Kennisgeving beschikking SUEZ Recycling Services

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : SUEZ Recycling Services

Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het miliuneutrale in bedrijf nemen van een geurverwijderingsinstallatie gebaseerd op

actief kool, als nageschakelde techniek van de Kunststof Sorteer Installatie

Aanvraagdatum : 21 december 2018

Besluitdatum : 22 mei 2019

Bekendmaking : 22 mei 2019

Zaaknummer : 9999106539

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999106539.

Verleende omgevingsvergunning nabij Ophemertstraat 85

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

– nabij Ophemertstraat 85, 3089JD, het verplaatsen van het bedrijf Eerland Shiprepair B.V. naar de Ophemerstraat (nabij nummer 85). Hiervoor worden een bestaand kantoor en werkplaats verplaatst en wordt een steiger gebouwd (datum besluit 16-05-2019, dossiernummer OMV.19.02.00206).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Ophemertstraat 85, 3089JD, oprichten of veranderen inrichting of mijnbouwwerk (Milieu). Alle dagen van 5.00 tot 24.00 uur in bedrijf, daarbuiten kunnen activiteiten plaatsvinden die niet geluidrelevant zijn (aanvraagdatum 14-05-2019, dossiernummer OMV.19.05.00284).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Scheepsbouwweg 45 , 3089JW , een nieuwe ponton met loopbrug terealiseren aan de Heysehaven, (datum besluit 10-05-2019, dossiernummer OMV.19.03.00493

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

verleende omgevingsvergunning Eemhavenweg 68

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Eemhavenweg 68 , 3089KH , het aanleggen van 2 in-uitritten op locatie Eemhavenweg inRotterdam. (datum besluit 02-05- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00520

RECTIFICATIE; wijziging van de adressering van het besluit van 2 mei 2019. In uw vorige besluit was het huisnummer 68. Dit is nu gewijzigd naar Eemhavenweg huisnummer 42.(datum besluit 07-05- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00520

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning nabij Victorieuxstraat 20

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Victorieuxstraat 20, 3089PX, realiseren van 22 eengezinswoningen (aanvraagdatum 07-05-2019, dossiernummer OMV.19.05.00108).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Quarantaineweg 10

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Quarantaineweg 10, 3089KP, aan de zijgevel van het pand een nieuwe entree (3,83×2,5 m, hoogte: 2,63 m) te realiseren (datum besluit 06-05-2019, dossiernummer OMV.19.03.00610).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenstraat 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemhavenstraat 1, 3089KD, vervangen van kozijnen en aanbrengen gevelbeplating van een kantoorpand en loods (aanvraagdatum 30-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00541).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Vestastraat 19, te Rotterdam

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d,

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend voor de activiteit “brandveilig gebruik” voor het pand aan de

Vestastraat 19  te Rotterdam , ten behoeve van buitenschoolse en dagopvang.

Inzage

De omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van

08-05- 2019 tot en met 19-06- 2019 bij:

 

Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 6411).

De omgevingsvergunning is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met 19 juni 2019 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:

– tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht;

– aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het

in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep heeft ingesteld

tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing)

indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan

treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van

het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 160

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Bunschotenweg 160, 3089KC, realisatie van in-/uitritten voor twee bedrijfsgebouwen, met kantoor, voor de op- en overslag van goederen (aanvraagdatum 29-04-2019, dossiernummer OMV.19.04.00518).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.