Omgevingsvergunning 18 woningen nabij Corydastraat 41 fase 6 het verborgen geheim


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 3 augustus 2022, 10:43

Gemeenteblad 2022, 317120 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Corydastraat 41, 3089TA, oprichten van 18 grondgebonden woningen. Het gaat om fase 6 van het project Het Verborgen Geheim. Het woningblok bestaat uit 3 bouwlagen. De dakrand ligt op een hoogte van circa 9 meter. Omdat het project in strijd is met de regels van het bestemminsplan ‘Parapluherziening parkeernormering Rotterdam’ wordt de aanvraag ook aangemerkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (datum besluit 07-07-2022, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.22.04.00016).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Geef een reactie