Vliegenoverlast blijft een probleem op Heijplaat

Verslag Informatiebijeenkomst aanpak vliegenoverlast van 7 december 2023 op Heijplaat, Rotterdam

De vliegenoverlast op Heijplaat is nog steeds een probleem. Veel bewoners vinden de overlast van vliegen zelfs erger dan verkeers- en geluidoverlast, zo blijkt uit recent onderzoek onder 800 inwoners van Heijplaat. En dat is opmerkelijk, want in 2023 zijn er nieuwe maatregelen ingevoerd om de overlast te beperken en bleek uit onderzoek dat er minder vliegen zijn dan in voorgaande jaren. En dat in een jaar dat N+P een door de rechter afgedwongen preventieplan aan het voorbereiden is. N+P is het bedrijf in Heijplaat dat PMD-afval verwerkt en sorteert. In dat afval zitten veel vliegen en voorstadia van vliegen.

Dat de problemen niet minder worden ervaren, kwam aan het licht op een informatieavond over vliegenoverlast op 7 december 2023 in De Huiskamer 2.0 op Heijplaat. DCMR, KAD (Kennis en Adviescentrum Dierplagen) en bewoners, verenigd in het Vliegenteam, vertelden daar over het probleem dat kamervliegen, aasvliegen en vleesvliegen oplevert voor de bewoners van Heijplaat.

Rol DCMR

Jan van Nies, programmamanager van het vliegendosssier bij DCMR, benadrukte dat zijn organisatie er bovenop zit. DCMR verhoogde in 2023 het toezicht op N+P van twee keer per jaar naar elke week en rukte vaker dan voorheen uit bij overlastklachten. Ook was er voortdurend overleg tussen DCMR, de gemeente en bewoners wat ervoor heeft gezorgd dat N+P een preventieplan heeft gemaakt.

Onderzoek: vliegen tellen

Voor de bewijsvoering over de omvang en verspreiding van de vliegen speelde het langlopende onderzoek van het KAD (Kennis en Adviescentrum Dierplagen) ook in 2023 een belangrijke rol. Het instituut onderzocht – met vallen gevuld met lokstof – de hoeveelheden en de soorten vliegen en analyseerde ook waar mogelijke bronnen te vinden zijn. Dat onderzoek gebeurde op Heijplaat en in Hoogvliet waar – evenals in Heijplaat – een kinderboerderij is te vinden.

Belangrijke conclusies die het KAD eerder in een nieuwsbrief publiceerden:

– Het aantal gevangen aas- / vleesvliegen op Heijplaat in dezelfde zomermaanden neemt sinds 2019 langzaam af. Het aantal kamervliegen is op Heijplaat na 2020 sterk gedaald, waarna dit in de periode 2021 t/m 2023 is gestabiliseerd.

– Ook in 2023 zijn meer kamervliegen gevangen op Heijplaat dan in een vergelijkbare woonwijk in Rotterdam. Dit komt overeen met de bevindingen van 2021 en 2022.

– Dicht bij N+P zijn in 2023 meer kamervliegen gevangen dan verder weg. Er is alle jaren eenzelfde trend gevonden; dichter bij N+P worden meer kamervliegen gevangen.

Er is, anders dan in voorgaande jaren, geen wezenlijk verschil gevonden in het aantal aas- / vleesvliegen op Heijplaat en een vergelijkbare woonwijk in Rotterdam, maar ligt hoger op Heijplaat dan bij N+P.

– Dicht bij kinderboerderijen zijn in 2023 meer aas- / vleesvliegen gevangen dan verder weg. Dit is aangetroffen op Heijplaat en in de vergelijkbare woonwijk. Dit onderzoek is niet eerder uitgevoerd en kan daardoor niet vergeleken worden.

– Het is niet mogelijk om een norm vast te stellen op basis van vangsten, omdat er teveel variatie is in het aantal vliegen gedurende de jaren. Het is ook juridisch onmogelijk een norm te baseren op het aantal overlast meldingen.

Op basis van eerdere onderzoeken is vastgesteld dat het bedrijf N+P, net als voorgaande jaren, de hoofdoorzaak van de vliegenoverlast is. Er zijn maatregelen getroffen door N+P. Ondanks deze maatregelen zijn ook in 2023 meer (overlast veroorzakende) kamervliegen gevangen op Heijplaat ten opzichte van de referentiewoonwijk.

