Verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45 monument


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 maart 2023, 14:32

HEIJPLAAT

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 45, 3089JW, gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b), dat onderdeel uitmaakt van het complex Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM).

Het RDM-complex ligt in het rijk beschermde stadsgezicht Heijplaat. Het project betreft wijziging van de gevels en inrichting (datum besluit 15-02-2023, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.08.00064) 

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

Externe link: www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. 

Deze kunt u aanvragen via Externe link: www.DigiD-code, respectievelijk Externe link: www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een antwoord