verleende vergunning heysekade 1, bouwen 29 woningen (20-12-16)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 20 december 2016, 17:17

20 december 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Heysekade 1, 3089TE, bouwen van 29 woningen. Een deel van de woningen bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Het andere deel bestaat uit drie volledige bouwlagen. (datum besluit 19-12-2016, dossiernummer OMV.16.11.00008) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

verleende vergunning arie den toomweg 31, uitbreiden kantoor (19-12-16)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 19 december 2016, 17:34

19 december 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Arie den Toomweg 31, 3089KA, inpandig uitbreiden van de kantoorruimten op de begane grond en de 1e verdieping. Daarnaast wordt gedeeltelijk tussen begane grond en 1e verdieping een verdieping (archiefruimte) gecreëerd. Bij de werkzaamheden worden bestaande brandcompartimenteringen gewijzigd. Tevens worden er wijzigingen in de gevel aangebracht. (datum besluit 16-12-2016, dossiernummer OMV.16.09.00454) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

aangevraagde vergunning quarantaineweg 1, kappen (15-12-16)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 15 december 2016, 19:30

15 december 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Quarantaineweg 1, 3089KP, kappen van een perceel bosplantsoen van 1.300 m2 en 24 bomen, staande op het terrein en deels in een vak op het Quarantaineterrein. De vergunning wordt aangevraagd om een meer open structuur te creëren in het kader van de gebiedsvisie Rijksmonument. (aanvraagdatum 09-12-2016, dossiernummer OMV.16.12.00177) Informatie aangevraagde vergunningen De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

BESLUIT VERKEERSMAATREGEL


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 15 december 2016, 17:39

Instellen 30 km/u zone, intrekken voorrangsregime, intrekken voorrangsregime – kruispunt Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat    Charlois – Diverse verkeersmaatregelen Eemhavenweg Heijplaat Kenmerk/16/0508928 Corsanummer/AS16/15540 De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

dat onderhavig verkeersbesluit het kruispunt Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat in Heijplaat betreft – dat de Eemhavenweg heringericht is, waardoor de gebiedsontsluitingsfunctie van de Eemhavenweg tussen de kruising – dat bovengenoemd weggedeelte alleen nog toegankelijk is voor fietsers, voetgangers en calamiteiten verkeer; – dat door de herinrichting de Eemhavenweg tussen de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en de kruising Arie Den Toomweg-eemhavenweg, meer een verblijfskarakter krijgt; – dat het gewenst is om, gelet op bovenstaande herinrichting, onderstaande verkeersmaatregel op te heffen;
  • voorrangsregime Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat door het verwijderen van de markering, haaientanden, B06 en B03;
– dat het gewenst is om, gelet op bovenstaande herinrichting, meerdere verkeersmaatregelen in te stellen; – voorrangsregime op het (brom)-fietspad ter hoogte van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat, waarbij (brom)-fietsers voorrang genieten op bestuurders komende vanaf de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en Courzandseweg; – 30 km/u zone op de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en beginnend op 30 meter ten oosten van de kruising, sluit aan op de al bestaande 30 km/u zone ten noorden en zuiden van desbetreffend weggedeelte; – dat de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekken tot: – het verzekeren van de veiligheid op de weg; – het beschermen van weggebruikers en passagiers; – het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; – dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam; – dat het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissie Charlois is voorgelegd en afziet van zijn adviesrecht als bedoeld in artikel 27 Verordening op de gebiedscommissies 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Buitenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd (gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewijzigd) omdat het gaat om een kleine aanpassing van een bestaand besluit; – dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam; gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd);   BESLUIT:   namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,   Tot het intrekken van alle bestaande van toepassing zijnde besluiten waarin toentertijd is besloten tot het instellen van een voorrangskruising op het volgende kruispunt; – Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat;  Tot het instellen van een voorrangsregime door het plaatsen van B06 en haaientanden (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op het bromfietspad ter hoogte van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat, waarbij (brom)-fietsers voorrang genieten op bestuurders komende vanaf de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en Courzandseweg;  Tot het instellen van een 30 km/u zone, door het plaatsen van A01-30-ZB en A02-30-ZE als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op ca. 30 meter ten oosten van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat op de Eemhavenweg.   Te bepalen dat de bij dit besluit behorende tekeningen met kenmerk “Voorstel nieuwe entree verblijfsgebied Heijplaat” integraal onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.   De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.   Rotterdam, 1 december 2016   Namens het college van Burgemeester en Wethouders de directeur van het cluster Stadsontwikkeling, voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,     S.M. Leijten-Adams     Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.   Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: – naam en adres van de indiener – datum bezwaarschrift – de gronden van het bezwaar – een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.   Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: Het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.   U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar   U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

Zeehond gespot op het Quarantaine Strandje Heijplaat Rotterdam.