Reactie van het Vliegenteam

Het Vliegenteam, waarin bewoners van Heijplaat zitten, is niet blij met de manier waarop het KAD onderzoek heeft gedaan. Vliegenteam-voorzitter Rinus Groen: ‘Er is in 2023 maar drie maanden gemeten in plaats van acht maanden zoals in eerdere jaren. Daardoor is overlast van april en mei niet meegeteld in het onderzoek.’

Jan van Nies van het DCMR stelde dat als randvoorwaarde is gesteld dat een drie maanden durend onderzoek net zo representatief moet zijn als acht maanden onderzoek. KAD bevestigt dat dit zo is. Bewoonster Chantal Diepenheim plaatste daar vraagtekens bij: ‘Juist in april en mei was overlast skyhigh. Bovendien kunnen de vliegentellingen nu niet goed worden vergeleken met eerdere periodes. In 2023 werd de lokstof in de onderzoekperiode vaker vernieuwd. Maar juist door de lokstof langer in de doosjes te laten zitten, verhoogde dit tot nu toe de aantrekkingskracht op vliegen. Dus ik vind het niet zo gek dat er nu minder vliegen geteld zijn.’

Er was meer kritiek vanuit het Vliegenteam. Rinus Groen vond het niet in de haak dat in het onderzoek de kinderboerderij van Heijplaat als mogelijke bron van de vliegenoverlast werd aangewezen. Jan van Nies: ‘We hebben vastgesteld dat er meer vliegen zijn aangetroffen in de vallen dichtbij de kinderboerderij. Dit kunnen we niet negeren. Dat wil niet zeggen dat de kinderboerderij een bron is. Wel dat we hier in de toekomst wellicht extra aandacht aan moeten besteden.’

Kanttekeningen bij het effect van maatregelen

Rinus wees op een cruciaal detail het hele vliegenoverlast-verhaal: ‘Er wordt niet beheerd in de fase vóórdat het afval wordt aangeleverd bij het bedrijf. Het afval is namelijk meestal weken onderweg. Als het bij N+P komt, zit het afval al vol maden, poppen en vliegen. De aanvoer moet dus onderdeel van het beheerplan zijn, anders werkt het niet.

DCMR-programmamanager Jan Nies wees op een ander element dat effectieve maatregelen in de weg zit: ‘Een definitieve oplossing ligt niet in onze macht. Dat kan alleen op landelijk niveau als er wet- en regelgeving komt voor de verwerking van dit soort afval. Tot nu toe blijft het bij het ministerie op dit vlak heel stil.’

Nienke de Wilde, directeur handhaving DCMR, had begrip voor de irritaties: ‘Dat de overlast in de beleving van bewoners van Heijlaat niet minder is geworden, is frustrerend. We zijn er gewoon nog niet. Maar we moeten wel echt doorgaan met het onderzoek van het KAD.’

DCMR Heijplaat nieuwsbrief november 2023

DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam werken al jaren samen op Heijplaat om
de vliegenoverlast aan te pakken en tot een acceptabel niveau te brengen. Dit doen zij samen met het Vliegenteam en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).


Graag nodigt DCMR Mileudienst Rijnmond uit om donderdagavond 7 december deel te nemen aan de informatiebijeenkomst over de aanpak. Het KAD laat in een presentatie zien wat uit de monitoringsonderzoeken komt. DCMR vertelt over de aanpak dit jaar en het komende jaar. In deze nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over de resultaten van de vliegenonderzoeken, het preventie- en bestrijdingsplan van N+P en het juridisch proces.

Inzage en inspraak preventie- en bestrijdingsplan N+P

DCMR heeft het bedrijf N+P een preventie- en bestrijdingsplan vliegen gevraagd op te stellen. Van dit plan zijn een aantal versies verschenen. Inmiddels is DCMR akkoord met de inhoud en heeft het plan, namens provincie Zuid-Holland, goedgekeurd. U kunt als belanghebbende reageren op dit plan. Hoe u dat kunt doen, staat in bijgaande advertentie.

Informatiebijeenkomst aanpak vliegenoverlast Heijplaat

Donderdag 7 december 2023, 20.00 – 21.30 uur

Op donderdagavond 7 december organiseren de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en DCMR Milieudienst Rijnmond een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Heijplaat over de aanpak van de vliegenoverlast op Heijplaat. Op de avond worden onder andere de resultaten van de vliegenonderzoeken die in 2023 zijn uitgevoerd door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen gepresenteerd. Host is Jean Paul Andela. Er is een inloop van 10 minuten, het programma begint om 20.10 uur.

