijplaat om hierover te praten met de bewoners. Tijdens dit bezoek hebben bewoners nadrukkelijk aangegeven dat er nog altijd veel overlast is van vliegen.

Wat is de situatie?

Dat het lang duurt, is extra vervelend. Die lange duur heeft wel een reden. Omdat het bedrijf N+P op Heijplaat niet onderkent dat het bedrijf de bron is van de vliegenoverlast én omdat in Nederland geen vliegennorm ‘hoeveel vliegen is normaal’ bestaat, kan DCMR namelijk niet handhaven. DCMR kan dus niet afdwingen bij het bedrijf dat ze meer maatregelen tegen de vliegenoverlast nemen. Deze impasse moet worden doorbroken door de rechter.

Wanneer is de rechtszaak?

Om de rechter te overtuigen zijn de vliegenonderzoeken en alle andere acties van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en DCMR zo belangrijk. Eerder zijn hier al rechtszaken over geweest. Op 30 augustus is dan eindelijk de rechtszaak waarin de rechter gaat bepalen of het bedrijf de bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat. De rechter buigt zich ook over de norm die geformuleerd is in de last onder dwangsom en geeft in de uitspraak aan of deze overeind blijft. De uitspraak volgt niet direct, dat kan weken tot soms maanden duren. Afhankelijk van de uitspraak bepalen de samenwerkende overheden hun vervolgstappen.

Wat doen we daarnaast?

Het binnenkomende plastic- en metaal verpakkingen en drinkpakken (PMD)-materiaal bij het bedrijf bevat veel vliegen (in verschillende ontwikkelingsstadia). Dat is gebleken uit onderzoek van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. DCMR heeft daarom de afvalketen in kaart gebracht. N+P blijkt PMD-afval te krijgen uit 32 gemeenten.

Gemeenten

De provincie heeft deze 32 gemeenten aangeschreven om hen bewust te maken dat hun wijze van inzamelen nadelen heeft, in ieder geval voor bewoners op Heijplaat. En heeft hen tips gegeven hoe dit te verbeteren.

Ministerie

Ook heeft de provincie het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeschreven om hen op de hoogte te stellen van de situatie op Heijplaat. De provincie heeft het ministerie vooral gewezen op het ontbreken van een vliegennorm. En dat deze norm nodig is om te kunnen handhaven. Het ministerie heeft inmiddels aangegeven een gesprek te willen om te kijken wat er wettelijk mogelijk is.

Hoe verder?

De heer Stolk en ook aanwezig directielid Daan Molenaar van DCMR gaven bij het gesprek met de inwoners aan hun uiterste best te blijven doen om dit probleem de wereld uit te helpen. Alle mogelijke middelen worden ingezet om dit op te lossen. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de Tweede Kamer door de provincie.

HEIJPLAAT NIEUWSBRIEF: VERDER WERKEN AAN DE AANPAK VAN VLIEGENOVERLAST OP HEIJPLAAT

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de aanpak van vliegenoverlast door provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond in 2022. Net als voorgaande jaren wordt samengewerkt met het Vliegenteam en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. In weken 15 en 16 wordt deze nieuwsbrief ook huis-aan-huis verspreid.

Klik op de afbeelding om de tekst te vergroten

Nieuwsbrief vliegenonderzoek

In april starten er twee vliegenonderzoeken in Rotterdam. Voor het ene onderzoek worden, net als voorgaande jaren, vliegenvallen geplaatst op Heijplaat. Voor het andere nieuwe onderzoek gebeurt dat in andere wijken van Rotterdam. Beide onderzoeken zijn opgezet om
te kunnen bepalen wat de populatie vliegen is en of genomen maatregelen helpen. De onderzoeken lopen tot oktober 2021.

dcmr_210330_nieuwsbrief-vliegonderzoek_normaal-definitief.pdf

Stand van zaken vliegenoverlast Heijplaat Resultaten monitoringsonderzoek 2020

In 2019 heeft de gemeente Rotterdam het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) laten onderzoeken wat de bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat. Uit dat onderzoek is gebleken dat het aanwezige PMD (plastic-, metaal- en drinkverpakkingen) bij SUEZ, een potentiële bron vormt voor de vliegenoverlast. Dit onafhankelijke onderzoek is in 2020, in de periode 6 april t/m 16 oktober, in opdracht van de gemeente herhaald.

