‘Kom op voor je wijk’: Rotterdam start wervingscampagne voor de Wijk aan Zet

Met de slogan ‘Kom op voor je wijk’ is vanochtend in Hoogvliet de stedelijke wervingscampagne gestart voor de Wijk aan Zet, de nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie. De campagne is erop gericht om inwoners te informeren en om ze enthousiast te krijgen om zich kandidaat te stellen voor hun wijkraad. Rotterdam krijgt volgend jaar 39 wijkraden, die samen met bewoners, gemeente en lokale organisaties gaan bepalen wat de wijk nodig heeft. Op 16 maart 2022 kunnen Rotterdammers behalve op de gemeenteraad ook op hun wijkraad stemmen.

De campagneaftrap werd gegeven door de wethouders Roos Vermeij (o.a. Wijken) en Arjan van Gils (o.a. Organisatie). Gewapend met een twee meter lang groen-wit stempotlood en flyers met informatie over de wijkraden brachten ze een bezoek aan buurtstudio De Regenboog in de Lampreibuurt en Winkelcentrum Hoogvliet om voorbijgangers uitleg te geven over de wijkraden en ze aan te sporen om zich kandidaat te stellen.

Vermeij: “Vandaag was de eerste kleine stap in een lange campagne in 39 Rotterdamse wijken, waarin we bewoners vertellen wat de Wijk aan Zet is, wat een wijkraad doet en hoe je je als bewoner kunt aanmelden. Want dit is je kans om op te komen voor je eigen wijk, of je nou lid bent van een politieke partij of niet. We roepen alle Rotterdammers op om mee te doen!”

Van Gils: “Het is ontzettend waardevol om bewoners op straat te spreken over hun wijk. Lang niet iedereen is bekend met de Wijk aan Zet of enthousiast over de wijkraden, dus we hebben nog een weg te gaan. Maar aan de andere kant merk je meteen dat bewoners hun mening klaar hebben over wat er beter kan in de wijk. Dat is mooi om te zien en precies waar de Wijk aan Zet over gaat: meedoen en meebeslissen.”

Aanmelden als kandidaat-wijkraadslid
Alle Rotterdammers die op 16 maart 2022 16 jaar of ouder zijn kunnen zich verkiesbaar stellen als kandidaat voor hun wijkraad. Dat mag met vermelding van een politieke partij, maar hoeft niet: de verkiezingen vinden plaats op persoonlijke titel. De aanmeldingstermijn start op 3 januari 2022 en sluit op 17 januari 2022 om 17:00 uur.

Kom op voor je wijk
De komende tijd zullen onder de noemer ‘Kom op voor je wijk’ in alle 39 wijken verschillende campagneactiviteiten plaatsvinden om bewoners te informeren en enthousiasmeren. Kandidaat-wijkraadsleden krijgen o.a. een toolkit om in de periode tot 16 maart 2022 voor zichzelf campagne te voeren. Kijk hier voor meer informatie over de wijkraden.

Wijk aan Zet
De campagne is onderdeel van de Wijk aan Zet, de nieuwe wijkdemocratie waarin bewoners meer kunnen meedenken en meebeslissen over hun eigen wijk. Bijvoorbeeld via het digitale platform Mijn Rotterdam, waarop bewoners meebeslissen wat de wijk nodig heeft, waar het geld naartoe gaat en welke bewonersinitiatieven worden uitgevoerd. De wijkraden vormen een belangrijke spil in de Wijk aan Zet, omdat ze de ideeën van wijkbewoners, organisaties en wijknetwerken bij elkaar brengen, met de gemeente afspraken maken over wat de wijk nodig heeft en toezien of de gemeente de afspraken uitvoert. Voor meer informatie over de Wijk aan Zet, kijk hier.

  • Foto: Jan van der Ploeg.
  • Foto: Jan van der Ploeg.
  • Foto: Jan van der Ploeg.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tristan van Rijn, bestuursvoorlichter wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen), 06 – 481 386 31 of Tm.vanrijn@rotterdam.nl

Kennisgeving beschikking SJR Construction (9999225642)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : SJR Construction

Locatie : Gieterijweg 31, 3089 JZ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het uitvoeren van inpandige gritstraalwerkzaamheden aan het oppervlak van tanks ter

voorbereiding op conservering

Aanvraagdatum : 7 mei 2021

Besluitdatum : 21 september 2021

Bekendmaking : 21 september 2021

Zaaknummer : 9999225642

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999225642.

verleende omgevingsvergunning Scheepsbouwweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 45 , 3089JW , Het project betreft het aanpassen van een dakopgang en het aanbrengen van doorvalbeveiliging op diverse lichtstraten van de Scheepsbouwloods. Het pand betreft een gemeentelijk monument (monumentnummer: C-377b). ( datum besluit 29-09-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.06.00110 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende omgevingsvergunning Gieterijweg 11

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Gieterijweg 11, 3089JZ, het bouwen van een inpandig kantoor (datum besluit 17-09-2021, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.03.00369)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.