Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 160 bouwen van een fietsenhok op de parkeerplaats

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 5.1. Omgevingswet).

Bunschotenweg 160, 3089KC, bouwen van een fietsenhok op de parkeerplaats (aanvraagdatum 15-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00155).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Rondolaan 149 realiseren van een dakkapel op het voordakvlak

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Rondolaan 149, 3089PR, realiseren van een dakkapel op het voordakvlak (datum besluit 07-03-2024, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.24.02.00127).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website.

www.rotterdam.nl/bezwaar-overig-indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.DigiD-code, respectievelijk www.eherkenning.nl

Waalhaven Maas Cleanup

Tijdens de Maas Cleanup ruimen vele honderden vrijwilligers op in de Nederlandse delta, vanaf Eijsden in Limburg tot aan de riviermonding in Zuid-Holland. Als opwarmer voor de grote dag heeft Zwerfie Rotterdam op vrijdag 22 maart een superleuke opruimlocatie in petto, namelijk de oever van een containerterminal aan de Waalhaven.

Ze maken een bijzondere oever schoon, omdat de plek binnen de hekken ligt van een containerterminal. Dat betekent dat ze binnen douanegebied zijn waar onverwacht kan worden gecontroleerd (op uithalers bijvoorbeeld).

Ga jij samen met Zwerfie Rotterdam deze bijzondere locatie opruimen?

Vanwege een beperkt aantal deelnemers is aanmelden voor deze opruimactie verplicht. dat doe je via deze link.

Het is mogelijk dat je om legitimatie wordt gevraagd, maar de kans daarop is wel bijzonder klein. Zorg voor de zekerheid dat je een id-bewijs bij je hebt. Op het terrein is het dragen van veiligheidshesjes verplicht. Zwerfie Rotterdam zorgt voor alle opruimmaterialen, ook voor de hesjes. Jij voor stevige schoenen, want de ondergrond is ongelijkmatig.

De ingang van Barge Centre aan de Waalhaven zit een beetje verstopt, namelijk tegenover de Shell pomp met de bocht mee.

📆 22 maart
⏰ 10:00 – 12:00 uur
📍Barge Center Waalhaven

Notificatie Vox Amalia

Naam Schip Vox Amalia
Lengte – breedte
158 x 36m
Kadenummer
1
Aankomst
11-03-2024
Vertrek
17-03-2024
Korte beschrijving werkzaamheden
Diverse werkzaamheden
Contactinformatie bij hinder 010-2940857, optie 5
Aanvullende informatie
N.v.t.

Franklin Offshore Europe zal te allen tijde proberen de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de overlast voor omwonenden minimaal is qua intensiteit en tijdsduur. Door middel van dit schrijven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren aangaande aankomst en vertrek van bezoekende schepen. Ook zullen wij proberen aan te geven of er mogelijk helaas toch tijdelijk (geluids-)overlast is te verwachten ondanks alle maatregelen en aanpassingen, waarvoor bij voorbaat ons excuus. Wij zullen dit altijd proberen te voorkomen dan wel te minimaliseren. Mocht u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch overlast ervaren, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via bovenstaand telefoonnummer.

2020308 – Notificatie Vox Amalia

Notificatie Vox Amalia

Naam Schip Vox Amalia
Lengte – breedte
158 x 36m
Kadenummer
1
Aankomst
11-03-2024
Vertrek
17-03-2024
Korte beschrijving werkzaamheden
Diverse werkzaamheden Contactinformatie bij hinder 010-2940857, optie 5
Aanvullende informatie
N.v.t.

Franklin Offshore Europe zal te allen tijde proberen de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de overlast voor omwonenden minimaal is qua intensiteit en tijdsduur. Door middel van dit schrijven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren aangaande aankomst en vertrek van bezoekende schepen. Ook zullen wij proberen aan te geven of er mogelijk helaas toch tijdelijk (geluids-)overlast is te verwachten ondanks alle maatregelen en aanpassingen, waarvoor bij voorbaat ons excuus. Wij zullen dit altijd proberen te voorkomen dan wel te minimaliseren. Mocht u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch overlast ervaren, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via bovenstaand telefoonnummer.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Victorieuxstraat 104

Het appartement met 2 slaapkamers ligt op de eerste verdieping van ‘Het Waterschip’ en heeft vloerverwarming over de hele verdieping. Op het binnenterrein heeft u een eigen parkeerplaats voor een motorvoertuig (verplicht af te nemen à € 18,58 per maand)
Voor het stallen van fietsen is op de begane grond een afgesloten gezamenlijk fietsenberging.

Vanaf 5 maart tot en met 10 maart 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen).

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Ontwerpbesluit tot aanwijzing containerlocaties in het Nieuwe Dorp, Heijplaat (Charlois)

De Concerndirecteur Stadsbeheer, Gelet op:

1. Artikel 4 Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009

2. Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018

3. Bouwbesluit 2020

4. De Richtlijn ‘Toegankelijke Buitenruimte’ van 2 mei 2018

5. Het ‘Programma van Eisen locaties ondergrondse containers’ uit 2018

6. De Grondstoffennota 2023-2026

Overwegende:

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 4 lid 2 Afvalstoffenverordening aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker(s) van één of meerdere percelen plaatsvindt.

2. Deze aanwijzing is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018.

3. Ondergrondse containers zijn zo vormgegeven dat enkel de inworptrommel zichtbaar is, zodat de containers het straatbeeld zo min mogelijk beïnvloeden.

4. Stankoverlast van restafval is bij ondergrondse restafvalcontainers tot een minimum gereduceerd vanwege het technisch ontwerp van de inworptrommel en de relatief koele opslag van het afval onder straatniveau.

Namens burgemeester en wethouders heeft de Concerndirecteur Stadsbeheer het voornemen de volgende locatie aan te wijzen:

straathuisnummer of
nadere omschrijving
afvalsoort
Corydastraat Hoek VictorieuxstraatRestafval (524)
Duivendrechtstraat Hoek Moordrechtstraat Restafval en papier (517)
HeysekadeHoek Moordrechtstaat Restafval en papier (519)

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de locatie op bijgaand kaartje.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking op www.overheid.nl naar keuze mondeling of schriftelijk hun zienswijzen uiten.

Schriftelijke zienswijze

Belanghebbende vermeldt in een schriftelijke zienswijze in ieder geval naam, adres, woonplaats, op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft en de reden van de zienswijze.

De schriftelijke zienswijze wordt gericht aan Stadsbeheer Schone Stad, t.a.v. Hoofd Inzameling en Hergebruik, Postbus 10902, 3004 BC, (zienswijzeSB@Rotterdam.nl)

Mondelinge zienswijze

Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een e-mail sturen naar zienswijzeSB@Rotterdam.nl, met het verzoek om gebeld te worden.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij:

1. Stadsbeheer, receptie Stadsbeheer Schoon, Kleinpolderplein 5, Rotterdam.

2. Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken zijn ook beschikbaar bij de bekendmaking op www.overheid.nl

Rotterdam, 1 maart 2024

De Concerndirecteur Stadsbeheer,

Voor deze,

De directeur Stadsbeheer Schone Stad,

Namens deze,

D.F.A. van den Elzen

Manager Beheer Inzamelmiddelen

exb-2024-9136

exb-2024-9137

Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhavenweg 78

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemhavenweg 78, 3089 KH, verbouwen van een bestaand pand (aanvraagdatum 19-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00195).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Datum publicatie 01-03-2024 09:00
Gemeenteblad 2024, 96764

Aangevraagde omgevingsvergunning kinderdagverblijf Victorieuxstraat 96

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 5.1. Omgevingswet).

Victorieuxstraat 96, 3089PX, wijziging van kantoor naar kinderdagverblijf (Kindercentrum De Kleine Haven) (aanvraagdatum 16-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00171).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Agenda en vergaderstukken Wijkraad Heijplaat 29 februari 2024

19:30 – 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heijsekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28 februari 2024 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 januari 2024

Bijlagen

2024-01-25_Wijkraad Heijplaat (formeel)_Besluitenlijst 42 KB

4.b Vaststellen 12 maands rapportage Jaar Actie Plan 2023 en Wijkverslag 2023

In verband met de deadlines voor het aanleveren bij de gemeente Rotterdam komt deze formele vergadering van 29 februari te laat, vandaar dat de wijkraad in de informele bijeenkomst van 8 februari deze stukken al heeft vastgesteld.

In verband met openheid en transparantie wordt dit agendapunt nogmaals voor deze formele vergadering geagendeerd, zodat een ieder kennis kan nemen van wat de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen

Aanbieding wijkverslag 2023 – WR Heijplaat 2 MB

4.c Jaar Actie Plan 2024
Eind 2023 is het concept jaaractieplan 2024 besproken in de wijkraad. Ambtelijk is hierover overeenstemming bereikt.