U bent van harte welkom! U hoeft zich niet aan te melden.

Locatie: De Huiskamer 2.0 Heysekade 1 Heijplaat

Vliegenoverlast: Hoe ziet de toekomst eruit? Wat kunnen we verwachten?

Regelmatig komen reacties onder berichten op Heijplaat Online voorbij waar bewoners die overlast ervaren hun frustratie en boosheid uiten dat na jaren er nog geen oplossing is. Enkele reacties die veel worden geplaatst: ‘Ik ben het zat om vliegen in te leveren, want er wordt toch niets mee gedaan’, ‘We voelen ons niet serieus genomen’ en ‘Waarom duurt het zo lang voordat er iets aan het probleem gedaan wordt.’ Op 11 juli ben ik daarom naar het wijkbureau gegaan. Ik heb daar een aantal vragen gesteld over hoe de toekomst er voor bewoners die overlast ervaren eruit gaat zien en wat ze de komende tijd kunnen verwachten. De vragen werden genoteerd en na de vakantie kreeg ik antwoorden.

Verloop

Vanaf 2016 ervaren bewoners overlast van vliegen. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft in opdracht van provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en DCMR vanaf 2017 jaarlijks onderzoek gedaan naar de vliegenoverlast op Heijplaat. De GGD is eind 2020 om advies gevraagd. De GGD heeft aangegeven dat vliegen besmettelijke ziekten kunnen overbrengen. Ook kan overlast door vliegen nadelige gevolgen kan hebben op de psychische en lichamelijke gezondheid. Verder heeft de GGD aangegeven dat er geen gezondheidskundige normen voor overlast door vliegen zijn. Mede om die reden hebben de provincie Zuid-Holland en DCMR eerder via een last onder dwangsom zelf deze normen proberen te formuleren en hebben de provincie en DCMR om landelijke normen gevraagd.

Ook in 2021 werd het monitoringsonderzoek door het KAD weer herhaald en deze keer uitgebreid met het plaatsen van vliegenvallen in andere wijken van Rotterdam. Deze uitbreiding naar andere wijken was belangrijk, omdat de informatie die uit het onderzoek kwam vergelijkingsmateriaal gaf over hoeveel vliegen ‘normaal’ zijn. Dit was en is nodig om uiteindelijk tot een norm te komen, want helaas is er geen norm aanwezig. 

In 2022 zijn het onderzoek met het plaatsen van vallen in Heijplaat en ook het onderzoek met het plaatsen van vallen in andere wijken herhaald.

Het monitoringsonderzoek van dit jaar is nog bezig (juni-augustus) en naast de vliegenvallen die op Heijplaat zijn geplaatst, zijn er ook vliegenvallen geplaatst in één referentiewijk in Rotterdam Zuid.

Landelijke norm

Het ontbreken van een norm is door de provincie Zuid-Holland en DCMR bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangekaart. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat over de (invoering van) Nederlandse normen. Het gesprek met het ministerie over hoe er een norm vliegenoverlast in de wetgeving kan worden opgenomen isondertussen gestart en de juridische mogelijkheden worden onderzocht.

Rechtszaak

30 augustus 2022 diende een rechtszaak in verband met de vliegenoverlast op Heijplaat. De uitspraak viel uiteen in twee delen. In het eerste deel is de rechtbank ingaan op de (feitelijke) vragen of er sprake is van vliegenoverlast op Heijplaat en of dit komt door N+P. In het tweede deel van deze uitspraak bespreekt de rechtbank de (juridische) vragen of DCMR aan N+P een last onder dwangsom kon opleggen vanwege overtreding van voorschrift 1.1.4 van de vergunning van 16 juli 2009 en of DCMR de vergunningvoorschriften kon wijzigen. De rechtbank Den Haag heeft op vrijdag 21 oktober hierover uitspraak gedaan.

Is er sprake van vliegenoverlast op Heijplaat en komt dit door N+P?

