Kennisgeving beschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999175396)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999175396)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 9 oktober 2020, 22:06

Kennisgeving beschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999175396) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 17 december 2019 met kenmerk 9999129753_9999695653 aan Sita Recycling Services Zuid B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.   Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval.   Deze ambtshalve wijziging betreft het laten vervallen van voorschrift 1.1.1 en het hernummeren van de voorschriften 1.1.2 en 1.1.3 naar 1.1.1 en 1.1.2. De aanpassing van voorschrift 1.4.2 betreft een administratieve wijziging. Met deze aanpassing is geen inhoudelijke wijziging beoogd.   Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.   Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 8 oktober 2020 tot en met 19 november 2020 op de volgende plaatsen inzien: – Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.   Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.   Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door: – belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; – de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; – belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.   Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999175396.  

Geef een reactie