Omgevingsvergunning kennisgeving beschikking wijzigen geluidsvoorschriften Broekman Project Services BV


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 juli 2022, 10:33

Kennisgeving beschikking Broekman Project Services B.V. 1431798 Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevings- vergunning is verleend
Bedrijf : Broekman Project Services B.V.
Locatie : Heijplaatweg 4 havnr. 25, 3089 JC te Rotterdam Activiteit : Milieuneutraal wijzigen
Voor : Het wijzigen van de geluidvoorschriften Aanvraagdatum : 28 april 2022
Besluitdatum : 24 juni 2022
Bekendmaking : 29 juni 2022
Zaaknummer : 1431798
Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.
Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e- mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar- schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemo- tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb- bezwaar”.
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1431798 en het Olo nummer: geen

Geef een reactie