Heijplaat Online 2019 jaarrapport

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 januari 2024, 11:34

Voordat het nieuwe jaar begint, wil Heijplaat Online graag data over de activiteiten van de webpagina in 2019 met je delen.

Krakende cijfers

Het Museum Boijmans Van Beuningen heeft 300.000 bezoekers per jaar. Deze website werd in 2019 ongeveer 36.001 keer bekeken. Als deze website een tentoonstelling in het Museum zou zijn, zou het ongeveer 44 dagen duren voordat zoveel mensen het zouden zien. Er zijn 232 afbeeldingen geüpload, met een totaal van 1 GB. Dat is ongeveer 4 foto’s per week. De drukste dag van het jaar was 1 november met 754 bezichtigingen. Het meest populairste bericht die dag was Wat is de naam van de nieuwe buurtsuper?

Berichtenpatronen

In 2019, waren er 244 nieuwe berichten, dat vergroot het totale archief van deze blog naar 898 berichten.

LANGSTE REEKS

5 dagen 10 september – 14 september

BESTE DAG

Vrijdag 1 maart Met 7 berichten in totaal

Attracties in 2019

Dit zijn de berichten die op de Heijplaat Online in 2019 het meest bekeken zijn.
  1. Voortgang werkzaamheden binnen en buiten supermarkt
  2. Wat is de naam van de nieuwe buurtsuper
  3. Fresh Food Heijplaat stickers geplakt
  4. inbrekerstruc gespot in heijplaat tandenstokers tussen de deur
  5. huiskamer trekt nieuw jasje aan

Hoe hebben de bezoekers Heijplaat Online gevonden?

De top verwijzende sites in 2019 waren:
  1. Facebook
  2. Zoekmachines
  3. Twitter
  4. kranten-zuid-holland
  5. Wikipedia

Waar kwamen ze vandaan?

Dat is in totaal 63 landen! Toplanden: Nederland, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk.

We zien je in 2020

Bedankt voor het gebruiken van Heijplaat Online in 2019. We zijn je ook in 2020 weer graag van dienst! Gelukkig Nieuwjaar!

Kennisgeving beschikking maatwerk Blbi Rotterdam 2019 – Ontwatering

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 23 december 2019, 18:12

Activiteitenbesluit milieubeheer   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.   Op 11 november 2019 hebben wij een melding ingevolge Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van Stadsontwikkeling Rotterdam. Deze melding heeft betrekking op het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering voor het project ‘Het Nieuwe Dorp’, gelegen in de driehoek Heysekade – Courzandseweg – Eemhavenweg in Charlois. Daaruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften stellen.   Deze melding is ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen en heeft betrekking op een lozing die langer duurt dan 26 weken. Dat betekent dat in plaats van het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. Wij hebben het ingediende verzoek dan ook aangemerkt als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot de tijdsduur en het debiet van de lozing.   Het besluit is op 12 december 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.   Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.   Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.     Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999149217.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 8

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 juli 2022, 22:32

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Scheepsbouwweg 8 , 3089JW , Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen; 2 schotelantennes (straalzenders) te plaatsenop het dak van het Innovationdock (onderdeel van de machinefabriek RDM) aan de (datum besluit 17-12-2019, dossiernummer OMV.19.10.00379 ) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Urgente oproep: kantoor voor tv-serie Heijplaat gezocht

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:38

Beste Heijplaters, De tv-serie van Heijplaat heeft in de middag van 22 december een kantoorruimte nodig, waar ze 2 scenes kunnen opnemen. Tot nu toe hebben ze nog geen kantoor gevonden dat ze deze zondag mochten gebruiken. Wie weet een kantoor of heeft een kantoor dat gebruikt mag worden?

Kennisgeving beschikking Suez Recycling & Recovery Nederland B.V. (9999129753)

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 16 juli 2009 aan Sita Recycling Services Zuid B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.   Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval.   De wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning waarmee de minimumstandaard voor afvalstoffen wordt gewaarborgd, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017 – 2029.   Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.   Inzage U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 23 december 2019 tot en met 3 februari 2020 op de volgende plaatsen inzien: – Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur); – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).   Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door: – belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; – de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; – belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.   Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999129753.

