ONTWIKKELING 6 GRONDGEBONDEN WONINGEN + 2 APPARTEMENTEN HEIJPLAAT

OPDRACHTGEVER

Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling B.V.

OMVANG

6 grondgebonden woningen + 2 appartementen

WERKZAAMHEDEN

Projectontwikkeling

CATEGORIE 

Wonen

PROJECT

Voor eigen rekening en risico ontwikkelt de joint-venture Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling B.V. 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen op een kavel op Heijplaat. Heijplaat is een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Charlois. Heijplaat ligt zuidelijk van de Nieuwe Maas en wordt omringd door de Eemhaven in het westen en de Waalhaven in het oosten.

 

Heijplaat is ontstaan als woonwijk voor arbeiders van de toenmalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) die in 1904 begon met onderhoud en bouw van schepen. De naam verwijst naar de nabijgelegen, en inmiddels verdwenen, buurtschap De Heij. In 1914 werd de NV Bouwmaatschappij Heyplaat opgericht, die opdracht gaf tot het bouwen van een toentertijd moderne wijk in de vorm van een tuindorp. Het tuindorp werd ontworpen en ontwikkeld door Architectenbureau H.A.J. en Jan Baanders. In het begin van de jaren twintig was het tuindorp af en vormde een gemeenschap met eigen scholen, winkels, feestzaal en kerken. In de huidige bebouwing zijn nog goed de structuren van het tuindorp te vinden. In de as van de centrale woonstraat bieden de drie oorspronkelijke kerken in elkaars verlengde een schilderachtige aanblik. In de jaren vijftig werden 300 huizen, ontworpen door architect J.W.C. Boks, bijgebouwd.

 

Doordat de RDM verdween en het aantal havenarbeiders verminderd is, is de wijk in aanzien achteruitgegaan. Winkels sloten en de levendigheid verdween. Sinds 2008 wordt het RDM-terrein ontwikkeld tot een onderwijscampus, wat voor nieuwe bedrijvigheid zorgt. Een deel van de gebouwen is anno 2015 gerestaureerd, de grote bedrijfshallen worden onder meer gebruikt voor tentoonstellingen en presentaties. Daarnaast ontstaat de wijk Het Verborgen Geheim met 170 nieuwbouw koopwoningen die tussen 2016 en 2023 in meerdere fases worden gerealiseerd. Heijplaat staat weer op de kaart!

 

De locatie van deze ontwikkeling aan de Heysekade is in meerdere opzichten uniek. Heijplaat is één van de stadshavens van Rotterdam. Verstopt achter de voormalige scheepswerf van de RDM is het een bijzonder tuindorp met een rijke cultuurhistorische achtergrond. Het idyllisch gelegen rivierstrandje op de oever is het enige natuurlijke zandstrand van Rotterdam en wordt druk bezocht. Op voordracht van de gemeente Rotterdam is het gebied Heijplaat (de voormalige RDM-werf, de woonwijk en het voormalige quarantainecomplex) in mei 2018 aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Hier woon je middenin de dynamiek van de haven én vlakbij het centrum van Rotterdam!

 

Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling ontwikkelt hier 6 grote grondgebonden gezinswoningen en 2 appartementen in samenwerking met New Horizon Urban MiningFlex! | The Next Habitat, Theo Verburg Architecten, Bim&Beyond en Pieters Bouwtechniek.

https://inspirerealestate.nl/portfolio_page/ontwikkeling-6-grondgebonden-woningen-2-appartementen-heijplaat/

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 22

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 22, 3089PD, realiseren uitbouw aan de achterzijde van de woning ten behoeve van keuken (aanvraagdatum 20-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00390).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999193740)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 16 juli 2009 met kenmerk 20932186/340922 aan SITA Recycling Services West B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen. De activiteiten op deze locatie worden inmiddels uitgevoerd door SITA Recycling Services Zuid B.V.

 

Het betreft een inrichting opgericht voor het op-, overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. Sinds 2015 is de hoofdactiviteit gericht op de inname en sortering van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD).

