Aangevraagde omgevingsvergunning Heysekade 21

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Heysekade 21, 3089TH, realiseren nieuwbouw 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen + aanleggen in-/uitrit (aanvraagdatum 09-12-2020, dossiernummer OMV.20.12.00156).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Stand van zaken vliegenoverlast Heijplaat Resultaten monitoringsonderzoek 2020

In 2019 heeft de gemeente Rotterdam het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) laten onderzoeken wat de bron is van de vliegenoverlast op Heijplaat. Uit dat onderzoek is gebleken dat het aanwezige PMD (plastic-, metaal- en drinkverpakkingen) bij SUEZ, een potentiële bron vormt voor de vliegenoverlast. Dit onafhankelijke onderzoek is in 2020, in de periode 6 april t/m 16 oktober, in opdracht van de gemeente herhaald.

Nieuwsbrief

Graag had de Gemeente Rotterdam u persoonlijk tijdens een bijeenkomst over de aanpak van vliegenoverlast willen informeren. Helaas kan dat op dit moment niet, gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In deze nieuwsbrief brengen zij u op de hoogte wat de resultaten zijn van het monitoringsonderzoek 2020

nieuwsbrief-heijplaat-vliegenoverlast-december-2020-def-1.pdf

Samenvatting rapportage onderzoek vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat 2020

Wilt u meer weten over de doelen, meetmethodes en conclusies van het onderzoek?

samenvatting-rapport-kad-2020-def.pdf

Rapportage onderzoek vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat 2020

Een digitale versie van het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

rapportage-kad-onderzoek-vliegenoverlast-heijplaat-2020.pdf

ONTWIKKELING 6 GRONDGEBONDEN WONINGEN + 2 APPARTEMENTEN HEIJPLAAT

OPDRACHTGEVER

Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling B.V.

OMVANG

6 grondgebonden woningen + 2 appartementen

WERKZAAMHEDEN

Projectontwikkeling

CATEGORIE 

Wonen

PROJECT

Voor eigen rekening en risico ontwikkelt de joint-venture Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling B.V. 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen op een kavel op Heijplaat. Heijplaat is een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Charlois. Heijplaat ligt zuidelijk van de Nieuwe Maas en wordt omringd door de Eemhaven in het westen en de Waalhaven in het oosten.

 

Heijplaat is ontstaan als woonwijk voor arbeiders van de toenmalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) die in 1904 begon met onderhoud en bouw van schepen. De naam verwijst naar de nabijgelegen, en inmiddels verdwenen, buurtschap De Heij. In 1914 werd de NV Bouwmaatschappij Heyplaat opgericht, die opdracht gaf tot het bouwen van een toentertijd moderne wijk in de vorm van een tuindorp. Het tuindorp werd ontworpen en ontwikkeld door Architectenbureau H.A.J. en Jan Baanders. In het begin van de jaren twintig was het tuindorp af en vormde een gemeenschap met eigen scholen, winkels, feestzaal en kerken. In de huidige bebouwing zijn nog goed de structuren van het tuindorp te vinden. In de as van de centrale woonstraat bieden de drie oorspronkelijke kerken in elkaars verlengde een schilderachtige aanblik. In de jaren vijftig werden 300 huizen, ontworpen door architect J.W.C. Boks, bijgebouwd.

 

Doordat de RDM verdween en het aantal havenarbeiders verminderd is, is de wijk in aanzien achteruitgegaan. Winkels sloten en de levendigheid verdween. Sinds 2008 wordt het RDM-terrein ontwikkeld tot een onderwijscampus, wat voor nieuwe bedrijvigheid zorgt. Een deel van de gebouwen is anno 2015 gerestaureerd, de grote bedrijfshallen worden onder meer gebruikt voor tentoonstellingen en presentaties. Daarnaast ontstaat de wijk Het Verborgen Geheim met 170 nieuwbouw koopwoningen die tussen 2016 en 2023 in meerdere fases worden gerealiseerd. Heijplaat staat weer op de kaart!

