Wie heeft Knor gezien

Beste Heijplaters,

Vorige week kwam op de Facebook groep weer de mededeling dat Knor al meer dan een week niet thuisgekomen was en ook niet meer gezien door kennissen.

Een reactie van een buur kwam dat hij op 26 augustus nog gezien is.

Maar hij is nog steeds niet thuisgekomen blijkt uit de reacties van gisteren en vandaag.

Aanzien de pagina een groter bereik dan de Facebook groep heeft, deel ik dit bericht hier in de hoop dat iemand Knor herkent want eigenaar mist hem.

Mocht je Knor onderdak of eten geven, wil je hier dan mee stoppen. Zo kan je helpen dat hij weer naar huis toe zal gaan. Hij is namelijk geen zwerfkat.

aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 63

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Courzandseweg 63, 3089PG, het met spoed rooien van een aangetaste iep (aanvraagdatum 17-08-2020, dossiernummer OMV.20.08.00239)

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Hacon Container B.V. (9999166808)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 17 februari 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Hacon Container B.V. voor de inrichting aan de Bunschotenweg 131, 3089 KB Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor opslag, verhuur en reparatie van lege containers en transportchassis.

 

De aanvraag betreft het incidenteel parkeren van maximaal 6 niet gereinigde vervoerseenheden bestemd voor gevaarlijke stoffen en het meer dan 24 uur parkeren van deze vervoerseenheden.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van

13 augustus 2020 tot en met 23 september 2020 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1,

3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999166808.

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) droogdokweg 92

Ontwerp-beschikking

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende

ontwerp-beschikkingen zijn genomen:

 

1. ernst en spoed is vastgesteld op grond van artikel 29 en 37 Wbb voor ´s-Gravenweg 654 gemeente Kralingen sectie D nummer 10432 (gedeeltelijk) (Zaak ID 9999183450)

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikkingen (1) binnen zes weken zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kunt u contact via info@dcmr.nl. tel. 010-2468000.

 

De ontwerp-beschikkingen (1) en de stukken liggen ter inzage:

– bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000.

 

Beschikking verkort

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:

 

2. ernst en spoed is vastgesteld en er is ingestemd met een deelsaneringsplan op grond van artikel 29 en 37 en 39 juncto 40 Wbb voor de Droogdokweg 92, gemeente Charlois, sectie A nummers 3815 en 3816 (beide geheel) en 3899 en 4456 (beide gedeeltelijk). (Zaak ID 9999183703)

3. er is ingestemd met een locatiebeheerplan op grond van artikel 39 juncto 40 Wbb voor de Slachthuisweg 30, gemeente Hoek van Holland, sectie C nummers 317, 364, 408 t/m 410 en 415 (alle geheel) en 375, 378, 413 en 414 (alle gedeeltelijk). (Zaak ID 9999177440)

 

Het College van burgemeester en wethouders bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor de saneringsverslagen voor de navolgende locaties:

 

4. Noordsingel 115 (Zaak ID 9999177629)

5. Schipholstraat vm 76-80 (Zaak ID 9999181882)

6. C.N.A. Looslaan 9 (Zaak ID 9999184394)

7. Oude Maasweg 6 (Weegbrugweg) (Zaak ID 9999175137)

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen (3 t/m 7) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000.

 

Rotterdam, 29 juli 2020

 

Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

 

 

Uitkomst enquête Watertaxi

Beste medebewoners op Heijplaat,

Wijplaat wil de 313 mensen bedanken voor het invullen van de enquête of flyer betreffende het vervoer over water .

We hebben de uitkomst van de enquete gedeeld met de gemeente en zijn in afwachting van hun reactie. Samen met een groep vrijwilligers zijn we hard bezig om vervolgacties uit te zetten.

We houden jullie op de hoogte!

Namens Wijplaat, jullie bewonersbelangen vereniging.

Aangevraagde omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 21

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 21, 3089JW, interne verbouwing waarbij diverse ruimtes worden toegevoegd t.b.v. de onderwijsinstelling. Daarnaast wordt er een deur geplaatst in de bestaande scheidingswand. Gemeentelijk monument. Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (aanvraagdatum 24-06-2020, dossiernummer OMV.20.06.00508).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Brand Waalhaven blussen duurt nog uren.

20:56 Er is een tweede NL-Alert bericht verstuurd, omdat het blussen van de brand nog uren zal duren. De rook van de brand trekt vanaf de Waalhaven richting Charlois en het centrum van Rotterdam.

20:57 In het bericht wordt iedereen gevraagd die last heeft van de rook (of de stank) ramen en deuren te sluiten en eventueel ventilatiesystemen uit te schakelen. De hulpdiensten doen hun uiterste best om de overlast te beperken.

21:59 In de omgeving rijden ploegen van de brandweer rond om de rook- en stankoverlast in kaart te brengen.

Brand met veel rook schip Waalhaven.

16:57 Brand met rook vanaf schip in de Waalhaven Rotterdam. Als u last heeft van de rook, ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit.

17:25 Aan boord van het schip zit metaalschroot dat in de brand staat. De luiken zijn momenteel gesloten om de rookoverlast te beperken en de brandweer onderzoekt de blusmogelijkheden.

18:11 Ervaart u stankoverlast? Sluit ramen en deuren, schalen de ventilatie uit en houdt de berichtgeving in de gaten.

Verleende omgevingsvergunning Ophemertstraat 90

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 90, 3089JE, bevat het onderdeel milieu, milieuneutrale verandering ten behoeve van het herinrichten van het terrein. (datum besluit 18-06-2020, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.20.05.00372).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.