 

De ambtshalve wijziging betreft de wijziging van voorschrift 1.1.4 en het verbinden van extra voorschriften aan bovengenoemde beschikking. Het doel hiervan is om het aantrekken van vliegen naar de inrichting, de ontwikkeling hiervan binnen de inrichting en de verspreiding hiervan naar de omgeving zo veel als mogelijk te beperken, zodat overlast buiten de inrichting wordt voorkomen. Daarnaast zien een aantal voorschriften ook toe op het verder beperken van geuremissie vanuit de inrichting.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

24 november 2020 tot en met 4 januari 2021 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam;

– de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999193740.

Beschikking Wet natuurbescherming, Corydastraat 41 te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren, alsmede beschadigen of vernielen van

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het slopen van een sporthal. De locatie betreft Corydastraat 41, 3089 TA te Rotterdam.

Bezwaar

De beschikking is op 20 november 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 4 januari 2021 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00568350. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Aangevraagde omgevingsvergunning Waalhavenweg 50

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waalhavenweg 50, 3089JJ, plaatsen van 2 nieuwe roldeuren t.b.v. het wijzigen van de halindeling (noordoostgevel) (aanvraagdatum 22-10-2020, dossiernummer OMV.20.10.00442).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende ontheffing geluidhinder APV

Op 26 oktober 2020 is er een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012.

De ontheffing is Vernieuwen van 2 sporen, het saneren van 1 spoor en het vernieuwen van de overweg – inrit vanaf de Rondolaan naar de volkstuinen.

De werkzaamheden vinden plaats Rondolaan, 3089 PN te Rotterdam.

De ontheffing is geldig van 27 oktober t/m 30 oktober 2020 van 23:00 – 07:00 uur, 19:00 – 23:00 uur, 07:00 – 19:00 uur.

Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing?U, of een andere belanghebbende, kunt een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethoudersT.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAMFaxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam, adres en handtekening; uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; de datum waarop u bezwaar maakt; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op http://www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is een DigiD-code nodig, of voor bedrijven een E-herkenning. Deze zaken kunnen respectievelijk aangevraagd worden via http://www.digid.nl en http://www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank RotterdamSector BestuursrechtPostbus 509513007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

 

Mobiel ticket reizen met RET

In de bus is het niet meer mogelijk om een kaartje te kopen, maar wat als je nu toch Heijplaat met de bus af moet. Gelukkig kan je kan nu je vervoerbewijs met de RET Barcode App kopen.

Met de RET Barcode App koop je via je telefoon eenvoudig een mobiel ticket voor bus, tram en metro in het RET vervoergebied. Ideaal wanneer je geen OV-chipkaart bij je hebt of als er geen verkoopautomaat in de buurt is. Met de barcode kun je in- en uitchecken bij de metro, en in de bus en tram laat je gewoon het vervoerbewijs op je mobiel zien aan de chauffeur of conducteur.

Hoe werkt een mobiel ticket met barcode?

  1. Download de RET Barcode App in de Apple App Store of de Google Play Store
  1. Maak een account aan
  1. Koop een mobiel ticket wanneer het jou uitkomt. Betalen kan met iDEAL of creditcard
  1. Activeer je ticket voordat je gaat reizen met metro, bus, tram, BOB-bus of Fast Ferry
  1. Gebruik de barcode van het mobiele ticket om in- en uit te checken bij de metro. In de bus, tram, BOB-bus en Fast Ferry laat je het mobiele ticket zien aan de chauffeur of conducteur 

Let op: Na aanschaf is je mobiele ticket 24 uur geldig. Na activatie is de tijdsperiode waarin je kan reizen afhankelijk van de vermelde tijdsduur op je ticket. 

Zet bij gebruik van een Android-smartphone de NFC-verbinding uit tijdens het in- en uitchecken anders zijn de berichten in het display van de kaartlezer niet goed leesbaar.

Aangevraagde omgevingsvergunning Rondolaan 76

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Rondolaan 76, 3089JG, realiseren glazen broeikas (perceel 44) (aanvraagdatum 05-10-2020, dossiernummer OMV.20.10.00078).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.