Gewijzigde vergunning Suez nog niet in werking

Het bedrijf Suez op Heijplaat, Rotterdam, is het niet eens met de recente opgelegde wijzigingen van hun omgevingsvergunning. DCMR Milieudienst Rijnmond wijzigde namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de vergunning om zo het vliegenprobleem op Heijplaat verder aan te kunnen pakken. Het bedrijf heeft hiertegen beroep ingediend en tevens de rechter verzocht de gewijzigde vergunning te schorsen tot dat er een uitspraak is gedaan in het beroep. De gewijzigde vergunning is daarom nog niet in werking.

 

Op 18 mei aanstaande buigt de rechter zich over het schorsingsverzoek. De uitspraak volgt binnen enkele weken. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van het beroep zal plaatsvinden.

 

Gewijzigde vergunning

Om het vliegenprobleem aan te pakken is er door DCMR een aangepaste versie gemaakt van de vergunning voor Suez. In deze vergunning staat specifiek en concreet aangegeven wat Suez moet doen om het aantrekken, de ontwikkeling en verspreiding van vliegen zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Verzoek om voorlopige voorziening en beroep

DCMR heeft deze wijzigingen ‘ambtshalve’ opgelegd, dat wil zeggen eenzijdig vanuit de overheid. De wet biedt deze mogelijkheid. Suez heeft bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) ingediend en beroep aangetekend tegen deze ambtshalve wijziging van hun vergunning. In het schorsingsverzoek en beroepsschrift zet het bedrijf uiteen waarom het de wijziging van de vergunning niet terecht vindt.

 

Hoe nu verder?

De rechter zal waarschijnlijk pas over enkele maanden een inhoudelijk oordeel geven over de vergunning in de zogeheten ‘beroepszaak’. Op 18 mei zal de rechter zich buigen over wat in de tussentijd moet gebeuren. Als de rechter de gewijzigde vergunning in stand houdt dan treedt deze direct in werking. Kiest de rechter voor schorsing dan blijft de gewijzigde vergunning ongeldig en geldt de ‘oude’ vergunning. Dit zal zo zijn totdat de rechter uitspraak doet in de beroepsprocedure.

 

 

Herdenking 4 mei 2021

Beste mensen;

De herdenking op Heijplaat mag doorgang vinden, echter met een beperkt aantal genodigden, namelijk 50 personen.

Meer mensen mogen we niet toelaten.

Wij willen iedereen (die geen uitnodiging heeft ontvangen) in de gelegenheid stellen om als zij dat willen toch bloemen bij het monument te leggen. Dit kunnen zij doen op 4 mei vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.

Namens de commissie der Gevallenen Heijplaat

Goof van der Stoep

Kennisgeving beschikking Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. (9999203524)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op 24 november 2006 met kenmerk 20273518/423564 aan Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Bunschotenweg 58, 3089 KC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

 

Het betreft een inrichting voor een scheepsbevoorradingsbedrijf met kantoren, loodsen en open terrein.

 

Het Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen (hierna: CRP) wordt vervangen door het systeem ‘Operationele Informatie bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen’ (hierna: OIGS). De voorschriften voor de registratie van gevaarlijke stoffen worden omwille hiervan ambtshalve aangepast.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999203524.