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 27 november 2016, 20:01

Julliet Tulkens en Harm Goslink ontdekten een jonge zeehond op het Quarantaine strandje op zaterdagavond rond half 6, de zeehond bleek speels en blij om op land te zijn. Zondagochtend was de zeehond nog steeds op het strand, helaas jaagde een hond van een strandbezoeker per ongeluk de zeehond de Maas in. Julliet en Harm benaderde Aloysius van Saus, de strandbeheerder, om de toegangspoort gesloten te houden, zodat de zeehond ongestoord terug het strand op kon komen om uit te rusten. Er was contact opgenomen met de Zeehonden opvang Stellendam en rond half 4 ving één van hun medewerkers de jonge zeehond in een rieten mand. De zeehond werd in de rieten mand naar de Stellendamse Zeehonden creche gebracht. Bij de jonge zeehond van 4 maanden zijn longwormen geconstateerd, maar hij is ook sterk genoeg om er goed van af te komen. Met het vertrek van de jonge zeehond was de commotie op het Quarantaine Strandje in Heijplaat Rotterdam tot een einde gekomen.

Neem een kijkje in de sorteerinstallatie voor PMD van SUEZ


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 18 november 2016, 17:46

Wat gebeurt er met een zak plastic afval? En hoeveel kun je hergebruiken. Op woensdag 23 november om 18.30 zet SUEZ haar deuren voor u open voor een exclusief kijkje achter de schermen. U kunt dan met eigen ogen zien hoe het PMD-afval (plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons) wordt gesorteerd en verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten. PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel). Deze verpakkingen worden gesorteerd in de SUEZ installatie aan de Waalhavenweg 50 in Rotterdam. Het PMD wordt hier van elkaar gescheiden in 8 materiaalstromen: PET, Polypropyleen, Polyethyleen, Folie, Plastic-mix, Drankenkartons, IJzer en Aluminium. Metaal wordt met een magneet uit het afval gehaald. Plastic wordt gescheiden met behulp van infraroodtechniek en luchttechnieken. De verpakkingen worden na sortering verwerkt tot nieuwe grondstoffen die we weer kunnen gebruiken voor nieuwe verpakkingen. Deze manier van afval scheiden is efficiënt, goed voor het milieu en zo houden we nóg minder restafval over. Bent u ook benieuwd? Graag nodigen wij u uit om met eigen ogen te zien hoe dit werkt. U kunt zich inschrijven via: Heijplaat@sita.nl. Dat kan tot en met 22 november 2016. We hopen u te zien op 23 november! Omdat we maximaal met een groep van 10 personen door de installatie kunnen vanuit veiligheidsoverwegingen zullen we bij veel animo extra bezoekdagen inplannen.  PS: Het is handig platte en stevige schoenen in de installatie te dragen omdat we over roostervloeren lopen. Helmen, hesjes en overige beschermingsmiddelen worden ter plaatse aan u uitgedeeld.  Mvg Mark Wilbers, SUEZ

Kinderboerderij de Heij dicht vanwege vogelgriep


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 15 november 2016, 19:09

De gemeente heeft besloten dat de Rotterdamse kinderboerderijen zeker tot en met zondag geen bezoekers mogen toelaten. De autoriteiten willen voorkomen dat meer vogels besmet raken met het virus.  De zeer besmettelijke H5N8-variant dook eerder op in Hongarije, Duitsland en Oostenrijk. Voor kippen is dit virus dodelijk. Tot nu toe zijn er volgens het RIVM geen mensen ziek geworden door deze variant. Vogels kunnen het virus op meerdere manieren oplopen. Het gaat bijvoorbeeld om direct contact, door de lucht en zelfs via besmette mest. De gemeente Rotterdam roept inwoners op in elk geval geen dode vogels aan te raken of op te ruimen.

2 meisjes uit modder getrokken in park de Heij


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 12 november 2016, 23:53

Heijplaat – Zaterdagmiddag 12 november 2016 zijn 2 meisjes door 2 stratenmakers in Park de Heij uit de modder getrokken. Dit liet een bewoner van Heijplaat zaterdagavond op onze Facebook pagina Heijplaat Online weten.  De meisjes waren vast komen te zitten in de modder die is ontstaan door de wateroverlast in het park.  Park de Heij ligt aan de straten die betrokken zijn bij de werkzaamheden aan het riool en de bestrating van de Koedoodstraat en omgeving. Tijdens deze werkzaamheden is een deel van het grasveld van Park de Heij veranderd in een veld vol aarde.  Door de regenval van afgelopen dagen is wateroverlast in het park ontstaan, waaruit deze gevaarlijk situatie is voortgekomen. 

