Maatwerkvoorschriften Ophemertstraat 42


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 10:46

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 166760 Gepubliceerd op 27 september 2017 09:00 Onderwerp Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend. Op 9 november 2016 hebben wij van Blommaert een verzoek ontvangen om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting Blommaert gelegen aan de Ophemertstraat 42 te Rotterdam. Gelet op artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.20, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 28 september 2017 tot en met 8 november 2017 op de volgende plaatsen inzien: • de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010); • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21). Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen De heer C.W.M. van de DCMR, telefoon: 010 – 246 82 34. Zaaknummer: 999946776.