Verleende vergunning Corydastraat 21


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Corydastraat 21, 3089TA, bouwen van 24 woningen (Het Verborgen Geheim – bouwveld 5A). Een deel van de woningen bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Hiervan bedraagt de goothoogte circa 5,8 meter, terwijl de bouwhoogte circa 10,7 meter is. Het andere deel bestaat uit drie volledige bouwlagen met een bouwhoogte van circa 8,9 meter. (datum besluit 29-09-2017, dossiernummer OMV.17.06.00506) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen: Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie