Kennisgeving conceptvergunning “Distributiecentrum Bunschotenweg 160”


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum aan de Bunschotenweg 160, 3089 KC Rotterdam. Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage bij: – Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241) Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten uit uw buurt’. Zienswijzen Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.19.03.00017. Na telefonische afspraak (14010) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden. Rotterdam, 12 november 2019   Burgemeester en wethouders voornoemd

Geef een reactie