Kinderoefentherapie op de Klaver-Heijplaat

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 9 januari 2024, 21:15

Mijn naam is Maaike van der Voort en ik ben de kinderoefentherapeut van de Klaver-Heijplaat. Een aantal weken geleden zijn wij gestart en momenteel heb ik nu vijf kinderen onder behandeling. Iedere vrijdag ben ik aanwezig en behandel ik de kinderen met veel plezier. Mocht u vragen hebben kunt u mij op vrijdag vinden boven in de aula of per mail bereiken via m.van.der.voort@inbalans- oefentherapie.nl Maar wat doet een kinderoefentherapeut nu eigenlijk? Ieder kind beweegt veel en vaak. Het kan voorkomen dat niet alle bewegingen en motorische vaardigheden even makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit kunnen vaardigheden zijn zoals: aankleden, veters strikken, leren fietsen, het evenwicht, leesbaar schrijven, een bal vangen en gooien, zwemmen en klimmen en klauteren. Door goed te kunnen bewegen kan een kind gemakkelijker en beter leren schrijven, rekenen en lezen. Als school vinden wij de motoriek daarom ook heel belangrijk en hebben ervoor gekozen om met In Balans Oefentherapie samen te gaan werken. Voortaan geven wij oefentherapie op school! De therapie wordt gegeven met leuk speelmateriaal zoals ballen, hoepels en ander speelgoed waardoor de kinderen gestimuleerd worden om spelenderwijs hun motoriek te oefenen. De leerkracht kijkt ook naar de motoriek, het bewegen, van uw kind. Mocht de leerkracht een zorgvraag voor de motoriek zien dan bespreekt hij dit met u. Mocht u zelf denken dat uw kind bepaalde motorische vaardigheden niet beheerst dan kunt u dit natuurlijk ook met de leerkracht van uw kind bespreken. Oefentherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie over oefentherapie kunt u vinden op onze website: www.inbalans-oefentherapie.nl

verleende omgevingsvergunning Waalhaven W.z. 62

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Waalhaven W.z. 62 , 3089KR, het vergroten van het begassingsvak ten noordoosten van de inrichting van 66 naar 80 plekken en daarnaast worden de containers 3 hoog gestapeld. Het begassingsvak wordt hiermee 185 meter lang en 30 meter breed. De reeds vergunde totale hoeveelheid van 15.000 te begassen containers per jaar zal niet wijzigen. De aanvraag bevat het onderdeel milieu, milieuneutrale verandering. (datum besluit 04-12-2019, dossiernummer OMV.19.10.00318)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

verleende omgevingsvergunning Alcorplein 10

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Alcorplein 10, 3089PA , het splitsen van een pand in een woning en detailhandel. (datum besluit 04-12-2019, dossiernummer OMV.19.10.00305 ) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. Gemeenteblad 2019, 300883

Aangevraagde omgevingsvergunning Droogdokweg 92

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Droogdokweg 92, 3089JL, opnieuw inrichten terrein rondom gebouw daarbij worden werkzaamheden uitgevoerd aan de uitritten: – 2 uitritten aan de Droogdokweg 92 worden aangepast; – 1 uitrit direct ten noorden van Droogdokweg 92 wordt verwijderd (aanvraagdatum 04-12-2019, dossiernummer OMV.19.12.00079).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking Bluemarine Offshore Yard Services B.V.

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 28 november 2019, 10:04

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben het voornemen de op 14 maart 2017 aan Bluemarine Offshore Yard Services B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.   Het betreft een inrichting voor de opslag en distributie van goederen ten behoeve van de bevoorrading van schepen en installaties van Allseas (een bedrijf op het gebied van offshore installatie van pijpleidingen voor olie- en gastransport).   De aanvraag betreft het wijzigen van voorschrift 3.1.2 van de vergunning van 14 maart 2017 met betrekking tot de calamiteitenplaats/wasplaats.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 28 november 2019 tot en met 9 januari 2019 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur); – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999137648.  

Welkom op Heijplaat, Sinterklaas!

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 maart 2022, 12:48

Het is grijs en koud zaterdag 23 november 2019 rond half 11 aan de Directiekade. Tientallen kinderogen turen de Nieuwe Maas af. Samen met papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, in afwachting van de stoomboot uit Spanje. De kleinsten veelal verkleed als zwarte piet zittend op de schouders van hun ouders. Tijdens het wachten spelen de Horlepiepers Sinterklaas liedjes. Langzaam doemt de boot op uit de grijze rivier. Afgeladen vol. Met cadeaus, Sinterklaas en pieten. Om precies 10.39 uur zet de goedheiligman voet op Rotterdamse bodem. Vuurspuw piet ging hem voor op de steiger. Voordat Sinterklaas op zijn schimmel Ozosnel in optocht door de wijk vertrok, nam hij de tijd de kinderen te begroeten en met hen op de foto te gaan. Tijdens de optocht klonken er uit vele kelen nog Sinterklaas liedjes. Om 11:35 uur kwam de Sint aan bij Buurtvereniging Heijplaat om daar het feestje voor de Heijplaatse kinderen die zich hadden opgegeven in de leeftijd van 2-7 jaar oud verder te vieren. Meer video’s van de optocht kunt u vinden op het YouTube kanaal van Heijplaat Online https://www.youtube.com/channel/UCDsDFuQVDKwDTU47dNMG85Q

Onderhoud Ziggo netwerk 29 november 2019

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 9 januari 2024, 21:15

Binnenkort gaat ziggo bij ons in de buurt aan het werk. Dat doen ze het liefst zonder dat we het merken. Daarom werken hun monteurs zoveel mogelijk ’s nachts. En binnenkort is het zover. Op 29 november 2019 doen ze onderhoud aan het netwerk. Zodra ze klaar zijn met het werk, doet alles het weer prima. Werkt uw modem of mediabox toch niet zoals het hoort? Haal dan minstens een minuut de stekker eruit. Steek hem terug, en uiterlijk een half uurtje later doet alles het weer. Meer tips vindt u online bij Na de werkzaamheden Zij zijn online dag en nacht open.

Verslag bewonersavond 24 uurs vergunning Onderzeebootloods

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: 4 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 6 januari 2024, 11:20

