Plaatsen van verkeers bord C17 met een lengtebeperking van 10 meter,bij de entree vande Oostbroekweg aan de zijde van de Bunschotenweg


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 maart 2022, 13:15

Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 72630 Gepubliceerd op 14 december 2017 09:00 Charlois – Plaatsen va n verkeers bord C17 met een lengtebeperking van 10 meter,bij de entree vande Oostbroekweg aan de zijde van de Bunschotenweg Kenmerk : 17/0029098 C orsanummer:AS17/14118 De directeur van cluster Stadsontwikkeling, overwegende, 1* dat de Oostbroekweg is gelegen in het gedeelte Charlois van Rotterdam; 2* dat vanuit de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam het verzoek is gekomen om bij de entree van de Oostbroekweg, aan de zijde van de Bunschotenweg, een verkeersbord C17 met de lengte beperking van 10 meter te plaatsen; 3* dat na herinrichting van de Oostbroekweg de keerlus kleiner is geworden; 4* dat de grootte van de keerlus is afgestemd op vrachtverkeer voor de kinderboerderij; 5* dat voertuigen langer dan 10 meter schade aan de infrastructuur (wegen) veroorzaken; 6* dat op de Oostbroekweg geen keermogelijkheden aanwezig zijn voor voertuigen langer dan 10 meter; 7* dat deze verkeersmaatregel het deel van de Oostbroekweg ter hoogte van de entree aan de zijde Bunschotenweg betreft; 8* dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot: 9* het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 10* het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 11* dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam; 12* dat het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissie Charlois is voorgelegd en deze positief heeft geadviseerd in de vergadering van 20 november 2017 als bedoeld in artikel 27 Verordening op de gebiedscommissies 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Buitenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd (gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewijzigd); 13* dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam. Gelet op artikel 15 lid 1, artikel 18 aanhef en onder d. van de Wvw, het bepaalde in artikel 62 en artikel 67, eerste lid onder c. van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV ’90, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 459 zoals nadien gewijzigd) en artikel 12 sub a. I van het BABW en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd); BESLUIT: namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Tot het instellen van een voertuigenverbod met een lengtebeperking van langer dan 10 meter op de locatie Oostbroekweg, ter hoogte van de entree aan de zijde van de Bunschotenweg middels • het plaatsen van verkeersbord C17 (gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven) als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; • deze verkeersmaatregel uit te voeren conform de bij dit besluit gevoegde tekening De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd. Rotterdam, 12 december 2017 Namens het college van Burgemeester en Wethoudersde directeur van het cluster Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer, S.M. Leijten-Adams Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:- naam en adres van de indiener- datum bezwaarschrift- de gronden van het bezwaar- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd. Acties Authentieke versie downloaden (pdf) Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link