ontwerp bestemmingsplan waalhaven en eemhaven en vc waalhaven (24-08-2016)

Heijplaat Online 24 augustus 2016 %the_time()%
Laatste update: 24 augustus 2016, 20:29 uur

Heijplaat – 24 augustus 2016
Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 26 augustus 2016, gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 6 oktober 2016) het ontwerpbestemmingsplan “Waalhaven en Eemhaven” (NL.IMRO.0599.BP1058WaalEemhavn-) en de samenvatting van het MER ter inzage ligt bij:
de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie) kamer 22a;

de Huiskamer aan de Heysekade 1, op Heijplaat;

de stadswinkel Pernis aan de Vroomstraat 14, te Pernis.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 26 augustus 2016, gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 6 oktober 2016) het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour “Waalhaven” ter inzage ligt bij:
de provincie Zuid-Holland, op Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag;

de gemeente Rotterdam, in de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a;

de Huiskamer aan de Heysekade 1, op Heijplaat;

de stadswinkel Pernis aan de Vroomstraat 14, te Pernis.

Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour zijn eveneens beschikbaar via de volgende website:Het ontwerpbestemmingsplan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour is eveneens beschikbaar via de website van de provincie Zuid Holland
Plangebied

Het plangebied ligt ingesloten tussen de Vondelingenweg en de rijksweg A15 (tussen Reeweg en Groene Kruisweg) aan de zuidzijde, het dorp Pernis aan de westzijde, de nieuwe Maas aan de noordzijde en de woonwijken Oud-Charlois, Wielewaal en Pendrecht aan de oostkant. Het bedrijventerrein Waalhaven Zuid, alsmede het dorp Heijplaat (met uitzondering van Het Nieuwe Dorp) en het RDM-terrein liggen in het plangebied.

De bestemmingsplannen in het havengebied worden geactualiseerd. De Havenvisie 2030 is hierbij de leidraad. Voor ongeveer 50% wordt een meer flexibele invulling gegeven aan het gebied. Voor ongeveer 50% wordt de huidige situatie vastgelegd. De invulling van het plan is bepaald door de verwachte ontwikkelingen in het gebied en de effecten van grondgebruik op het milieu. In het milieueffectrapport (MER) zijn de resultaten van het uitgevoerde milieuonderzoek weergegeven. Het MER vormt de basis voor de milieu informatie in het bestemmingsplan.
Voorgenomen veiligheidscontour

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zijn voornemens een veiligheidscontour vast te stellen rond de Waalhaven in Rotterdam. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid van de havenactiviteiten duidelijk begrensd. Bij de voorgestelde ligging van de contour is het uitgangspunt dat hierdoor geen onnodige beperkingen ontstaan voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf.
Informatiebijeenkomsten

Op donderdag 15 september 2016 en op dinsdag 20 september 2016 organiseert de gemeente Rotterdam informatiebijeenkomsten over het bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan en de veiligheidscontour.

Deze bijeenkomsten, een inloopavond, vinden plaats tussen 19.00 uur en 20.30 uur
15 september, in Pernis, aan de Vroomstraat 14

20 september, in Heijplaat, de Huiskamer aan de Heysekade 1.

U kunt op elk tijdstip tussen 19.00 uur en 20.30 uur binnenkomen en de stukken met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en de veiligheidscontour inzien. Er is een aantal medewerkers van de gemeentelijke diensten aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam,
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden over het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam of aan Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, t.a.v. P.A. van der Goot, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
Tevens kunnen gedurende deze termijn mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Degenen die mondeling willen reageren kunnen dat na telefonische afspraak doen ten kantore van Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179 te Rotterdam. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw I. Dorsman, tel. 010-4896262.

Rotterdam, 24 augustus 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen:
drs. P.W. Verhoeven

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling