Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Corydastraat

Datum publicatie 24-02-2023 09:00

Jaargang en nummer 2023, 82356

Corydastraat 23/0003797 AS 23/01865 

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
 • dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
 • dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
 • dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Corydastraat;
 • dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
 • dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
 • dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Corydastraat, ter hoogte van nr. 55, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
 • dat afstemming heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

Besluit:

 • •Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Corydastraat, ter hoogte van nr. 55, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
 • Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord OB20 ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De firma EQUANS wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl 

Rotterdam, 22 februari 2023,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

de directeur Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit a.i.

 

R. André de la Porte  

Niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken

na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,

faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

· uw naam, adres en handtekening;

· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de 

beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

· de datum waarop u bezwaar maakt;

· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

· de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,

m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,

die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift

niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

BESLUIT VERKEERSMAATREGEL HEYSEKADE

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

 

Overwegende dat,

 

aan de Heysekade een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is ingericht;

 

van deze gehandicaptenparkeerplaats geen gebruik word gemaakt;

 

hierdoor de noodzaak voor het in stand houden van deze gehandicaptenparkeerplaats niet meer aanwezig is.

 

Deze maatregel;

 

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

 

De weg is gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer van de gemeente Rotterdam;

 

 

 

Gelet op artikel 18, eerste lid sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleend mandaat;

 

overleg heeft plaatsgevonden met de Politie Eenheid Rotterdam, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde verkeersmaatregel wordt ingestemd;

 

BESLUIT:

• tot het aan de Heysekade intrekken van de gehandicaptenparkeerplaats, door middel van verwijdering van bord E6 RVV 1990.

 

 

 

J. van Maaren

 

 

 

Rotterdam, 3 januari 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij de:

Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011 

3000 BA Rotterdam

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffie-rechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Ophemertstraat

Ophemertstraat 22/9023620 AS 22/12711

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
 • dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
 • dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
 • dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Ophemertstraat;
 • dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
 • dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
 • dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Ophemertstraat, ter hoogte van nr. 60, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

 

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
 • dat afstemming heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

Besluit:

 • Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Ophemertstraat, ter hoogte van nr. 60, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
 • Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord OB20 ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De firma EQUANS wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl 

 

Rotterdam, 23 november 2022,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

de directeur Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit

 

 

M.A. van Kruiningen

 

Niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken

na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,

faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00

Twee parkeerplaatsen aangewezen als parkeerplaatsen met specifiek doel om elektrisch op te laden op Heysekade

Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Heysekade 22/00 17729 AS 22/09145

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

• dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
• dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
• dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
• dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Heysekade;
• dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
• dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
• dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Heysekade, ter hoogte van het Rimonpad, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:
• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
• dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
• dat afstemming heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

Besluit:
• Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Heysekade, ter hoogte van het Rimonpad, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
• Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord OB20 ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De firma EQUANS wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Rotterdam, 25 augustus 2022
Namens het College van Burgemeester en Wethouders de directeur Stadsontwikkeling,
voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit
M.A. van Kruiningen

Niet eens met dit besluit?
Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,
faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

· uw naam, adres en handtekening;
· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
· de datum waarop u bezwaar maakt;
· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
· de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,
die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

intrekken van een verbod tot stil staan in de Mijdrechtstraat 

Kenmerk: 19/0002925

Corsanummer: AS19/02012

De directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • 1*
 • dat de Mijdrechtstraat is gelegen in Rotterdam Charlois;

 • 2*
 • dat in het verleden een verkeersbesluit is genomen voor het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep in de Mijdrechtstraat, ter hoogte van de Droogdokweg;

 • 3*
 • dat gezien de panoramabeelden de gele doorgetrokken streep tussen 2008 en 2010 moet zijn aangebracht;

 • 4*
 • dat in de situatie toentertijd is gebleken dat geparkeerde voertuigen de doorgang van het busverkeer blokkeren;

 • 5*
 • dat door het instellen van een verbod tot stilstaan de doorgang voor het busverkeer gewaarborgd blijft;

 • 6*
 • dat in de huidige situatie is gebleken dat er geen bus meer rijdt door Mijdrechtstraat;

 • 7*
 • dat daarom het verzoek is gekomen vanuit de wijknetwerker om de gele doorgetrokken streep op te heffen; 

 • 8*
 • dat de parkeerdruk in de Mijdrechtstraat erg hoog is;

 • 9*
 • dat door het opheffen van het verbod tot stilstaan er extra parkeergelegenheid in de buurt ontstaat; 

 • 10*
 • dat door het wijzigen van de bus-route de noodzaak van verbod tot stilstaan op deze locatie vervalt;

 • 11*
 • dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

 • 12*
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

 • 13*
 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • 14*
 • dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij geadviseerd is de voorgestelde maatregel wel in te voeren. 

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

Tot het intrekken van een verbod tot stilstaan in de Mijdrechtstraat, middels 

 • 1.
 • het verwijderen van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23 lid 1 onder g van het RVV 1990 op de locatie Mijdrechstraat, ter hoogte van de Droogdokweg. 