In deze uitspraak volgt de rechtbank de conclusies van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen dat op Heijplaat structureel veel grotere aantallen vliegen zijn dan in andere stadsdelen in Rotterdam. De rechtbank deelt verder de conclusie van de provincie Zuid-Holland dat de bewoners hiervan overlast ondervinden en dat het afvalverwerkende bedrijf N+P aan de Waalhavenweg op Heijplaat de hoofdoorzaak van deze overlast is.

Kon DCMR aan N+P een last onder dwangsom opleggen vanwege overtreding van voorschrift 1.1.4 van de vergunning van 16 juli 2009?

In voorschrift 1.1.4 van de verleende vergunning staat dat: “Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding plaatsvinden.”

De manier waarop met de last onder dwangsom is opgetreden, is volgens de rechtbank echter juridisch niet correct. Het afvalbedrijf is weliswaar in overtreding, maar handhaving zal op een andere manier moeten.

Waarom vindt de rechtbank de manier waarop met de last onder dwangsom is opgetreden juridisch niet correct?

Een last onder dwangsom mag niet verder gaan dan dat nodig is om de overtreding te stoppen. DCMR heeft de last opgelegd, omdat N+P de inspanningsverplichting van voorschrift 1.1.4 onvoldoende heeft nageleefd. Dit betekent dat de last alleen mag gaan over dat N+P de nodige maatregelen neemt om wel aan de inspanningsverplichting te voldoen.

De last gaat er echter over dat N+P maatregelen treft die erin resulteren dat op Heijplaat niet meer dan twee keer het aantal gewone kamervliegen wordt gevangen dan in de referentiewijken waar geen vliegenoverlast wordt ervaren. 

Dit gaat verder dan nodig om de overtreding te stoppen en dat is niet toegestaan. De rechtbank overweegt dat als DCMR N+P een resultaatsverplichting wil opleggen DCMR de voorschriften van de vergunning zal moeten wijzigen.

Kon DCMR de vergunningvoorschriften wijzigen?

De rechtbank heeft vastgesteld dat het bedrijventerrein van N+P de hoofdbron is van de vliegenoverlast op Heijplaat en dat dit voldoende aanleiding is om de voorschriften van de vergunning van 16 juli 2009 aan te passen.

In stand gebleven vergunningvoorschriften

N+P moet een bestrijdings- en preventieplan ter goedkeuring bij de provincie indienen (voorschrift 1.1.2). Overslag tussen wal en duwbak is van 1 april tot en met 30 september niet meer toegestaan (voorschrift 1.1.7). Containers met afval die buiten staan, moeten volledig afgedekt zijn (voorschrift 1.1.10).

Voorschrift 1.1.2

Het bedrijf N+P heeft in maart 2023 een preventie- en bestrijdingsplan van vliegenoverlast ter goedkeuring ingediend bij DCMR. Het opstellen en indienen van dit plan was een vereiste uit de herziene omgevingsvergunning.

DCMR had naar aanleiding van eerdere versies van het plan al aangegeven dat het plan moest worden aangevuld, omdat het plan onvoldoende onderbouwd was. Ook naar aanleiding van het plan van maart heeft DCMR dit aangegeven. Vervolgens had N+P, volgens de regels, nog eens de kans om het plan aan te vullen op grond van de opmerkingen van DCMR tot half april 2023.

Het bedrijf heeft ervoor gekozen dit niet te doen. DCMR heeft daarom de beoordeling van het plan buiten behandeling gesteld. DCMR beraadt zich over stappen om het bedrijf ertoe aan te zetten alsnog te komen met een herziene versie van het plan.

Bij navraag over wat de stand van zaken nu is, liet DCMR op 30 augustus weten dat zij inmiddels een nieuwe versie van het preventie- en bestrijdingsplan heeft ontvangen van N+P en dat zij binnenkort aanvullende vragen zal stellen aan het bedrijf. N+P heeft vervolgens een week de tijd om het plan hierop aan te vullen. De bedoeling is om dan een definitief preventie- en bestrijdingsplan te hebben. Hiervoor zal dus nog een stap gezet moeten worden.

Niet in stand gebleven voorschrift

Het voorschrift dat overlast buiten het bedrijfsterrein door onder meer vliegen moet worden voorkomen is niet in stand gebleven. Het is volgens de rechtbank juridisch niet correct (rechtsonzeker).

Voorschrift 1.1.1: “Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte en/of de ontwikkeling/vermeerdering van de populatie hiervan binnen de inrichting, moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Hiertoe moeten binnen de inrichting maatregelen worden getroffen en moet zodanige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden, dat overlast buiten de inrichting als gevolg van verspreiding hiervan wordt voorkomen.”

In het voorschrift staat geen norm opgenomen waaruit blijkt wanneer sprake is van overlast buiten het bedrijventerrein. Het standpunt van DCMR dat in de toelichting bij het voorschrift staat uitgelegd wanneer sprake is van overlast, namelijk bij een significant grotere populatieomvang insecten, knaagdieren of ongedierte in de woonomgeving waar overlast wordt ervaren, ten opzichte van een woonomgeving waar geen overlast wordt ervaren volgt de rechtbank niet. Ook in de toelichting bij het voorschrift staat geen norm opgenomen, zodat onduidelijk blijft wanneer sprake is van ‘een significant grotere populatieomvang’. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat onvoldoende duidelijk is op welk moment N+P in overtreding is van dit voorschrift.

Hoger beroep

Tegen de uitspraak stond hoger beroep open en N+P heeft hoger beroep ingesteld. Bij de hoger beroepszaak gaat het er vooral om of ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt dat DCMR en de provincie Zuid-Holland op basis van allerlei onderzoeken hebben mogen aannemen dat N+P de voornaamste bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat en de provincie de vergunning vanwege de vliegenoverlast heeft mogen aanpassen. De rechtbank heeft eerder vastgesteld dat er sprake is van vliegenoverlast op Heijplaat en dat het bedrijf daarvan de hoofdoorzaak is. Het bedrijf N+P is het daar niet mee eens en daarom in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak. Nu kijkt een tweede rechter in hoger beroep naar deze zaak. Als de Raad van State ook vindt dat N+P de voornaamste bron van de vliegenoverlast is en de provincie de vergunning heeft mogen aanpassen, dan staat dat juridische vast.

De betrokken partijen, DCMR, provincie Zuid-Holland en N+P hebben nog niet gehoord wanneer de mondelinge behandeling van de beroepszaak door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staat gepland. Dat kan nog wel maanden duren voordat het zover is, waarna het ook weer een tijd kan duren voordat er uitspraak wordt gedaan. Dat is normaal bij dit soort rechtszaken. Zodra de uitspraak bekend is zal dat hier worden gecommuniceerd.

Bestuursrechtelijke en/of civiele procedure

Bijna alle juridische kwesties met een overheidsorgaan vallen onder het bestuursrecht. Onder het civiel recht vallen zaken tussen burgers en bedrijven en particulieren, dus over het algemeen niet tussen overheid en de burger.

Bestuursrechtelijke procedure

Vergunningverlening en toezicht en handhaving gebeuren op basis van een bestuursrechtelijk kader. De nu lopende procedure is dan ook een bestuursrechtelijke procedure. Als ook tijdens het hoger beroep wordt vastgesteld dat N+P gezien kan worden als hoofdveroorzaker van de overlast en de aangepaste vergunning in stand blijft helpt dat de provincie en DCMR bij handhavend optreden op basis van het bestuursrecht.

Civielrechtelijke procedure

Naar aanleiding van aan DCMR gestelde vraag of buurtbewoners eventueel ook zelf civielrechtelijke procedures zouden kunnen starten, en wat in dat geval de kansen op succes zouden zijn, gaf de DCMR het antwoord dat DCMR en de provincie dit niet hebben onderzocht.

Een civielrechtelijke procedure kan veel sneller resultaat opleveren dan een bestuursrechtelijke procedure. Bovendien kan met een civielrechtelijke procedure direct het bedrijf dat de overlast veroorzaakt worden aangesproken.

De civiele procedure en de bestuursrechtelijke procedure kunnen naast elkaar gevoerd worden. 

In artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat men elkaar niet onrechtmatig mag behandelen. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan handelen in strijd met de wet of een vergunning, maar ook aan onzorgvuldig gedrag waardoor schade ontstaat. Indien u in een milieu-aangelegenheid vindt dat van een onrechtmatige daad sprake is, kan tegen het bedrijf dat de overlast veroorzaakt een proces voor de rechtbank worden begonnen. U probeert dan langs civielrechtelijke weg uw recht af te dwingen. Zo kunnen gedupeerde bewoners bij de burgerrechter eisen dat het bedrijf u schadevergoeding betaalt.

