Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) Eemhavenweg 26 saneren


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 17 september 2020, 08:53

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen van:   1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. d.d. 17 augustus 2020. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Eemhavenweg 26, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.   Ontwerp-beschikking Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerp-beschikkingen zijn genomen:   2. ernst en spoed is vastgesteld en er is ingestemd met een deelsaneringsplan op grond van artikel 29 en 37 en 39 juncto 40 Wbb voor het Schutterskwartier fase 1D Rakstraat 20 t/m 32 gemeente Rotterdam 7e afdeling sectie R nummers 5636 t/m 5639 en 5674 t/m 5676 (alle geheel) en 4148 t/m 4154 (alle gedeeltelijk) (Zaak ID 9999188059) 3. ernst en spoed is vastgesteld en er is ingestemd met een deelsaneringsplan op grond van artikel 29 en 37 en 39 juncto 40 Wbb voor het Waalhaven Zuid, cluster 4 (Beatrix de Rijkstraat, Van Veenendaalweg, Van Weerden Poelman¬weg, Parmentierplein, Soerweg en Albert Plesmanweg) gemeente Rotterdam sectie AN nummers 120, 199, 862, 1222 en 1229 (alle gedeeltelijk) (Zaak ID 9999182429)   Zienswijzen Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikkingen (2 en 3) binnen zes weken zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kunt u contact via info@dcmr.nl. tel. 010-2468000.   De ontwerp-beschikkingen (2 en 3) en de stukken liggen ter inzage: – bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000.   Beschikking Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:   4. er is ingestemd met een deelsaneringsplan op grond van artikel 39 juncto 40 Wbb voor de Theemsweg (waterstofleiding Air Liquide) gemeente Rotterdam 12e afdeling sectie AK nummers 1252 en 2056 (beide gedeeltelijk) (Zaak ID 9999179839) 5. er en spoed is vastgesteld op grond van artikel 29 en 37 Wbb voor Middelland deel 2 (Heemraadssingel, ´s-Gravendijkwal en Rochussenstraat) gemeente Delfshaven sectie C nummer 5491 (gedeeltelijk) en sectie E nummers 1693 en 1881 (beide gedeeltelijk) (Zaak ID 9999180559)   Mogelijkheid tot het instellen van beroep Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze beschikkingen (4 en 5) op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd in beroep gaan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, DEN HAAG.  

Geef een reactie