Omgevingsvergunning restauratie muziekkoepel en funderingsherstel


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 augustus 2022, 10:56

Gemeenteblad 2022, 304887

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Rondoplein 10, 3089RH, de restauratie van een Muziekkoepel en het uitvoeren van funderingsherstel (datum besluit 24-06-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.03.00197)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie