Beschikking Wet natuurbescherming, havengebied te Rotterdam

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Beschikking Wet natuurbescherming, havengebied te Rotterdam

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 13 mei 2020, 19:39

Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de op 1 mei 2020, kenmerk ODH-2020-00044293, verleende ontheffing te wijzigen. De wijziging betreft het verplaatsen van volledige legsels in plaats van maximaal 2 eieren per nest. De locatie betreft havengebied te Rotterdam. Bezwaar De beschikking is op 8 mei 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 19 juni 2020 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00581192. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Geef een reactie