Gemeente Rotterdam – Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen – Courzandseweg

Home » Heijplaat Nieuws » Verkeersbesluit » Gemeente Rotterdam – Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen – Courzandseweg

Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 maart 2022, 13:15

Courzandseweg 18/0009267 AS 18/06048 De directeur van Stadsontwikkeling, overwegende, •dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd; •dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’; •dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt; •dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Courzandseweg; •dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen; •dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen; •dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Courzandseweg, ter hoogte van nr. 45 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen; •dat er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische auto’s ten tijde van het nemen van het besluit er nu één vak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen; •dat de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht, maar als blijkt dat er wel behoefte bestaat voor een tweede oplaadplaats deze plaats snel kan worden ingericht. Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot: 1*het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu; 2*dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam; 3*dat overleg heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam. Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd) BESLUIT: • Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Courzandseweg, ter hoogte van nr. 45 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen. • Eén parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen, aangezien hier alleen nu concreet behoefte voor bestaat en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten als hier de behoefte toe bestaat. • Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB501 –schuin (links / rechts) wijzend, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen. De O.B.U. wordt belast met de uitvoering van dit besluit.Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant  Rotterdam, 25 april 2018 Namens het College van Burgemeester en Wethoudersde directeur Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer M.A. van Kruiningen Niet eens met dit besluit?Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes wekenna de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan· uw naam, adres en handtekening;· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;· de datum waarop u bezwaar maakt;· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;· de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.