BESLUIT VERKEERSMAATREGEL


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 15 december 2016, 17:39

Instellen 30 km/u zone, intrekken voorrangsregime, intrekken voorrangsregime – kruispunt Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat    Charlois – Diverse verkeersmaatregelen Eemhavenweg Heijplaat Kenmerk/16/0508928 Corsanummer/AS16/15540 De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

dat onderhavig verkeersbesluit het kruispunt Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat in Heijplaat betreft – dat de Eemhavenweg heringericht is, waardoor de gebiedsontsluitingsfunctie van de Eemhavenweg tussen de kruising – dat bovengenoemd weggedeelte alleen nog toegankelijk is voor fietsers, voetgangers en calamiteiten verkeer; – dat door de herinrichting de Eemhavenweg tussen de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en de kruising Arie Den Toomweg-eemhavenweg, meer een verblijfskarakter krijgt; – dat het gewenst is om, gelet op bovenstaande herinrichting, onderstaande verkeersmaatregel op te heffen;
  • voorrangsregime Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat door het verwijderen van de markering, haaientanden, B06 en B03;
– dat het gewenst is om, gelet op bovenstaande herinrichting, meerdere verkeersmaatregelen in te stellen; – voorrangsregime op het (brom)-fietspad ter hoogte van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat, waarbij (brom)-fietsers voorrang genieten op bestuurders komende vanaf de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en Courzandseweg; – 30 km/u zone op de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en beginnend op 30 meter ten oosten van de kruising, sluit aan op de al bestaande 30 km/u zone ten noorden en zuiden van desbetreffend weggedeelte; – dat de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekken tot: – het verzekeren van de veiligheid op de weg; – het beschermen van weggebruikers en passagiers; – het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; – dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam; – dat het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissie Charlois is voorgelegd en afziet van zijn adviesrecht als bedoeld in artikel 27 Verordening op de gebiedscommissies 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Buitenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd (gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewijzigd) omdat het gaat om een kleine aanpassing van een bestaand besluit; – dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam; gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd);   BESLUIT:   namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,   Tot het intrekken van alle bestaande van toepassing zijnde besluiten waarin toentertijd is besloten tot het instellen van een voorrangskruising op het volgende kruispunt; – Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat;  Tot het instellen van een voorrangsregime door het plaatsen van B06 en haaientanden (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op het bromfietspad ter hoogte van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat, waarbij (brom)-fietsers voorrang genieten op bestuurders komende vanaf de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat en Courzandseweg;  Tot het instellen van een 30 km/u zone, door het plaatsen van A01-30-ZB en A02-30-ZE als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op ca. 30 meter ten oosten van de kruising Courzandseweg-Eemhavenweg-Koedoodstraat op de Eemhavenweg.   Te bepalen dat de bij dit besluit behorende tekeningen met kenmerk “Voorstel nieuwe entree verblijfsgebied Heijplaat” integraal onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.   De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.   Rotterdam, 1 december 2016   Namens het college van Burgemeester en Wethouders de directeur van het cluster Stadsontwikkeling, voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,     S.M. Leijten-Adams     Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.   Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: – naam en adres van de indiener – datum bezwaarschrift – de gronden van het bezwaar – een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.   Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: Het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.   U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar   U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.