De wijkraad dient dit concept (uiterlijk 14 maart) aan te bieden aan het college van burgmeester en wethouders. Een format/concept brief hiervoor zal nog volgen.

Het college zal vervolgens (na de college retraite van april) definitief besluiten of alle acties doorgang kunnen vinden.

Bijlagen

Wijkraad rapportage wijkactieplan (concept) Heijplaat 2024 – 13-02-2024 (1) 49 KB

5 Bewonersinitiatieven

6 Ter bespreking:

6.a Besluit over Bewoners Initiatief Koningsdag 2024

De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Initiatief is reeds verzonden naar de aanvrager. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

Bijlagen

24-0082 Aanmeldformulier Beperkt Koninsdag 2024 792 KB
Beoordelingsformulier 24-0082 – Koningsdag 2024 235 KB

6.b Besluit over Bewoners Initiatief 40 jarig bestaan Kinderboerderij de Hey
Bijlagen

Beoordelingsformulier 24-0164 – 40 jarig bestaan en opening 234 KB
24-0164 verkort 109 KB

7 Ter informatie:

8 Rondvraag

9 Sluiting

Notificatie Siem Spearfish

Naam Schip Siem Spearfish
Lengte – breedte 121 x 23m
Kadenummer 1
Aankomst 23-02-2024
Vertrek 01-03-2024
Korte beschrijving werkzaamheden Diverse werkzaamheden
Contactinformatie bij hinder 010-2940857, optie 5
Aanvullende informatie N.v.t.

Franklin Offshore Europe zal te allen tijde proberen de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de overlast voor omwonenden minimaal is qua intensiteit en tijdsduur. Door middel van dit schrijven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren aangaande aankomst en vertrek van bezoekende schepen. Ook zullen wij proberen aan te geven of er mogelijk helaas toch tijdelijk (geluids-)overlast is te verwachten ondanks alle maatregelen en aanpassingen, waarvoor bij voorbaat ons excuus. Wij zullen dit altijd proberen te voorkomen dan wel te minimaliseren. Mocht u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch overlast ervaren, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via bovenstaand telefoonnummer.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Courzandseweg 20 B

Het betreft een hoekappartement op de 1e verdieping bereikbaar met trap.

Vanaf 19 februari tot en met 25 februari 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen). 

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Mijdrechtstraat 24

Het betreft een eengezinswoning liggend op de hoek met de Vestastraat.

Vanaf 16 februari tot en met 21 februari 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen). 

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Woonbron adverteert woning op Heijplaat – Alcorstraat 7

Het betreft een fijne kleine eengezinswoning met een ruime achtertuin.

Tuinonderhoud vinden wij belangrijk. Huurders met groene vingers genieten onze voorkeur.

Vanaf 5 februari tot en met 10 februari 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om op de advertentie te reageren via www.woonnetrijnmond.nl.

Heijplaters die voldoen aan de voorwaarden krijgen bij deze woning voorrang. U bent een Heijplater als u er woont en ingeschreven staat bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen).

Heeft u interesse, bekijk dan de advertentie en de voorwaarden op www.woonnetrijnmond.nl.

Proefstart wijkhub Heijplaat

De gemeente start 6 februari met een proef van 4 maanden met de wijkhub Heijplaat. U kunt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de Streefkerkstraat 16, de bestaande wijkpost van Woonbron.

Heeft u een vraag aan de gemeente of wilt u geld voor een buurtidee? Wilt u iets melden over uw omgeving? Kom dan langs in de wijkhub.

U krijgt er gelijk antwoord op uw vragen of hoort wie van de gemeente u op een later tijdstip verder kan helpen. Hier werken medewerkers van de gemeente die zich inzetten voor uw dorp, zoals de wijkmanager en wijknetwerker.

Meer informatie of vragen?
Bel de gemeente op telefoonnummer 14 010 (hoeft geen 010 voor). Vraag naar wijkmanager Victor Nagtegaal of wijknetwerker Amna Zulum.

U kunt binnenlopen zonder afspraak.

Mobiele wijkhub niet aanwezig
Omdat de gemeente 6 februari start met de proef met de wijkhub komt de mobiele wijkhub 6 februari niet naar Heijplaat. Heeft u een vraag voor de gemeente? Dan kunt u dinsdag 6 februari langskomen in de Streefkerkstraat 16.

