Kennisgeving beschikking Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Bedrijf : SITA Recycling Services West B.V.
Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam
Activiteit :Bouwen
Voor : Het plaatsen van een kool lterinstallatie nabij het hoofdgebouw Aanvraagdatum: 18 april 2017
Besluitdatum : 9 augustus 2017
Bekendmaking : 9 augustus 2017
Zaaknummer :999940470 Inzage U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21. Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”. Inlichtingen
De heer P. van Loon van de DCMR, telefoon: 010 – 246 84 00.
Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via www.overheid.nl.

Geef een reactie