Kennisgeving beschikking Renewi Nederland B.V.


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 14 juni 2018, 20:43

Provinciaal blad Jaargang 2018 Nr. 4305 Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00 Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 22 september 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Renewi Nederland B.V. voor de inrichting aan de Ophemertstraat 9, 3089 JD Rotterdam. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (grof) huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen alsmede het scheiden, sorteren en opbulken daarvan. De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting. De uitbreiding betreft het stallen van vervoerseenheden en containers met (gevaarlijke) afvalstoffen alsmede temperatuurmonitoring van grofvuil. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 op de volgende plaatsen inzien:
  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;

  • de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen De heer A. Malkoc van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 48. Zaaknummer: 999958301.