Muziekvereniging Dockyard bij landelijke intocht Sinterklaas in Maassluis 


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 oktober 2023, 00:26

De landelijke intocht van Sinterklaas vond dit jaar plaats in het Zuid-Hollandse Maassluis, een stad met een rijk en trots maritiem verleden. Op zaterdag 12 november voer de Goedheiligman met zijn pieten de prachtige haven van Maassluis binnen, waarna burgemeester Edo Haan hem op de kade van harte heeft verwelkomt.
Daarna hebben de Sint en zijn gevolg de historische binnenstad van Maassluis verkent. De route van de Stadsparade was Haven, Zuiddijk, Jokweg, Boogertstraat, Anne de Vriesstraat, Zuidvliet, Groen van Prinstererkade, Brouwerijstraat, Prinsekade,  Noordvliet Zuidzijde en de Veerstraat Zuidzijde. Op het Bloemhof, de Zuidvliet en de Prinsenkade trakteerden de winnaars van Maassluis Got Talent de Sint op een spetterend optreden. In de optocht van de stadsparade liep de Heijplaatse muziekvereniging Dockyard ook vlak voor Sinterklaas, Amerigo en de Pieten mee. Zij kwamen dan ook in beeld tijdens de live uitzending van de NTR op NPO3.

verleende vergunning aurorastraat 4, kappen 3 coniferen (03-11-16)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 november 2016, 17:22

03 november 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Aurorastraat 4, 3089PC, kappen van 3 coniferen in openbaar gebied, omdat de bomen een slechte kwaliteit hebben en zij niet meer veilig zijn voor de woonomgeving. Er is geen herplantplicht opgelegd omdat op het perceel voldoende bomen staan, waardoor de groene uitstraling van de buitenruimte gewaarborgd is. (datum besluit 01-11-2016, dossiernummer OMV.16.09.00008) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

aangevraagde vergunning heysekade 1, bouwen 29 woningen (03-11-16)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 november 2016, 17:20

03 november 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nabij Heysekade 1 (kadastraal perceel CLS00-A-4692), 3089TE, realiseren van 29 nul-op-de-meter woningen (Het Verborgen Geheim – bouwveld 6) (aanvraagdatum 01-11-2016, dossiernummer OMV.16.11.00008) Informatie aangevraagde vergunningen De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Oproep: Geïnteresseerd in een rondleiding bij Suez? 


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 2 november 2016, 12:47

Ook zo benieuwd naar de sorteerinstallatie van Suez (Sita)?  Dat kan. Als betrokken persoon van mijn woonomgeving heb ik een rondleiding aangevraagd en daarop is positief gereageerd door het bedrijf. We zijn van harte welkom bij de sorteerinstallatie aan de Waalhavenweg nr. 50.  Deze oproep doe ik om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk Heijplaters de  gelegenheid krijgen om ook dit bedrijf te bezoeken.  Het is de bedoeling dat we dit in de avonduren gaan doen om aan de werkende mens tegemoet te komen. De avond is nog niet bekend of wellicht avonden?  Meld je aan via jhgdohmen@gmail.com of op FB via een PM met daarin je e-mail adres en telefoon  nummer. Vermeld hierbij ook de avonden dat je echt niet in de gelegenheid bent om Suez te bezoeken.  Mensen die geïnteresseerd zijn en zich hebben aangemeld via bovenstaand e-mail adres krijgen zo spoedig mogelijk bericht wanneer de rondleiding gepland staat.  Met Heijplaatse groet, Jo Dohmen

inzet mobiele puinbreker heijplaatweg (02-11-2016)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 2 november 2016, 06:16

Heijplaat – 02 november 2016 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Namens het College van burgemeester en wethouders maakt de Algemeen Directeur van Gemeentewerken Rotterdam bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van: Kok Lexmond B.V. d.d. 5 oktober 2016. De melding betreft het voornemen om op de Heijplaatweg te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode tussen 12 oktober 2016 tot 11 januari 2017 op werkdagen van 07.00 tot 16.00 uur. Rotterdam, 2 november 2016 Directeur Stedelijke inrichting Drs. E.S.F. Klep

Halloween bij Buurtvereniging Heijplaat


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 oktober 2016, 07:20

Heijplaat – Zaterdag 29 oktober 2016 kon er weer worden gegriezeld bij de Buurtvereniging Heijplaat. Kinderen van 4 tot 7 jaar mochten om 17.00 uur naar de Buurtvereniging Heijplaat komen. Bij de Buurtvereniging Heijplaathebben de kinderen met zijn allen pannenkoeken gegeten. Daarna is een kleine ronde gemaakt over Heijplaat en hebben de kinderen de kinderen een cadeautje van de Buurtvereniging Heijplaat gegeven aan de bewoners van de Wijde Blick. Om 20.00 uur konden de kinderen weer worden opgehaald bij de Buurtvereniging Heijplaat.