Kennisgeving ontwerpbeschikking J.C. Meijers beheer B.V. (9999144241)


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 15 april 2020, 19:29

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben het voornemen de op 18 november 1994 met kenmerk 401489, 6 januari 2006 met kenmerk 401489, 20 juli 2007 met kenmerk 20263665 en 5 november 2018 met kenmerk 999988667_9999520650 aan J.C. Meijers beheer B.V. verleende vergunningen voor de inrichting aan de Heijplaatweg 10, 3089 JC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.   De inrichting betreft een stuwadoorsbedrijf voor de op- en oververslag van (zee)containers..   Deze ambtshalve wijziging betreft het vaststellen van de capaciteit van de inrichting naar aanleiding van de ingediende kwantitatieve risico-analyse (QRA) alsmede het wijzigen van enkele voorschriften om een hoger veiligheidsniveau buiten de inrichting te waarborgen.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 april 2020 tot en met 27 mei 2020 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00. Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999144241.  

Geef een reactie