Kennisgeving beschikking maatwerk Blbi Rotterdam 2019 – Ontwatering


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 23 december 2019, 18:12

Activiteitenbesluit milieubeheer   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.   Op 11 november 2019 hebben wij een melding ingevolge Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van Stadsontwikkeling Rotterdam. Deze melding heeft betrekking op het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering voor het project ‘Het Nieuwe Dorp’, gelegen in de driehoek Heysekade – Courzandseweg – Eemhavenweg in Charlois. Daaruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften stellen.   Deze melding is ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen en heeft betrekking op een lozing die langer duurt dan 26 weken. Dat betekent dat in plaats van het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. Wij hebben het ingediende verzoek dan ook aangemerkt als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot de tijdsduur en het debiet van de lozing.   Het besluit is op 12 december 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.   Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.   Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.     Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999149217.

Geef een reactie