Nieuwsbrief

Graag had de Gemeente Rotterdam u persoonlijk tijdens een bijeenkomst over de aanpak van vliegenoverlast willen informeren. Helaas kan dat op dit moment niet, gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In deze nieuwsbrief brengen zij u op de hoogte wat de resultaten zijn van het monitoringsonderzoek 2020

nieuwsbrief-heijplaat-vliegenoverlast-december-2020-def-1.pdf

Samenvatting rapportage onderzoek vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat 2020

Wilt u meer weten over de doelen, meetmethodes en conclusies van het onderzoek?

samenvatting-rapport-kad-2020-def.pdf

Rapportage onderzoek vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat 2020

Een digitale versie van het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

rapportage-kad-onderzoek-vliegenoverlast-heijplaat-2020.pdf

SUEZ doet proef met actief koolfilter

SUEZ heeft de DCMR gevraagd een test te mogen doen met een actief koolfilter. Met een actief koolfilter kunnen we namelijk zorgen voor een gecontroleerde doorstroming en afvoer van lucht door/uit ons gebouw zonder dat we meer geur uitstoten. Bovendien verhogen we zo de onderdruk in de hal. Dat is zowel fijn voor u als voor ons, want:

 

1. De onderdruk zorgt ervoor dat er veel minder lucht de hal uit ‘lekt’. Daarmee wordt de geuruitstoot verder verminderd.

2. De doorstroming van lucht in de hal verbetert het arbeidsklimaat. En dat is nodig. Want door alle maatregelen die wij hebben genomen om de geuremissie buiten ons terrein te verminderen, is het klimaat in de hal niet langer prettig.

 

De lucht die we uit de hal afvoeren, wordt eerst gereinigd door het actief koolfilter. Het effect hiervan op de buitenlucht is gelijk aan de huidige installatie met windshifters die we gebruiken sinds 2017. Doel van de test is om aan te tonen dat deze nieuwe werkwijze geen negatief effect heeft op de geuruitstoot maar juist een positief effect.

 

De geurbeleving van omwonenden wordt in de test meegenomen. De test start zodra de goedkeuring van de DCMR is ontvangen, bij voorkeur op 1 juli omdat de temperatuur in de zomer hoog is. Vooral in deze periode is het verversen van de lucht in het gebouw belangrijk voor onze medewerkers. Als de test slaagt, kijkt DCMR opnieuw naar de omgevingsvergunning omdat die mogelijk moet worden aangepast voor deze nieuwe methode.

 

www.suez.nl/locaties/rotterdam/ksi

 

Eindrapportage vliegenoverlast

Het eindrapport van de KAD is afgerond. De belangrijkste conclusie is dat de bron van de overlast het afvalverwerkingsbedrijf op het zuiden van Heijplaat is.
KAD plaatste vallen en bewoners reikten monsters met vliegen aan, die werden gedetermineerd. Zo kon de bron van de overlast worden achterhaald.
Bewonersavond
Dinsdag 26 november is er een bewonersavond van 19.30 tot 21.00 uur, in de Innovatiekas van Gemeente Rotterdam, Scheepsbouwweg 8 / D2 op Heijplaat.
Die avond wordt een toelichting op de rapportage gegeven. Ook wordt besproken welke maatregelen werden genomen in 2019, wat het resultaat daarvan is, de rapportage van het KAD en wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Kom op 26 november de hééél concrete resultaten van het vliegenonderzoek horen!

door Rinus Groen
In maart 2019 is het Vliegenteam van bewonersorganisatie WIJPLAAT gestart. Doel was om samen met de gemeente Rotterdam, de DCMR en het KAD te onderzoeken of wij zouden kunnen vaststellen waardoor de vliegenoverlast ontstaat. De overlast komt gedurende minstens 5 jaar in de zomermaanden voor en veroorzaakt een sterk verminderd woongenot bij een deel van de bewoners van Heijplaat.
Het Vliegenteam, aangevoerd door Sandra Evers-van Meurs, heeft in de loop van het zomerseizoen in diverse vergaderingen met bovenstaande partijen overlegd. Daarbij is het KAD opnieuw gestart met het monitoren van de locaties waar de overlast ervaren wordt en de hoeveelheid en soorten vliegen.
Hierdoor werden bewoners verzocht om zoveel mogelijk vliegen te vangen en aan te leveren bij het KAD: een specialist hiervan was iedere woensdagmiddag aanwezig in de Huiskamer. Uiteindelijk zijn er 79 monsters ingeleverd: geen slecht resultaat, alhoewel het nog beter had gekund.
Gedurende het onderzoek is in mei bij toeval ontdekt dat er ineens ook een vliegenplaag in de wijk IJsselmonde ontstond. Door snel handelen van het KAD bleek de plaag afkomstig te zijn van twee duwbakken die bij de Brienenoordbrug gestationeerd waren. Hier heeft SUEZ verrotte levensmiddelen opgeslagen, afkomstig van het plastic dat dit bedrijf sorteert: het zogenaamde PMD-afval. De gemeente heeft SUEZ direct verzocht de duwbakken met opslag van dit afval buiten leefgebieden te stationeren.
Het onderzoek op en rond Heijplaat heeft geleid tot een rapport met grafieken van het KAD waarbij duidelijkheid gegeven wordt in welke regio het meeste vliegenoverlast is en waar de ontwikkelbron(nen) van vliegen vandaan komen. De conclusie is overduidelijk.
Op dinsdag 26 november zal het eindrapport gepresenteerd worden tijdens de Vliegen-Informatieavond, georganiseerd door de gemeente Rotterdam. Het Vliegenteam hoopt op zo’n groot mogelijke opkomst van de bewoners. Zo kunnen we de gemeente Rotterdam laten zien dat het ons menens is en dat we na 5 jaar nu toch tot een oplossing moeten komen!

