Gebruiksvoorwaarden

Publicatiedatum 25 januari 2015

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Heijplaat Online, (hierna: ‘HO’). HO heeft een online service waaronder heijplaatonline.com. Elk bezoek aan de website van HO is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website(s) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’). HO kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt u bovenaan deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die HO aan de samenstelling van haar websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze websites aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. HO garandeert niet dat de websites te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. HO behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. HO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, het gebruik van informatie die door middel van de websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze websites voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze websites niet hinderen, en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van HO of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze websites plaatsen;
Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites hinderen;
Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites;
De beveiliging van onze websites niet ontwijken of hinderen;
Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Account aanmaken” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.
Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze websites te weigeren.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat HO deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft HO enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. HO is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de websites van HO berusten uitsluitend bij HO en haar licentiegevers. HO behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de websites van HO voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HO is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van HO geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Account aanmaken

Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op één of meerdere van onze websites gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en
deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.
U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om HO hier per direct van op de hoogte te stellen.

HO heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van HO in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels bij plaatsen content

Indien u een account heeft aangemaakt en de betreffende website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora etc) zijn spelregels van toepassing.

Zodat onze websites een prettige plek blijven voor iedereen vragen wij u rekening te houden met enkele eenvoudige spelregels:

Wees beleefd
Maak u bekend
Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
Geef argumenten voor uw mening
Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands
Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
Gebruik geen schuttingtaal
Plaats geen reclame uiting
Plaats geen privégegevens van derden
Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen
Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.
HO sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart HO en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt HO zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites geeft u HO en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Privacy en cookies

Het privacystatement en het cookiestatement van HO zijn van toepassing op ieder gebruik van websites van HO en maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacy statement te gaan.

HO legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van HO vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u teruglezen in het cookiestatement van HO.

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van HO account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.