Verleende omgevingsvergunning Blue Marine Yard Services B.V. aanpassen maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 2 augustus 2022, 23:38

HEIJPLAAT

Kennisgeving beschikking Blue Marine Yard Services B.V. 1465298

Reguliere voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Blue Marine Yard Services B.V.

Locatie : Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aanpassen van de maximale hoeveelheden Acetyleen in gasflessen, zodat de lage drempelwaarde van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) niet wordt overschreden

Aanvraagdatum : 22 juni 2022

Besluitdatum : 20 juli 2022

Bekendmaking : 20 juli 2022

Olo nummer : 7071481

Zaaknummer : 1465298

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1465298 en het Olo nummer: 70

Geef een antwoord