Verleende vergunning Ophemertstraat 50

Heijplaat Online 15 november 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Gemeenteblad
Jaargang 2017
Nr. 198925
Gepubliceerd op 14 november 2017 09:00
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Ophemertstraat 50, 3089JE, vergroten van een opslaghal en vernieuwen van de gevels van de bestaande hal, zodat deze aansluit bij de uitbreiding (datum besluit 09-11-2017, dossiernummer OMV.17.07.00244)
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:
Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.