 

De locatie van deze ontwikkeling aan de Heysekade is in meerdere opzichten uniek. Heijplaat is één van de stadshavens van Rotterdam. Verstopt achter de voormalige scheepswerf van de RDM is het een bijzonder tuindorp met een rijke cultuurhistorische achtergrond. Het idyllisch gelegen rivierstrandje op de oever is het enige natuurlijke zandstrand van Rotterdam en wordt druk bezocht. Op voordracht van de gemeente Rotterdam is het gebied Heijplaat (de voormalige RDM-werf, de woonwijk en het voormalige quarantainecomplex) in mei 2018 aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Hier woon je middenin de dynamiek van de haven én vlakbij het centrum van Rotterdam!

 

Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling ontwikkelt hier 6 grote grondgebonden gezinswoningen en 2 appartementen in samenwerking met New Horizon Urban MiningFlex! | The Next Habitat, Theo Verburg Architecten, Bim&Beyond en Pieters Bouwtechniek.

https://inspirerealestate.nl/portfolio_page/ontwikkeling-6-grondgebonden-woningen-2-appartementen-heijplaat/

Aangevraagde omgevingsvergunning Courzandseweg 22

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 22, 3089PD, realiseren uitbouw aan de achterzijde van de woning ten behoeve van keuken (aanvraagdatum 20-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00390).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Informatieavond 17 december 2020

Al enige tijd wordt gesproken over een nieuwe gymzaal op Heijplaat. Eindelijk kunnen we u hier concreet meer over vertellen. Wij nodigen u daarom uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 17 december 2020. In verband met de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats.

Datum: Donderdag 17 december 2020 Tijd: 19.30-20.30 uur, inloop vanaf 19.15 Digitaal: Via MS teams

Wat bespreken we tijdens de bijeenkomst?

Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over het gekozen schetsontwerp,de verdere uitwerking hiervan en de planning voor de bouw van de nieuwe gymzaal.

Wie is aanwezig?

Tijdens de bijeenkomst gaat u in gesprek met medewerkers van de gemeente, het Sportbedrijf, de architect en de aannemer

Aanmelden

U kunt zich tot 16 december 2020 aanmelden via gymzaalheijplaatso@rotterdam.nl. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Hierin staat ook uitgelegd hoe u de vergadering bij kunt wonen.

Wij hopen u (digitaal) te zien op donderdag 17 december 2020.

Met vriendelijke groet,

Laura Melissen

Projectmanager Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

De flyer wordt vrijdag/zaterdag as op huisadres in Heijplaat bezorgd.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999193740)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 16 juli 2009 met kenmerk 20932186/340922 aan SITA Recycling Services West B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen. De activiteiten op deze locatie worden inmiddels uitgevoerd door SITA Recycling Services Zuid B.V.

 

Het betreft een inrichting opgericht voor het op-, overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. Sinds 2015 is de hoofdactiviteit gericht op de inname en sortering van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD).

 

De ambtshalve wijziging betreft de wijziging van voorschrift 1.1.4 en het verbinden van extra voorschriften aan bovengenoemde beschikking. Het doel hiervan is om het aantrekken van vliegen naar de inrichting, de ontwikkeling hiervan binnen de inrichting en de verspreiding hiervan naar de omgeving zo veel als mogelijk te beperken, zodat overlast buiten de inrichting wordt voorkomen. Daarnaast zien een aantal voorschriften ook toe op het verder beperken van geuremissie vanuit de inrichting.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

24 november 2020 tot en met 4 januari 2021 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam;

– de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999193740.

Beschikking Wet natuurbescherming, Corydastraat 41 te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren, alsmede beschadigen of vernielen van

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis i.v.m. het slopen van een sporthal. De locatie betreft Corydastraat 41, 3089 TA te Rotterdam.

Bezwaar

De beschikking is op 20 november 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 4 januari 2021 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00568350. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.