Kennisgeving omgevingsvergunning “Gymzaal Heijplaat”


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de vervanging van de bestaande gymzaal aan de Corydastraat. De nieuwe gymzaal is beoogd aan de nieuwe parallelweg langs de Eemhavenweg, op de hoek met de Karimunstraat, 3089 SM, Rotterdam. Inzage De verleende omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 1 mei 2020 tot en met vrijdag 12 juni 2020 ter inzage bij: – Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 14010) De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten over uw buurt’. Beroep Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met vrijdag 12 juni 2020 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die: – tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht; -aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest; -bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij verlening van het besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voorlopige voorziening Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep hebt ingesteld tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Rotterdam, 29 april 2020 Burgemeester en wethouders voornoemd

Geef een reactie