Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 22 januari 2020, 08:55

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van: 1. Moerdijk Bodemsanering B.V. d.d. 13 januari 2020. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Bergweg 269-281, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen. Ontwerp-beschikking Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerp-beschikking is genomen: 2. ernst en spoed is opnieuw vastgesteld en er is ingestemd met een monitoringsplan op grond van artikel 39 Wbb voor het Kleiweg 480-500 vm stort Sint Franciscusdriehoek gemeente Hillegersberg, sectie H, nummers 1054, 1155, 1435 (alle geheel), 1522, 1705, 1706, 1710, 1768 (alle gedeeltelijk). (Zaak ID 9999151477) De ontwerp-beschikking (2) en de stukken liggen ter inzage: – bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000. Beschikking Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat: 3. er wordt ingestemd met een evaluatieverslag en een nazorgplan op grond van artikel 39c en 39d Wbb voor de Bloklandstraat 96 tot 124 gemeente Rotterdam 7e afdeling, sectie W, nummers 1353, 1354, 5620, 3430, 5619, 3435 (alle geheel) en 5618 (deels). (Zaak ID 9999145032) Mogelijkheid tot het instellen van beroep Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking (3) op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd in beroep gaan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, DEN HAAG. Een beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval: – de naam en het adres van de indiener; – de dagtekening; – een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht; – de gronden van het beroep. De beschikking (3) en de stukken liggen ter inzage: – bij de infobalie van de DCMR, Tel. 010-2468000. Het College van burgemeester en wethouders bekend dat op grond van artikel 39c Wbb goedkeuring is verleend voor de saneringsverslagen voor de navolgende locaties: 4. G.J. de Jonghweg (Little Coolhaven) (Zaak ID 9999142987) 5. Bunschotenweg 132 (Zaak ID 9999151505) Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking (4 en 5) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikkingen op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt. Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000. Rotterdam, 22 januari 2020 Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer Concerndirecteur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam Directie Stadsontwikkeling

Geef een reactie