Twee parkeerplaatsen aangewezen als parkeerplaatsen met specifiek doel om elektrisch op te laden op Heysekade

Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Heysekade 22/00 17729 AS 22/09145

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

• dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;
• dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;
• dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;
• dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Heysekade;
• dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;
• dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;
• dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Heysekade, ter hoogte van het Rimonpad, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:
• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
• dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;
• dat afstemming heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

Besluit:
• Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Heysekade, ter hoogte van het Rimonpad, ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
• Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord OB20 ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De firma EQUANS wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Rotterdam, 25 augustus 2022
Namens het College van Burgemeester en Wethouders de directeur Stadsontwikkeling,
voor deze, het hoofd Afdeling Mobiliteit
M.A. van Kruiningen

Niet eens met dit besluit?
Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,
faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

· uw naam, adres en handtekening;
· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
· de datum waarop u bezwaar maakt;
· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
· de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,
die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

Kennisgeving ontwerpbeschikking De Haas Rotterdam B.V. uitbreiding bestaande inrichting en overname deel loods Franklin Offshore Europe B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 4 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Peutz B.V., namens De Haas Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de Scheepsbouwplein 3, 3089 JX te Rotterdam

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft een uitbreiding van de bestaande inrichting en de huidige activiteiten met een nieuw buitenterrein en de overname van een deel van de bestaande loods van Franklin Offshore Europe B.V.

De inrichting betreft een scheepswerf. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 25 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266849 en het OLO-nummer 6785597.

Jeu de boules

Met ingang van 26 augustus is er elke vrijdag van 14:00 uur tot 16:00 uur gratis Jeu de Boules tussen de zwarte flat en de skatebaan, tenzij het regent. De bedoeling is dat het door blijft gaan totdat het in de herfst te koud gaat worden.

Neem uw eigen set ballen alstublieft mee. Voor degenen die er geen hebben en die toch mee willen doen, er zijn een aantal extra sets beschikbaar.

Er staat een bankje in de buurt, maar u kunt ook uw rollator of eigen klapstoel meenemen.

Natuurlijk kunt u daar ook gewoon op een andere dag Jeu de Boules gaan spelen.

Hopelijk tot vrijdag!

Huiskamer 2.0

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 51

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 51, 3089PE, Ombouw pand vanwege opvang vluchtelingen Oekraïne (aanvraagdatum 16-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00172).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

Nieuwsbrief aanleggen Parkeerplaatsen STC-KNRM

Geachte bewoner,

Vanaf maandag 22 augustus gaat er gestart worden met het aanleggen van extra parkeerplaatsen op het terrein van STC-KNRM. De parkeerplaatsen zijn voor de cursisten en medewerkers van STC- KNRM met als doel de parkeerdruk in de omgeving te beperken.

Na de herinrichting zijn er ruim 100 parkeerplaatsen beschikbaar.

In verband met de aanleg van de parkeerplaatsen kan STC-KNRM tijdelijk geen gebruik maken van het volledige parkeer terrein en zal de parkeerdruk in de omgeving tijdelijk hoger zijn. STC-KNRM zal haar cursisten en medewerkers verzoeken zoveel mogelijk op de Eemhavenweg en niet in het “Nieuwe dorp” te parkeren. Volledig te voorkomen is dat echter niet.

De werkzaamheden zullen in 3 fases worden uitgevoerd en in totaal circa 6 a 7 weken duren.

De parallelweg aan de Heysekade zal gedurende de werkzaamheden als leveranciersroute worden gebruikt. Dit omdat de ingang aan de zijde van de Quarantaineweg is afgesloten.

Wandelen over het terrein is gedurende de werkzaamheden niet mogelijk / toegestaan.