Enquête leefbaarheid Heijplaat

Bewoners van Heijplaat worden aan de deur benaderd om deel te nemen aan een kort onderzoek over de leefbaarheid en vliegenoverlast. Het invullen ervan kost maximaal 5 minuten en is volledig anoniem. Het onderzoek duurt tot 15 september.

Het onderzoek gebeurt door onderzoeksburo I&O namens de gemeente Rotterdam, in samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond en de Provincie Zuid-Holland. Bent u niet thuis of komt het slecht uit, dan kunt u de enquête tot en met 17 september invullen.

Waarom deze enquête?
Heijplaat is de afgelopen jaren gegroeid met ongeveer 450 inwoners. Voor een deel van deze nieuwe inwoners is het wonen in een dorp midden in het Rotterdams havengebied, met de nodige geluidsoverlast, een nieuwe ervaring. Hiernaast ervaren bewoners van Heijplaat, oud en nieuw, al meerdere jaren overlast van vliegen.

Om een beeld te krijgen van hoe zowel de bewoners die langere tijd als kortere
tijd op Heijplaat wonen, hun omgeving ervaren, vragen wij uw medewerking
bij het invullen van deze enquête. De resultaten zullen later bekend worden gemaakt via Heijplaat PostHeijplaat Online.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Rotterdam via nummer 14 010 en vraag naar wijkmanager Victor Nagtegaal. Of neem contact op via v.nagtegaal@rotterdam.nl.

Vragen over de aanpak van de vliegenoverlast?

Kom deze zomer naar De Huiskamer 2.0

Heeft u vragen of wilt u graag praten over (de aanpak van) de vliegenoverlast op Heijplaat? Dan kunt u deze zomer binnenlopen in de Huiskamer 2.0 Heysekade 1. Medewerkers van DCMR Milieudienst Rijnmond en uw wijkmanager Victor Nagtegaal zijn hier volgens onderstaand overzicht aanwezig. Alle aanwezige medewerkers van DCMR zijn, vanuit hun eigen expertise, betrokken bij de problematiek in uw wijk. Zij staan u graag te woord.

dinsdag 11 juli Hans middag 13:30-16:00 uur

dinsdag 18 juli Hans ochtend 9:30-12:00 uur

dinsdag 25 juli Hans ochtend 9:30-12:00 uur

woensdag 9 aug Sander ochtend 9:30-12:00 uur

woensdag 16 aug Pauline ochtend 9:30-12:00 uur

dinsdag 22 aug Pauline ochtend 9:30-12:00 uur

Donderdag 31 aug Victor middag 13:30-16:00 uur

Als de DCMR medewerkers of uw wijkmanager uw vraag zelf niet direct kunnen beantwoorden, dan zorgen zij in ieder geval zo snel mogelijk voor een antwoord.

U kunt uw vragen ook stellen via het Communicatieteam van DCMR op communicatie@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 246 8453.

Ervaart u overlast? 

Blijft u dat aub melden bij de DCMR meldkamer. Uw melding wordt daar geregistreerd en behandeld. Zij staan 24/7 paraat. U kunt de overlast melden via het webformulier op de DCMR website www.dcmr.nl/overlast-melden of telefonisch via 0888 333 555.

DCMR Nieuwsbrief: verder werken aan de aanpak van vliegenoverlast op Heijplaat

Ook in 2023 werken DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam samen om de vliegenoverlast aan te pakken en tot een acceptabel niveau te brengen. Net als voorgaande jaren doen zij dit samen met het Vliegenteam en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over de opvolging van meldingen over vliegenoverlast door DCMR, de monitoringsonderzoeken, het juridisch proces en hoe te komen tot een ‘vliegennorm’.

Uitspraak rechtszaak vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam

De rechtbank Den Haag heeft op vrijdag 21 oktober uitspraak gedaan in de zaak over de vliegenoverlast op Heijplaat, Rotterdam.

Het bedrijf N+P hoofdoorzaak vliegenoverlast

De rechtbank volgt de conclusies van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen dat op Heijplaat structureel veel grotere aantallen vliegen zijn dan in andere stadsdelen in Rotterdam. De rechtbank deelt verder de conclusie van de provincie Zuid-Holland dat de bewoners hiervan overlast ondervinden en dat het afvalverwerkende bedrijf N+P aan de Waalhavenweg op Heijplaat de hoofdoorzaak van deze overlast is. 

