Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 20 april 2020

1. Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bij- lage bij dit aanwijzingsbesluit.

2. Dit verbod of beperking geldt niet voor:

a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

c. de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veilig-

heidsregio Rotterdam-Rijnmond 30 maart 2020.

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 20 april 2020