Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV (Droogdokweg Heijplaat)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV (Droogdokweg Heijplaat)

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 18 februari 2019, 18:04

Gemeenteblad van Rotterdam datum publicatie 18-02-2019 09:00 Rotterdam Gemeenteblad 2019, 37395 Er is op 12 februari 2019 een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012. De ontheffing wordt verleend voor werkzaamheden die plaatsvinden aan op de locatie Droogdokweg Heijplaat, 3086 JN.  De werkzaamheden bestaan uit frees- en asfalteringswerkzaamheden. De ontheffing geldt van 11 februari 2019 t/m 18 februari 2019 van 19:00 tot 06:00 uur. Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden.   Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:  – naam en adres van de indiener; – datum bezwaarschrift; – de gronden van het bezwaar; – een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: Het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.