Beschikking Wet natuurbescherming, havengebied te Rotterdam ontheffing opzettelijk vangen meeuwen


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 13 mei 2020, 19:45

Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk vangen van de kleine mantel-, storm- en zilvermeeuw, alsmede het rapen en onder zich hebben van eieren van deze meeuwensoorten i.v.m. een experiment in het havengebied. De locatie betreft havengebied te Rotterdam. Bezwaar De beschikking is op 1 mei 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 12 juni 2020 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00568233. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Geef een reactie