Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) saneren Eemhavenweg 10

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) saneren Eemhavenweg 10

Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 13 mei 2020, 19:42

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen van:   1. Rotterdam Steenzetbedrijf B.V. d.d. 30 april 2020. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Eemhavenweg 10, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.   Ontwerp-beschikking Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerp-beschikking is genomen:   2. er is ingestemd met een evaluatieverslag op grond van artikel 38 lid 1 en 39c Wbb voor de Theemsweg (leidingtracé knelpunt 41 en 49) gemeente Rotterdam 12e afdeling sectie AK nummers 1252 en 1256 (beide gedeeltelijk) (Zaak ID 9999173417)   Zienswijzen Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikking (2) binnen zes weken zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kunt u contact via info@dcmr.nl. tel. 010-2468000.   De ontwerp-beschikking (2) en de stukken liggen ter inzage: – bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000.   Het College van burgemeester en wethouders bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor het saneringsverslag voor de navolgende locatie:   3. Hooglandstraat 131-143 (Zaak ID 9999171006)   Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking (3) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.   Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000.   Rotterdam, 13 mei 2020   Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer Concerndirecteur Stadsontwikkeling Ontwerp-beschikking Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 2468000.   Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de ontwerp-beschikking te kunnen reageren.     Beschikking Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 2468000. Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om de stukken in te kunnen zien.   Gezien de beperkte tijd om een beroepsschrift in te kunnen dienen, merken wij op dat het voor u wenselijk kan zijn om een voorlopig beroepsschrift (zogeheten ‘pro forma beroepsschrift) bij de rechtbank in te dienen waarbij u verzoekt om extra tijd om eventuele nadere gronden in te mogen dienen. Als reden kunt u opgeven dat u vanwege het niet digitaal kunnen inzien, niet in staat bent geweest om (tijdig) van de stukken kennis te nemen.

Geef een reactie