Aangepaste vergunningvoorschriften grotendeels in stand gebleven

De aangepaste vergunningvoorschriften blijven grotendeels in stand. Dit betekent onder andere dat N+P een bestrijdings- en preventieplan ter goedkeuring bij de provincie moet indienen, dat overslag tussen wal en duwbak in de zomer niet meer is toegestaan en dat containers met afval die buiten staan volledig afgedekt moeten zijn. Het voorschrift dat overlast buiten het bedrijfsterrein door onder meer vliegen moet worden voorkomen is niet in stand gebleven. De rechtbank vindt dit voorschrift te rechtsonzeker. 

Dwangsom niet in stand gebleven

De rechtbank vindt ook de aan N+P opgelegde last onder dwangsom te rechtsonzeker. Deze last onder dwangsom is onder meer daarom niet in stand gebleven.

De uitspraak is te lezen op de website van de rechtbank Den Haag. Tegen de uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

Provinciebestuurder Meindert Stolk in gesprek met bewoners Heijplaat over vliegenoverlast

Hoe ervaren de bewoners van Heijplaat de overlast door vliegen? Gedeputeerde van provincie Zuid-Holland Meindert Stolk heeft donderdag 16 juni een bezoek gebracht aan Heijplaat om hierover te praten met de bewoners. Tijdens dit bezoek hebben bewoners nadrukkelijk aangegeven dat er nog altijd veel overlast is van vliegen.

Wat is de situatie?

Dat het lang duurt, is extra vervelend. Die lange duur heeft wel een reden. Omdat het bedrijf N+P op Heijplaat niet onderkent dat het bedrijf de bron is van de vliegenoverlast én omdat in Nederland geen vliegennorm ‘hoeveel vliegen is normaal’ bestaat, kan DCMR namelijk niet handhaven. DCMR kan dus niet afdwingen bij het bedrijf dat ze meer maatregelen tegen de vliegenoverlast nemen. Deze impasse moet worden doorbroken door de rechter.

Wanneer is de rechtszaak?

Om de rechter te overtuigen zijn de vliegenonderzoeken en alle andere acties van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en DCMR zo belangrijk. Eerder zijn hier al rechtszaken over geweest. Op 30 augustus is dan eindelijk de rechtszaak waarin de rechter gaat bepalen of het bedrijf de bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat. De rechter buigt zich ook over de norm die geformuleerd is in de last onder dwangsom en geeft in de uitspraak aan of deze overeind blijft. De uitspraak volgt niet direct, dat kan weken tot soms maanden duren. Afhankelijk van de uitspraak bepalen de samenwerkende overheden hun vervolgstappen.

Wat doen we daarnaast?

Het binnenkomende plastic- en metaal verpakkingen en drinkpakken (PMD)-materiaal bij het bedrijf bevat veel vliegen (in verschillende ontwikkelingsstadia). Dat is gebleken uit onderzoek van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. DCMR heeft daarom de afvalketen in kaart gebracht. N+P blijkt PMD-afval te krijgen uit 32 gemeenten.

Gemeenten

De provincie heeft deze 32 gemeenten aangeschreven om hen bewust te maken dat hun wijze van inzamelen nadelen heeft, in ieder geval voor bewoners op Heijplaat. En heeft hen tips gegeven hoe dit te verbeteren.

Ministerie

Ook heeft de provincie het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeschreven om hen op de hoogte te stellen van de situatie op Heijplaat. De provincie heeft het ministerie vooral gewezen op het ontbreken van een vliegennorm. En dat deze norm nodig is om te kunnen handhaven. Het ministerie heeft inmiddels aangegeven een gesprek te willen om te kijken wat er wettelijk mogelijk is.

Hoe verder?

De heer Stolk en ook aanwezig directielid Daan Molenaar van DCMR gaven bij het gesprek met de inwoners aan hun uiterste best te blijven doen om dit probleem de wereld uit te helpen. Alle mogelijke middelen worden ingezet om dit op te lossen. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de Tweede Kamer door de provincie.

HEIJPLAAT NIEUWSBRIEF: VERDER WERKEN AAN DE AANPAK VAN VLIEGENOVERLAST OP HEIJPLAAT

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de aanpak van vliegenoverlast door provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond in 2022. Net als voorgaande jaren wordt samengewerkt met het Vliegenteam en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. In weken 15 en 16 wordt deze nieuwsbrief ook huis-aan-huis verspreid.

