intrekken van een verbod tot stil staan in de Mijdrechtstraat 

Home » Heijplaat Nieuws » Verkeersbesluit » intrekken van een verbod tot stil staan in de Mijdrechtstraat 

Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 13 maart 2019, 19:00

Kenmerk: 19/0002925

Corsanummer: AS19/02012

De directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • 1*
 • dat de Mijdrechtstraat is gelegen in Rotterdam Charlois;

 • 2*
 • dat in het verleden een verkeersbesluit is genomen voor het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep in de Mijdrechtstraat, ter hoogte van de Droogdokweg;

 • 3*
 • dat gezien de panoramabeelden de gele doorgetrokken streep tussen 2008 en 2010 moet zijn aangebracht;

 • 4*
 • dat in de situatie toentertijd is gebleken dat geparkeerde voertuigen de doorgang van het busverkeer blokkeren;

 • 5*
 • dat door het instellen van een verbod tot stilstaan de doorgang voor het busverkeer gewaarborgd blijft;

 • 6*
 • dat in de huidige situatie is gebleken dat er geen bus meer rijdt door Mijdrechtstraat;

 • 7*
 • dat daarom het verzoek is gekomen vanuit de wijknetwerker om de gele doorgetrokken streep op te heffen; 

 • 8*
 • dat de parkeerdruk in de Mijdrechtstraat erg hoog is;

 • 9*
 • dat door het opheffen van het verbod tot stilstaan er extra parkeergelegenheid in de buurt ontstaat; 

 • 10*
 • dat door het wijzigen van de bus-route de noodzaak van verbod tot stilstaan op deze locatie vervalt;

 • 11*
 • dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

 • 12*
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

 • 13*
 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • 14*
 • dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij geadviseerd is de voorgestelde maatregel wel in te voeren. 

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

Tot het intrekken van een verbod tot stilstaan in de Mijdrechtstraat, middels 

 • 1.
 • het verwijderen van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23 lid 1 onder g van het RVV 1990 op de locatie Mijdrechstraat, ter hoogte van de Droogdokweg. 

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

Rotterdam, 7 maart 2019 

 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit, 

    

M.A. van Kruiningen 

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

– naam en adres van de indiener

– datum bezwaarschrift

– de gronden van het bezwaar

– een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.