verleende vergunning bunschotenweg 125, kantoorunits (29-07-15)

Heijplaat Online 30 juli 2015 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

29 juli 2015
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Bunschotenweg 125, 3089KB, plaatsen kantoorunits voor een periode van 10 jaar (datum besluit 27-07-2015, dossiernummer OMV.15.07.00267).
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriiftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

51.8926464.420535