Kennisgeving beschikking Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers B.V.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers B.V.

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 december 2018, 19:00

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op

18 november 1994 met kenmerk 401489 aan Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Heijplaatweg 10, 3089 JC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

Het betreft een inrichting voor een stuwadoorsbedrijf voor de overslag van zeecontainers. 

De wijziging betreft het actualiseren van de voorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in containers en het opnemen van de verplichting tot het uitvoeren van een kwantitatieve risico-analyse (QRA).

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 15 november 2018 tot en met 27 december 2018 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen 

De heer J. van Dillen van de DCMR, telefoon: 010 – 246 82 85.

Zaaknummer: 999988667.