De werkzaamheden worden begeleid door Cees Pap. Mochten er gedurende de werkzaamheden vragen zijn dan kunt u hem benaderen via 06-12797561 of via c.pap@portofrotterdam.com

Van 5 t/m 25 september neemt collega André Riethoff het van Cees Pap over ivm vakantie. U kunt dan Andre bellen 06-51513103 of via a.riethoff@portofrotterdam.com

Met vriendelijke groet,

Arjan Hoefnagels
Gebiedsmanager Port of Rotterdam

Aangevraagde omgevingsvergunning Barge Center Waalhaven B.V.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waalhaven W.z. 62, 3089KR, renovatie, vervangen asfalt, archeologische werkzaamheden, plaatsen nieuwe reiniging stations en hekwerk (aanvraagdatum 29-07-2022 , dossiernummer OMV.22.07.00448).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking SJR Construction B.V. de wijziging van de inrichtingsgrenzen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 24 december 2021een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van SJR Construction B.V. voor de inrichting aan de Gieterijweg 31, 3089 JZ te Rotterdam

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft: de wijziging van de inrichtingsgrenzen; de uitbreiding van de reguliere werkzaamheden en capaciteiten; het conserveren en (grit)stralen van tanks, appendages en (hulp)constructies in de buitenlucht.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 11 augustus 2022 tot en met 21 september 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266988 en het Olo nummer: 6585301.

Kennisgeving aanvraag Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. Plaatsen opslag container

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

Bedrijf : Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.
Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen
Voor : Opslag container worden geplaatst ten behoeve van de opslag van scheepsbenodigdheden.
Aanvraagdatum : 3 augustus 2022
OLO nummer : 7102761
Zaaknummer : 1570435

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-straat 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).RDM-straat 1, 3089JS, organiseren van festival (aanvraagdatum 02-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00028).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde omgevingsvergunning plaatsen reclame Scheepsbouwweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 45, 3089JW, plaatsen reclame (aanvraagdatum 04-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00064).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 

MS Rotterdam passeert vanmiddag het Quarantaine strand

Vanmorgen is ms “Rotterdam” (VII) van de Holland-Amerika Lijn (HAL) aangekomen in Rotterdam. Het is een kort bezoek, want vanmiddag rond 17.00 uur vertrekt ze weer naar Eidfjord.

Rond 17:30 uur zal ze hierdoor te zien zijn vanaf het Quarantaine strand om rond 19:00 uur het zeegat te kiezen bij Hoek van Holland.

Volgende week (21 augustus), die week erop (28 augustus) en 11 september is ze aan de kade bij Cruise Port Rotterdam.

Vorig jaar (30 mei) is het schip door Prinses Margriet gedoopt, toen nog met een besloten ceremonie aan de Wilhelminakade door de toenmalige Corona maatregelen. De Rotterdam VII is het grootste schip van de HAL tot nu toe. Het vlaggenschip heeft een lengte van 297 meter en heeft accommodatie voor 2668 passagiers in 1340 hutten. In maart 2019 werd begonnen met de bouw van de voorschip-sectie op een werf bij Palermo (Italië) en in oktober 2020 werd het in aanbouw zijnde ms “Rotterdam” het bouwdok uitgevaren naar de afbouwkade van de Fincantieri werf in Marghera bij Venetië.

Skateparkje aan de Courzandseweg

Vanaf gisteren zijn er in Heijplaat zes mooie losse streetobjecten te skaten!

In het parkje aan de Courzandseweg (naast de Heyse Blick), heeft Jeroen van der Sluis in opdracht van de Gemeente Rotterdam de obstakels gebouwd. De obstakels zijn zo geplaatst dat vanuit bovenaanzicht de objecten in de vorm van de karakteristieke vorm van Heijplaat gepuzzeld kunnen worden. Het concept is door studio Klinkenberg gemaakt en samen met een aantal lokale skaters tot het skate-ontwerp van Renver Designs gekomen.

Klik op de Instagram berichten om meer foto’s te zien.

