Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Nieuwe Dorp te Rotterdam


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 december 2018, 18:58

WET MILIEUBEHEER

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend. 

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. De activiteiten van het lozen van grondwater bij een ontwatering vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. 

Op 11 oktober 2018 hebben wij van de Dienst Stadsontwikkeling een melding overeenkomstig artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering aan het Nieuwe Dorp te Rotterdam.

Ter plaatse van het Nieuwe Dorp te Rotterdam wordt het riool vervangen en of nieuw aangelegd. Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool. De lozing zal langer duren dan het in artikel 3.2, lid 7, sub a van het Activiteitenbesluit aangegeven maximum van 8 weken. Tevens zal de te lozen hoeveelheid water meer bedragen dan de maximaal toegestane hoeveelheid van 5 m3 per uur zoals aangegeven in artikel 3.2, lid 7, sub b van het Activiteitenbesluit. De lozing zal plaatsvinden in de periode van 19 november 2018 tot 15 november 2019. 

Gelet op artikel 10.32 van de Wet milieubeheer en artikel 3.2, lid 8 van het Activiteitenbesluit verklaren wij de artikelen 3.2, lid 7, sub a en 3.2, lid 7, sub b van het Activiteitenbesluit niet van toepassing op de locatie aan het Nieuwe Dorp te Rotterdam. Overeenkomstig artikel 3.2, lid 8 van het Activiteitenbesluit hebben wij besloten voorschriften op te leggen met betrekking tot het lozen van grondwater bij een ontwatering.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 op de volgende plaatsen inzien:

het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

Inlichtingen 

De heer Y. Kaya van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 37.

Zaaknummer: 9999100940.