Kennisgeving beschikking maatwerk Ophemertstraat Development B.V.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking maatwerk Ophemertstraat Development B.V.

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 november 2019, 19:02

Kennisgeving beschikking maatwerk Ophemertstraat Development B.V. Activiteitenbesluit milieubeheer   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.   Op 30 april 2019 hebben wij een verzoek ontvangen van Ophemertstraat Development B.V. voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor de inrichting aan de Ophemertstraat 9 te Rotterdam.   De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingsplichtig). De activiteiten van Ophemertstraat Development B.V. vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot geluid.   Het besluit is op 30 oktober 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.   Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999121980.    Gemeenteblad 2019, 265340

Geef een reactie