Zondag 14 augustus: Dockyard’s stoomslepersdag

VAAR MEE MET STOERE STOOMSLEPERS

Het weekend van 13 en 14 augustus staat in het teken van de Dockyard’s. Naast de ‘Dockyard V’ van het maritiem museum zijn er dit weekend twee andere Dockyard’s van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) te gast.

Zaterdag 13 augustus zijn de schepen te bewonderen aan de gastensteiger van het maritiem museum. Tijdens de Dockyard’s stoomslepersdag, op zondag 14 augustus, kun je een vaartocht maken naar Heijplaat voor een rondleiding door dit bijzondere dorp en een bezoek aan het beroemde havencafé Courzand.

Programma

Vertrek vanuit museumhaven om 12:30u.
Rondleiding door Heijplaat en koffie met taart bij het beroemde havencafé Courzand.
Aankomst in de Maritiem Museum Haven om 16:30u.

Rondvaart incl. lunch, rondleiding en koffie met taart € 49,50, Kinderen van 8 t/m 15 jaar € 24,50.

Boek hier je ticket voor de Dockyard’s stoomslepersdag >

Vervallen halte en gewijzigde route bus 68 1 – 4 augustus

Van: 1 augustus 2022 05:00 
Tot: 4 augustus 2022 17:00 

I.v.m. de afsluiting van Sirrahstraat rijdt bus 68 van 1 aug t/m 4 aug een gewijzigde route en heeft een vervallen halte. 

Normale route richting RDM Heijplaat. 

Richting Zuidplein eigen route tot Rondolaan dan via Zaandijkstraat, Steefkerkstraat, Aurorastraat, Couzandseweg eigen route. 

Vervallen halte bus 68 richting RDM Heijplaat:

– Geen

Vervallen halte bus 68 richting Zuidplein:

– Neptunusstraat 

Vervangende halte 68 richting Zuidplein:

– Geen

Verleende omgevingsvergunning Blue Marine Yard Services B.V. aanpassen maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen

Kennisgeving beschikking Blue Marine Yard Services B.V. 1465298

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Blue Marine Yard Services B.V.

Locatie : Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aanpassen van de maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen, zodat de lage drempelwaarde van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) niet wordt overschreden

Aanvraagdatum : 22 juni 2022

Besluitdatum : 20 juli 2022

Bekendmaking : 20 juli 2022

Olo nummer : 7071481

Zaaknummer : 1465298

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1465298 en het Olo nummer: 70

Voornemen wijziging omgevingsvergunning N+P

Kennisgeving ontwerpbeschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1543420

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922 aan N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam verleende vergunning krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval.

Deze ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de omgang met zeer zorgwekkende stoffen, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3).

Deze ambtshalve wijziging betreft tevens een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning met betrekking tot de BBT-conclusies afvalbehandeling 2018 naar aanleiding van de publicatie van het EU uitvoeringsbesluit 2018/1147 van 10 augustus 2018.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 28 juli 2022 tot en met 22 september 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292305.

Verleende aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten Courzand

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten te verlenen voor:

Adres: Courzandseweg 40 3089PE Rotterdam

Geldig vanaf: 20-07-2022

Geldig tot en met: 20-07-2027

Kenmerk: 0599ESUITE3834822022

Datum verzending besluit: 20-07-2022

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horecavergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 – 267 63 00.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Externe link: Digid.nl, respectievelijk Externe link: eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven

Zomerdansjes in de vakantie

In de zomervakantie is de dansschool gesloten, maar dat weerhoudt ons niet om nog wat ‘zomerdansjes’ te doen in de vakantie! Diverse workshops door verschillende docenten voor alle leeftijden! Van disco tot aan afro, Nijntje’s dansfeest, dance workout, boyz only en streetdance!! De workshops zullen gegeven worden op het RDM voetbalveld. Wij verzorgen tevens een lunch voor de workshop deelnemers zodat je maximale energie hebt voor niet alleen de dansworkshops, maar ook voor de andere aanwezige (/spelletjes)activiteiten!!