Klik op de afbeelding om de tekst te vergroten

Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp


De gemeente Rotterdam presenteerde op 27 januari 2022 de plannen voor de buitenruimte van het Oude Dorp. Dat gebeurde tijdens een online bewonersbijeenkomst. Projectleider Ria van der Linde van de gemeente vertelt over de voortgang.

“Eind 2021 zijn we gestart met het maken van de plannen voor de buitenruimte. Die hebben we eerst besproken met de Klankbordgroep Het Oude Dorp. Deze groep vertegenwoordigt de bewoners van het dorp. Op 16 december 2021 presenteerden we de eerste plannen voor de buitenruimte tijdens een online talkshow. Bewoners van het Oude Dorp konden tot en met 9 januari 2022 reageren op de plannen. Dat hebben zij onder andere gedaan via de Gemeentepeiler-app. We hebben de reacties, die vooral gingen over verkeer en groen, zoveel mogelijk verwerkt in het Voorlopig Ontwerp (VO) dat we op 27 januari presenteerden aan de bewoners.”

Definitief Ontwerp

“We werken het VO uit naar een Definitief Ontwerp (DO), dat in april door de gemeente wordt vastgesteld. In de tussentijd praten we met direct omwonenden op detailniveau verder over bijvoorbeeld de inrichting van de pleintjes en de speelvoorzieningen. Als het DO af is, beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden. Die bestaan onder andere uit technische onderzoeken, het bepalen van volgorde waarin de straten worden aangepakt en het aanbestedingstraject met de aannemer.”

Start werkzaamheden

“In het eerste kwartaal van 2023 starten we met de vervanging van de riolering en het opnieuw inrichten van de buitenruimte van het Oude Dorp. We pakken het werk in fases aan, waardoor er steeds maar een paar straten openliggen. In totaal zijn we ongeveer twee jaar bezig.”

Meer weten?

Wilt u weten wat er de komende tijd gaat gebeuren? Bekijk dan de Kalender op www.rotterdam.nl/oudedorp.

Hieronder vindt u alle documenten over het Voorlopig Ontwerp:

– Bekijk hier het Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp
– Bekijk hier de Presentatie Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp bewonersbijeenkomst 27 januari 2022
– Bekijk hier de Resultaten Gemeentepeiler Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp
– Bekijk hier de Parkeertelling Heijplaat maart 2021
– Bekijk hier het Verslag Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp buitenruimte Oude Dorp 27 januari 2022

Digitale bijeenkomst ‘de herinrichting van het oude dorp’

De herinrichting van het Oude Dorp

De gemeente Rotterdam organiseert een digitale bijeenkomst voor bewoners van het Oude Dorp. Om te laten zien hoe jullie reacties zijn verwerkt in het Voorlopig Ontwerp voor de buitenruimte.

Meedoen aan de bijeenkomst kan as. donderdag 27 januari

van 19.30u. tot 21.00u. via MS Teams.

Kom je ook? Klik dan donderdag vanaf 19.30u. op deze link.

Verslag De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp

De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp kwam afgelopen donderdag voor het eerst bij elkaar. Een mooie aftrap. Hierbij het verslag.  Na de zomervakantie gaan we doorpraten over een aantal thema’s waaronder parkeren in het Oude Dorp en ruimte voor kinderen en jongeren. De uitnodiging wordt via Heijplaat Online bekend gemaakt. Iedereen is welkom om mee te praten, ook eemmalig!

Verslag De klankbordgroep voor de rioolvervanging en aanpak van de buitenruimte in het Oude Dorp

Nieuwsbrief vliegenonderzoek

In april starten er twee vliegenonderzoeken in Rotterdam. Voor het ene onderzoek worden, net als voorgaande jaren, vliegenvallen geplaatst op Heijplaat. Voor het andere nieuwe onderzoek gebeurt dat in andere wijken van Rotterdam. Beide onderzoeken zijn opgezet om
te kunnen bepalen wat de populatie vliegen is en of genomen maatregelen helpen. De onderzoeken lopen tot oktober 2021.

Nieuwsbrief vliegenonderzoek

dcmr_210330_nieuwsbrief-vliegonderzoek_normaal-definitief.pdf