Verslag bewonersavond Heijplaat 6 november 2019 Onderwerp: Verkenning 24-uursvergunning Onderzeebootloods Aanwezig: 25 bewoners en vertegenwoordigers gebiedscommissie, politie, havenbedrijf en gemeente Aanleiding In juni 2019 heeft de Gemeenteraad vragen gesteld over het huidige nachtleven in Rotterdam en de toekomstige ontwikkeling van nachthoreca. Als reactie hierop is door het College besloten de mogelijkheden te verkennen voor de ontwikkeling van 24-uurs horeca in de buitengebieden van Rotterdam. De Onderzeebootloods, gelegen op het RDM-terrein, is één van deze mogelijkheden. Deze locatie wordt sinds januari 2016 geëxploiteerd door RDM Events (Ahoy). Betrokkenheid van belanghebbenden Onderdeel van deze verkenning is het betrekken van de belanghebbenden. Zo is advies gevraagd omtrent deze verkenning aan het Havenbedrijf en de politie. Het Havenbedrijf heeft aangegeven negatief te staan tegenover een uitbreiding van de vergunning. Het Havenbedrijf heeft, als pandeigenaar, een contract met RDM Events, waarbij de focus ligt op de zakelijke- en haven gerelateerde evenementen. Zij zijn niet op zoek naar een uitbreiding van nachtelijke activiteiten in de Onderzeebootloods. De politie heeft tevens een negatief advies gegeven. De politie geeft aan dat hun capaciteit momenteel te beperkt is om inzet te kunnen plegen wanneer de activiteiten die in de Onderzeebootloods in de nachtelijke uren plaatsvinden, worden uitgebreid. Hierop is de politiecapaciteit in de nachtelijke uren aangepast. Politie heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om deze capaciteit op te hogen. Naast de gevraagde adviezen van het Havenbedrijf en de politie, is ook de gebiedscommissie Charlois gevraagd een advies uit te brengen. Hiervoor is op 6 november een participatieavond georganiseerd voor de bewoners van Heijplaat. Bewonersavond Informatie omtrent 24-uurs horeca in de Onderzeebootloods is gepresenteerd aan de aanwezige bewoners. Hierbij is benadrukt dat het enkel gaat om een verkenning naar mogelijkheden op deze locatie en dat er op dit moment nog geen vergunningaanvraag ligt. RDM Events, als exploitant, heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een 24-uursvergunning, echter RDM Events heeft momenteel nog geen concreet plan voor die eventuele vergunning. Dat is ook de reden dat zij niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Wel is uit gesprekken met deze partij gebleken dat de behoefte ligt in de uitbreiding van zakelijke en/of haven gerelateerde evenementen, waarbij de eindtijd later is dan de huidige vergunde tijden. Met de huidige vergunning kunnen zij niet aan de behoefte aan dergelijke activiteiten voldoen en moeten zij dus weigeren. Daarbij is door RDM Events aangegeven dat er geen directe behoefte is in het uitbreiden van dance events. Omdat een concreet plan van RDM Events voor de eventuele 24-uursvergunning er nu niet is, gaven bewoners aan het lastig vinden een oordeel te geven over iets waar in feite nog weinig over kan worden gezegd. Het participatiemoment is volgens hen te vroeg om tot een concreet oordeel te komen. Uit de reactie van de bewoners van Heijplaat hebben wij op kunnen maken dat er op dit moment geen draagvlak is voor een uitbreiding naar een volledige 24-uursvergunning in de Onderzeebootloods. De aanwezige bewoners staan open voor het verlevendigen van de Heijplaat, maar vinden de hoeveelheid activiteiten die op dit moment plaatsvinden op deze locatie genoeg. Wel is gesproken over de mogelijkheid van een gelimiteerde uitbreiding van de vergunning, waar eventueel meer draagvlak vanuit de bewoners voor zou kunnen zijn. Een volledige uitbreiding naar een 24-uursvergunning is dus niet wenselijk, waarvoor een aantal argumenten zijn genoemd. De aanleiding van de verkenning naar 24-uurs horeca in de buitengebieden roept vragen op bij de bewoners. De Gemeenteraad is op zoek naar verlevendiging van het Rotterdamse uitgaansleven. Kan dit gerealiseerd worden met zakelijke en haven gerelateerde activiteiten zoals deze in de Onderzeebootloods plaatsvinden? Bewoners vragen zich af of deze visie voor daadwerkelijke verlevendiging zorgt waar de Gemeenteraad naar op zoek is. De bereikbaarheid van de Onderzeebootloods, in combinatie met parkeren, is de belangrijkste kwestie gebleken tijdens de bewonersavond. De desbetreffende locatie heeft beperkte mogelijkheden op het gebied van bereikbaarheid. Zo is Heijplaat, en tevens de Onderzeebootloods, enkel te bereiken via één weg (Waalhavenweg). Verder kan het gebied worden bereikt door middel van openbaar vervoer (bus en waterbus). Ook is de watertaxi een mogelijkheid om de locatie te bereiken. Uit ervaring van de bewoners blijkt dat weinig mensen ervoor kiezen het openbaar vervoer te gebruiken om op deze locatie te komen bij nachtelijke festiviteiten. Dit omdat de diensten van het openbaar niet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ervaring leert dat veel bezoekers uiteindelijk toch de auto zullen kiezen als vervoersmiddel. De parkeerdruk op Heijplaat neemt hierdoor sterk toe, iets waar de bewoners veel overlast van ervaren. De aanwezige bewoners geven aan dat een verkeersregeling zoals bij een nachtelijk dance event, waarbij op de toegangswegen van de woonkern verkeersregelaars worden ingezet, dit wat hen betreft best goed functioneert. Noot hierbij is dat de parkeeroverlast niet enkel ervaren wordt bij nachtelijke festiviteiten, afkomstig van de Onderzeebootloods. In de woonkern Heijplaat speelt een bredere parkeerproblematiek. Bij nachtelijke festiviteiten wordt door de bewoners vaak overlast ervaren afkomstig van de bezoekers van de Onderzeebootloods. Geluidsoverlast, zwerfafval en vernieling zijn vormen van overlast die zijn benoemd door de bewoners. Ook signaleren zij het dealen van drugs in de wijk. Bewoners hebben aangegeven hier veel overlast van te ervaren. Tevens heeft de politie hier tijdens de bewonersavond zorgen over geuit, vanwege de eerder benoemde beperkte inzetbaarheid. Tot slot hebben de bewoners zich uitgesproken over de vrijheid die de exploitant heeft bij het hebben van een 24-uursvergunning. Bewoners hebben aangegeven zich zorgen te maken over het feit dat het in principe elke dag mogelijk is een feest te organiseren tot diep in de nacht. Onder de huidige vergunning, waar gebruik gemaakt wordt van ‘verlaatjes’, kan enige controle blijven bestaan over de activiteiten die plaatsvinden in de nachtelijke uren van de Onderzeebootloods. Bij een eventuele 24-uursvergunning kan er naar beleving van de aanwezigen geen controle gehouden worden op de activiteiten die gaan plaatsvinden. Vervolg De input van de bewoners, het advies van het Havenbedrijf, het advies van de politie en het advies van de gebiedscommissie Charlois worden meegenomen in het voorstel dat aan het College ter besluitvorming wordt voorgelegd. Hierover zal het College de eindbeslissing nemen. Bewoners hebben aangegeven graag betrokken te willen blijven bij het proces en het uiteindelijke besluit. Zodra het besluit is genomen, zal dit worden gecommuniceerd met de gebiedscommissie Charlois en de bewoners van Heijplaat.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Metaal Transport B.V.