Adres: Streefkerkstraat 16
Geopend van: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Webpagina www.rotterdam.nl/heijplaat

DHG verhuurt 22.000 m² terrein in Eemhaven in Rotterdam

DHG heeft begin 2024 een terrein van 22.000 m² aan de Eemhavenweg 131 in Rotterdam verhuurd aan een internationale logistieke dienstverlener. 

De huurovereenkomst heeft een tijdelijke duur van zes maanden en biedt ruimte aan de nieuwe huurder voor de tijdelijke buitenopslag van elektrische auto’s. Het terrein was eerder langjarig in gebruik als container depot. De huurder werd bij deze transactie geadviseerd door Ooms Bedrijfsmakelaars Rotterdam.

De beslissing om dit terrein tijdelijk te verhuren komt voort uit DHG’s strategie om het gebied te herontwikkelen. Per 1 juli 2024 zal DHG beginnen met de grootschalige herontwikkeling van het terrein, van in totaal ruim acht hectare, op de kop van de Eemhavenweg. De ontwikkeling bestaat uit een maritiem cluster met twee bedrijfshallen en een kade, gericht op offshore en scheepsbouw en ruim 30.000 m² SMARTLOG gericht op distributieactiviteiten. DHG zal in de tweede helft van 2024 starten met de werkzaamheden.

Proef met wijkhub

De gemeente start 6 februari met een proef van 4 maanden met de wijkhub Heijplaat. U kunt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de Streefkerkstraat 16, de oude wijkpost van Woonbron.

Een wijkhub is een plek waar medewerkers van de gemeente werken. U krijgt er gelijk antwoord op uw vragen of hoort wie van de gemeente u op een later tijdstip verder kan helpen. Dus heeft u een vraag, een idee voor uw buurt of wilt u iets melden over uw omgeving? Loop dan binnen in de wijkhub.

Mobiele wijkhub niet aanwezig
Omdat de gemeente 6 februari start met de proef met de wijkhub, komt de mobiele wijkhub 6 februari niet naar Heijplaat. Heeft u een vraag voor de gemeente dan kunt u dinsdag 6 februari langskomen in de Streefkerkstraat 16.

Padelbaan ook dit jaar beschikbaar

Dankzij de samenwerking tussen de gemeente, de wijkraad Heijplaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en het Techniek College Rotterdam kunt u ook dit jaar terecht op de padelbaan bij de Dokhaven op RDM. 

Jaap van den Braak, projectmanager Havenbedrijf: ‘Ik werk op het projectbureau dat het RDM actief ontwikkelt. We wilden dat de mensen die hier werken en naar school gaan, zich er ook konden ontspannen. Om dit mogelijk te maken hebben we samen met Hogeschool Rotterdam en het Techniek College Rotterdam vorig jaar een verplaatsbare padelbaan gehuurd.’

Plek in RDM haven
De baan kreeg een plekje in de RDM haven. Hij ligt op een steiger, uitkijkend over de Dokhaven. Niet alleen scholieren en ondernemers mochten de baan gratis gebruiken om zich te ontspannen. Ook de bewoners van Heijplaat konden de baan ’s avonds en in het weekeinde gebruiken. Jaap: ‘De baan was een succes. Iedereen was enthousiast, de padelbaan werd door iedereen gebruikt.’

Financiële hulp gemeente
De eerste huurperiode liep eigenlijk eind 2023 af. Omdat de baan zo’n succes was, vroeg de penningmeester van RDM voetbalvereniging wijknetwerker Amna Zulum-Advic of de gemeente een gat kon dichten in de huurkosten van het aankomend jaar. En zo mogelijk zou maken dat de baan ook in 2024 het hele jaar kon blijven liggen. Binnen een paar dagen stelde de gemeente, in samenspraak met de wijkraad, 10.000 euro uit de Kleine Kernen Aanpak beschikbaar. Het Havenbedrijf, Hogeschool Rotterdam en het Techniek College Rotterdam betalen de overige kosten.

Goede samenwerking
Door deze goede samenwerking tussen de gemeente en het Havenbedrijf, Hogeschool Rotterdam en het Techniek College Rotterdam blijft de padelbaan ook heel 2024 voor iedereen beschikbaar. Jaap: ‘En alle RDM-ers en Heijplaters die even lekker wil sporten, kunnen er dit jaar weer gratis terecht.’