Ontwikkelingen vliegenaanpak Heijplaat

Aan de bewoners van Heijplaat
Geachte mevrouw of heer,
Sinds een aantal jaar heeft een deel van de bewoners op Heijplaat in de warmere maanden last van vliegen. Samen met DCMR, het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) onderzoeken we de oorzaken/bronnen van de vliegenoverlast. Recentelijk hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Deze informatie wil ik graag met u delen.
In de periode van 18 mei tot 23 mei ontvingen wij veel meldingen van overlast van vliegen in IJsselmonde. Dit was opmerkelijk omdat hier niet eerder overlast van vliegen is ervaren. Samen met de DCMR en het HBR is naar de oorzaak gezocht. Dat leidde tot de vondst van drie duwbakken (boten) met PMD (plastic, metaal en drankkartons) die bij het eiland van Brienenoord lagen. De eigenaar van dit plastic afval is SUEZ, het afvalverwerkingsbedrijf met een vestiging op Heijplaat.
Tijdens eerdere onderzoeken (in 2017 en 2018) van het KAD in opdracht van de gemeente Rotterdam zijn de duwbakken niet bij ons in beeld geweest. De onderzoeken van de voorgaande jaren richtten zich vooral op de bedrijfsvoering binnen, in de hal van SUEZ.

 • Aanvullende onderzoeksopdracht
  Na de vondst van de duwbakken heeft de gemeemte Rotterdam het KAD een aanvullende opdracht gegeven met de volgende onderzoeksvragen:
  1 Kan de inhoud van de duwbakken de overlast van vliegende insecten rondom de Kuip en in het gebied Oud-IJsselmonde hebben veroorzaakt?
  2 Hoe aannemelijk is het dat dergelijke duwbakken voor overlast van vliegende insecten kunnen zorgen, op het moment dat deze duwbakken bij het afvalverwerkingsbedrijf bij Heijplaat zijn aangemeerd?
 • Conclusies onderzoek
  De conclusie van het onderzoek van het KAD zijn dat de omstandigheden in een dergelijke duwbak zeer geschikt zijn voor de ontwikkeling van grote aantallen vliegende insecten en dat materiaal dat op deze wijze en in dergelijke omstandigheden in een leefgebied wordt opgeslagen, tot grote aantallen vliegende en overlastgevende insecten kan leiden.
  Het onderzoeksrapport van het KAD staat op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/.
  Aanpak
  De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om voor een schone en veilige leefomgeving te zorgen. De onderzoeksresultaten zijn aanleiding geweest om, samen met de DCMR en het HBR, met SUEZ in gesprek te gaan. Daarbij is gevraagd om de bedrijfsvoering zo aan te passen dat er geen overlast voor omwonenden is. Dat betekent geen duwbakken als opslag in bewoond gebied gebruiken en aandacht voor het bestrijden van vliegen op het buitenzetten van SUEZ. SUEZ heeft aangegeven er veel aan te doen om overlast te voorkomen en heeft toegezegd geen duwbakken voor langere tijd aan de kade bij Heijplaat aangemeerd te laten. Wij blijven in gesprek met SUEZ en monitoren de aanpak en voortgang.
  Vervolg
  Ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van deze bried vragen heeft. Het spreekuur in de Huiskamer (Heysekade 1) wordt daarom deze week uitgebreid. Medewerkers van de gemeente rn het KAD zijn woensdag van 12:00 tot 14:00 uur en donderdag van 18:00 tot 20:00 uur aanwezig om u te woord te staan. Ook gaan we een bewonersinformatieavond organiseren waarbij we het rapport van het KAD aan u presenteren. Gezien de vakantieperiode vindt deze na de zomervakantie plaats. U ontvangt hierover tijdig bericht.
  Dank
  Tot slot wil ik u, bewoner van Heijplaat, bedanken voor uw inzet en vertrouwen. De afgelopen maanden hebben vele bewoners vliegenmonsters ingeleverd. Ook dit seizoen blijven ee monsters verzamelen om gegevens te verzamelen over de locaties en herkomst van de vliegen en het helpt verbanden te leggen. Bijft u daarom vliegenmonsters inleveren.
  Meld vliegenoverlast bij de DCMR
  Het blijft ook belangeijk om vliegenoverlast bij de DCMR te melden. De DCMR registreert klachten, kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven en deelt de klachten wekelijks met de gemeente Rotterdam. Melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via telefoonnummer 0888 – 333 355 of online via https://www.dcmr.nl/melding-maken.
  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Directeur Stadsbeheer (voor deze)
  ing. R.W. van Eijck
  Manager Openbare Werken Zuid-West
  rapportage-onderzoek-vliegende-insecten-duwbakken-moerdijk_juni-2019_2.pdf

