inrichten gehandicaptenparkeerplaats alcorstraat 18 (05-10-2016)

Heijplaat Online 5 oktober 2016 %the_time()%
Laatste update: 5 oktober 2016, 07:27 uur

HEIJPLAAT – 05 oktober 2016

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Onderwerp

De manager Parkeervoorzieningen van Stadsbeheer maakt bekend dat op grond van het door college van burgemeester en wethouders verleend mandaat wordt besloten tot
het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen van bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in de Alcorstraat ter hoogte van nummer 18;

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij:
de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Voorlopige voorziening

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld is, is ingediend kan tegen betaling van griffierechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Namens burgemeester en wethouders van Rotterdam,

Voor deze,
P.G.F. van der Waal

Manager Parkeervoorzieningen Stadsbeheer
PRINT