NB: Voor niet-leden van de Dansschool wordt er een kleine bijdrage van €2,50 gevraagd per workshop i.v.m. huur van de docenten deze dag. Aanmelding kan ter plaatse.
Let op! Alle overige spelactiviteiten zijn gratis voor iedereen! 🎉🤩

Dansen jullie mee?

verleende omgevingsvergunning nabij Bunschotenweg 180 wijzigen kantoor

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Bunschotenweg 180 , 3089KC , Het project betreft de wijziging van de kantoor van de reeds verleende vergunning met kenmerk OMV.19.03.00017. (datum besluit 12-07-2022 , op dezelfde dag verzonden ,dossiernummer OMV.22.05.00010 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden. 

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 kappen 10 populieren

Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Rondolaan 125 – OMV.22.07.00164

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Rondolaan 125, 3089PR, kappen van 10 populieren langs de Rondolaan i.h.k.v. gefaseerd vervangen populieren voor klimaatbestendige en duurzame bomen. Het aanvraagformulier en foto’s zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 11-07-2022, dossiernummer OMV.22.07.00164).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verbod stadsdieren te voeren

Het is in Rotterdam niet meer toegestaan om stadsdieren zoals eenden, ganzen en duiven te voeren. Dit mag u sinds 1 juli nergens meer in de openbare ruimte doen.

Samen de eendjes voeren, je laatste frietje aan de duiven geven of oud brood en andere etensresten op straat achterlaten voor de vogels. Het is goed bedoeld. Rotterdammers willen zo de dieren helpen en geen voedsel verspillen. Maar brood en etensresten maken de stadsdieren te zwaar of ziek. Brood bijvoorbeeld bevat te veel zout en etensresten die overblijven trekken ratten, muizen, meeuwen of andere plaagdieren aan. Die zorgen weer voor veel overlast in de wijk door lawaai of agressief gedrag. En waar veel dieren samenkomen, wordt ook veel gepoept. Dit belandt samen met het brood en andere etensresten in het water wat zorgt voor algen en bacteriën die het water vervuilen. Dat maakt de dieren ook ziek. Om al deze redenen is een stadsbreed voederverbod nodig. Het voederverbod geldt niet voor particuliere tuinen en vissers met een geldige sportvisakte.

In deze video legt boswachter Alisa Troost waarom het voeren van stadsdieren niet goed is.

Handhaving
Sinds 1 juli geldt het voederverbod voor heel de stad. Dat betekent dat u nergens meer in de openbare ruimte eenden of andere stadsdieren mag voeren. Voorlopig krijgt u nog geen boete wanneer u dit wel doet. Handhavers gaan met u in gesprek en vertellen waarom het voeren van dieren slecht is en dus niet meer mag. Als dit niet werkt, riskeren Rotterdammers een boete van 100 euro.

Dieren voeren in de kinderboerderij
(Groot)ouders die met hun (klein)kinderen de dieren willen voeren kunnen hiervoor naar de kinderboerderijen in de stad. Rotterdammers die hun etensresten en oud brood toch een goede bestemming willen geven: oud brood kan in één van de 130 broodbakken die in de stad staan. Overige etensresten kunnen in de gfe+t-huiscontainer of in de gfe-wijkcontainer die op steeds meer plekken in de stad staan.

Omgevingsvergunning 18 woningen nabij Corydastraat 41 fase 6 het verborgen geheim

Gemeenteblad 2022, 317120 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Corydastraat 41, 3089TA, oprichten van 18 grondgebonden woningen. Het gaat om fase 6 van het project Het Verborgen Geheim. Het woningblok bestaat uit 3 bouwlagen. De dakrand ligt op een hoogte van circa 9 meter. Omdat het project in strijd is met de regels van het bestemminsplan ‘Parapluherziening parkeernormering Rotterdam’ wordt de aanvraag ook aangemerkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (datum besluit 07-07-2022, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.04.00016).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.