  Meld vliegenoverlast bij DCMR

  Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Geef daarbij aan of het gaat om overlast van vliegen in huis of buitenshuis. DCMR registreert deze klachten en kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven. Vervolgens deelt DCMR de klachten met de gemeente die deze meldingen ook in de gaten houdt.
  Heeft u vliegenoverlast dan kunt u uw gevangen vliegen inleveren (ook vliegenstrips kunnen worden ingeleverd) op het inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kunt u monsters inleveren of vragen stellen over de aanpak van de vliegenoverlast op Heijplaat.
  Het is belangrijk om monsters van bewoners te krijgen omdat de gevangen soort vlieg informatie over de bron kan geven.

  Leefbaarheidscommissie Koedoodstraat

  Beste bewoners,
  Wij willen jullie graag laten zien dat je als betrokken bewoner van een straat of bij inzet in een Leefbaarheidscommissie van een VVE  zeer veel voldoening kan halen, en je trots voelt dat je er deel vanuit maakt.
  Zoals elk jaar hebben we de bloemetjes weer buiten gezet en de Koedoodstraat staat er weer gekleurd op!
  Het begon allemaal met een bewonersinnitiatief, misschien ook iets voor uw straat?

  We houden onze leefomgeving schoon heel en veilig en dat kan alleen met behulp van Gemeente, Woonbron en de bewoners onderling.
  Wij zijn trots op onze straat, en ieders inbreng.
  Namens de Leefbaarheidscommissie Koedoodstraat
  Laura Zaal
  Coby van der Schee
  Mandy Leemans
  Jo Dohmen

  Hoe belangrijk is het om de vliegenmonsters aan te leveren bij het KAD?

  🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔 🔔
  Om nog even aan te geven hoe belangrijk het is om uw monsters in te leveren bij het KAD 😉

  Er zijn andere “beestjes” die op de vliegen mee liften uw woning in of uw lekker bereide maaltijd in. Deze “beestjes” helpen het KAD een spoor te volgen.
  Hieronder, dmv foto’s, een voorbeeld van beestjes die o.a. meeliften.
  Wat het voor beestje is weten we nog niet, voor nu lijkt het op de larve van de mijt.
  Inleveren kan elke woensdag, van 12:00 tot 13:00 uur in de huiskamer. Het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen KAD en de Gemeente Rotterdam houdt daar spreekuur. U kunt daar dus uw vragen stellen maar ook weer doosjes en buisjes meenemen voor uw volgende monsters.
  Natuurlijk óók blijven melden bij DCMR Milieudienst Rijnmond tel nr: 088-8555333
  Of via het online formulier: https://www.dcmr.nl/onderwerpen/milieumelding-indienen.html
  RTV Rijnmond blijft de problematiek volgen. Wellicht ziet u hen binnenkort weer op ons dorp.
  Heeft u beeldmateriaal en/ vragen voor de gemeente?? Deze kunt u natuurlijk ook ten alle tijden mailen naar: vliegenoverlastSB@rotterdam.nl

  Uitslag poll vliegenoverlast

  Hieronder lees je de uitslag van de Facebook poll naar de vliegenoverlast op Heijplaat. De poll zal bijdragen aan het onderzoek van het KAD.
  In totaal zijn er 173 stemmen uitgebracht en die waren als volgt verdeeld:

  • Ja, alle 3 de soorten 101 stemmen (58%)
  • Ja, de huisvlieg 29 stemmen (17%)
  • Ja, de kleine kamervlieg 23 stemmen (13%)
  • Nee, gelukkig niet 19 stemmen (11%)
  • Ja, de groene vleesvlieg 1 stem (1%)