Verleende vergunning nabij Quarantaineweg 1


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

HEIJPLAAT Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). nabij Quarantaineweg 1, 3089KP, realiseren van een gedeeltelijk drijvende aanmeerlocatie voor de watertaxi op een bestaande zinker bij het strandje van het Quarantaineterrein te Rotterdam. Het Quarantaineterrein is een rijksmonument (monumentnummer: 530104). (datum besluit 16-02-2018, dossiernummer OMV.17.11.00047) Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen: Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie