Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 november 2019, 19:00

HEIJPLAATOp14 oktober 2019 is er een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012. De ontheffing is verleend voor de oude afmeervoorziening aan de Albatroskade wordt vervangen tbv auto afzetplaats en een openbare ligplaats voor bedrijven gecreëerd met relatie tot RDM. op de locatie RDM kade (3089JR) te Rotterdam. De ontheffing is geldig van 5 november 2019 tot 20 december 2019 in de tijdsblokken 19:00 – 23:00, 07:00 – 19:00 Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: – naam en adres van de indiener; – datum bezwaarschrift; – de gronden van het bezwaar; – een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:Het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Gemeenteblad 2019, 265660

Geef een antwoord Reactie annuleren