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

Rotterdam, 7 maart 2019 

 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit, 

    

M.A. van Kruiningen 

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

– naam en adres van de indiener

– datum bezwaarschrift

– de gronden van het bezwaar

– een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

     

Gemeente Rotterdam – Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen – Courzandseweg


Courzandseweg 18/0009267 AS 18/06048
De directeur van Stadsontwikkeling,
overwegende,
•dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
•dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
•dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
•dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Courzandseweg;
•dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
•dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
•dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Courzandseweg, ter hoogte van nr. 45 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
•dat er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische auto’s ten tijde van het nemen van het besluit er nu één vak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen;
•dat de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht, maar als blijkt dat er wel behoefte bestaat voor een tweede oplaadplaats deze plaats snel kan worden ingericht.
Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:
1*het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
2*dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
3*dat overleg heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.
Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)
BESLUIT:
• Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Courzandseweg, ter hoogte van nr. 45 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
• Eén parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen, aangezien hier alleen nu concreet behoefte voor bestaat en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten als hier de behoefte toe bestaat.
• Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB501 –schuin (links / rechts) wijzend, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.
De O.B.U. wordt belast met de uitvoering van dit besluit.Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant  Rotterdam, 25 april 2018
Namens het College van Burgemeester en Wethoudersde directeur Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer
M.A. van Kruiningen
Niet eens met dit besluit?Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes wekenna de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan· uw naam, adres en handtekening;· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;· de datum waarop u bezwaar maakt;· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;· de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

BESLUIT VERKEERSMAATREGEL

Instellen 30 km/u zone, intrekken voorrangsregime, intrekken voorrangsregime – kruispunt Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat 

 
Charlois – Diverse verkeersmaatregelen Eemhavenweg Heijplaat Kenmerk/16/0508928 Corsanummer/AS16/15540
De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

dat onderhavig verkeersbesluit het kruispunt Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat in Heijplaat betreft

dat de Eemhavenweg heringericht is, waardoor de gebiedsontsluitingsfunctie van de Eemhavenweg tussen de kruising

dat bovengenoemd weggedeelte alleen nog toegankelijk is voor fietsers, voetgangers en calamiteiten verkeer;

dat door de herinrichting de Eemhavenweg tussen de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en de kruising Arie Den Toomweg-eemhavenweg, meer een verblijfskarakter krijgt;

dat het gewenst is om, gelet op bovenstaande herinrichting, onderstaande verkeersmaatregel op te heffen;

 • voorrangsregime Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat door het verwijderen van de markering, haaientanden, B06 en B03;

dat het gewenst is om, gelet op bovenstaande herinrichting, meerdere verkeersmaatregelen in te stellen;

voorrangsregime op het (brom)-fietspad ter hoogte van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat, waarbij (brom)-fietsers voorrang genieten op bestuurders komende vanaf de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en Courzandseweg;

30 km/u zone op de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en beginnend op 30 meter ten oosten van de kruising, sluit aan op de al bestaande 30 km/u zone ten noorden en zuiden van desbetreffend weggedeelte;

dat de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekken tot:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

dat het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissie Charlois is voorgelegd en afziet van zijn adviesrecht als bedoeld in artikel 27 Verordening op de gebiedscommissies 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Buitenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd (gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewijzigd) omdat het gaat om een kleine aanpassing van een bestaand besluit;

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam;

gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd);
 
BESLUIT:
 
namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,
 
Tot het intrekken van alle bestaande van toepassing zijnde besluiten waarin toentertijd is besloten tot het instellen van een voorrangskruising op het volgende kruispunt;
– Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat; 
Tot het instellen van een voorrangsregime door het plaatsen van B06 en haaientanden (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op het bromfietspad ter hoogte van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat, waarbij (brom)-fietsers voorrang genieten op bestuurders komende vanaf de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en Courzandseweg; 
Tot het instellen van een 30 km/u zone, door het plaatsen van A01-30-ZB en A02-30-ZE als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op ca. 30 meter ten oosten van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat op de Eemhavenweg.
 
Te bepalen dat de bij dit besluit behorende tekeningen met kenmerk “Voorstel nieuwe entree verblijfsgebied Heijplaat” integraal onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.
 
De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.
 
Rotterdam, 1 december 2016
 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders
de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,
voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,
   
S.M. Leijten-Adams
   
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
 
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
– naam en adres van de indiener
– datum bezwaarschrift
– de gronden van het bezwaar
– een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
 
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
Het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.
 
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar
 
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

inrichten gehandicaptenparkeerplaats alcorstraat 18 (05-10-2016)

HEIJPLAAT – 05 oktober 2016

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Onderwerp

De manager Parkeervoorzieningen van Stadsbeheer maakt bekend dat op grond van het door college van burgemeester en wethouders verleend mandaat wordt besloten tot
het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen van bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in de Alcorstraat ter hoogte van nummer 18;

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij:
de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Voorlopige voorziening

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld is, is ingediend kan tegen betaling van griffierechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Namens burgemeester en wethouders van Rotterdam,

Voor deze,
P.G.F. van der Waal

Manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer
PRINT