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 14 december 2018 een aanvraag 1ste fase op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Metaal Transport B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 16, 3089 JC Rotterdam.   Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van non-ferro metalen, projectlading, staalproducten, koopmansgoederen, gevaarlijke stoffen, reefers en box- en tankcontainers tussen de modaliteiten deepsea, shortsea, binnenvaart en spoor- en wegvervoer.   De aanvraag omvat het onderdeel milieu, revisie en is de 1ste fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft een uitbreiding van de inrichting. De 2de fase betreft een aanvraag voor het onderdeel bouwen.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur); – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999105912.

Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 20 november 2019, 19:00

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)   Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Namens het College van burgemeester en wethouders maakt de Algemeen Directeur van Gemeentewerken Rotterdam bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van:   Beelen Reststoffen BV d.d. 8 november 2019. De melding betreft het voornemen om op de Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 december 2019 tot 28 februari 2020 op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.   Rotterdam, 20 november 2019 Mevr. drs. H.M. Bockxmeer Concerndirecteur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam Directie Stadsontwikkeling

Aangevraagde omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 8

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Scheepsbouwweg 8, 3089JW, het plaatsen van 2 communicatie schotel antennes (aanvraagdatum 23-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00379). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving conceptvergunning “Distributiecentrum Bunschotenweg 160”

Home » Archieven voor 2019

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum aan de Bunschotenweg 160, 3089 KC Rotterdam. Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage bij: – Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241) Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten uit uw buurt’. Zienswijzen Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.19.03.00017. Na telefonische afspraak (14010) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden. Rotterdam, 12 november 2019   Burgemeester en wethouders voornoemd